Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності icon

Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
Скачати 402.56 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір402.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАҐІСТРА

З ЕКОНОМІКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 - “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


КРЕМЕНЧУК 2006


Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності 8.050107 - “Економіка підприємства„


Укладач к.ек.н., доцент О.І. Маслак


Рецензент к.т.н., доцент В.Є. Черніченко


Кафедра економіки


^

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2006 р.


Голова методичної ради проф. В.В. Костін


З М І С Т
 1. Мета і завдання дипломої роботи маґістра...................................................4

 2. Вимоги до дипломних робіт маґістра............................................................4

 3. Основні етапи виконання дипломної роботи маґістра.................................5

 4. Вибір і затвердження теми маґістерської роботи.........................................6

 5. Обробка літературних джерел........................................................................6

 6. Складання плану дипломної роботи маґістра...............................................7

 7. Структура та зміст маґістерської роботи......................................................7

 8. Методичні вказівки щодо виконання окремих розділів маґістерської роботи...............................................................................................................8

 9. Оформлення маґістерської роботи................................................................9

 10. Керівництво, рецензування і порядок допуску до захисту маґістерської роботи.............................................................................................................23

 11. Захист дипломної роботи маґістра...............................................................25^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАҐІСТРА


Дипломна робота маґістра є заключним етапом на рівневому ступені підготовки студентів в університеті в загальній системі підготовки висококваліфікованих фахівців обліково-аналітичного профілю. Вона повинна бути підсумком самостійного комплексного дослідження одного з питань економіки підприємства в умовах формування нових економічних відносин. Це кваліфікаційна праця, яка акумулює знання, одержані студентом за весь період навчання, у якій проявляються ділові та професійні навички й уміння. Сформовані під час підготовки роботи висновки та пропозиції виносяться на захист у Державній екзаменаційній комісії для отримання кваліфікації “маґістр” із спеціальності “Економіка підприємства”.

^ Метою дипломної роботи маґістра є: систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних навичок зі спеціальності; показ уміння студентів використовувати їх при вирішенні конкретних наукових, економічних і виробничих завдань; розвиток навичок самостійної роботи, опанування методики дослідження й аналізу; вивчення та осмислення досвіду господарювання в умовах ринку, сучасних методів підвищення ефективності виробництва та інших напрямів підприємницької діяльності підприємства.

^ Завдання дипломної роботи маґістра полягає в обґрунтуванні шляхів і методів удосконалення господарського механізму функціонування підприємств, підвищення ефективності господарських рішень, визначенні стратегії розвитку підприємства в умовах ринку.

Слід мати на увазі, що дипломна робота – це не переказ літературних джерел, а достатньо самостійна дослідницька праця. Вона включає:

а) визначення проблеми, яка не отримала достатнього висвітлення в літературі;

б) виявлення та введення в науковий оборот нових джерел інформації та повідомлення на цій основі нових фактів;

в) встановлення нових зв’язків між відомими явищами;

г) нову постановку відомої проблеми;

д) оригінальні висновки;

є) рекомендації про використання виявлених матеріалів та висновків у науці та практиці.

Дипломна робота – це кваліфікаційний документ, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень кваліфікації маґістра та його здатність до самостійної роботи в галузі економіки підприємств. Показником якісної підготовки маґістра є реальність дипломної роботи, тобто такої, що виконана на матеріалах конкретного підприємства чи його підрозділів, висновки і рекомендації якої повністю або частково можуть бути використані у практичній діяльності підприємств і сприятимуть підвищенню її ефективності.


^ 2 ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАҐІСТРА


Дипломна робота маґістра повинна відповідати наступним вимогам:

 • відображати рівень економічної підготовки з обраної теми;

 • містити аналіз законодавчих та нормативних документів;

 • відображати огляд літературних джерел;

 • містити критичний аналіз діючої практики функціонування економіки підприємства – бази переддипломної практики;

 • показати навички самостійної роботи, оволодіння методикою проведення досліджень при вирішенні проблем і питань що розробляються;

 • містити висновки, конкретні пропозиції та розрахунки ефективності їх упровадження.


^ 3 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАҐІСТРА


Перед початком виконання дипломної роботи студент повинен розробити календарний графік роботи на весь період із зазначенням черговості виконання окремих етапів і після узгодження з керівником подати його на затвердження завідувачу кафедри.

Послідовність етапів виконання дипломної роботи маґістра включає:

 1. Вибір теми дипломної роботи маґістра. Заповнення бланка “Заява” на закріплення теми дипломної роботи. Затвердження теми дипломної роботи маґістра.

 2. Обробка літературних джерел, вивчення теоретичних і практичних матеріалів з вибраної теми.

 3. Розробка плану дипломної роботи маґістра із зазначенням строків написання розділів та їх обсягів. Заповнення бланка “Завдання на дипломну роботу”. Затвердження завдання на дипломну роботу маґістра на кафедрі.

 4. Збір матеріалів для написання дипломної роботи маґістра під час проходження виробничої практики.

 5. Написання дипломної роботи в період дипломного проектування.

 6. Підготовка графічної частини дипломної роботи: креслень, рисунків, таблиць (не менш ніж 6 аркушів форматом А1).

 7. Оформлення дипломної роботи маґістра.

 8. Отримання відгуку наукового керівника дипломної роботи.

 9. Здача дипломної роботи на кафедру для контролю за правильністю написання та оформлення.

 10. Направлення дипломної роботи на рецензію.

 11. Отримання рецензії.

 12. Захист дипломної роботи в ДЕК.^ 4. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ МАҐІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Тематика маґістерських робіт розроблена випускаючою кафедрою і затверджується на її засіданні. Як правило, основою є консультаційний проект щодо вирішення конкретної проблеми.

При визначенні тематики враховуються проблеми, які досліджуються науковими керівниками робіт, а також проблеми, над якими працює університет.

Студенту надається право самостійного вибору теми, але, якщо потрібно, він може отримати кваліфіковану консультацію у викладачів кафедри або свого керівника. Забороняється виконання дипломних робіт за однаковою темою на базі даних одного й того ж підприємства.

При виборі теми слід враховувати її актуальність для підприємств (організацій) з використанням статистичної та іншої інформації, на базі яких буде виконуватись дипломна робота, можливість отримання й опрацювання відповідного фактичного матеріалу, наявність власних науково-методичних наробок.

Вибір теми повинен бути усвідомленим і виваженим, обумовлений врахуванням індивідуальних здібностей та інтересів студента, або логічним продовженням попередніх наукових досліджень: курсових робіт, рефератів, доповідей на наукових конференціях тощо. Тема дипломної роботи повинна відповідати нахилам та творчим можливостям автора як з точки зору вибору для дослідження певної сфери відносин, так і характеру роботи.

Доцільним є попереднє вивчення забезпеченості теми інформацією – літературними джерелами та практичними матеріалами, щоб переконатися в їх достатності для виконання роботи.

Наказом ректора за поданням кафедри призначається науковий керівник дипломної роботи. Керівниками можуть бути наукові співробітники і висококваліфіковані спеціалісти вузу і підприємств.

До функцій наукового керівника дипломної роботи входять:

 • видача завдання на дипломну роботу (додаток 3);

 • надання допомоги студенту в складанні плану і графіка виконання роботи;

 • сприяння у пошуку літературних джерел;

 • консультації щодо збирання необхідних практичних матеріалів;

 • контроль за дотриманням графіка виконання дипломної роботи;

 • перевірка змісту виконаних параграфів і розділів роботи;

 • написання розгорнутого письмового відгуку на дипломну роботу (додаток 5);

 • присутність на захисті дипломних робіт студентів, якими він керує.

Обравши тему дипломної роботи, студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри (додаток 1) з проханням про затвердження теми дипломної роботи. Остаточно теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора КДПУ.

Після цього науковий керівник видає студенту завдання на виконання дипломної роботи (додаток 2). Завдання складається у двох примірниках. Перший примірник одержує слухач, другий залишається керівникові, який регулярно перевіряє процес виконання роботи студентом згідно із календарним графіком. Порушення термінів виконання дипломної роботи є підставою для можливого перенесення захисту роботи на наступний рік. Перший примірник завдання підшивається до дипломної роботи, коли її закінчено, та разом з нею подається до Державної екзаменаційної комісії.

Вибрана тема закріплюється за студентом на підставі його письмової заяви, подальша зміна дозволяється лише за письмового подання наукового керівника, погодженим із завідувачем кафедри. У подальшому закріплення за студентами тем дипломних робіт оформляється наказом ректора.


^ 5 ОБРОБКА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Для написання якісної дипломної роботи потрібен ретельний і обміркований добір літератури, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми в навчальному процесі. До складу бібліографії мають бути внесені навчальна література, інструктивні та нормативні документи, монографії, журнальні та газетні статті.

Слід починати із загальної та переходити до спеціальної літератури, опрацьовувати спочатку основну (підручники, теоретичні статті), а потім спеціальну літературу (інструктивні та нормативні документи, монографії, специфічні для даної проблеми, статті, що висвітлюють передовий досвід з проблеми, що вивчається).

Вивчення літератури та дослідження проблеми повинні проводитись в історичному аспекті – від історії питання, його теоретичних засад до сучасного стану, практичної реалізації, а потім до вдосконалення, перспектив розвитку проблеми. Це дозволяє вивчити явище або проблему в динаміці, виявити тенденції розвитку, науково спрогнозувати її.

Для підбору літератури необхідно скористатися бібліографічними довідниками, предметними та тематичними каталогами бібліотек: університету, міста, технічних бібліотек, а також базового підприємства.

Новизна і рівень використаної у дипломній роботі літератури у багатьох випадках зумовлюють якість її теоретичного розділу, тому слід добирати загальноекономічну літературу переважно останніх років, звертаючи увагу на теоретичні положення. При цьому студент повинен не лише викласти думку автора з того чи іншого питання, а і висловити власну точку зору, позицію.

Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування. Працювати над літературою необхідно, керуючись раніше складеним попереднім планом дослідження.

При опрацюванні літератури необхідно пам’ятати, що вивчення – це не лише механічне засвоєння інформації, а активний творчий процес, спрямований на розв’язання завдань, що поставлені у роботі. Згідно з цим необхідно будувати свою роботу над конспектом, звертати увагу на дослідницький аспект: вивчення полеміки навколо проблеми, критики окремих точок зору і формування власного погляду, оцінки явища або проблеми.

З літератури, що опрацьовується, рекомендовано зробити відповідні виписки на окремих картках або в зошиті: записати прізвище, ім’я та по батькові (ініціали) автора роботи, її назву, місто та рік видання. Якщо використана журнальна стаття   записати прізвище, ім’я та по батькові автора статті, її назву, назву журналу, рік видання , номер (випуск), сторінки.

Можна стисло викласти зміст роботи (статті), виписати необхідні цитати, формули із зазначенням сторінок, на яких вони наведені. Якщо в роботі використано тільки частину цитати, потрібно зазначити сторінку підручника, монографії або іншого джерела.

З карток або записів може бути складений бібліографічний каталог, на підставі якого порівняно швидко можна знайти необхідне джерело, встановити черговість обробки літератури та вирішити питання про методику її вивчення.

Зразок складання списку літератури наведений у додатку 4.


^ 6 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАҐІСТРА


Перш ніж починати написання дипломної роботи, слід скласти план її виконання, при цьому постійно консультуючись з науковим керівником з приводу змісту майбутньої роботи та її структури.

Чим раніше визначений план, тим цілеспрямованіше ведеться робота. При розробці плану слід виділити два головних етапи: складання попереднього та остаточного варіантів плану.

Попередній план – визначається замислом роботи і складається після затвердження теми та загального знайомства з основними джерелами літератури.

Остаточний варіант плану погоджується з науковим керівником і після цього є обов’язковим документом. Зміна плану допускається тільки за згодою наукового керівника.

План дипломного дослідження повинен включати вступ, назву розділів і підрозділів, висновки і пропозиції, бібліографію і додатки. Він визначається змістом та структурою дипломної роботи (див. розділ 7).

Крім попереднього та остаточного плану, рекомендується для погодження з науковим керівником розробити ще один вид плану – план-проспект. Він представляє собою розгорнутий попередній план з тезами, в ньому міститься коротке викладення суті розділів та підрозділів.

Кожен з розділів є складовою частиною теми, а підрозділи - це частина розділу. Тому назва всієї роботи і будь-якого з розділів та підрозділів не повинні співпадати.

Формулювання теми, розділів та підрозділів повинні бути конкретними, однозначними та небагатослівними.


^ 7 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МАҐІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Конкретний зміст дипломної роботи та її структура визначається студентом разом з науковим керівником. Як правило, робота має таку структуру:

 • титульний аркуш;

 • завдання на дипломну роботу;

 • реферат (анотація дипломної роботи на українській, російській та англійській мовах);

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (при необхідності);

 • вступ;

 • основну частину (п’ять розділів);

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (при необхідності).


^ 8 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ МАҐІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Загальний обсяг дипломної роботи має бути в межах 90-120 сторінок рукописного тексту форматом А4.

Приблизна структура і обсяг дипломної роботи

Зміст дипломної роботи

Кіл-сть сторінок

Вступ

3 – 5

Розділ 1. Викладення теоретичних положень з проблеми, що досліджується.


25-30

Розділ 2. Стан питань, що досліджуються на підприємстві, та їх аналіз.


25-30

Розділ 3. Основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства, що досліджується, та їх обґрунтування.


20-30

Розділ 4. Системна обробка економічної інформації

15-20

Розділ 5. Охорона навколишнього середовища згідно тематиці

10-15

Висновки і пропозиції.

3 – 5

Список використаних джерел.

3 – 5

Додатки.

Постановка задач, які ставить перед собою дипломник, повинна бути конкретною, випливати із сучасного стану тих чи інших питань проблеми і обґрунтовуватись аналізом відповідних наукових робіт.

Не менш важливо, щоб дослідження кожного з питань проблеми завершувалось узагальнюючим, підсумковим науковим результатом. Практичні пропозиції щодо вирішення конкретних питань проблеми повинні бути аргументовані й мати критичну оцінку порівняно з уже існуючими варіантами вирішення, у тому числі з позицій їх ефективності, прийнятності, наявності матеріальної чи іншої бази для можливостей реалізації.

^ Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і слугує джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Завдання на дипломну роботу носить інформативний характер щодо підприємства, яке виступає об’єктом дослідження в дипломній роботі, теми дипломної роботи та графіка її виконання.

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

^ Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в дипломі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

У вступі обґрунтовується вибір теми, показується її актуальність, визначається ступінь дослідженості даної проблеми у зарубіжній та вітчизняній літературі, новизна, наукова-практична значимість, характеризується її місце у системі завдань формування ринкової економіки, формулюються основна мета і завдання роботи, визначається коло питань, об’єкти, методи та інформаційна база дослідження.

Вступ повинен включати конкретні завдання, які потрібно вирішити в результаті дослідження. Це звичайно робиться в формі перерахування (вивчити…,описати…,встановити…, виявити…, вивести формулу…, тощо). Формулювання цих завдань необхідно робити якомога точніше, оскільки опис їх вирішення складає зміст розділів дипломної роботи.

Обов’язковим елементом вступу є формулювання об’єкта та предмета дослідження. Об’єкт – це процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію та обране для вивчення. В об’єкті вирізняється та його частина, що служить предметом дослідження. Саме предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, яка позначається на титульній сторінці як назва. Слід також вказати методи дослідження, які слугують інструментом виконання роботи, та характеризувати матеріали та джерела отримання інформації (офіційні, наукові, літературні…).

Наприкінці вступу бажано розкрити структуру роботи та обґрунтувати послідовність розміщення структурних елементів дипломної роботи.

^ Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

В 1 розділі основної частини подають:

огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

виклад загальної методики і основних методів досліджень;

В огляді літератури дипломник окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

В 2 розділі обов’язковим є наведення основних техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємства (в динаміці); аналіз діяльності конкретного підприємства згідно обраної тематики.

В 3 розділі студент повинен на основі проведеного аналізу запропонувати шляхи покращення діяльності підприємства (згідно теми дипломної роботи) та розрахувати економічний ефект від впровадження заходів.

В 4 розділі дипломник за допомогою комп’ютера повинен обробити наведену інформацію і отримати результати.

В 5 розділі розглядаються питання охорони навколишнього середовища (згідно обраної тематики).

В 6 розділі розглядаються питання цивільної оборони (згідно обраної тематики).

Розділи дипломної роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати один одного і становити єдине ціле. Теоретичні й методичні положення, викладені в першому розділі, служать вихідною точкою для аналізу економічних явищ. У свою чергу його дані, а також теоретичні передумови є основою рекомендацій, які даються в підсумковому розділі роботи.

Висновки. Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

^ Список використаних джерел при написанні основної частини повинен бути наведений після висновку з наступної сторінки. Перелік джерел розташовують на окремій сторінці в наступній послідовності:

 1. Конституція України.

 2. закони України.

 3. укази Президента України.

 4. постанови Верховної Ради України.

 5. постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

 6. інша література подається за абеткою ( у т.ч. положення міністерств та відомств, інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України).

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список літератури слід складати мовою оригіналу.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Додатки містять матеріал, що:

 • є необхідним для повноти дипломної роботи, але включення його в основну частину роботи може змінити упорядковане й логічне уявлення про роботу;

 • не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг.

У додатки можуть бути включені:

 • додаткові ілюстрації або таблиці;

 • матеріали, що через великий обсяг, специфіки викладу або форми подання не можуть бути внесені до основної частини дипломної робіти (первинні документи, формули, розрахунки, вироблені при розробці економіко-математичної моделі та при здійсненні автоматизації облікових робіт й ін.)


^ 9 ОФОРМЛЕННЯ МАҐІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Дипломна робота може бути надрукована на принтері з використанням середовища Windows на одному боці аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді поєднання тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий інтервал полуторний.

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Текст дипломної роботи варто писати, дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє - не менш ніж 20 мм, праве - не менш ніж 10 мм, ліве - не менш 30 мм.

При виконанні роботи необхідно дотримувати рівномірної щільності,

контрастності та чіткості зображення по всій роботі.

У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення від руки.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування слугують заголовками структурних елементів.

ВСТУП 5


Тільки заробітна плата відображає в певному розумні різнобічні результати діяльності підприємств та організацій, які


Найменування таких структурних елементів як розділи й підрозділи основної частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки.

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів варто розташовувати по центру і писати великими буквами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу і писати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати 1,25 см (або 5 символам).

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі.

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці що і попередній підрозділ.Приблизно 20 мм

Не менш ніж 20 мм

Не менш ніж 30 мм

Не менш ніж 10 мм8
^ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення
Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. Увагу вчених-економістів, не випадково, відвіку звер-

Абзацний відступ – 1,25 смг
Приблизно 20 мм
ромадян є основним джерелом прибутків і, отже стимулом до поліпшення виробничих результатів.
1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин


В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила
Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташована тільки один рядок тексту.

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин


В умовах становлення ринкових відносин поняття проНеправильно


Правильно

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин


В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила


Не менш ніж 20 мм


Сторінки дипломної роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Титульну сторінку, завдання на дипломну роботу включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер на цих сторінках не проставляють.

Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється.

Розділи та підрозділи робіт варто нумерувати арабськими цифрами.

Розділи дипломної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.

Номер розділу

Номер сторінки
8


^ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


1
Номер підрозділу
.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення


Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. Увагу вчених-економістів, не випадково, відвіку звер-


ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація.

Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок (але не більш ніж 20 мм), якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці.

не більш ніж 20 мм17,3

10

20

30

40

21,8

18,6

31,7Динаміка витрат на виробництво продукції надана на рис. 3.1.тис.грн.


1997

1998

1999

2000

роки

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік і аудит”...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconПроректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит”...
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи