Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Скачати 156.25 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Дата26.09.2012
Розмір156.25 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ


ІМ. МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні рекомендації

щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЦІНОУТВОРЕННЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

7.050107 - “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

6.050106 - “ОБЛІК І АУДИТ”

^ (У Т.Ч. СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2007


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну навчання зі спеціальності 7.050107-“ Економіка підприємства ”,6.050106-“Облік і аудит„ (у т.ч. заочної форми навчання).


Укладач старш. викладач Д.Л.Пирогов


Рецензент к.е.н., доцент О. І. Маслак


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2007 р.


Голова методичної ради проф. В.В. Костін


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………….4

 1. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи……………………………………………………..5

  1. Загальні положення……………………………………………………5

  2. Завдання щодо виконання контрольних робіт……………………….6

 2. Контрольні питання з навчальної дисципліни «Ціноутворення»……………...9

Список літератури………………………………………………………………….11

ВСТУП


Розв’язання сукупності проблем підприємства у світовій економіці безпосередньо пов’язане з визначенням сутності цінової політики, алгоритму розрахунку цін і характеристикою основних етапів ціноутворення. Ефективна діяльність сучасного підприємства в умовах ринкових відносин безпосередньо залежить від підходів і методів, які використовує підприємство під час вирішення питань ціноутворення.

^ Метою дисципліни “Ціноутворення” є викладення сутності та ролі цінової політики; алгоритму розрахунку цін і характеристика його основних етапів:

 • постановка мети та визначення завдань (вимірювання й урахування існуючих обмежень) ціноутворення;

 • визначення величини попиту й пропозиції, їх співвідношення та значення цінової еластичності;

 • розрахунок витрат на виробництво й реалізацію продукції;

 • вибір приблизного рівня цін, виходячи з умов конкурентного середовища;

 • вибір методу ціноутворення;

 • безпосередній розрахунок цін.

Предмет: основні аспекти формування цін та цінової політики як на рівні підприємства, так і держави в цілому.

Завдання вивчення курсу «Ціноутворення»: забезпечення теоретичних та практичних засад високого професійного рівня майбутніх фахівців у сфері ціноутворення, вивчення студентами відповідних понять та категорій (ціна, ціноутворюючі чинники, рівень цін, цінова політика та її стратегічна форма, моделювання ціни та ін.). Особлива увага при цьому приділяється визначенню методів формування ціни.

Заняття з дисципліни „Ціноутворення” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами.

У результаті вивчення дисципліни „Ціни та ціноутворення” студент повинен

знати: сутність та основи ціноутворення в діяльності як підприємства, так і в цілому в державі;

уміти: працювати з основними законодавчими актами, нормами та правилами, щодо процесів ціноутворення;

 • аналізувати стратегії аналізу цін: види цін, їх зміст та умови застосування;

 • покращувати методи ціноутворення як інструментів реалізації „міцності ціни” для отримання більшого прибутку;

 • застосовувати математико-стохастичні методи при розв’язанні специфічних прикладних задач ціноутворення.^

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:
№ вар.

Дві останні цифри залікової книжки

№1

00

91

89

54

28

16

56

17

68

18

№2

39

83

93

27

10

55

13

69

15

64

№3

79

92

80

53

44

45

57

04

36

06

№4

52

88

95

01

24

03

29

46

26

70

№5

09

94

84

75

74

34

58

35

66

19

№6

38

86

81

33

43

11

59

14

47

63

№7

51

96

90

08

48

73

07

60

05

65

№8

22

85

87

77

42

32

49

21

40

62

№9

78

97

82

50

02

12

71

25

61

67

№10

23

99

98

76

31

72

20

37

30

41
 1. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15-20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни “Ціноутворення”

студента групи ___________

____________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, б-р Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к. 5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс.

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі іспиту.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.^


1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт


Варіант №1Тема 1 Суть, види та функції цін за умов ринкової економіки

Основні теорії ціноутворення. Роль ціни, як складової ринкової економіки. Місце ціни та її значення в розширеному відтворенні.

Принципи ціноутворення та їх зміст. Умови ефективного здійснення процесу ціноутворення в суспільстві.

Види цін та їх диференціація. Зміни напряму та характер ціноутворення залежно від типу ринку.

Функції цін і їх зміст.


Література: [4, c. 398-410; 5, c. 133-139; 13, c. 4-8].


^

Варіант №2Тема 2 Основні ціноутворюючі чинники


Попит та пропозиція як ціноутворюючі чинники.

Економічна сутність ціни попиту на ціни пропозиції. Цінова рівновага.

Еластичність попиту. Цінові фактори, що впливають на цінову еластичність. Типи ринків та методи ціноутворення на них.

Конкуренція і монополія як чинники ціноутворення. Економічна сутність природних та штучних монополій.


Література: [3, c. 407-411; 5, c. 8-255; 13, c. 4-12].

^

Варіант №3Тема 3 Склад і структура ціни


Склад та структура ціни. Види структурної побудови цін. Структура вільної ціни.

Витрати та їх роль у формуванні ціни.

Собівартість продукції промислових підприємств та її складові.

Прибуток підприємства та його економічна сутність для підприємницькій організації.

Податки, що їх сплачує підприємство і які входять до складу ціни.


Література: [3, c. 408-411; 5, c. 60-68].
^

Варіант №4
Тема 4 Методи ринкового ціноутворення


Основні методи ціноутворення, принципи формування ціни пропозиції.

Методи: «витрати + прибуток», мінімальних витрат, накидки до ціни, цільового ціноутворення, встановлення ціни з урахуванням точки беззбитковості.

Методи ціноутворення, що виходять з попиту.

Методи ціноутворення з одночасним урахуванням витрат виробництва та попиту (метод прямих витрат).

Методи встановлення цін з орієнтацією на конкуренцію: метод лідера, метод тендерного ціноутворення.


Література: [5, c. 25-50; 10, c. 21-45].

^

Варіант №5Тема 5 Система цін біржової торгівлі


Ціни біржової торгівлі та чинники що впливають на її формування.

Ціна угоди на реальний товар.

Призначення й основний функціональний напрям діяльності котирувального комітету. Правила котирування біржових цін та його суть.

Чинники, що впливають на масштабність міжнародної біржової торгівлі.


Література: [4, c. 398-410; 5, c. 133-139; 13, c. 4-8).


^

Варіант №6Тема 6 Ціни зовнішнього ринку


Формування цін на експортно-імпортну торгівлю. Ціна контракту у сфері зовнішньоекономічної діяльності та її зміст. Інформаційна база для визначення ціни контракту.

Мито та його врахування в складі ціни. Принципи визначення цін зовнішньоекономічних контрактів. Індикативні ціни та порядок їх установлення.

Світові ціни як база для визначення цін контракту та методи аналізу цих цін. Методи розрахунку цін зовнішньоекономічного контракту.

Міжнародні правила «ІНКОТЕРМС» та їх зміст і призначення.


Література: [3, c. 410-412; 5, c. 112-124).
^

Варіант №7Тема 7 Цінова політика підприємства


Цінова політика фірми. Сутність цінової політики фірми.

Економічна сутність стратегії «знімання вершків» та стратегії завоювання лідерства.

Стратегія низьких цін та умови, необхідні для її застосування. Стратегія високих цін. Стратегія нейтральних цін, формування цін на обов’язкові речі та доповнюючи товари.

Система знижок, їх роль у формуванні ціни і поліпшенні збуту продукції.

Література: [2, c. 89-91; 5, c. 122-129).


^

Варіант №8Тема 8 Цінова політика держави


Цінова політика держави та необхідність державного регулювання цін.

Форми та методи державного реґулювання цін в Україні за умов переходу до ринкових відносин.

Світовий досвід у державному регулювання цін.

Регулювання цін монопольних утворень. Загальнодержавні та регіональні ринки.

Державна дисципліна цін та контроль за цінами.


Література: [5, c.143-152].


^

Варіант №9Тема 9 Біржова торгівля. Формування біржових цін


Біржова торгівля та види біржових угод. Ціни біржової торгівлі та чинники що впливають на її формування. Ф’ючерсні угоди. Ціна угоди на реальний товар.

Призначення і основний функціональний напрямок діяльності котирувального комітету. Правила котирування біржових цін та його суть.

Міжнародні біржові торги.


Література: [1, с. 120-130; 5, с. 68-103; 13, с. 4-8].


^

Варіант №10Тема 10 Структура ціни та формування її елементів


Види структурної побудови цін. Структура вільної ціни.

Витрати та їх роль у формуванні ціни. Собівартість продукції промислових підприємств та її складові.

Методи формування ціни на основі різного обліку витрат.

Прибуток підприємства та його економічна сутність для підприємницькій організації.

Акцизний збір. Податок на додану вартість як складовий елемент ціни.

Торговельно-посередницькі накидки як самостійні елементи ціни.

Цінові знижки та їх зміст.


Література: [4, c. 408-411; 5, c. 60-68].

^

2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЦІНОУТВОРЕННЯ”
 1. Основні теорії ціноутворення.

 2. Види цін та їх диференціація.

 3. Функції цін.

 4. Характер ціноутворення залежно від типу ринку.

 5. Попит та пропозиція як чинники що впливають на формування ціни.

 6. Цінова рівновага.

 7. Еластичність попиту.

 8. Конкуренція і монополія як чинники ціноутворення.

 9. Типи ринків.

 10. Склад та структура ціни. Види структурної побудови цін.

 11. Витрати та їх роль у формуванні ціни.

 12. Методи формування на основі різного обліку витрат.

 13. Акцизний збір.

 14. ПДВ як елемент ціни.

 15. Накидки як самостійний елемент ціни.

 16. Основні методи ціноутворення.

 17. Методи, що виходять з попиту.

 18. Методи, що виходять з попиту та витрат одночасно.

 19. Методи встановлення ціни з орієнтацією на конкурентів.

 20. Біржова торгівля та види біржових угод.

 21. Ціни біржової торгівлі та чинники, що впливають на них.

 22. Біржове котирування та його суть.

 23. Формування цін на експортно-імпортну торгівлю.

 24. Мито та його врахування у складі ціни.

 25. Правила «Інкотермс-90».

 26. Індикативні ціни та порядок їх встановлення.

 27. Світові ціни.*

 28. Цінова політика фірми.

 29. Стратегія низьких цін.

 30. Стратегія високих цін.

 31. Стратегія нейтральних цін.

 32. Система знижок.

 33. Суть державної цінової політики.

 34. Форми та методи державного регулювання цін.

 35. Регулювання цін монопольних утворень.

 36. Державна дисципліна цін та контроль за цінами.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна


1. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1995.-.c.148.

2. Гребенников П.И. и др. Макроэкономика – СПб.:УЗФ, 1996.-.c. 169.

3. Есипов В., Маховинкова И. Ценообразование на мировом рынке. – М.: ЛФЭИ, 1991.-.c. 297/

4. Иващенко А.А. Товарная биржа. – М.: Международные отношения, 1991.-.c.286.

5. Козлова И.Е., Энтов Р.М. Теорія цены. – Прогресс, 1990.-.c. 96.

6. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга. – М.: СПб; К.: Вильямс, 1999.-.c. 456.

7. Липсиц И.К. Коммерческое ценообразование. – М.: БЕК, 1997.-.c. 135.


Додаткова

8. Закон України "Про ціни та ціноутворення" № 508-ХІІ від 03.12.90 р.

9. Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97 ВР від 03.04.97 р.

10. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію) " № 313/96-ВР від 11.07.96 р.

11. «Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій». Указ Президента України № 691 від 18.11.94 р.

12. «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». Постанова Кабінету Міністрів України № 1548 від 25.12.96 р.

13. «Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи та послуги монопольних утворень». Постанова Кабінету Міністрів № 135 від 22.02.95 р.


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціни та ціноутворення” для студентів скороченної форми навчання зі спеціальності 6.050106 - „Облік та аудит”(у т. ч. Заочна форма навчання)


Укладач старш.викл. Д.Л.Пирогов


Відповідальний за випуск к. ек. н., доцент Ольга Іванівна Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж ______ прим.


Кременчук 2006

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "міжнародні фінанси" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
З навчальної дисципліни "міжнародні фінанси" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "міжнародні економічні відносини" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Міжнародні економічні відносини” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" ціноутворення\" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи