Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Сторінка1/5
Дата26.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.090200 - “ АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО”

(В ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.090200 –“Автомобілі та автомобільне господарство” (в тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старший викладач С.В.Іщенко


Кафедра економіки


Рецензент доц. В.Є.Черніченко


^

Затверджено методичною радою університету


Протокол №___ від ____________2006 р.


Голова методичної ради проф. В.В.Костін

ЗМІСТ


І. Загальні положення 4


ІІ. Зміст дисципліни за темами 6


ІІІ. Перелік питань для теоретичної частини контрольної роботи 9


ІV. Задачі для самостійного розв'язання 12


V. Список навчально-методичної літератури 31

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки економіки – підприємства. Саме на цьому рівні утворюється необхідна суспільству продукція, надаються необхідні послуги. На підприємстві працюють найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економного витрачання ресурсів, застосування найбільш продуктивної техніки, технології. На підприємстві добиваються зниження до мінімуму витрат виробництва та реалізації продукції. Розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління - менеджмент.

Все це потребує глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки може вижити лише той, хто найбільш грамотно та компетентно визначить вимоги ринку, створить та організує виробництво продукції, яка буде користуватись попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників.

Такі завдання зможе виконати лише той, хто добре засвоїв основи економіки підприємства. Визначення кола таких завдань і засвоєння оптимальних методів їх вирішення – призначення навчальної дисципліни “Економіка підприємства”.

Економіка підприємства - як певна галузь науки і навчальний курс “Економіка підприємства” - базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах. Курс складається з циклу лекцій , практичних занять, самостійної роботи щодо закріплення та використання отриманих знань.

Основні завдання дисципліни - вивчення форм виявлення економічних законів на підприємстві - й на цій основі - навиків економічного мислення при вирішенні конкретних завдань у проектній і виробничій діяльності. Основою дисципліни “Економіка підприємства” є дисципліна “Основи економічної теорії”, а також ознайомлення із загальнотехнічними дисциплінами.

Головна мета і задачі курсу полягають у вивченні студентами конкретних шляхів і методик здійснення господарських задач, опанування головних принципів планування, методиками розрахунків основних економічних показників діяльності підприємства. Мета самостійної роботи полягає в більш детальному вивченні як окремих винесених для цього теоретичних питань, так і в опрацюванні теми лекції в цілому, при цьому студенти самостійно вирішують задачі, що надаються викладачем для розв’язання. Під час самостійної роботи студенти повинні отримати навик роботи з літературою та лекційним матеріалом.

За потребою студенти можуть отримати консультацію викладача згідно із розкладом проведення консультацій.

Внаслідок вивчення вказаної дисципліни студенти повинні знати:

 • роль та значення транспорту у вирішенні перспективних завдань розвитку економіки України, засади діяльності промислового підприємства, об’єднання;

 • економічні засади роботи транспорту; характеристику транспортного процесу, матеріальної бази, кадрів;

 • склад та визначення витрат виробництва;

 • сутність загальних економічних категорій;

 • економічні основи науково-технічного прогресу;

 • основи планування виробництва та реалізації продукції та послуг, витрат виробництва, і обороту фінансів на підприємстві;

 • визначення основних показників економічної діяльності автотранспортного підприємства;

 • принципи ціноутворення;

 • методику розрахунків основних економічних показників.

вміти:

 • здійснювати розрахунки з визначення витрат на здійснення транспортних послуг, встановлювати ціни на них;

 • розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємства автомобільного транспорту та кращому використанню ресурсів;

 • використовувати в техніко-економічних розрахунках математичні методи та обчислювальну техніку

 • визначати результат господарської діяльності підприємства через систему відповідних показників.

Метою виконання контрольної роботи є активізація самостійної роботи, покращення теоретичної та практичної підготовки, придбання навичок роботи з науковою літературою, а також з матеріалом, наведеним у підручниках, довідниках та інших джерелах.

Варіант контрольної роботи визначається двома останніми цифрами залікової книжки. Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах формату А4 або в окремому зошиті. Орієнтовний обсяг контрольної роботи повинен складати 20-25 сторінок.

Виконана контрольна робота висилається або здається на кафедру економіки не пізніше ніж за тиждень до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина являє собою письмове розкриття питання, обраного з переліку питань, наведеного у розділі ІІІ, відповідно номеру залікової книжки студента.

Практична частина складається з задач, які студент повинен самостійно розв’язати. Дані для задач практичної частини кожен студент обирає самостійно згідно номеру залікової книжки.

Контрольна робота, що містить помилки, в якій недостатньо повно розкрито зміст теоретичного питання, повертається студенту для доопрацювання.

Перед іспитом студент повинен захистити контрольну роботу перед викладачем згідно графіка, затвердженого деканатом. Захист контрольної роботи полягає в контрольному опитуванні за питаннями контрольної роботи та вирішенні типових задач. Студент, який своєчасно не здав та не захистив контрольну роботу, до іспиту не допускається.


ІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття і мета створення підприємства. Напрями діяльності підприємств. Правові основи функціонування підприємств. Закон України “Про підприємства в Україні”. Статут підприємства. Колективний договір. Класифікація підприємств автомобільного транспорту.


^ Тема 2. Виробнича та загальна структура підприємства. Зовнішнє середовище господарювання

Поняття структури підприємства. Виробнича структура підприємства. Загальна структура підприємства. Поняття організаційної структури та її типи. Вплив зовнішнього оточення на діяльність підприємств.


^ Тема 3. Виробнича програма та виробнича потужність підприємств автомобільного транспорту

Основи планування та прогнозування діяльності підприємств. Виробнича програма. Основні показники плану виробництва продукції. Ресурсне обґрунтування виробничої програми. Виробнича потужність підприємства.


^ Тема 4. Основні виробничі фонди підприємства

Склад і структура. Облік і планування ОВФ. Знос та амортизація основних фондів. Показники використання ОВФ. Основні напрями поліпшення використання ОВФ.


Тема 5. Обігові кошти підприємства

Поняття, склад і структура обігових коштів. Джерела формування. Кругообіг обігових коштів. Нормування обігових коштів. Показники ефективності використання.

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи підприємства

Поняття та види нематеріальних ресурсів. Охорона права власності в Україні. Оцінка та знос нематеріальних активів.


^ Тема 7. Інноваційні процеси на підприємстві. Капітальне будівництво

Поняття та класифікація інновацій. Вплив інновацій на виробничий процес. Технічний розвиток підприємства та науково-технічний прогрес. Планування капітального будівництва.


^ Тема 8. Персонал підприємства

Склад та структура кадрів АТП. Визначення чисельності персоналу. Кадрова політика підприємства. Нормування праці. Продуктивність праці та резерви її підвищення.


^ Тема 9. Мотивація та оплата праці

Поняття мотивації трудової діяльності. Сутність заробітної плати. Політика оплати праці на підприємстві та державна політика оплати праці. Форми та системи оплати праці. Участь у прибутках.


^ Тема 10. Собівартість автомобільних перевезень

Поняття витрат виробництва та їх класифікація. Класифікація витрат за економічними елементами. Класифікація витрат за калькуляційними статтями. Методи визначення собівартості продукції або послуг. Зміст і методика обчислення кошторису загальногосподарських витрат. Шляхи зниження витрат на перевезення.


^ Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства

Зміст фінансової діяльності підприємства. Доход та прибуток, його використання. Рентабельність та її різновиди. Фактори, що впливають на рентабельність. Структура балансу підприємства. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства


^ Тема 12. Економічна та соціальна ефективність виробництва

Економічна сутність ефективності виробництва. Види економічної ефективності виробництва. Критерії та система показників ефективності. Методи визначення ефективності нової техніки. Оцінка соціальної ефективності виробництва.
^

ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Підприємство та правові основи його функціонування.

 2. Зовнішнє середовище функціонування підприємства та її основні фактори.

 3. Класифікація та техніко-економічна характеристика підприємств автомобільного транспорту.

 4. Виробнича та загально структура підприємства, організаційна структура управління підприємством.

 5. Виробнича програма вантажного АТП, її зміст та основні показники.

 6. Виробнича програма пасажирського АТП.

 7. Виробнича програма АТП з технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

 8. Ресурсне обґрунтування виробничої програми та виробнича потужність підприємства автомобільного транспорту.

 9. економічна сутність, склад структура та облік основних виробничих фондів АТП.

 10. Знос та амортизація основних виробничих фондів.

 11. Показники ефективності використання основних виробничих фондів.

 12. Сутність склад та структура обігових коштів. Особливості кругообігу обігових коштів на автотранспортному підприємстві.

 13. Нормування обігових коштів та визначення розміру виробничих запасів на АТП.

 14. Показники ефективності використання обігових коштів підприємства та шляхи їх покращення.

 15. Поняття та види нематеріальних ресурсів. Охорона права власності в Україні.

 16. Оцінка та знос нематеріальних активів.

 17. Інноваційні процеси та їх вплив на виробничий процес та діяльність підприємства.

 18. Технічний розвиток підприємства та науково-технічний прогрес.

 19. Склад та структура кадрів АТП. Кадрова політика підприємства.

 20. Нормування праці та визначення чисельності персоналу АТП.

 21. Продуктивність праці, її основні показники та шляхи підвищення.

 22. Мотивація трудової діяльності.

 23. Економічна сутність заробітної платні та склад фонду оплати праці.

 24. Форми та системи оплати праці.

 25. Безтарифні форми оплати праці.

 26. Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація.

 27. Собівартість перевезень та чинники, що її визначають.

 28. Калькулювання собівартості перевезень.

 29. Фінансова діяльність підприємства.

 30. Оцінки та діагностика фінансового стану підприємства.

 31. Баланс підприємства.

 32. Економічна сутність та різновиди показників ефективності виробництва.

 33. Оцінка економічної ефективності інвестицій.

 34. Соціальна ефективність виробництва та її оцінка.

 35. Ціноутворення та тарифи на автомобільному транспорті.

 36. Оплата праці персоналу АТП.

 37. Структура та порядок розрахунку собівартості автомобільних перевезень.

 38. Шляхи зниження собівартості перевезень.

 39. Техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу.

 40. Розрахунок продуктивності рухомого складу вантажного автомобільного парку.

 41. Розрахунок продуктивності рухомого складу пасажирського автомобільного парку.

 42. Фінансові результати діяльності підприємства.

 43. Оподаткування підприємств автомобільного транспорту.

 44. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств автомобільного транспорту.

 45. Нормування обігових коштів у виробничих запасах АТП.

 46. Класифікація та структура персоналу підприємства.

 47. Ефективність відтворення та використання основних фондів та потужностей.

 48. Фінансові кошти підприємства та джерела їх формування.

 49. Інвестиції: структура. напрямки використання та оцінка ефективності.

 50. Оцінка економічної ефективності інвестицій.

 51. Організацій прогрес: сутність, напрямки. тенденції.

 52. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

 53. Зміст і форми фінансової діяльності підприємств.

 54. Інтегральна ефективність діяльності підприємства.

 55. Склад та структура кадрів АТП. Кадрова політика підприємства.

 56. Нормування праці та визначення чисельності персоналу АТП.

 57. Продуктивність праці, її основні показники та шляхи підвищення.

 58. Мотивація трудової діяльності.

 59. Економічна сутність заробітної платні та склад фонду оплати праці.

 60. Форми та системи оплати праці.

 61. Виробнича та загальна структура підприємства, організаційна структура управління підприємством.

 62. Виробнича програма вантажного АТП, її зміст та основні показники.

 63. Виробнича програма пасажирського АТП.

 64. Виробнича програма АТП з технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

 65. Ресурсне обґрунтування виробничої програми та виробнича потужність підприємства автомобільного транспорту.

 66. економічна сутність, склад структура та облік основних виробничих фондів АТП.

 67. Знос та амортизація основних виробничих фондів.

 68. Показники ефективності використання основних виробничих фондів.

 69. Сутність склад та структура обігових коштів. Особливості кругообігу обігових коштів на автотранспортному підприємстві

 70. Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація.

 71. Собівартість перевезень та чинники, що її визначають.

 72. Калькулювання собівартості перевезень.

 73. Фінансова діяльність підприємства.

 74. Оцінки та діагностика фінансового стану підприємства.

 75. Баланс підприємства.

 76. Економічна сутність та різновиди показників ефективності виробництва.

 77. Оцінка економічної ефективності інвестицій.

 78. Соціальна ефективність виробництва та її оцінка.

 79. Ціноутворення та тарифи на автомобільному транспорті.

 80. Оплата праці персоналу АТП.

 81. Структура та порядок розрахунку собівартості автомобільних перевезень.

 82. Шляхи зниження собівартості перевезень.

 83. Техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу.

 84. Розрахунок продуктивності рухомого складу вантажного автомобільного парку.

 85. Розрахунок продуктивності рухомого складу пасажирського автомобільного парку.

 86. Фінансові результати діяльності підприємства.

 87. Оподаткування підприємств автомобільного транспорту.

 88. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств автомобільного транспорту.

 89. Нормування обігових коштів у виробничих запасах АТП.

 90. Класифікація та структура персоналу підприємства.

 91. Ефективність відтворення та використання основних фондів та потужностей.

 92. Фінансові кошти підприємства та джерела їх формування.

 93. Поняття та види нематеріальних ресурсів. Охорона права власності в Україні.

 94. Оцінка та знос нематеріальних активів.

 95. Інноваційні процеси та їх вплив на виробничий процес та діяльність підприємства.

 96. Технічний розвиток підприємства та науково-технічний прогрес.

 97. Склад та структура кадрів АТП. Кадрова політика підприємства.

 98. Нормування праці та визначення чисельності персоналу АТП.

 99. Виробнича програма авторемонтного підприємства.

 100. Структура собівартості автомобільних перевезень.^

IV. ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ЗАДАЧА 1

Розрахуйте техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та виробничої програми вантажного АТП (автомобіле-дні перебування на підприємстві, автомобіле-дні в роботі, кількість автомобіле-годин роботи на лінії, загальний пробіг автомобілів, обсяг перевезень, вантажообіг середньодобовий та річний), використовуючи дані таблиць 1, 2, 3, 4.


Таблиця 1
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 "Економіка підприємства"(в т ч. скорочений термін навчання)
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconКременчуцький державний політехнічний університет
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" економіка підприємства\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи