Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" icon

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 "технологія машинобудування"
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 "технологія машинобудування"
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.090202 “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”


КРЕМЕНЧУК 2006


Методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.090202 “Технологія машинобудування”


Укладач - старший викладач Лариса Дмитрівна Воробйова


Кафедра економіки


Затверждено методичною радою КДПУ

Протокол № ----- від -----------------------2006 р.

Голова методичної ради


_____________________________ проф. В.В.Костін


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” є підсумком самостійного комплексного дослідження однієї з актуальних проблем економіки, організації і стратегії розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі.

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних та практичних навичок з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”, показ вміння студентів використовувати їх при вирішенні конкретних економічних і виробничих завдань; розвиток навичок самостійної роботи, опанування методики дослідження та аналізу; вивчення та осмислення досвіду господарювання в умовах ринку, сучасних методів підвищення ефективності виробництва та інших напрямків підприємницької діяльності підприємства.

Завдання курсової роботи полягає в обгрунтуваннї шляхів та методів удосконалення господарського механізму функціонування підприємств, підвищення ефективності господарських рішень, визначення стратегії розвитку підприємства в умовах ринку.

Спочатку студент аналізує матеріали, необхідні для виконаня курсової роботи. До них відносяться: існуючі технологічні процеси обробки із режимами роботи обладнання та нормами часу; застосовуване обладнання; дані про виконання норм часу по операціям; штаттий розклад; тарифні ставки та преміальні положення; режим роботи дільниці; норми та ціни на основні та допоміжні матеріали, інстументи та енергію; планування дільниці; виробнича програма дільниці; планова та розрахункова собівартість продукції; склад та структура обігових коштів; загальна вартість основних фондів дільниці та їх структура; показники прибутку та рентабельності виробництва.

Використовуючи перелічені дані, а також дані про техніко-економічні параметри проектуємої дільниці, студент повинен зробити техніко-економічний аналіз, застосовуючи по можливості комп’ютерну техніку, економіко-математичні та економіко-статистичні методи і моделі дослідження економічних процесів і явищ.


^ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота має бути написана від руки , чітким, розбірливим почерком, без виправлень чорнилом або пастою одного кольору або виконана у виглядіі комп’ютерного набору на одній сторінці аркушу білого паперу формату А4.

Курсова робота оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95. В комп’ютерному варіанті на сторінці передбачається не менше 28-30 рядків через 1,5 інтервали, п 57-60 знаків у кожному з них.

Робота починається з титульного аркуша (див. Додаток 1). За титульним аркушем послідовно розміщують завдання на курсову роботу, а далі зміст.

У змісті зазначаються початкові сторінки кожного розділу і підрозділу. Їх назви у змісті та тексті курсової роботи повинні збігатися.

Вступ, кожний розділ і заключна частина, які розміщуються у вказаній послідовності, починаються з нової сторінки.

Заголовки структурних елементів курсової роботи і заголовки розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починаються з абзацного вступу, який рівний п’яти знакам. Перенос слів у заголовку підрозділу не допускається.

Листи нумеруються в правому верхньому кутку сторінки арабськими цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації.

Графіки, схеми та таблиці розміщують відразу за текстом, де на них посилаються, або на наступній сторінці.

Таблиці нумерують арабськими цифрами в межах розділу, наприклад “Таблиця 2.5”. Слова “Таблиця 2.5” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці (якщо таблиця розміщується на кількох сторінках), на ішних сторінках пишуть “Продовження табл.2.5”.

Формули нумеруються в межах розділу, ії номер складається з номеру розділу і порядкового номеру формули, розділених крапкою, наприклад (1.1).

Список використаної літератури подається наприкінці роботи. Список літератури слід складати мовою оригіналу в алфавітному порядку при наскрізному нумеруванні.

Кожне літературне джерело повинно мати бібліографичний опис: призвище та ініціали автора, назву, місто видавництва, рік видання, кільність сторінок.

Додатки оформлюють окремо і підшивають останніми. Нумерація додатків наскрізна, без виділення номеру розділу. У тексті роблять посилання на додатки в круглих дужках, наприклад (дод.3).

Повністю оформлена курсова робота подається студентом керівникові. За поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на кафедрі, де отримує остаточну оцінку.

Студенти заочної форми навчання висилають в університет виконану курсову роботу не пізніше, чим за 20 днів до початку чергової екзаменаційної сесії і захищають її в комісії. Оцінюють курсову роботу за результатами перевірки і захисту.

У випадку необхідності згідно з зауваженням керівника студент повинен до захисту внести в курсову роботу виправлення чи доповнення.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ


РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕХУ ТА ФОНД ЧАСУ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ


Режим роботи визначається кількістю робочих днів у році, кількістю робочих днів у тижні (безперервний чи перервний робочий тиждень), змінністю та тривалістю робочого дня.

Розрізняють календарний, номінальний та дійсний річний фонд часу роботи обладнання.

При п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями. В залежності від змінності роботи підприємства та тривалості встановленого законодавством робочого тижня можуть застосовуватись різні графіки роботи. Для курсової роботи слід прийняти двозмінний графік роботи при п’ятиденному робочому тижні.

Для двозмінного режиму роботи тривалість робочої зміни приймається 8 годин.

Номінальний річний фонд часу роботи обладнання (^ Т ном) можна розрахувати за допомогою наступної формули:

Т ном = (Тк – Тв – Т св) * m * Т см

Тк – кількість календарних днів у році (прийняти 365);

Тв – кількість вихідних днів у році (прийняти 102);

Т св – кількість святкових днів, які не співпадають з суботами та неділями (прийняти 8);

Т см – тривалість зміни в годинах (прийняти 8 годин);

m - кількість змін на добу (прийняти 2).

Дійсний (розрахунковий) річний фонд часу роботи обладнання розраховується за формулою:

Т д = Т ном * / 1- ( + Н) /


  • коефіцієнт, що враховує витрати часу, які пов’язані з проведенням планових ремонтів та усіх видів обслугування (0,05);

  • коефіцієнт, що враховує втрати часу на наладку обладнання протягом робочих змін (0,07).


^ РОЗРАХУНОК БАЛАНСУ РОБОЧОГО ЧАСУ РОБІТНИКА

Таблиця 1

№ п.п

Найменування показників

Дні

Часи

%

1.

Календарний фонд часу

365
100

2.

Неробочі дні – всього:

110
Від Тк
В тому числі – вихідні:

102
Від Тк
Святкові

8
Від Тк

3.

Номінальний фонд часу100

4.

Неявки на роботу

А) тарифна відпустка

24
Від Тн
Б) відпустка у зв’язку с пологами

1
Від Тн
В) невиходи через хворобу

4
Від Тн
Г) у зв’язку з виконанням державних обов’язків

0,5
Від Тн
Д) інші невиходи на роботу, дозволені трудовим законодавством

0,3
Від Тн
Всього невиходів


5.

Дійсний фонд часуВід Тн^ РОЗРАХУНОК ТАКТУ ЛІНІЇ, КІЛЬКОСТІ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА КОЕФІЦІЄНТА ЗАВАНТАЖЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ


Основим параметром, який характеризує роботу лінії та стає необхідним при подальшому проєктуванні є такт. Він розраховується за формулою:

τ= Тд*60 / Nв


де: Nв – річна програма випуску деталей, штук;

Тд – дійсний фонд часу роботи обладнання, час.

Потрібна розрахункова кількість робочих місць (обладнання) на потоковій лінії визначається для кожної технологічної операції за допомогою наступної формули:

Срі = t шт / τ

Де: Срі – розрахункова кількість робочих місць на і-й операції;

t шт – норма штучного часу на і-й операції, хв.;

τ - такт потоку, хв.

Так як розрахункова кількість робочих місць може бути дробовим числом, для кожної операції встановлюється прийнята кількість робочих місць (Спр). Отримане дробове число (Ср) на будь-якій операції необхідно округлити в сторону збільшення до найближчого цілого числа. Розрахункову кількість належить округлити у більшу сторону до найближчого цілого числа.

Коефіцієнт завантаження робочих місць по кожній операції буде дорівнювати:

Kзі = Срі / Спрі ,

По лінії в цілому: КзΣ = ΣСрі / ΣСпрі.

Усі розрахунки зводяться до таблиці 2.


Таблиця 2Найменування операцій

Т шт,

Хв./шт

Розрахункова кількість верстатів

Прийнята кількість верстатів

Коеф.завантаження робочих місць

Коеф.завантаження по лінії

……………….
……………….
Всього:


^ ВИБІР ВИДУ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ

Вид потокової лінії вибирається на підставі тривалості виконання технологічних операцій (t шт), такту потока () та коеффіцієнта завантаження робочих місць (Кзі).

Неперервно-потокова лінія характеризується синхронністю виконаня кожної операції з тактом потоку.

Умовою синхронізації для неперервно-потокової лінії є:

t шт1/Спр1 = t шт2/Спр2 = … = t шті/Спрі = 

При проєктуванні неперервно-потокової лінії можна обмежитись попередньою синхронізацією операцій, де тривалість виконання кожної операції відхиляється від такту потока у межах 8-10%.

Неперервно-потокові лінії характеризуються дрібним розчленуванням операцій. Передавання деталей або вузлів з однієї операції на іншу виконується поштучно. Неперервно-потокові лінії – найбільш досконала форма потоку, вони застосовуються за умов масового та багатосерійного виробництва.

При перервно-потоковому процесі виробництва тривалість окремих операцій не є синхронною з тактом потоку, а тому завдяки різній продуктивності обладнання , яке використовується на сміжних операціях, переміщення деталей з операції на операцію не регламентується у часі. Завантаження обладнення та робочих місць на таких лініях не досить рівномірне.

Перервно-потокові лінії застосовуються головним чином на підприємствах, які серійно виготовляють окремі деталі та вузли.

Якщо у серійному виробництві за кожною потоковою лінією закріплюється виготовлення декількох технологічно споріднених деталей, а на кожному робочому місці виконується декілька детало-операцій, така лінія називається багатопредметною.

Багатопредметні потокові лінії можуть бути неперервними та перервними. Неперервно-потокова лінія характерна для зборочних цехів. На таких лініях обробляється декілька конструктивно та технологічно споріднених деталей без переналадки обладнання. Розрахунки таких ліній не відрізняються від розрахунків однопредметних неперервно-потокових ліній.

Багатопредметна перервно-потокова лінія характерна для оброблюючих цехів. На таких лініях оброблюються організаційно та технологічно споріднені деталі.

Якщо така лінія виготовляє партію деталей одного найменування, то вона працює як однопредметна з певним тактом.

Якщо найменування деталей змінюється, то лінія переналажується і при цьому такт роботи стає другим. Тому для кожної обробляємої на даній лінії деталі має бути визначений свій приватний такт.


^ ОСНОВНІ РОЗРАХУНКИ ПЕРЕРВНО-ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ


Такт роботи лінії, розрахунок кількості потрібного обладнаня та його завантаження проводиться за формулами, приведеними раніше.

Обігові запаси утврюються тільки на ППЛ між робочими місцями з різною продуктивністю. Найбільш обгрунтованим заходом визначення розміру обігових запасів є графічний.

Це дозволяє визначити періоди (Т), в продовж яких операції знаходяться в незмінних умовах (по кількості верстатів, що роблять).

Розмір максимального обігового запасу між двома суміжними операціями визначається за формулою:

Zоб = Т* С(і) / t шт(і) – Т * С(і+1) / t шт (і+1), шт.

Де : Т – період часу, коли на суміжних операціях працює незмінна кількість верстатів;

Сі; Сі+1 – число верстатів, що роблять, відповідно на попередній та наступній операціях у даний період часу ;

t шт(і), t шт (і+1) – норма штучного часу на попередній та наступній операціях відповідно.

Величина Z може бути як додатною, так і від’ємною. Додаткове значення розміру запасу свідчить про збільшення його за період часу, коли на суміжних операціях працює незмінна кількість верстатів, від’ємне – про зменьшення. Абсолютне значення збільшення та абсолютне значення зменшення обігового запасу між двома суміжними операціями повинно дорівнювати одне одному.

Спрощено середній розмір міжопераційного обігового запасу визначається за наступною формулою:

Z об =  Zmax / 2 ,

Де : Z max – максимальний запас між суміжними операціями.

Обіговий запас по лінії в цілому дорівнює сумі середніх величин міжопераційних запасів. Він використовується в подальших розрахунках при визначенні норми незавершеного виробництва.

При розробці роботи перервно-потокової лінії слід встановити період обслуговуваня кратним тривалості зміни (240 хв.).

Необхідно визначити завантаження робочих на кожній операції (Т зрі),

Т зрі = R * kзі,

Де : R – період обслуговування;

kзі – коеффіцієнт завантаження і-тої операції.


^ ВИБІР І РОЗРАХУНОК ЗАСОБІВ МІЖОПЕРАЦІЙНОГО І ВНУТРІШНЬОЦЕХОВОГО ТРАНСПОРТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ПОТОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА


Для раціональної організації виробничого процесу найбільше значення має вибір міжопераційного і внутрішньоцехового транспорту.

В курсовій роботі в якості міжопераційного транспорту для перервно-потокової лінії слід прийняти безпривідний транспортний засіб – рольганг. Вартість його підраховується на основі приведених даних довжини і вартості 1 м погонного.

В якості внутрішньоцехового транспотру, який обслуговує дільницю слід прийняти 1 кран-балку, 1 електрокар, крани-укосини (1 на кожні два верстати основного і допоміжного обладнання). Вартість іх розраховується згідно з даними приведеними в табл. 4.


Таблиця 4


Розрахунок вартості, потужності і ремонтної складності устаткування дільниціНаймення устаткування

Модель

Кіль- кість оди- ниць

Потужність кВТ

Ціна устаткування по прейскуранту

Витрати на транспортно-монтажні роботи

Початкова вартість обладнання

Ремонтна складність

Спр.

Одини-ці

Загаль-на

Одиниці у грн..

Зага-льна грн..

%

Грн..

Оди-ниці грн..

Загаль-на грн..

Одиниці

Загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основне устаткування

Верстат фрезерний

МР-71
6,5


8


10
Верстат токарний

1711
14,5


8


9
Верстат свердлильний

2А125
4,5


8


9
Верстат шліфувальний

3Б153
17,9


8


13
Верстат шліфувальний

3Т161
15


8


17,5
Верстат зубофрезерний

525Б
5,5


8


14
Верстат зубофрезерний

525
4,5


8


13,5
Верстат фрезерний

5350
12,5


8


14
Верстат фрезерний


КТ-45
12,4


8


11
Разом:
Продовження таблиці 41

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Допоміжне устаткування

а) в заточувальному відділенні

3Б721
8


24
б) в ремонтній базі

16К20
8


11
Разом

Інструменти та оснастка

Транспортні засоби

а) рольганг

150м
8


0,5
б) стружкозбиральний конвейєр

150м
4


8


0,5
в) кран-балка4


8


5
д) електрокара
8


8


4
г) кран-укосина1


80,5
Разом

Всього  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090201 «технологія машинобудування»
Для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090201 «технологія машинобудування»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання
Економіка підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 090200 – «Технологія машинобудування», 090200...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "планування діяльності підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “планування діяльності підприємства” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні вказівки до практичної роботи "Уточнення мети контрольної операції та задачі конструювання"
Основи конструювання контрольно-вимірювальних пристроїв” для студентів спеціальності 090202 та 090202 “Технологія машинобудування”...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни \"економіка підприємства\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 \"технологія машинобудування\" iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 090203 "металорізальні верстати та системи" (скорочений термін)
До виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи