Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету icon

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Скачати 95.49 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Дата26.09.2012
Розмір95.49 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050107 -“ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА “

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2006


Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 6.050107– „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старший викладач Любов Абрамівна Квятковська


Рецензент доцент О.І.Маслак


Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_______ від “_____”______________2006 р

Заступник голови методичної ради _______________ доц.С.А. Сергієнко


Кременчук 2006


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Виробнича практика є одним з етапів навчального процесу, спрямованим на практичне засвоєння та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання.

Студенти проходять виробничу практику в одній з підприємницьких організацій, які визначені навчальним закладом або вибрані студентом самостійно.

Під час практики студенти вивчають питання згідно з наведеними нижче питаннями У процесі проходження практики необхідно вивчити відповідну літературу з метою підвищення рівня знань і використання цих матеріалів для написання курсової роботи. Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра економіки згідно з “Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України”.

^ 1МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ


Метою проходження виробничої практики є вивчення та опрацювання інформаційної бази економіко – виробничого напряму діяльності підприємства в рамках підготовки студентів рівня “Бакалавр з економіки підприємства”, практичне опрацювання питань, що розглядалися під час лекцій та самостійної роботи студентів.

Задачі практики:

 • ознайомлення з підприємницькою організацією;

 • вивчення внутрішньоекономічної діяльності;

 • ознайомлення з організацією обліку та системою звітності на підприємстві;

 • засвоєння принципів і методів економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства;

 • застосування основ фінансового аналізу при визначенні фінансового стану підприємства.
 1. ^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ
  1. Інформаційна база практики


Під час навчальної практики студент повинен вивчити інформацію:

- установчі документи;

 • план виробничо-господарської діяльності підприємства, його виконання, динаміку виконання за періоди;

 • звіт про рух основних фондів підприємства та окремих підрозділів за період;

 • баланс підприємства;

 • звіт про фінансові результати;

 • звіт про роботу;

 • звіт про виконання плану собівартості продукції.
  1. Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства


Для складання техніко-економічної характеристики підприємства (підрозділу) та подальшого аналізу господарської діяльності необхідно вивчити питання:

 • загальна характеристика підприємницької структури (паспорт, статут підприємства);

 • характеристика продукції, обсяги її випуску та реалізації за період (виробниче управління, плановий відділ);

 • рівень забезпечення підприємства ресурсами в розрізі постачальників, склад обігових фондів (управління матеріально-технічного постачання, планове управління, фінансове управління);

 • ринки збуту (відділ збуту);

 • характеристика основних фондів підприємства (бухгалтерія);

 • структура кадрів підприємства (відділ кадрів);

 • динаміка техніко-економічних показників (планово-економічне управління);

 • собівартість продукції (планово-економічне управління);

 • методика та практика економічного аналіза на підприємстві.
Результати збору інформації потрібно надати у вигляді табл.1Таблиця 1-Результати збору інформації на підприємстві

(в підрозділі)

Показники

Минулий період

Поточний період

+/-

%

Обсяг товарної продукції

Обсяг реалізованої продукції

Загальна кількість працюючих:


у т .ч за категоріями

а) робітники

- основні

- допоміжні

б) спеціалісти

в) службовці

г) керівники
Фонд заробітної плати персоналу робітників

Середня заробітна плата працюючого робітника

Вартість основних фондів

Собівартість продукції

Продуктивність праці працюючого

Продуктивність праці робітників

Кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Обсяг обігових коштів

Валюта балансу

Прибуток (збиток)

Рівень рентабельності виробництва

Рівень рентабельності продукції
^ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


Виробнича практика має тривалість 14 днів. Етапи практики наведені нижче:

 • оформлення та отримання перепусток – 1день;

 • інструктаж з техніки безпеки та охорони праці - 1день;

 • екскурсія по підприємству – 1день;

 • лекція про підприємство, загальний огляд економічного стану підприємства, перспективи розвитку – 1день;

 • індивідуальний збір інформації, виконання завдань – 5днів;

 • оформлення звіту з практики – 3 дні;

- здача перепусток – 1день;.

 • захист звіту про проходження виробничої практики – 1день.

Виконання календарного графіку фіксують у щоденнику практики.


^ 5 ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ


Звіт про проходження навчальної практики повинен мати обсяг 20-25 сторінок формату А4. Зміст звіту:

Вступ

        1. Техніко-економічна характеристика підприємства.

  1. Загальна характеристика підприємницької структури.

  2. Характеристика продукції та обсягів її випуску.

  3. Характеристика ринків збуту.

  4. Наявність і використання обігових коштів.

  5. Характеристика основних фондів підприємства.

  6. Кадрова політика та форми мотивації праці.

  7. Собівартість продукції.

  8. Характеристика фінансового стану підприємства.
        1. Методи та форми проведення аналізу господарської, фінансової діяльності.


2.1 Інформаційне забезпечення аналізу.

2.2 Методи аналізу, що застосовуються на підприємстві.

2.3 Розробка системи взаємопов’язаних аналітичних. показників

  1. Класифікація факторів у аналізі господарської діяльності.

  2. Аналіз використання різних видів ресурсів.

  3. Аналіз собівартості.

  4. Аналіз фінансових результатів.


Висновки


Література


Додатки

Перша частина звіту має носити теоретично – описовий характер, тобто розкривати сутність понять згідно наведеного плану. Наприклад:

 • що включають у поняття “ринок збуту”, як розраховується його ємність, які існують канали збуту і які канали та за якими параметрами вибрані підприємством;

 • в чому сутність кадрової політики, які існують форми та методи оплати праці та, враховуючі це, які форми і методи застосовуються підприємством;

 • характеризуючи фінансовий стан підприємства, необхідно теоретично визначити, якими показниками він характеризується та розрахувати ці показники для даного підприємства.

При написанні звіту студент має використовувати інформацію, яка є необхідною незалежно від того , чи є вона наявною в таблиці 1.За необхідності ця додаткова інформація та результати аналізу оформлюють в вигляді додаткових таблиць.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про підприємства в Україні” № 887-12 від 27.03.91.

 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”, 1997 .

 3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 4. Берзинь И.Э. Экономика фирмы.- М.: ЧМПЭ, 1997.

 5. Берзинь И.Э., Застрожнова Н.Н. Сборник задач по курсу «Экономика машиностроительной промышленности».- М.: Высшая школа, 1990 .

 6. Горфинкель В.Я., Купряков Э.Н. Экономика предприятия.- М.,: Юнити, 1996.

 7. Зайцев И.Л. Экономика промышленного производства.- М.: Инфро-М, 1996 .

 8. Карлик Е.М. Экономика машиностроения.- Ленинград: Машиностроение, 1985 .

 9. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства у 2 т.- К.: Хвиля-Прес ,1995 .

 10. Разумов И.М., Емельянов А.Д. Экономика машиностроительной промышленности – М.: Высшая школа, 1998 .

 11. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств6 Навч. посібник.- Київ, 2002.Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 6.050107– „Економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л.А.Квятковська


Відповідальний за випуск доц. О.І.Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж_____примірників


Кременчук 2006


Схожі:

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку і аудиту для студентів 5 курсу спеціальності 050106...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи