Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Скачати 362.58 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір362.58 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

CТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент к.т.н., доц. О. І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1 Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи..................................................................................5

1.1 Загальні положення ..............................................................................................5

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт...................................................6

2 Контрольні запитання до заліку з навчальної дисципліни „ Стратегічний аналіз ”........................................................................................................................11

Список літератури....................................................................................................13

^ ВСТУП


Метою дисципліни „ Стратегічний аналіз ” є засвоєння знань з методики і техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень „Стратегічний аналіз” як навчальна дисципліна спирається на економічну теорію, економіку підприємства, управлінський облік, економічний і фінансовий аналіз та інші галузі знань.

Предмет: виробнича і фінансово-господарська діяльність фірми.

Завдання вивчення курсу „ Стратегічний аналіз ”:

 • вивчення сутності, напрямів і ролі стратегічного аналізу на підприємстві, методів аналізу виробничої програми, структури капіталу, фінансової програми та інвестицій;

 • набуття навичок аналізу та оцінювання потенціалу підприємства як чинника стратегії розвитку.

Заняття з дисципліни „ Стратегічний аналіз” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами. У результаті вивчення дисципліни „ Стратегічний аналіз” студент повинен знати: методи і технічні прийоми стратегічного аналізу, загальні принципи аналізу економічної стратегії підприємства за основними напрямками діяльності, знати основні методи прогнозування у стратегічному аналізі.
^

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

  № вар

  Дві останні цифри залікової книжки

  №1

  00

  91

  89

  54

  28

  16

  56

  17

  68

  18

  №2

  39

  83

  93

  27

  10

  55

  13

  69

  15

  64

  №3

  79

  92

  80

  53

  44

  45

  57

  04

  36

  06

  №4

  52

  88

  95

  01

  24

  03

  29

  46

  26

  70

  №5

  09

  94

  84

  75

  74

  34

  58

  35

  66

  19

  №6

  38

  86

  81

  33

  43

  11

  59

  14

  47

  63

  №7

  51

  96

  90

  08

  48

  73

  07

  60

  05

  65

  №8

  22

  85

  87

  77

  42

  32

  49

  21

  40

  62

  №9

  78

  97

  82

  50

  02

  12

  71

  25

  61

  67

  №10

  23

  99

  98

  76

  31

  72

  20

  37

  30

  41

 4. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15-20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни „ Стратегічний аналіз ”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к.5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.^

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

Варіант №1


Тема 1 Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства

Концептуальні засади стратегічного аналізу та зміст, суть і його завдання. Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій. Методи прогнозування та групування у стратегічному аналізі.

Місце стратегічного аналізу в управлінні економікою підприємства.

Задача № 1

Необхідно проаналізувати динаміку продажу компанією «Ауструм» виробів 0113 і 0122 за дванадцять місяців 200х року і розрахувати щомісячні прогнози реалізації за кожним виробом, заповнивши таблицю.

Продаж виробів 0113 і 0122 був досить нерівномірним, але сезонної компоненти виявити не вдалося. Тому для висвітлення загальної тенденції було вирішено застосувати прийом рухомого середнього з тримісячним інтервалом. Необхідні для розрахунку дані наведені нижче.

Часовий

період

Продукція 0113, шт..

Продукція 0122, шт..

факт

прогноз

факт

прогноз

1

118
68
2

126
64
3

134
60
4

130
62
5

138
70
6

130
56
7

142
50
8

140
64
9

146
68
10

150
88
11

156
76
12

154
80
13

***
***

2. Використовуючи дані про динаміку продажу продукції компанії «Аструм», наведені у попередньому завданні, розрахувати щомісячні прогнози реалізації за допомогою методу експоненційного згладжування. Початкова оцінка продажу виробу 0113 на січень 200х року становить 120 шт., а для виробу 0122 – 64 шт. Константа згладжування а =0,4.

Література: [4, С.398-410; 5, С. 133-139; 13, С.4-8]
^

Варіант №2


Тема 2 Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства

Поняття комплексної оцінки досягнутих результатів господарської діяльності а також аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища фірми.

Аналіз витрат виробництва та способи їх оптимізації. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства.

Економічна оцінка використання виробничих ресурсів. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі. Стратегія управлінських рішень за результатами аналізу

Задача № 2

Необхідно провести SWOT-аналіз для компанії «Поліграфіст», яка спеціалізується на виробництві комерційної друкованої продукції (плакати, буклети, рекламні листівки, календарі тощо)

Перелік зовнішніх можливостей і загроз включає п’ять пар факторів:

1. зростання / зниження ділової активності у країни;

2. зниження / зростання податкового тиску;

3. послаблення / посилення конкуренції;

4. зменшення / збільшення впливу теле- і радіо реклами;

5. зменшення / збільшення вартості сировини і матеріалів.

Самостійно визачте оцінки (за 10 бальною шкалою) та ймовірності наведених факторів. Розрахуйте загальні значення оцінок можливостей (М) і загроз (З).

Література: [1;2;3;4, С.407-411; 5, С. 8-255; 13, С. 4-12]
^

Варіант №3


Тема 3 Нормативи для стратегічного аналізу

Класифікація та загальні принципи виробничих нормативів.

Види фінансових та техніко-економічних нормативів та їх застосування у стратегічному аналізі а також оцінка нормативів цін.

Задача № 3

Проаналізуйте звичайну та абсолютну конкурентну силу компанії «Поліграфіст», використовуючи такі дані:Пор.


Фактор

Оцінка (0 …10 балів)

Скі1

Скі2

Скі3

Скі4

«Поліграфіст»

Сі

Ci -maxCkij

1

Прибутковість

8

4

6

5

7
2

Репутація

7

5

7

5

6
3

Продуктивність

8

5

7

6

8
4

Продукція

4

5

5

6

7
5

Виробничі потужності

7

6

8

6

9
6

Дослідження і впровадження новинок

5

6

8

8

7
7

Організація фірми

7

6

5

4

6
8

Фінансові ресурси

6

5

5

6

7
9

Трудові ресурси

9

4

6

7

8
10

Соціальна відповідальність

6

7

5

8

10^ Конкурентна силаВизначте рекомендовану стратегію для компанії «Поліграфіст», використовуючи матрицю SWOT-аналізу. Сформулюйте висновки.

Література: [1,2,3;4, С.408-411; 5, С. 60-68]
^

Варіант №4


Тема 4 Класифікація та економічне оцінювання виробничих одиниць

У даній темі потрібно розглянути загальні принципи класифікації виробничих одиниць а також узагальнення результатів економічної оцінки виробничих одиниць.

Задача № 4

Компанія «Сонячний берег» володіє господарським портфелем з чотирьох секторів бізнесу, що належать до різних галузей:

1. Підрозділ «М» ( машинобудування );

2. Підрозділ «Е» ( електромеханічне обладнання);

3. Підрозділ «К» ( комплектуючі до комп’ютерів);

4. Підрозділ «З» ( послуги зв’язку ),

Показники, що характеризують темпи зростання ринків у відповідних галузях і частки окремих підрозділів компанії, наведеної нижче.

^ Сектор бізнесу

Обсяг продажу, тис. грн

Річні темпи зростання ринку,%

Найбільші конкуренти

^ Обсяг продажу лідера галузі, тис. грн

Відносна частка на відповідному ринку

підрозділ «М»

400,0

4

АТ «Тяжмаш»

800,0
підрозділ «Е»

50,0

18

АТ «Прилад»

550,0
підрозділ «К»

600,0

6

СП «Інфотек»

400,0
підрозділ «З»

200,0

12

АТ «МТФ»

180,0
Необхідно згідно матриці ВСG визначити позиції секторів бізнесу компанії «Сонячний берег» і розробити оптимальну стратегію розвитку компанії, ураховуючи як перспективи кожного підрозділу, так і необхідність оптимізації господарського портфеля.

Література: [5, С.25-50; 10, С. 21-45]
^

Варіант №5


Тема 5 Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва

Основні напрямки комплексного аналізу ресурсного забезпечення підприємства. Принципи розподілу ресурсів.

Аналіз матеріально-сировинних ресурсів та оцінка рівня техніки та технології.

Аналіз ефективності розподілу та використання трудових ресурсів.

Оцінка фінансових, інформаційних та енергетичних ресурсів підприємства.

Задача № 5

У результаті реконструкції виробництва і впровадження нових методів організації виробництва і праці відбулося зниження витрат на виробництво одиниці продукції. Вам необхідно визначити:

1. Виробіток продукції на одного робітника, за квартал і за рік

2. Вихідну чисельність робітників, які необхідні для виконання планового завдання з випуску товарної продукції.

3. Кількість вивільнених робітників за рахунок кожного техніко-економічного чинника, загальну кількість вивільнених робітників, кількість робітників, що реально вивільнена за рахунок реальних чинників.

4. планову чисельність робітників ПВП, виробіток продукції на одного робітника ПВП.

5. Загальний приріст продуктивності праці у плановому періоді.

6. приріст продуктивності праці планового року у порівнянні з базовим.

Таблиця 1.

Показники

Дані для розрахунку

Виробництво продукції в 4-му кварталі базового року (тис. грн.)

1845

Товарна продукція, що запланована до випуску (тис. грн.)

7425

Середньоспискова чисельність ПВП у 4-му кварталі (чол)

880

Зміна чисельності робітників, що зумовлена:

Понаднормовими роботами (чол.)

8

Нерівномірним використанням чергових відпусток

2

Вплив техніко-економічних чинників на зміну чисельності ПВП наведено в таблиці 2.

Техніко-економічні чинники

Вивільнення робітників ПВП, чол..

Питома вага чинника в загальному прирості продуктивності,%

Структурні зміни:Зміна структури виробничої програми

+1

-

Продовження таблиці 2

Зміна структури виробництва

+22

-

Зміна частки постачань за довгостроковими договорами

-2

-

Підвищення технологічного рівня виробництва:
19

Удосконалення технології виробництва

-10

-

Модернізація і заміна устаткування на більш продуктивне

-1

-

Удосконалення управління, організації виробництва і праці:
67

Удосконалення технічного нормування

-2

-

Зниження втрат робочого часу

-13

-

Скорочення втрат від браку

-4

-

Зміна бюджету робочого часу

-20

-

Зріст обсягу виробництва

-8

14

Усього:
100

У т.ч. за рахунок реальних чинників
Література: [4, С.398-410; 5, С. 133-139; 13, С.4-8]
^

Варіант №6


Тема 6 Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми

Загальні принципи економічної стратегії виробничої програми та бюджетний аналіз доходів і витрат підприємства.

Оцінка стратегії виробничої діяльності і обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату.

Прогнозування обсягу виробництва, методи визначення його оптимального обсягу.

Виробнича функція, її значення у стратегічному аналізі та частковий бюджетний аналіз.

Задача № 6

За даної технології виробництва однієї години праці – 10 грн, витрати матеріалів – 15 грн на одну одиницю продукції А, постійні витрати підприємства – 5000 грн. Ціна продукції – 100 грн. Розрахувати витрати виробництва за кожним обсягом випуску продукції. Для розрахунків використати таблицю 1. Проаналізувати структурні зміни сукупних змінних і постійних витрат у сукупних витратах виробництва. За результатами аналізу зробити висновки.

Виробництво продукції А, одиниць

Прогнозовані витрати праці, год.

Сума витрат на оплату праці, грн..

Сума матеріальних витрат, грн..

Сукупні витрати

Змінні

Постійні

Разом

Сума, грн..

У% до сукупних витрат

Сума, грн..

У% до сукупних витрат

Сума, грн..

Література: [1,2,3,4, С.410-412; 5, С. 112-124]
^

Варіант №7


Тема 7 Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми

Структура системи стратегічного управління фінансами підприємства та зміст стратегії організації фінансів.

Методи фінансового планування та матриця фінансової стратегії.

Механізми формування та реалізації фінансової стратегії та її економічне обґрунтування.

Платоспроможність і ознаки банкрутства.

Система раннього попередження та реагування і прогнозування банкрутства підприємства.

Задача № 7

Використовуючи наведені нижче показники, що характеризують діяльність ТОВ «Перфект», визначте ймовірність його банкрутства застосувавши 2-рахунок Альтмана. Зробіть висновки про те, чи можна покладатися на отримані результати.

Показники

тис. грн..

Вартість активів

360,0

Оборотний капітал

225,0

Облікова вартість акцій

136,0

Поточні зобов’язання

212,0

Виторг від реалізації

473,0

Прибуток від операційної діяльності

37,0

Нерозподілений прибуток

11,0

Література: [1,2,3,4, С.410-412; 5, С. 112-124]
^

Варіант №8


Тема 8 Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства

Структура капіталу і ризик, їх взаємозв’язок та прогнозування.

Політика і аналіз структури капіталу. Аналіз стратегії використання капіталу.

Задача № 8

За даними річної звітності визначити мінімальну суму грошей в обороті методом урахування оборотності коштів.

^ 1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

746,4
Податок на додану вартість

015

124,4
Акцизний збір

020
Продовження таблиці

1

2

3

4

Інші вирахування з доходу

030Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

622
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

521
Валовий:

прибуток

050

101
збиток

055Інші операційні доходи

060

10
Адміністративні витрати

070

6,9
Витрати на збут

080

5,2
Інші операційні витрати

090

1,8
Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

97,1
збиток

105Дохід від участі у капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

97,3
збиток

175Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

29,2
Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

68,1
збиток

195Надзвичайні:

Доходи

200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий:

прибуток

220

68,1
збиток

225^ 2. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

210
Витрати на оплату праці

240

130
Відрахування на соціальні заходи

250

48,7
Амортизація

260

140
Інші операційні витрати

270

62
Разом

280

534,9
Література: [1,2,3;5, С.143-152]
^Варіант №9


Тема 9 Стратегічний аналіз інвестицій

Види інвестиційних проектів. Визначення початкових витрат при здійснені інвестиційної діяльності. Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді. Оцінка ризику в стратегії прийняття рішень. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів.

Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів.

Задача № 9

Акціонерне товариство випустило 10 тис. звичайних акцій на загальну суму 10 млн грн.. Дивіденди на кожну акцію становлять 15%, чистий прибуток товариства – 2,4 млн грн.. Ринкова ціна акцій – 2800 грн. Визначити і проаналізувати показники ефективності використання акціонерного капіталу ьа доцільність придбання акцій цього товариства.

Література: [1,2,3;4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8]
^

Варіант №10


Тема 10 Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства

Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні бізнесом. Моделювання прогнозу фінансових показників та прогнозної фінансової звітності. Прогнозування складових елементів бізнесу. Методика аналізу на основі проектованих фінансових звітів. Аналіз статей проектованого звіту про фінансові результату і балансу.

Стратегічний аналіз показників фінансової звітності.

Задача № 10

Стратегія підприємства спрямована на прийняття інвестиційного проекту, який має окупитися за 4 роки. початкові інвестиції становлять 30000 грн. Підприємству запропоновано два проекти. грошові потоки за проектами передбачаються у таких розмірах


Рік

Грошовий потік

Проект А

Проект Б

1

3000

4000

2

4000

8000

3

8000

12000

4

12000

10000

5

10000

11000

Дати оцінку цих проектів і пояснити, який з них ви рекомендували до прийняття.

Література: [1,4, С.420-430; 5, С. 68-103; 13, С. 4-8]

^ 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ”


 1. Концептуальні засади стратегічного аналізу.

 2. Зміст, суть та завдання стратегічного аналізу.

 3. Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій.

 4. Методи прогнозування та групування у стратегічному аналізі.

 5. Місце стратегічного аналізу в управлінні економікою підприємства.

 6. Поняття комплексної оцінки досягнутих результатів господарської діяльності.

 7. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища фірми.

 8. Аналіз витрат виробництва та способи їх оптимізації.

 9. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства.

 10. Економічна оцінка використання виробничих ресурсів.

 11. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі.

 12. Стратегія управлінських рішень за результатами аналізу.

 13. Класифікація та загальні принципи виробничих нормативів.

 14. Види фінансових та техніко-економічних нормативів та їх застосування у стратегічному аналізі.

 15. Оцінка нормативів цін.

 16. Загальні принципи класифікації виробничих одиниць.

 17. Узагальнення результатів економічної оцінки виробничих одиниць.

 18. Основні напрямки комплексного аналізу ресурсного забезпечення підприємства. Принципи розподілу ресурсів.

 19. Аналіз матеріально-сировинних ресурсів та оцінка рівня техніки та технології.

 20. Аналіз ефективності розподілу та використання трудових ресурсів.

 21. Оцінка фінансових, інформаційних та енергетичних ресурсів підприємства.

 22. Загальні принципи економічної стратегії виробничої програми та бюджетний аналіз доходів і витрат підприємства.

 23. Оцінка стратегії виробничої діяльності і обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату.

 24. Прогнозування обсягу виробництва, методи визначення його оптимального обсягу.

 25. Виробнича функція, її значення у стратегічному аналізі та частковий бюджетний аналіз.

 26. Структура системи стратегічного управління фінансами підприємства та зміст стратегії організації фінансів.

 27. Методи фінансового планування та матриця фінансової стратегії.

 28. Механізми формування та реалізації фінансової стратегії та її економічне обґрунтування.

 29. Платоспроможність і ознаки банкрутства.

 30. Система раннього попередження та реагування і прогнозування банкрутства підприємства.

 31. Структура капіталу і ризик, їх взаємозв’язок та прогнозування.

 32. Політика і аналіз структури капіталу. Аналіз стратегії використання капіталу.

 33. Види інвестиційних проектів.

 34. Визначення початкових витрат при здійснені інвестиційної діяльності.

 35. Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді.

 36. Оцінка ризику в стратегії прийняття рішень.

 37. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

 38. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів.

 39. Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості.

 40. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів.

 41. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні бізнесом.

 42. Моделювання прогнозу фінансових показників та прогнозної фінансової звітності.

 43. Прогнозування складових елементів бізнесу.

 44. Методика аналізу на основі проектованих фінансових звітів.

 45. Аналіз статей проектованого звіту про фінансові результату і балансу.

 46. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Архипов В. Л. Стратегический анализ инвестиций в реальные активы предприятия // Проблемы теории и практики управления - 2001. - № 5 - С. 3 -17.

 2. Баранчев В. Г. Стратегический аналіз: технология, инструменты, организация // Проблемы теории и практики управления - 1998. - № 5 - С. 13 -27.

 3. Бланк И. А. Управление формированием капитала. – К.:МП «ИТЕМ» ЛТД, СП «АДЕФ – Україна», 1996

 4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Атака, 2002. – 452 с.

 5. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика. стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 1995.

 6. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством: Підручник. – Львів: Коопосвіта, ЛКА, 1999.


Додаткова

 1. Єфремов В.С. Стратегия бизнеса: концепция и методы планирования: Учеб. Пособие. – М.:Динпрес, 1998.

 2. Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві: Навч. Посібник.- К.:КНЕУ, 1997.-224с.

 3. Льюис К. Методы прогнозирования экономических показателей / пер. с англ. И предис. Демиденко Е.З. – М.: Финансы и статистика, 1986.

 4. Пастухові В.В. Аналіз системи стратегічного управління підприємством: методологічний аспект // Фінанси України. – 2000. -№10. – С. 69-74.

 5. Райан Б. Стратегический учёт для руководителя / Пер с англ. под ред. В.А. Микрюкова.-М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998.

 6. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене.- Львів: «Новий світ – 2000», 2003.- 272 с.

 7. Руденко Л. Основи стратегічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства: Лекція // Вісті. Діловий випуск. – 1998. -№24.

 8. Фанхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА-М, 2000.

 9. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Стратегічний аналіз ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладач старш. викл. Н.Є. Гришко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління проектами для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність ” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи