Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Скачати 125.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір125.71 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладачі: доц. О.І. Маслак,

старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент к.т.н., доц. В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................................4

1 Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи..................................................................................5

1.1 Загальні положення ..............................................................................................5

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт...................................................6

2 Контрольні запитання до заліку з навчальної дисципліни „ Інтелектуальна власність ”.................................................................................................................11

Список літератури.....................................................................................................13

^ ВСТУП


Метою дисципліни „ Інтелектуальна власність ” є вивчення теоретичних основ і практичних аспектів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність є синтетичною галуззю знань, де використовуються термінологія та методи інших дисциплін. „Інтелектуальна власність” як навчальна дисципліна спирається на фінанси, фінанси підприємства та інші галузі знань.

Предмет: економічно-правові відносини, що виникають у процесі створення і використання інтелектуальної власності.

Завдання вивчення курсу „ Інтелектуальна власність ”:

 • вивчення студентами теоретичних та практичних знань у галузі економіки, навиків застосування прийомів інтелектуальної власності для оцінювання вартості нематеріальних активів;

 • набуття вмінь щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, отримання доходу від інтелектуальної власності та захисту інтелектуальної власності.

Заняття з дисципліни „ Інтелектуальна власність ” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами.

У результаті вивчення дисципліни „ Інтелектуальна власність ” студент повинен знати: поняття нематеріальних ресурсів, законодавство щодо інтелектуальної власності, захист секретів виробництва, а також уміти оцінювати об’єкти нематеріальної власності, використовувати методи оцінювання інтелектуальної власності, розпоряджатися правами інтелектуальної власності.
^

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

  № вар.

  Дві останні цифри залікової книжки

  №1

  00

  91

  89

  54

  28

  16

  56

  17

  68

  18

  №2

  39

  83

  93

  27

  10

  55

  13

  69

  15

  64

  №3

  79

  92

  80

  53

  44

  45

  57

  04

  36

  06

  №4

  52

  88

  95

  01

  24

  03

  29

  46

  26

  70

  №5

  09

  94

  84

  75

  74

  34

  58

  35

  66

  19

  №6

  38

  86

  81

  33

  43

  11

  59

  14

  47

  63

  №7

  51

  96

  90

  08

  48

  73

  07

  60

  05

  65

  №8

  22

  85

  87

  77

  42

  32

  49

  21

  40

  62

  №9

  78

  97

  82

  50

  02

  12

  71

  25

  61

  67

  №10

  23

  99

  98

  76

  31

  72

  20

  37

  30

  41

 4. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15 – 20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни „ Інтелектуальна власність ”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к. 5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.^

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

Варіант №1


Тема 1 Інтелектуальна діяльність та інтелектуальний капітал – економічна основа інформаційного суспільства

 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційної діяльності.

 2. Інтелектуальний капітал в умовах інформаційного суспільства.

Література: [1, С.24-31; 3, С. 15-28; 8, С.73-86].
^

Варіант №2


Тема 2 Об’єкти інтелектуальної власності. Нематеріальні ресурси

 1. Нематеріальні ресурси.

 2. Об’єкти інтелектуальної власності.

Література: [1, С.39-47; 8, С. 24-41; 9, С. 49-62].
^

Варіант №3


Тема 3 Нематеріальні активи

 1. Етапи оцінювання нематеріальних активів.

 2. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси.

Література: [1, С.86-95; 8, С. 58-67; 9, С. 64-78].
^

Варіант №4


Тема 4 Оцінка вартості інтелектуальної власності

 1. Оцінка вартості інтелектуальної власності.

 2. Методи оцінювання вартості нематеріальних активів.

Література: [1, С.169-175; 9, С. 146-158; 10, С. 124-139].
^

Варіант №5


Тема 5 Інтелектуальна власність в економіці

 1. Інтелектуальна власність та її місце в економічному розвитку.

 2. Інтелектуальна власність – складова капіталу.

 3. Інтелектуальна власність у господарській діяльності.

Література: [1, С.186-198; 2, С. 133-139; 9, С.206-215].
^

Варіант №6


Тема 6 Розпорядження правами інтелектуальної власності. Отримання доходу від інтелектуальної власності

 1. Поняття права інтелектуальної власності.

 2. Отримання доходу від інтелектуальної власності.

Література: [2, С.257-269; 8, С. 112-124; 10, С. 196-205].

^

Варіант №7


Тема 7 Законодавство щодо інтелектуальної власності

 1. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.

 2. Державне управління інтелектуальною власністю.

 3. Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності.

Література: [2, С.84-93; 4, С. 164-179; 7, С. 75-96].
^

Варіант №8


Тема 8 Захист та охорона секретів інтелектуальної власності

 1. Система захисту прав інтелектуальної власності.

 2. Охорона секретів виробництва.

Література: [2, С.148-163; 4, С. 368-379; 10, С. 283-297].
^

Варіант №9


Тема 9 Система відносин інтелектуальної власності

 1. Сутність та структура промислової власності.

 2. Особливості формування та розвитку авторського та суміжного права.

Література: [3, С.184-196; 9, С. 312-326; 13, С. 86-101].
^

Варіант №10


Тема 10 Розвиток інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки

 1. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.

 2. Інтелектуальна власність в епоху Інтернету.

Література: [1, С.376-389; 8, С. 243-252; 10, С.346-361].

^ 2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ”


 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційної діяльності.

 2. Інтелектуальний капітал в умовах інформаційного суспільства.

 3. Нематеріальні ресурси.

 4. Об’єкти інтелектуальної власності.

 5. Етапи оцінювання нематеріальних активів.

 6. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси.

 7. Оцінка вартості інтелектуальної власності.

 8. Методи оцінювання вартості нематеріальних активів.

 9. Інтелектуальна власність та її місце в економічному розвитку.

 10. Інтелектуальна власність – складова капіталу.

 11. Інтелектуальна власність у господарській діяльності.

 12. Поняття права інтелектуальної власності.

 13. Отримання доходу від інтелектуальної власності.

 14. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.

 15. Державне управління інтелектуальною власністю.

 16. Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності.

 17. Система захисту прав інтелектуальної власності.

 18. Охорона секретів виробництва.

 19. Сутність промислової власності.

 20. Структура промислової власності.

 21. Особливості формування та розвитку авторського та суміжного права.

 22. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.

 23. Інтелектуальна власність в епоху інтернету.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

 1. Азимов И.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1994.– 259 с.

 2. Андрощук Г.В., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобритений. – К.: Каравела, 2001. – 357 с.

 3. Базилевич В.Д. Интеллектуальная собственность: Учебник. – К.: Знання, 2006. – 431с.

 4. Брыжко В.М., Завгородный А.С., Пичкур А.В. Лицензирование права и патентирование научно-технической продукции.–К.: Знання, 1996.–362 с.

 5. Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. – К.: Знання, 1996. – 457 с.

 6. Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности. – К.: Знання, 1997. – 326 с.


Додаткова

 1. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативних терминов. – К.: Знання, 1997. – 488с.

 2. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-прак. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: ІнЮре, 1999. – 512 с.

 3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. – 453 с.

 4. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Каравела, 1998. – 369 с.

 5. Тимофеенко Л.П. Охрана прав на интеллектуальную собственность. – К.: Окра, 1994. – 365 с.

 6. Тимофеенко Л.П. Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. – К.: Окра, 1996. – 426 с.

 7. Шестимиров А.А., Минаев А.А. Промышленные образцы. – М.: Инфа-М, 1996. – 269 с.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”


Укладачі: доц.О. І. Маслак,

старш. викл. Н.Є. Гришко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки В.Є. Черниченко


Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління проектами для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління проектами” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ проектний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Проектний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Стратегічне управління підприємством ” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ інтелектуальна власність для студентів заочної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи