Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 172.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір172.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.090200 - “МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА

СИСТЕМИ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.090200 – “Металорізальні верстати та системи” ( у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л. Д. Воробйова

Рецензент доц. В. Є. Черніченко


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від ________________2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………….

1 Загальні методичні вказівки………………………………………………..

2 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної

дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” ………………………

3 Зміст тем дисципліни «Організація виробництва та маркетинг»………….

4 Питання щодо модульного контролю………………………………………

Список літератури………………………………………………………………


ВСТУП


Для досягнення найвищого ефекту в розвитку промисловості, в організації та плануванні машинобудівного виробництва сучасні фахівці повинні разомі з оволодінням знань у галузі новітніх досягнень науки і техніки мати необхідну підготовку з економічної теорії та практики виробництва.

Науковий характер організації виробництва вимагає суворої обгрунтованості та доведеності всіх організаційно-технічних і господарських рішень, що приймаються на виробництві. Тут розв’язуються питання раціонального витрачання ресурсів, застосування найбільш продуктивної техніки та технології. Тому при вивченні дисципліни приділяється увага економіко-математичним методам оптимізації показників та процесів виробництва.

Метою дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” є підготовка інженера до роботи щодо організації та планування виробництва продукції на машинобудівному підприємстві відповідно до сучасних вимог ринкової економіки.

Методичні вказівки спрямовані на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання економічних розрахунків.

Структурними складовими вказівок є : типова навчальна програма курсу “Організація виробництва та маркетинг”, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми, завдання для контролю знань, список літератури для вивчення проблемних питань курсу.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Мета самостійних занять: формування ґрунтовних знань з організації виробництва та маркетингу і розгляд практичних питань основ організації потокового виробництва, технічної підготовки, мережевого планування, управління якістю продукції, технічного контролю, наукової організації праці та внутрішньозаводського планування, маркетингової діяльності.

^ Основними завданнями викладення дисципліни є вивчення основних принципів та методів організації виробництва різних типів, напрями підвищення його ефективності. Навчитися проводити аналіз взаємозв’язків між економічними та технологічними показниками.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • раціональні форми організації виробничих процесів, типи виробництва, основи організації виробництва, методи мережного планування, управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві, основи наукової організації праці та нормування праці, організацію оперативного планування виробництва, у т.ч. внутрішньозаводського, маркетингову діяльність; знати методи оцінювання якості продукції та вміти нормувати операції технологічного процесу, розраховувати календарно-правові нормативи;

 • уміти визначати тривалість виробничого циклу, виконувати основні розрахунки параметрів лінії потокового виробництва, обгрунтовувати оптимальні варіанти техпроцесів, розраховувати та оптимізувати сіткові графіки технічної підготовки виробництва.^ 2 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГ»


п/пТ е м а

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кільк.

год.

(лекц)

Кільк.

год.

СРС

Кільк.

год.

(лекц)

Кільк.

год.

СРС


1


2


3


4


5


6

1.


2.


3.

4.


5.


6.


7.


8.


9.

10.Організація виробничого процесу на виробництві.

Основи організації непотокового і потокового виробництва.

Розрахунок перервно-потокових ліній.

Організація комплексної підготовки виробництва.

Організація та нормування праці на підприємстві.

Мережене планування та управління в технічній підготовці виробництва.

Управління якістю продукції та організація технічного контролю.

Організація планування на підприємстві.

Поняття маркетингу.

Управління маркетингом на підприємстві.

Разом:


Розрахункова контрольна робота для студентів денної та заочної форм навчання зі спец.7.090203 (у тому числі і скорочений термін) «Металорізальні верстати та системи»

Разом:

2


4


4

4


2


4


4


2


1

1


28


1


1


1


1


1


1


1


6


60


66

1


1


0,5

0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5

0,5


6

2


2


2


2


2


2


2


12


88


100

 1. ^ ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГ”


Тема 1 Організація виробничого процесу на виробництві

 1. Характеристика різних типів виробництва.

 2. Виробничий цикл та його структура.

 3. Економічні чинники та організаційні резерви скорочення тривалості виробничого циклу.

 4. Виробнича структура об’єднання, підприємства, цеху.*

* - питання для самостійного вивчення.

Студенти повинні засвоїти такі питання: основи організації виробництва; вплив типу виробництва на організацію виробничого процесу; виробничий цикл та його структура; тривалість виробничого циклу при послідовному, паралельно-послідовному та паралельному видах руху предметів праці, сфери їх застосування; виробничий цикл складного процесу та його організація.

Слід розглянути економічні чинники та організаційні резерви скорочення тривалості виробничого циклу.

Необхідно засвоїти сутнісну характеристику структури підприємства (об’єднання, цеху), його внутрішнього устрою, який характеризує склад підрозділів і систему зв’язків, їх підпорядкованість і взаємодію.

Питання для самоперевірки

1. Вплив типу виробництва на особливості організації виробничого процесу на виробництві.

2. Тривалість циклу простого та складного процесів.

3. Основні напрямки раціоналізації виробничої структури виробництваю

Література: [1, с. 26-28; 9, с. 52-62].


Тема 2 Основи організації непотокового та потокового виробництва

 1. Непотокове та потокове виробництво, його характеристика.

 2. Методи організації непотокового виробництва.

 3. Класифікація та характеристика основних видів та форм потокового виробництва.

 4. Організація випуску нової продукції.*

* - питання для самостійного вивчення.

Необхідно звернути увагу на такі питання: суть непотокового та потокового виробництва; такт потокової лінії; дійсний фонд часу потокової лінії; норма запуску виробів на потокову лінію; кількість робочих місць та їх завантаження; довжина потокової лінії; методи організації непотокового виробництва; класифікація і характеристика потокових ліній у серійному виробництві; переваги потокового виробництва.

Розгляд варіантів із зупинкою виробництва та безупинного переходу на виготовлення нової продукції.

Визначення раціональних термінів зміни моделей техніки та машин, вплив часу виробництва навої моделі на величину економічного ефекту.

Питання для самоперевірки

 1. Характеристика та різновиди потокового виробництва.

 2. Особливості організації неперервно-потокової лінії.

 3. Особливості організації перервно-потокової лінії.

 4. Економічна ефективність потокового виробництва.

 5. Особливості організації виробництва щодо випуску нової продукції.

Література: [ 1, с. 188-191, 4, с. 63-90].


Тема 3 Розрахунок перервно-потокових ліній

 1. Визначення та розрахунки основних параметрів перервно-потокових ліній.

 2. Багатопредметні потокові лінії та їх різновиди.

 3. Роторні лінії.

 4. Класифікація і характеристика автоматичних потокових ліній.

Студенти повинні оволодіти визначенням та розрахунками: такту, ритму, числа робочих місць та їх завантаження, швидкості й довжини робочого конвеєра, розмітки розподільного конвеєра, оборотних міжопераційних запасів.

Розрахунок однопредметних перервно-непотокових та прямоточних ліній. Багатопредметні потокові лінії та їх різновиди. Особливості розрахунку багатопредметних ліній.

Роторні лінії. Класифікація й характеристика автоматичних потокових ліній. Економічна та організаційна ефективність автоматичного виробництва.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке такт лінії та його розрахунок.

 2. Що таке синхронізація? Умова синхронізації.

 3. Технологічний, транспортний та страховий запаси.

 4. Межопераційний оборотний запас, його розрахунок.

 5. Особливості розрахунку багатопредметних ліній.

 6. Автоматичні потокові лінії.

Література: [ 4, с. 78 – 182].


Тема 4 Організація комплексної підготовки виробництва

1. Організація науково-дослідної та конструкторської підготовки виробництва.

2. Організація технологічної підготовки виробництва.

3. Порівняльна техніко-економічна характеристика аналізу варіантів технологічних процесів.

4. Уніфікація та стандартизація конструкцій, їх економічна ефективність.*

5. Функціонально-вартісний аналіз виробів.*

* - питання для самостійного вивчення.

Організація науково-дослідної та конструкторської підготовки, їх зміст та взаємозв’язок. Економічна суть конструкторської уніфікації (стандартизація, уніфікація, агрегатування та ін.). Виробничо-технологічні та експлутаційні вимоги до конструкції.

Визначення економічної ефективності конструкції на ранніх стадіях проектування. Облік чинника часу при створенні нових виробів. Організація випуску нових виробів.

Методи та основні види уніфікації – методи стандартизації, типізації та агрегатування. Вплив стандартів на скорочення трудомісткості підготовки виробництва. Переваги принципу агрегатування при створенні технологічного обладнання і засобів автоматизації та механізації.

Економічний ефект як узагальнюючий показник ефективності технічних нововведень. Вартісна оцінка результатів використання нових засобів і предметів праці.

Питання для самоперевірки

 1. У чому суть планування діяльності науково-технічних організацій?

 2. Охарактеризуйте зміст і методичні основи програмно-цільового планування.

 3. Особливості організації та впровадження результатів науково-дослідних робіт.

 4. Що є підсумком констукторської розробки?

 5. Назвіть категорії та види стандартів.

 6. Зміст та мета уніфікації.

 7. Агрегатування як напрям конструктивної уніфікації.

 8. Технологічність продукції, її зв’язок із економічністю техніки.

Література: [ 5, с. 95-153].


Тема 5 Організація та нормування праці на підприємстві

 1. Організація праці.

 2. Склад та розрахунок календарно-планових нормативів при різних типах виробництва.

 3. Персонал підприємства та його нормування.

 4. Наукова організація праці на підприємстві.*

* - питання для самостійного вивчення.

Необхідно розглянути зміст технічного нормування праці, основні методи для розрахунку норм часу, способи вивчення витрат часу для виконання технологічних операцій – хронометраж, фотографію робочого часу, метод моментальних спостережень.

Розглянути основні розрахунки календарно-планових нормативів залежно від типу виробництва.

Нормативи для нормування праці – нормативи часу, нормативи обслуговування, нормативи роботи обладнання; нормування праці спеціалістів та службовців, організація праці щодо технічного нормування.

Необхідно розглянути основи організації НОП на підприємстві, питання ергономіки, соціології , психології та фізіології організації праці.

Питання для самоперевірки

 1. Значення та зміст технічного нормування праці.

 2. Класифікація витрат робочого часу.

 3. Особливості розрахунку календарно-планових нормативів від типу виробництва.

 4. Розрахунок розміру і ритму партії виробів.

 5. Довідниково-розрахункові матеріали для розрахунку технічних норм праці.

 6. Форми раціональної організації трудової діяльності.

Література: [ 4, с.294-326].


Тема 6 Мережне планування та управління в технічній підготовці виробництва

 1. Сіткові графіки та правила їх побудови.

 2. Розрахунки основних параметрів сіткових графіків.

 3. Аналіз та оптимізація мережі.

Слід звернути увагу на такі питання: мережне планування та управління в технологічній підготовкі виробництва; суть та принципи мережного моделювання комплексу робіт; елементи сіткового графіка, правила його побудови; параметри мережі; резерви часу подій та робіт мережевого графіка; табличний метод визначення параметрів мережі; оптимізація мережнових моделей; управління ходом робіт за допомогою сіткового графіка.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає основна ідея мережного планування та управління?

 2. Назвіть основні елементи сіткового графіка.

 3. Правила побудови сіткових графіків.

 4. Як розраховується тривалість виконання окремих робіт сіткового графіка?

 5. Як визначаються ранні та пізні строки звершення подій у сітковій моделі?

 6. Що являє собою критичний шлях у сітковому графіку?

 7. Як визначаються резерви часу за окремими роботами у сітковій моделі?

 8. У чому полягає суть оптимізації сіткового графіка?

Література: [ 5, с. 166-183].


Тема 7 Управління якістю продукції та організація технічного контролю

 1. Показники якості продукції машинобудівного виробництва.

 2. Організація технічного контролю.

 3. Особливості організації технічного контролю в потоковому виробництві.

Необхідно розглянути такі питання: значення підвищення якості машинобудівної продукції; показники та методи оцінювання якості машин і приладів; основи державної системи управління якістю продукції; єдина система атестації якості продукції; роль, функції та права органів технічного контролю на підприємстві; види й методи технічного контролю якості продукції в основному виробництві; класифікація, первинний облік та аналіз браку, рекламації продукції.

Питання для самоперевірки

 1. Якість продукції та її основні показники.

 2. Управління якістю продукції.

 3. Розкрити суть єдиної системи атестації якості продукції.

 4. Технічний контроль виробництва та функції ВТК.

 5. Види та методи технічного контролю

 6. Облік та аналіз браку.

Література: [ 1, с. 104-116; 4, с. 186-212].


Тема 8 Організація планування на підприємстві

 1. Задачі оперативного планування.

 2. Стандарт-план роботи дільниці.

 3. Роль обліку в управлінні виробництвом та його організація.

Студенти повинні розуміти задачі оперативного планування, їх зміст та етапи.

Застосування математичних методів та ЕОМ у календарно-планових розрахунках.

Стандарт-план роботи дільниці. Первинний облік. Оперативний облік у масовому виробництві. Роль обліку в управлінні виробництвом та його організації. Види обліку на підприємстві.

Слід звернути увагу на виробниче диспетчирування, його суть та задачі. Організація роботи апарату загальнозаводської та цехових диспетчерських служб.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність внутрішньозаводского планування?

 2. Які системи оперативно-календарного планування ви знаєте?

 3. Особливості системи оперативно-календарного планування для серійного виробництва.

 4. Використання міри близькості між виробами у математичних моделях задач планування.

 5. Суть диспетчирування виробництва.

Література: [ 5, с. 452-478].


Тема 9 Поняття маркетингу

 1. Основні поняття маркетингу.

 2. Організація збуту на виробництві.

 3. Маркетинг як система діяльності на ринку.

 4. Товарна та цінова політика на підприємстві.*

* - питання для самостійного вивчення.

Необхідно розглянути основні питання маркетингу, принципи організації маркетингу на підприємстві – цілеспрямованість, чіткість організаційної структури, сформульованість напрямів діяльності, гнучкість, скоординованість дій, достатня фінансова забезпеченість, економність, висока кваліфікація кадрів, активна політика.

Створення служби маркетингу на підприємстві. Маркетинг як система діяльності на ринку.

Життєвий цикл товару, технологія планування асортименту. Попит, пропозиція, ціни. Політика ціноутворення на різних етапах життя товару на ринку.

Питання для самоперевірки:

 1. Зміст та форми маркетингу.

 2. Система маркетингових комунікацій.

 3. Особливості рекламних зусиль для товарів промислового значення.

 4. Напрямки досліджень та інформація в маркетингу.

 5. Класифікація цін та етапи розрахунку ціни на товар.

Література: [ 11, с. 18-92, 12, с. 86-125].


Тема 10 Управління маркетингом на підприємстві

 1. Методологія управління маркетингом.

 2. Принципи та основні завдання планування в маркетингу.

 3. Види організаційних служб у маркетингу.

Необхідно розглянути основні методи управління маркетингом. Ранжування стратегічних задач. Принципи та основні задачі планування в маркетингу. Види організаційних структур служби маркетингу.

Структура управління та основні задачі служби маркетингу. Аналіз ринкових можливостей та відбір цільових ринків. Бізнес-план і його зв’язок з програмою маркетингу.

Питання для самоперевірки

 1. Рівні управлінської діяльності на підприємстві.

 2. Контроль у маркетингу.

 3. Цілі та задачі служби маркетингу.

 4. Функції відділу маркетингових досліджень.

Література: [ 11, с. 112-176; 12, с. 142-190].


^ 4 ПИТАННЯ ЩОДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль № 1

1. Характеристика різних типів виробництва.

2. Виробничий цикл та його структура.

3. Економічні чинники та організаційні резерви скорочення тривалості виробничого циклу.

4. Непотокове та потокове виробництво, його характеристика.

5.Методи організації непотокового виробництва.

6.Класифікація та характеристика основних видів та форм потокового виробництва.

7. Визначення та розрахунки основних параметрів перервно-потокових ліній.

8. Багатопредметні потокові лінії та їх різновиди.

9. Роторні лінії.

10. Класифікація та характеристика автоматичних потокових ліній.

11. Організація науково-дослідної та конструкторської підготовки виробництва.

 1. Організація технологічної підготовки виробництва.

 2. Порівняльна техніко-економічна характеристика аналізу варіантів технологічних процесів.

14. Функціонально-вартісний аналіз виробів.

15. Організація праці.

16.Склад та розрахунок календарно-планових нормативів при різних типах виробництва.

17. Персонал підприємства та його нормування.

Модуль № 2

18. Сіткові графіки та правила їх побудови.

19.Розрахунки основних параметрів сіткових графіків.

20.Аналіз та оптимізація мережі.

21. Показники якості продукції машинобудівного виробництва.

22. Організація технічного контролю.

23. Особливості організації технічного контролю в автоматизованому виробництві.

24. Задачі оперативного планування.

25. Склад та розрахунок календарно-планових нормативів при різних типах виробництва.

 1. Стандарт-план роботи дільниці.

 2. Роль обліку в управлінні виробництвом та його організація.

28. Основні поняття маркетингу.

29.Організація збуту на виробництві.

 1. Маркетинг як система діяльності на ринку.

31. Методологія управління маркетингом.

32.Принципи та основні завдання планування в маркетингу.

33. Види організаційних служб у маркетингу.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бухало С.М. Організація, планування та керування діяльністю промислового підприємства. – К.: Вища школа, 1989. - 327 с.

 2. Бєсєдін В.Ф. та ін. Планування в умовах переходу до ринку. – К.: Техніка, 1989. – 215 с.

 3. Летенко В.А., Гуровець О.Г. Організація машинобудівного виробництва. –М.: Машинобудування, 1989. – 267 с.

 4. Разумов Н.М. Організація та планування машинобудівного виробництва. –М.: Машинобудування, 1987. – 543 с.

 5. Сачко Н.С. Організація та оперативне планування машинобудівного виробництва. – Мінськ: Вища школа, 1977. – 325 с.

 6. Разумов И.М. и др. Сборник задач по организации и планированию машиностроительного производства. – М.: Машиностроение, 1972. – 280 с.

 7. Глаголева Л.А. Практикум по курсу “Организация, планирование и управление предприятием машиностроительной промышленности”. – М.: Высшая школа, 1981. – 315 с.

 8. Демічев А.І. Економіка і організація машинобудівного виробництва. – М.: Думка, 1984. – 250 с.

 9. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: Хвиля-прес, 1995. –

390 с.

 1. Экономика предприятия: Учебник / Под ред.проф.Н.А.Сафронова. – М.: Юристь, 1999. – 583 с.

 2. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – К.: О-во Знання, ККО, 2001. – 296 с.

 3. Парсяк В.Н, Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. – К.; Наукова думка, 2000. – 172 с.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.090200 – “Металорізальні верстати та системи” ( у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л. Д. Воробйова

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О.І. Маслак


Підп. до др._________. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія.


Ум. друк. арк._________. Наклад ______прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м.Кременчук, вул..Першотравнева,20


АРКУШ УЗГОДЖЕННЯ


щодо методичних рекомендацій до самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090203 “Металорізальні верстати та системи”

Зауважень та претензій у випускаючої кафедри немає.

Дані рекомендації відповідають затвердженній програмі для вивчення дисципліни “Організація виробництва та маркетинг”.


Зав.кафедрою

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconОрганізація виробництва та маркетинг
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "основи римського приватного права" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 050100 – “Економіка підприємства”, 050100 – “Облік...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни \" організація виробництва та маркетинг \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи