Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету icon

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету
Скачати 204.36 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету
Дата26.09.2012
Розмір204.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

МАГІСТРА З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107“ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА “


КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 8.050107 - "Економіка підприємства"


Укладачі С. В.Іщенко,

Л.А. Квятковська


Рецензент О.І.Маслак


Кафедра економіки


Затвержено методичною радою КДПУ

Протокол №_____від_______2006 р.

Голова методичної ради _________________проф.В.В.Костін


ЗМІСТ1 Загальні вказівки ...............................................………....................................…..4

2 Мета і задачі практики ..........................................................…...........……….….4

3 Зміст практики .....................................................................................………...…5

3.1 Інформаційна база .............................................................……….............….5

3.2 Складання техніко-економічної характеристики підприємства.........….....5

3.3 Напрями аналізу господарської діяльності підприємства ..........….......…..8

3.4 Збір даних для розробки економіко-.математичних моделей та складання прогнозів.........................................................................................……….....10

3.5 3бір даних з охорони праці та навколишнього середовища

на підприємстві................................................................…...…………........12

4 Організація практики.................................................................................…........12

5 Підбиття підсумків практики ..............................................................................13

6 Список літератури..................................................................................................14

7 Додатки ...........................................................................…………........................15


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Практика для магістрів є одним із завершальних етапів навчального процесу в університеті, спрямованим на практичне засвоєння та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання. Студенти магістерської підготовки проходять магістерську практику в одній з підприємницьких організацій, що вибрані об'єктом для розробки магістерської роботи. У період проходження практики студенти повинні набути навичок самостійної роботи в галузі економіки підприємства, а саме - планування та аналізу економічної діяльності підприємницької організації в умовах ринкового господарювання. Під час практики студент магістерської підготовки вивчає та засвоює питання, що наводяться нижче, та збирає матеріали, необхідні для розробки і написання магістерської роботи. Склад та обсяг необхідних матеріалів, які потрібно порати, визначається темою магістерської роботи.

У процесі проходження практики необхідно вивчити відповідну спеціальну літературу з метою підвищення рівня знань за вибраною спеціальністю та скористатися цими матеріалами при написанні магістерської роботи. Методичне керівництво студентами магістерської підготовки під час практики здійснює керівник практики від інституту шляхом проведення консультацій. Роботу студентів магістерської підготовки безпосередньо на підприємстві під час практики організовує керівник практики від підприємства.

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра згідно з "Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України"

Відповідальність за організацію практики для магістрів в цілому покладається на завідуючого кафедрою, відповідальність за якість проведення практики несуть безпосередньо викладачі кафедри, які закріплені за відповідними підприємствами та студентами.


 1. ^

  МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИМета практики для магістрів – підготовка студента магістерської підготовки до самостійної роботи на посаді економіста підприємства, поглиблення та закріплення теоретичних знань, а також збір матеріалів для магістерської роботи.

Задачі практики для магістрів:

 • ознайомлення з підприємницькою організацією: технікою і технологією виробництва продукції, організаційною структурою, сферами постачання сировини і матеріалів та збуту продукції, фінансовим станом тощо;

 • вивчення організації економічної роботи на підприємстві (підрозділи, функції);

 • ознайомлення з організацією обліку та звітності підприємства, існуючою системою інформації про діяльність підприємства;

 • засвоєння принципів і методів перспективного та поточного планування роботи підприємства;

 • засвоєння принципів і методів економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства,

 • узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення знань з економіки, набуття практичних навичок, знань та вміння з професійної роботи економіста;

^ 3 ЗМІСТ ПРАКТИКИ


3.1 Інформаційна база практики


Під час проходження практики для магістрів на об'єкті дослідження студент магістерської підготовки повинен зібрати повний обсяг інформації у відповідних підрозділах, що буде використана ним під час написання магістерської роботи.

Інформаційною базою написання магістерської роботи мають бути:

- план виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділу на звітний та минулі періоди часу;

- річний або квартальний звіт за підсумками виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділи за відповідні періоди;

- звіт про рух основних фондів підприємства або його підрозділів;

- звіт з праці (Форма №1 -ПВ);

- звіт про виконанім плану собівартості продукції, кошториси витрат на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничих (цехових) витрат, загальнозаводських витрат (Форма ТІ 12001);

- баланс підприємства ( Форма №1 за ЗКУД) за відповідні періоди;

- звіт про фінансові результати та їх використання (Форма №2 за ЗКУД) за відповідні періоди.


^ 3.2 Складання техніко-економічної характеристики підприємства


Для складання повноцінної техніко-економічної характеристики та проведення подальшого аналізу господарської діяльності підприємства студент магістерської підготовки повинен вивчити наступні питання ( у дужках зазначено підрозділи та документи, де можна отримати необхідну інформацію):

 • загальну характеристику підприємницької організації (паспорт підприємства, статут підприємства);

 • характеристику продукції, що виготовляють, та обсягів її випуску та реалізації (виробниче управління, плановий відділ);

 • технологічний процес виготовлення продукції, організаційно-технічний рівень виробництва (управління головного технолога, технологічне бюро);

 • форми організації допоміжних виробництв, способи транспортування матеріальних цінностей (управління головного технолога, транспортний відділ);

 • виробничу структуру підприємства, організаційну структуру управління підприємством;

 • рівень забезпечення підприємства необхідними ресурсами, в тому числі й трудовими, ринки сировини та матеріалів, палива постачальники дійсні та потенційні, їх місцезнаходження, ціни, регулярність поставок (управління матеріально-технічного забезпечення, управління зовнішнього кооперування, планове управління, управління праці та заробітної платні):

 • параметри якості продукції, виробляють ( відділ технічного контролю);

 • ринки збуту продукції і огляд споживачів, рівень конкуренції, політика ціноутворення підприємства (відділ маркетингу, відділ збуту);

 • характеристику виробничих фондів підприємства (відділ головного механіка, технологічне бюро, бухгалтерія підприємства);

 • наявність і використання обігових коштів (планове управління, фінансове управління);

 • структуру кадрів підприємства, рівень їх використання, політику оплати праці та використання фонду оплати праці (відділ кадрів, відділ праці та заробітної платні);

 • собівартість продукції та шляхи її зниження (планове управління);

 • фінансовий стан підприємства (планове управління, фінансове управління);

 • динаміку техніко-економічних показників;

 • методику і практику перспективного та поточного планування господарської діяльності на підприємстві;

 • методику і практику економічного аналізу господарської діяльності підприємства;

 • стан охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві (відділ охорони праці, відділ охорони навколишнього середовища). Загальна характеристика об'єкта дослідження повинна містити повну назву підприємства і інформацію про зміни в його структурі й назві, якщо такі відбувалися;

 • загальну мету створення та діяльності підприємства;

 • юридичну адресу підприємства і характеристику його місце розташування з огляду наближення до транспортних шляхів, енергетичної та сировинної бази.

Під час проходження практики необхідно вивчити номенклатуру продукції, що виготовляють на підприємстві, її стислу характеристику з огляду споживчих якостей, характеристику вікового складу продукції та перспектив оновлення номенклатури. Необхідно проаналізувати динаміку показників випуску та реалізації продукції, виявити причини їх зміни

У загальній характеристиці підприємства повинна міститися стисла характеристика виробничих потужностей, огляд етапів виготовлення продукції, аналіз технічного рівня виробництва й рівня механізації та автоматизації робіт.

Для виявлення перспектив розвитку підприємства необхідно провести стислий аналіз споживачів і ринків збуту продукції підприємства і перспектив їх розширення.

Характеристика основних виробничих фондів підприємства повинна містити:

 • стислий аналіз і структури основних фондів в динаміці;

 • характеристику вікового складу обладнання та його відновлення;

 • аналіз показників використання основних фондів.

Для відображення стану підприємства необхідно провести аналіз наявності та використання обігових коштів.

У ході аналізу ресурсних баз необхідно виявити існуючі недоліки в ресурсному забезпеченні підприємства та причини, якими це пов'язано. Одним з найважливіших видів ресурсів є трудові, тому необхідно проаналізувати, чи достатньо підприємство забезпечене персоналом необхідного рівня кваліфікації (чинити пропозицію робочої сили на ринку праці й виявити можливості задоволення перспективних потреб підприємства у кадрах.

Фінансовий аналіз повинен містити:

 • аналіз прибутковості підприємства та огляд основних напрямів використання прибутку;

 • аналіз рентабельності окремих видів продукції та виробництва в цілому;

 • огляд кредиторської та дебіторської заборгованості.

Загальний фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати за допомогою наступних показників:

 • загального рівня платоспроможності (перший рівень ліквідності);

 • рівень здійснення строкових платежів (другий рівень ліквідності);

 • рентабельність акціонерного капіталу (для акціонерних товариств).

Заключним етапом практики для магістрів є аналіз динаміки техніко-економічних показників діяльності підприємства.

Результати повинні зводитися в таблицю, яка орієнтовно буде містити наступні показники (таблиця 1):

Таблиця 1


Показники
^

За минулий рік

За поточний рік
Річний обсяг товарної продукціїРічний обсяг реалізованої продукціїЗагальна кількість працюючихРічний фонд заробітної платиСередньорічна вартість основних фондів виробничихВартість нормованих оборотних коштівСобівартість продукціїКредиторська заборгованістьДебіторська заборгованістьПрибутокРентабельність
3.3 ^ Напрями аналізу господарської діяльності підприємства


На підставі наведеної техніко-економічної характеристики роблять більш детальний економічний аналіз питань, які складають основний зміст магістерської роботи .

Аналіз господарської діяльності підприємства необхідно здійснювати за наступними напрямками:

1 Аналіз виробництва та реалізації продукції.

1.1 Аналіз обсягу та асортименту продукції.

1.2 Аналіз структури продукції.

1.3 Аналіз якості виробленої продукції.

1.4 Аналіз ритмічності виробництва.

1.5 Аналіз реалізації продукції.

2 Аналіз використання трудових ресурсів підприємства.

2.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

2.2 Аналіз використання трудових ресурсів.

2.3 Аналіз продуктивності праці.

2.4 Аналіз трудомісткості продукті.

2.5 Аналіз фонду заробітної плати.

3 Аналіз використання основних виробничих фондів.

3.1 Аналіз технічного рівня розвитку підприємства.

3.2 Аналіз ефективності використання основних фондів.

3.3 Аналіз використання устаткування та виробничої потужності підприємства.

4 Аналіз використання матеріальних ресурсів.

4.1 Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами та матеріально-технічного постачання.

4.2 Аналіз використання матеріальних ресурсів.

5 Аналіз собівартості продукції.

5.1 Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції.

  1. Аналіз витрат на гривню товарної продукції.

  2. Аналіз прямих матеріальних витрат.

  3. Аналіз прямих трудових витрат.

  4. Аналіз непрямих витрат.

  5. Визначений резервів зниження собівартості.

6 Аналіз результатів діяльності допоміжних виробництв.

6.1 Аналіз показників використання транспорту.

6.2 Факторний аналіз обсягу вантажообігу.

6.3 Аналіз собівартості послуг автотранспорту.

7 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

7.1 Аналіз складу і динаміки балансового прибутку.

7.2 Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

7.3 Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності.

 1. 7.4 Аналіз рентабельності діяльності підприємства.

7.5 Аналіз розподілу та використання прибутку.

8 Аналіз фінансового стану підприємства.

8.1 Аналіз структури пасиву підприємства.

8.2 Оцінка ринкової стійкості підприємства.

8.3 Аналіз активів підприємства.

8.4 Аналіз взаємозв'язку активу та пасиву балансу.

8.5 Оцінка фінансової стійкості підприємства.

8.6 Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу.

8.7 Оцінка ділової активності підприємства.

8.8 Оцінка ефективності власного та позикового капіталу.

8.9 Аналіз платоспроможності та кредитоспроможності підприємства.

8.10 Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства.


^ 3.4 Збір даних для розробки економіко-математичних моделей та складання прогнозів.


У результаті проведеного економічного аналізу потрібно виявити недоліки використання ресурсів підприємства, визначити резерви підвищення ефективності його діяльності, намітити заходи, що покращать його стан. У ході практики для магістрів потрібно також обґрунтувати необхідність відповідних заходів.

Отримані на попередніх етапах дані мають бути використані при розробці економіко-математичних та економіко-статистичних моделей, прогнозів відносно розвитку економічних показників. Розробку моделей проводять методами математичного лінійного та динамічного програмування, кореляційно-регресійного аналізу, математичної теорії гри, математичної теорії масового обслуговування, матричного аналізу, які вивчалися студентами в курсах "Математичне програмування", "Дослідження операцій", "Економетрика”, "Комп'ютерна техніка та програмування".

Залежно від теми та об'єкта дослідження розробка економіко-математичних та економіко-статистичних моделей повинно здійснюватися за наступними напрямами:

- оптимізація виробничих зв'язків між підприємствами, кореляційний аналіз собівартості продукції;

- визначення оптимального варіанта виробничої програми підприємства;

- оптимізація запасів ресурсів на підприємстві;

- оптимізація напрямків використання ресурсів та прибутку підприємства;

- вибір оптимального варіанта технологічного процесу;

- сітьове планування та управління технічної підготовкою виробництва;

 • розрахунок та оптимізація завантаження устаткування;

 • розрахунок оптимальної кількості працівників, зайнятих обслуговуванням устаткування,

- дослідження якості продукції, математичної статистики,

- прогнозування показників розвитку підприємства.

У таблиці 2 наведено перелік даних, що необхідно зібрати для вирішення вищезгаданих задач.

Для прогнозування економічних показників необхідно розглянути вхідні дані в динаміці ( за кілька періодів).

Таблиця 2


ЗАДАЧА

^ ВХІДНІ ДАНІ

1) Оптимізації виробничих зв'язків між підприємствами

Обсяги виробництва, витрати на перевезення (доставку) та обсяги вантажів (потреб)

2) Кореляційного аналізу собівартості продукції

Дані про виробничо-технічні характеристики продукції, що виробляють (при дослідженні залежності собівартість - показники, що характеризують продукцію)

3) Визначення оптимального варіанта виробничої програми підприємства

Виробнича потужність підприємства (для розрахунків пропускної спроможності обладнання та виробничих площ), ціна реалізації, номенклатура продукту, норматив й трудомісткості, матеріальних витрат, заробітної плати основних виробничих робочих, чистої продукції по і-ому виробу

4) Оптимізації запасів ресурсів на підприємстві

Характер попиту, поповнення складу, обсяг замовлення, час і вартість доставки, витрати на збереження, штраф за дефіцит, номенклатура запасу, структура складської системи

5) Вибору оптимального варіанта технологічного процесу

Дані щодо виробничої програми також вартість виробничого обладнання і норми часу обробки виробу

6) Сітьового планування та управлінні технічною підготовкою виробництва

Продукція і підрозділи підприємства, матеріальні витрати, ресурси підприємства (трудові, обладнання), трудомісткість, основна заробітна плата виробничих робочих

7) Розрахунку та оптимізації завантаження устаткування

Дані щодо виробничої програми, по режиму роботи підприємства

8) Розрахунку оптимальної кількості працівників, зайнятих обслуговування устаткування

Наявна кількість "каналів обслуговування" (допоміжних робітників) і "джерел вимог" (одиниць обладнання, що обслуговуються), характер обслуговування ("вхідного потоку" та "часу обслуговування"), витрати на заробітну платню і вартість години простою обладнання

9) Дослідження якості продукції методами математичної статистики

Кількісні дані, що характеризують рівень якості виробу (розміри, допуски, допустимі межі похибок вимірювань)

Вибір вхідних даних залежить від :

 • від характеру виробництва (типу лінії ),;

 • характеру виробництва;

 • виробничої структури підприємства;

 • властивостей продукції, що виробляють.
3.5 Збір даних з охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві

Під час практики студенти магістерської підготовки повинні розглянути питання охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві, а саме:

 1. задачі охорони праці на підприємстві (установі).

 2. аналіз умов праці (небезпечні й шкідливі виробничі чинники на досліджуваному підприємстві).

 3. Заходи щодо забезпечення нормальних і безпечних умов праці, попередження та скорочення травматизму на підприємстві.

 4. Пожежна безпека (причини виникнення пожеж, категорія підприємства з пожежної безпеки, заходи щодо профілактики пожеж, необхідні первинні засоби гасіння пожеж та план евакуації робітників установи).

Охорона навколишнього середовища (вплив підприємства на сферне повітря, гідросферу та літосферу, заходи щодо збереження навколишнього середовища, нешкідливі методи утилізації відходів).

^

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИПрактика для магістрів проводиться в 10-му семестрі 5-го курсу Тривалість практики - 9 тижнів.

До початку практики студенти магістерської підготовки повинні визначитися з темою магістерської роботи. Перед початком практики вони одержують комплект документів для проходження практики перед написанням магістерської роботи, в тому числі щоденник та індивідуальне завдання В щоденник вписується тема магістерської роботи, яка затверджується на кафедрі "Економіки". Одночасно визначалися керівник практики, який може бути керівником магістерської роботи. При затвердженні теми магістерської роботи та індивідуального завдання враховується профіль і специфіка діяльності підприємства - бази практики для студентів магістерської підготовки, можливість отримати матеріали для написання магістерської роботи. Етапи практики, їх тривалість наведені нижче:

 • оформлення та отримання перепусток - 1 день;

 • інструктаж з техніки безпеки та охорони праці -1 день;

 • виконання індивідуальних завдань -35 днів;

 • оформлення і здача звіту з практики -6 днів;

 • здача заліку -1 день;

 • здача перепусток, літератури та майна -1 день.

З цих етапів кожним студентом магістерської підготовки складається календарний графік проходження практики, узгодження його з керівниками від інституту та від підприємства. Виконання календарного графіку фіксується у щоденнику практики

^

5 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИПід час проходження практики студент магістерської підготовки складає звіт про практику перед написанням магістерської роботи обсягом 45-50 сторінок. В ньому повинно бути відображено зміст виконаної роботи відповідно до програми практики. Звіт про практику повинен мати наступний зміст:

Вступ

1 Техніко-економічна характеристика підприємства.

l.1 Загальна характеристика підприємницької організації.

1.2 Характеристика продукції підприємства та обсягів її випуску та реалізації.

1.3 Технологічний процес виготовлення продукції та форми організації допоміжних виробництв.

1.4 Виробнича та структура управління підприємством.

1.5 Вивчення рівня забезпечення підприємства необхідними ресурсами.

1.6 Характеристика ринків збуту продукції споживачів і рівня конкуренції.

І .7 Характеристика виробничих фондів підприємства.

1.8 Наявність і використання обігових коштів на підприємстві.

1.9 Кадрова політика та політика оплати праці на підприємстві.

1.10 Собівартість продукції та шляхи її зниження.

1.11 Характеристика фінансового стану підприємства.

2 Організація економічної роботи на підприємстві.

2. 1 Організаційна структура економічної служби підприємства.

2.2 Функції та завдання планово-економічного відділу.

2.3 Напрями діяльності відділу праці та заробітної плати

2.4 Організація роботи в фінансовому відділі та відділі економічного аналізу.

3 Організація бухгалтерської роботи на підприємстві.

3.1 Форми обліку та звітності на підприємстві.

3.2 Функції та напрямки діяльності бухгалтерії.

4 Аналіз діяльності підприємства (згідно з вибраної теми магістерської роботи).

Висновки і пропозиції.

Література.

Додатки.


Зразок оформлення титульної сторінки звіту про практику наводять у додатку 1.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Анализ хозяйствснной деятельности / Под ред. Белобородова В А -М.: Финаисы и статистика, 1985.

 2. Берзинь И.Э. Экономика фирмы. - М.: ИМПЭ, 1997.

 3. Горфинкель В. Я , Купряков З.Н. Экономика предприятия.- М.: Юнити, 1996

4. Джонсон Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980

5. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного производства. – М.: Инфра-М, 1996.

6 Ильенкова С. Д. й др. Экономика й статистика фирм - М.: Финансы и статистика, 1996.

7 Кади Дж.. Количественньїе методы в экономике. - М .: Прогресс, 1977.

8 Лищішин О.І., Матолич К.В. Довідник економіста-підприємця. - Львів, 1992.

9.Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи магістра з економіки для студентів за спеціальністю 8.050107 - "Економіка підпиємства"-Кременчук: КДГО, 1999.

10.Організація і планування машинобудівного виробництва / Під ред. П.М. Іпатова -М.: Вища школа, 1988.

11.Петров В.И. Анализ хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия. - М.: Машиностроение, 1988.

12. Покропивний С.Ф. та інші. Економіка підприємства. – К. : Хвиля, 1995.

 1. Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України ,1991.- №24.

14. Про підприємство Закон України // Відомості Верховної Ради України,1996.- №2.

15.Самуельсон П. Економіка - Севастополь: Агіар, 1995.

 1. Соколишян С.А., Кузин Б.И. Организация и оперативное управление машиностроительным производством – Л.: Машиностроение, 1988.

 2. Толбатов Ю.А.- Эконометрика. - К.: Четверта хвиля, 1997.

18. Экономика машиностроения / Под общей ред. Карлика Е.М.- Л.: Машиностроение, 1985.

19. Экономика предприятия. Учебник / Под ред. проф. Волкова О.И.-

^ М.: ИНФРА-М,1998.

20. Экономика предприятия. Учебник для вузов / Под ред. проф. Горфинкеля В.Я., проф. Швандара В.А. - 2-е изд., прераб. и доп. - М.. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

Додаток 1

Міністерство освіти та науки України

^ Кременчуцький державний політехнічний університет

ЗВІТ


про переддипломну практику магістра з економіки підприємства


Факультет________________

Спеціальність 8.050107 - "Економіка підприємства"

Група_____________________

Об'єкт проходження практики ___________________________

(назва підприємства)

Студент______________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник__________________

(прізвище та ініціали)


Кременчук 200_

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 8.050107 - "Економіка підприємства"


Укладачі С. В.Іщенко,

Л.А. Квятковська


Рецензент О.І.Маслак


Відповідальний за випуск доц. О.І.Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж примірників


Кременчук 2006Схожі:

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики спеціаліста з економіки підприємства для студентів
Загальні вказівки
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління денної форми...
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи