Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 261.21 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата10.03.2013
Розмір261.21 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

З ГАЛУЗІ – “ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання з галузі – “Економіка та підприємництво”( у тому числі скорочений термін навчання)
Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська

Рецензент к.е.н. доц. Т.В. Семко


^

Кафедра економічної теорії
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від “____” _________2008р.

Заступник голови методичної ради ________ доц. С.А. Сергієнко
^

ЗМІСТ

Вступ 4


 1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка”. 5

 2. Перелік тем і питань з навчальної дисципліни. 7

 3. Питання до модульного контролю. 13

 4. Тестові запитання до модульного контролюю. 15

Список літератури 24


ВСТУП


Вивчення міжнародної економіки має особливу актуальність, оскільки в сучасних умовах жодна економіка не може розвиватися як закрита. Входження України у світове господарство виступає одним із визначальних чинників піднесення нашої економіки. Поглиблення інтернаціоналізації товарних і фінансових ринків посилює взаємозалежність національних економік. Економічні й фінансові кризи, що виникають в окремих країнах та регіонах, неминуче набувають глобального характеру і впливають на розвиток кожної країни світу. Взаємозалежність національних економік вимагає як координації окремих заходів, та і впровадження спільної політики у сфері економічних відносин між окремими країнами. Застосування міждержавних і національних механізмів регулювання міжнародних економічних відносин не означає втрати національних економічних інтересів. Входження економіки України до світового господарського простору має базуватися на дотриманні закономірностей розвитку міжнародних економічних відносин. Вивчення досвіду входження окремих країн у світове господарство сприяє тому, щоб українські господарюючі суб’єкти зайняли гідне місце в міжнародній економіці.

^ Мета і задачі вивчення дисципліни «Міжнародна економіка»  формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.

Самостійна робота вимагає системності й послідовності у виконанні задач, поставлених на лекціях, семінарських і практичних заняттях. Вона є ефективним засобом розвитку пізнавальних здібностей студента.

Значущість самостійної роботи студента визначається рядом чинників, серед яких як найважливіші виділяють наступні:

 індивідуальний характер роботи студента над матеріалом;

 формування у майбутнього фахівця відповідної мотивації та навичок самоосвіти;

 формування не тільки знань, але й переконаності в необхідності їх втілити в майбутньому.

Питання для самоперевірки знань студентів містять елементи творчого підходу при вивченні даної дисципліни та повинні сприяти кращому засвоєнню курсу.


^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”.
пор.

Тема


Денна форма навчання Ф, Фс, ОА, ОАс. ЕП, ЕПс, КД.

Заочна форма навчання Ф, Фс,ОАс, / ОА, ЕПс /МК, МКс, ЕП, КД.

Кількість год. (лекції)

Кількість год. (срс)

Кількість год. (лекції)

Кількість год. (срс)

1

2

3

4

5

6

1

Міжнародна економічна система

2

4

1/2/2

10/10/10

2

Міжнародна економічна діяльність

2

4

1/1/2

10/10/10

3

Світовий ринок товарів і послуг

2

4

1/2/2

10/10/10

4

Міжнародний фінансовий ринок

2

4

1/1/2

6/6/6

5

Прямі інвестиції та міжнародне виробництво

2

5

2/2/2

6/6/6

1

2

3

4

5

6

6

Міжнародні кредити

2

56/6/6

7

Світовий ринок праці

2

56/6/6

8

Міжнародна трудова міграція

2

56/6/6

9

Світова валютна система

2

56/6/6

10

Міжнародні розрахунки

2

56/6/6

11

Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

2

56/6/6

12

Міжнародна регіональна інтеграція

2

56/6/6

13

Глобалізація економічного розвитку

2

58/8/6

14

Інтеграція України до світової економіки

2

56/6/6
Усього годин за семестр

28

66

6/8/10

98/98/96^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1 Міжнародна економічна система

 1. Сучасний світ: сутність та ознаки.

 2. Середовище міжнародної економіки.

 3. Еволюція Світового ринку та міжнародної економіки.

 4. Структура міжнародної економіки.

Питання для самоперевірки

 1. Чому сучасний світ стає все більш різноманітним та цілісним одночасно?

 2. Спробуйте провести паралель між суперечностями міжнародних економічни відносин і сучасного світу.

 3. Поясніть взаємозв’язки між міжнародною екномікою та її середовищем.

 4. Як впливає на міжнародну економіку взаємодія середовищ:

а) політичне і духовне; б) духовне і соціальне; в) політичне і соціальне?

 1. Як пов’язані між собою еволюція міжнародної економіки та еволюція світового ринку?

 2. Спробуйте запропонувати власний критерій струтуризації міжнародної економіки.

Література: [14, с. 6-26; 10,с. 20-25].


Тема 2 Міжнародна економічна діяльність

 1. Сутність МЕВ, об’єкти та суб’єкти.

 2. Особливості та тенденції МЕВ на сучасному етапі.

 3. Особливості розвитку МЕВ України.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте загальну характеристику форм міжнародних економічних відносин.

 2. Як класифікують суб’єкти МЕВ?

 3. У чому полягає системність МЕВ?

 4. У чому особливість держави як суб’єкта МЕВ?

Література : [18, с. 41-52; 14, с. 23-28].

Тема 3 Світовий ринок товарів і послуг

 1. Класифікація теорії міжнародної торгівлі.

 2. Особливості ринку товарів та послуг.

 3. Ціноутворення на світовому ринку.

 4. Загальні тенденції торгівлі сировиною та паливом.

 5. Торговельна політика.

 6. Формування світового ринку послуг.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте характеристику класичних теорій міжнародної торгівлі.

 2. Які особливості ціноутворення на світовому ринку?

 3. Як здійснюється регулювання міжнародних торгових відносин?

 4. Розкрити особливість світового ринку послуг.

 5. Розкрийте дію основних інструментів державної політики щодо зовнішньої торгівлі.

 6. Які тенденції торгівлі сировиною та паливом?

Література: [18, с. 231-246; с. 264-295; 14, с. 55-71; 10, с. 66-81].


Тема 4 Міжнародний фінансовий ринок

 1. Основи функціонування світового фінансового ринку.

 2. Еволюція ринку.

 3. Фінансові інститути світового фінансового ринку.

 4. Міжнародні та регіональні фінансові установи.

 5. Вплив діяльності міжнародних фінансових інститутів на економічний розвиток України.

Питання для самоперевірки

1.Які основи функціонування світового фінансового ринку.

2. Як впливає діяльність міжнародних фінансових інститутів на економічний розвиток України.

 1. Як здійснюється еволюція фінансового ринку.

 2. Які фінансові інститути світового фінансового ринку.

Література: [ 14, с.35-45; 10, с. 56-66.


Тема 5 Прямі інвестиції та міжнародне виробництво

 1. Сутність і причина прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ).

 2. Форми ПЗІ: технологічний, трансферт.

 3. Наслідки прямих зарубіжних інвестицій.

 4. Проблеми та перспективи ПЗІ в Україні.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте характеристику прямих зарубіжних інвестицій.

 2. Які принципи технологічного трансферта.

 3. Які наслідки прямих зарубіжних інвестицій на розвиток країн інвесторів?

 4. Назвіть основні напрями діяльності держави у сфері інвестицій.

Література:[10, с. 141-156; 14, с. 123-150].


Тема 6 Міжнародний кредит

 1. Сутність у форми міжнародного кредиту.

 2. Світовий ринок позичкового капіталу: структура і специфіка.

 3. Світова криза заборгованості. Проблеми зовнішньої заборгованості України.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть та охарактеризуйте основні форми міжнародної міграції капіталу.

 2. Розкрийте зміст і наслідки міграції підприємницького капіталу.

 3. Чи актуальна проблема зовнішньоекономічної заборгованості для України?

Література: [14, с. 141-145; 10, с. 113-132].


Тема 7 Світовий ринок праці

 1. Умови виникнення, функціонування та креативність функціонування сучасного ринку праці.

 2. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку праці.

 3. Україна в процесі міжнародної трудової міграції.


Питання для самоперевірки

 1. Які умови виникнення, функціонування сучасного ринку праці?

 2. Які тенденції розвитку міжнародного ринку праці?

 3. Які складові механізму регулювання міжнародної міграції в Україні?

 4. Охарактеризуйте використання дистанційних форм зайнятості на сучасному ринку праці.

Література:[14, с. 107-113; 18, с. 141-145].


Тема 8 Міжнародна трудова міграція

 1. Суб’єкти, фактори та види міжнародної трудової міграції.

 2. Етапи міграції робочої сили.

 3. Державне регулювання міграційних процесів.

 4. Міжнародна організація праці.

 5. Наслідки міжнародної трудової міграції.

Питання для самоперевірки

Які головні фактори міжнародної міграції робочої сили?

 1. Охарактеризуйте основні фактори міжнародної міграції робочої сили.

 2. Що таке гнучкі форми зайнятості? Наведіть приклади.

 3. Які складові регулювання механізму регулювання міжнародної міграції робочої сили в України?

 4. Основна мета міжнародної організації праці.

Література: [14, с. 99-115; 10, с. 157-168; 18, с. 141-153].


Тема 9 Світова валютна система

 1. Поняття валюти та її види. Конвертованість валют. Валютний курс.

 2. Національні, регіональні та світові валютні системи.

 3. Еволюція міжнародної валютної системи.

Питання для самоперевірки

 1. Що являє собою міжнародна валютна система? Які її основні елементи?

 2. Дайте характеристику основних етапів еволюції світової валютної системи.

 3. Що таке валютний курс? Які основні фактори його визначають?

 4. Дайте характеристику національної, регіональної та світової валютної системи.

Література: [14, с. 158-172; 10, с. 170-181].

Тема 10 Міжнародні розрахунки

 1. Акредитивна форма розрахунків.

 2. Міжнародні розрахунки інкасо.

 3. Розрахунки при відкритому рахунку і банківський перерахунок.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке міжнародні розрахунки?

 2. Показати різницю між різними формами міжнародних розрахунків.

 3. Якими правилами регламентується використання акредитивів для міжнародних розрахунків.

Література: [18, с. 341-350; 14, с. 185-188; 10, с. 187-190].


Тема 11 Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

 1. Платіжний баланс: структура та особливості.

 2. Напрями оптимізації платіжного балансу.

 3. Проблеми конвертованості національної валюти та шляхи їхнього розв’язання.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні рахунки платіжного балансу і визначте порядок їх формування.

 2. Які напрями оптимізації платіжного балансу?

 3. Як розв’язуються питання конвертованості національної валюти?

Література: [10, с. 190-204; 14, с. 179-189].


Тема 12 Міжнародна регіональна інтеграція

 1. Поняття економічної інтеграції та її рівні.

 2. Європейські інтеграційні процеси.

 3. Особливості розвитку економічних взаємозв’язків у Північній Америці.

 4. Специфіка латиноамериканських інтеграційних процесів.

 5. Особливості інтеграційних процесів в Азії.

 6. Основні економічні угрупування в Африці.

Питання для самоперевірки

 1. Як розуміти суть міжнародної інтеграції та за яких умов вона розвивається?

 2. Покажить різницю між формами міжнародної інфляції.

 3. Які основні завдання стоять перед ЄС в інтеграційному плані?

 4. Проаналізуйте інтеграційні процеси, які відбуваються в Північній Америці.

 5. Які особливості розвитку міжнародної інтеграції в Азії?

 6. Покажить проблеми та шляхи розвитку інтеграційних процесів в Африці.

 7. Що собою являє угода НАФТА і яка її роль у розвитку економічних країн, які вона об’єднує?

Література: [18, с. 387-409; 10, с. 250-260; 7, с. 116- 203].


Тема 13 Глобалізація економічного розвитку

 1. Теорія економічної глобалізації.

 2. Глобалізація економіки як тенденція світового розвитку.

 3. Світові економічні аспекти глобальних проблем.

 4. Економічний розвиток України в умовах глобальної модернізації.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть теорії економічної глобалізації.

 2. У чому полягає глобалізація екноміки як тенденція світового розвитку?

 3. Які аспекти світових економічних глобальних проблем?

 4. Перспективи економічного розвитку України в умовах глобальной модрнізації.

Література: [14, с. 198-203; 18, с. 423-445].


Тема 14 Інтеграція України до сучасної міжнародної системи


 1. Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України до сучасної міжнародної економічної системи.

 2. Внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники включення до міжнародної економічної системи.

 3. Стратегічні напрями інтеграціоналізації української економіки.

 4. Нові форми залучення України до міжнародної економічної системи.

Питання для самоперевірки

 1. Які умови інтегації України до сучасної міжнародної економічної системи?

 2. Назвіть внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники включення України до міжнародної економічної системи.

Які напрями інтеграції української економіки?

Література: [10, с. 262-268; 14, с. 210-215; 17, с. 76-132].


^ 3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

1. Сучасний світ: сутність та ознаки.

2. Середовище міжнародної економіки.

3. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки.

4. Структура міжнародної економіки.

 1. Сутність МЕВ, об’єкти та суб’єкти.

6. Особливості та тенденції МЕВ на сучасному етапі.

7. Особливості розвитку МЕВ України.

8. Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія абсолютних переваг.

9. Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія порівняльних переваг.

10. Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія факторних переваг.

11. Класичні теорії міжнародної торгівлі: парадокс Леонтьєва.

12. Особливості сучасного ринку товарів і послуг.

13. Ціноутворення на світовому ринку.

14. Загальні тенденції торгівлі сировиною та паливом.

15. Торговельна політика.

16. Формування світового ринку послуг.

17. Основи функціонування світового фінансового ринку.

18. Еволюція ринку.

19. Фінансові інститути світового фінансового ринку.

20. Міжнародні та реґіональні фінансові установи.

21. Вплив діяльності міжнародних фінансових інститутів на економічний розвиток України.

22. Сутність і причини прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ).

23. Форми ПЗІ. Технологічний трансферт.

24. Наслідки прямих зарубіжних інвестицій.

25. Проблеми та перспективи ПЗІ в Україні.

26. Сутність і форми міжнародного кредиту.

27. Світовий ринок позичкового капіталу: структура і специфіка.

28. Світова криза заборгованості. Проблеми зовнішньої заборгованості. 29.Умови виникнення, функції та ефективність функціонування сучасного Українського ринку праці.

30. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку праці.


Модуль 2

1. Україна в процесі міжнародної трудової міґрації.

2. Суб’єкти, фактори та види міжнародної трудової міґрації.

3. Етапи міґрації робочої сили.

4. Державне регулювання міґраційних процесів.

5. Міжнародна організація праці.

6. Наслідки міжнародної трудової міґрації.

7. Поняття валюти та її види. Конвертованість валют. Валютний курс.

8. Національні, реґіональні та світові валютні системи.

9. Еволюція міжнародної валютної системи.

10. Акредитивна форма розрахунків.

11. Міжнародні розрахунки інкасо.

12. Розрахунки при відкритому рахунку і банківський перерахунок.

13. Платіжний баланс: структура та особливості.

14. Напрями оптимізації платіжного балансу.

15. Проблеми конвертованості національної валюти та шляхи їхнього

розв’язання.

16. Поняття економічної інтеґрації та її рівні.

17.Європейські інтеграційні процеси.

18. Особливості розвитку економічних взаємозв’язків у Північній Америці.

19. Специфіка латиноамериканських інтеґраційних процесів.

20. Особливості інтеґраційних процесів в Азії.

21. Основні економічні угрупування в Африці.

22. Теорія економічної глобалізації.

23. Глобалізація економіки як тенденція світового розвитку.

24. Світові економічні аспекти глобальних проблем.

25. Економічний розвиток України в умовах глобальної модернізації.

26. Об’єктивна необхідність та умови інтеґрації України до сучасної міжнародної економічної системи.

27. Внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники включення до міжнародної економічної системи.

28. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки.

29. Нові форми залучення України до міжнародної економічної системи.

30. Структура та динаміка зовнішньої торгівлі України.


^ 4 ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

Тест 1 Міжнародна економіка вивчає:

а) закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва фінансування і формування міжнародної економічної політики;

б) закономірності міжнародного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозиція, ціна, тощо);

в) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

^ Тест 2 Що є формами міжнародних економічних відносин:

а) міжнародна торгівля;

б) міжнародна міграція капіталу;

в) міжнародна міграція робочої сили;

г) міжнародна передача технологій;

д) міжнародні валютно – фінансові й кредитні відносини;

е) міжнародна економічна інтеграція;

ж) вирішення глобальних проблем;

и) правильно а, б, в, г, д.

^ Тест 3 Ознаками міжнародної економіки є:

а) розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;

б) розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все у формах ввезення-вивезення капіталу, робочої сили, технології;

в) міжнародні форми виробництва та підприємства розміщених у декілька країнах, насамперед у рамках ТНК ;

г) економічна політика держав, що виходить із принципів відкритої економіки;

д) усі відповіді правильні.

^ Тест 4 Які з перелічених рис не є характерними для світового ринку:

а) на ньому діє особлива система цін – світові ціни;

б) він є категорією товарного виробництва, яке у пошуках збуту своєї продукції вийшло за національні межі;

в) він виявляється в міжнародному переміщенні товарів, які перебувають під впливом не тільки внутрішнього, а й зовнішнього попиту та пропозиції;

г) на ньому рух товарів обумовлюється не лише економічними факторами, а й зовнішньоекономічною політикою окремих держав;

д) усі риси характерні для світового ринку?

^ Тест 5 Визначте правильне формування теореми Хекшера-Оліна:

а) внаслідок торгівлі збільшуються доходи власників специфічних для експортних галузей факторів, а зменшуються доходи власників факторів, специфічних для галузей, що конкурують з імпортом;

б) країни експортують продукти інтенсивного використання надлишкових факторів, а імпортують продукти інтенсивного використання дефіцитних факторів виробництва;

в) міжнародна торгівля призводить до вирівнювання абсолютних та відносних цін на гомогенні фактори виробництва в країнах, що торгують.

^ Тест 6 Визначте необхідні умови порівняльних переваг країни:

а) здатність виробляти даний товар з меншими альтернативними витратами;

б) виробництво більшої кількості даного товару;

г) здатність виробляти даний товар з більшими альтернативними витратами.

^ Тест 7 Пояснить, що означають абсолютні переваги країни:

а) кількісні переваги у виробництві якогось товару або послуги;

б) міжнародні переваги в альтернативних витратах виробництва різних товарів;

в) здатність країни виробляти товари з меншими витратами порівняно з іншими країнами.

^ Тест 8 Виберіть правильне формулювання парадокса Леонтьєва:

а) теорія співвідношення факторів виробництва не підтверджується на практиці: трудонадлишкові країни експортують капіталоємну продукцію, тоді як капіталонадлишкові – трудомістку;

б) імпортний тариф може призвести до падіння, а не збільшення внутрішньої ціни на імпортний товар у випадку падіння його відносної ціни на світовому ринку внаслідок введення тарифу.

^ Тест 9 Яку угоду можна назвати формою ПЗІ:

а) переказ турецькими робітниками заробітної плати з України на батьківщину;

б) ввезення українськими банками готівкових доларів;

розміщення українським урядом облігаційної позики на євроринках;

г) купівля «Славутичем» російського приватизованого підприємства?

^ Тест 10 Що з переліченого нижче вплине на рішення про ПЗІ:

а) прагнення досягти позитивного ефекту масштабу;

б) використання переваг у міжнародному маркетингу;

в) прагнення забезпечити доступ до природних ресурсів;

г) технологічне лідерство;

д) усе перелічене?

^ Тест 11 ТНК вирішила збільшити частку свого капіталу в закордонному підприємстві з 45 до 55 %. ЦЕ підприємство відносно ТПК буде називатися:

а) філія;

б) дочірнє підприємство;

в) асоційована компанія;

г) холдингова компанія.

^ Тест 12 Як захід підтримки ПЗІ країна, шо приймає, використовує:

а) підвищення курсу національної валюти;

б) надання державних гарантій;

в) скасування подвійного оподатковування;

д) надання податкових пільг;

д) усі відповіді правильні.

^ Тест 13 Міжнародний кредит виконує функції:

а) забезпечує мобільний перерозподіл фінансових коштів та матеріальних ресурсів між кранами;

б) прискорює процеси реалізації товарів і послуг у національних економіках та в) світовому господарстві в цілому знижує витрати обігу;

в) інтенсифікація процесів нагромадження капіталів у міжнародній економіці;

г) вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку національних економік.

д) усе перелічене;

е) а+б+г.

^ Тест 14 Об’єктивною основою міжнародної міграції капіталу є:

а) різні форми політичного устрою країн;

б) міжнародний розподіл праці та кооперація виробництва;

в) нерівномірність економічного розвитку країн;

г) транснаціоналізація бізнесу.

^ Тест 15 Міжнародна міграція капіталів стає типовим явищем міжнародної економіки починаючи з:

а) другої половини – XVΙΙст.;

б) першої половини –XVІІІ ст.;

в) середини XΙX ст.;

г) першої половини XX ст.;

д) середини XX ст.

^ Тест 16 Укажіть домінуючий компонент сучасної структури міжнародного руху капіталів:

а) прямі інвестиції;

б) портфельні інвестиції;

в) міжбанківські кредити та банківські депозити;

г) гранти та міжнародні трансферти.

^ Тест 17 Торгівля валютою на світовому ринку здійснюється шляхом таких угод:

а) спот, прямих форвардів, свопів, ф’ючерсів, опціонів;

б) строкових, негайних;

в) спот, поточних, форвардних;

г) усі відповіді правильні.

^ Тест 18 Головною метою Європейського центрального банку є:

а) збереження і створення нових робочих місць;

б) скорочення заборгованості країн-членів Європейського економічного і валютного союзу;

в) економічний зріст Європи;

г) стабільність цін і захист від інфляції.

^ Тест 19 Міжнародний євроринок складається з таких сегментів:

а) ринку єврокредитів, євроакцій, єврооблігацій та ринку похідних інструментів;

б) ринку валют, ринку боргових зобов’язань, ринку похідних інструментів;

в) ринку боргових зобов’язань, ринку титулів власності, ринку валютних та фінансових дериватів.

^ Тест 20 Євроринок – це:

а) світовий ринок судного капіталу, на якому банки здійснюють кредитні та депозитні операції у євровалютах;

б) ринок придатних для інвестування за кордоном свого утворення та виникнення грошових коштів, міграція яких знаходиться під впливом попиту та прпозиції.


Модуль 2

Тест 1 Уперше в наукове використання термін «глобалізація» ввів:

а) А. Сміт;

б) В. Парето;

в) Т. Левітт;

г) Р. Кантильон.

^ Тест 2 Процес глобалізації:

а) обмежує можливості контролю держави над економікою;

б) збільшує можливості контролю держави над економікою;

в) нейтральний відносно контролю держави над економікою;

г) на першому етапі обмежує, а потім підсилює можливості контролю держави над економікою.


^ Тест 3 Глобалізація економіки означає:

а) скорочення інтернаціоналізації усіх сфер громадського життя;

б) різке прискорення інтернаціоналізації усіх сфер суспільного життя;

в) нейтральне відношення до інтернаціоналізації громадського життя.

^ Тест 4 Концепція «універсального єволюціоналізма» належить:

а) В. Вернадському;

б) В. Парето;

в) Т. Кантильону.

Тест 5 Європейське економічне співтовариство було створено в:

а) 1957 р.; б) 1980 р.; в) 1983.

^ Тест 6 У 1995 р. до Європейського союзу вступили:

а) Англія, Данія, Ірландія;

б) Бельгія, Голландія, Італія;

в) Австрія, Фінляндія, Швеція;

г) Польща, Кіпр, Мальта.

^ Тест 7 Європейський Союз включає:

а) 20 країн із загальним населенням понад 300 млн чол.;

б) 25 країн із загальним населенням понад 450 млн чол.;

в) 30 країн із загальним населенням понад 275 млн чол.;

г) 11 країн із загальним населенням понад 170 млн чол.

^ Тест 8 У 1973 р. до Європейського Союзу приєдналися:

а) Австрія, Фінляндія, Швеція;

б) Бельгія, Голландія, Італія,

в) Англія, Данія, Ірландія;

г) Греція, Португалія, Іспанія.

^ Тест 9 Провідним регіональним об’єднанням в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є:

а) ЄС;

б) НАФТА;

в) АСЕАН;

г) ЮДЕАК.

Тест 10 Імміграція приводить:

а) до збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу;

б) збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу;

в) зменшення доходів працюючих і збільшення доходів власників капіталу.

^ Тест 11 Еміграція приводить:

а) до збільшення доходів власників землі;

б) зменшення відсоткової ставки;

в) збільшення відсоткової ставки і доходів власників капіталу;

г) усі відповіді правильні.

^ Тест 12 Міжнародна міграція у світовому масштабі приводить:

а) до стабілізації обсягів виробництва;

б) зменшення обсягів виробництва;

в) збільшення обсягів виробництва.

^ Тест 13 Еміграція приводить:

а) до збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу;

б) збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу;

в) зменшення доходів працюючих і доходів власників капіталу.

^ Тест 14 Ямайська валютна система була започаткована у:

а) 1976р.; б) 1944 р.; в) 1925.

Тест 15 Бреттон-Вудська валютна система була започаткована у:

а) 1976 р.; б) 1944 р.; в) 1925 р.

^ Тест 16 Фіксовані валютні курси передбачалися в:

а) системі золотого стандарту;

б) Бреттон-Вудській системі;

в) Ямайській системі;

г) усіх названих вище системах.

^ Тест 17 «Плаваючі» валютні курси передбачалися в:

а) системі золотого стандарту;

б) Бреттон – Вудській системі;

в) Ямайській системі;

г) усіх названих вище системах.

^ Тест 18 Платіжний баланс країни погіршиться за рахунок таких чинників:

а) збільшується реальний ВНП;

б) центральний банк проводить дефляційну політику;

в) уряд скорочує витрати і збільшує податки;

г) центральний банк підвищує ставку рефінансування;

д) немає однозначної відповіді.

^ Тест 19 Рахунок руху капіталу включає:

а) товарний експорт;

б) зміни в активах країни за кордоном;

в) односторонні трансфертні платежі;

г) чисті доходи від інвестицій;

д) транспортні послуги іноземцям.

^ Тест 20 МВФ надає країнам кредити з метою:

а) збільшення національного експорту;

б) збільшення імпорту;

в) збалансування дефіциту платіжного балансу4

г) “проїдання”

д) розкрадання.

^ Тест 21 Класифікуйте кожну з наведених операцій ( чи відбувається імпорт капіталу) з погляду української економіки:

а) український підприємець купує будинок в Італії;

б) “Приватбанк” надає урядові Молдови позику в 200 тис. дол. США;

в) український імпортер верстатів бере короткотермінову позику в одному з німецьких банків для оплати купленої ним партії верстатів.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и междунароные экономические отношения. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.– 416 с.

2. Дадалко В.А. Мировая экономика: Учеб. пособие.–Мн.: «Ураджай», «Иннтерпрессервис», 2001. –592с.

3. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4. Киреев А.П. Международная экономика. В 2 ч.:Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2001. – 488 с.

5. Міжнародна економіка: Навч. Посібник / Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. – К.: Центр навчальної літератури, „АртЕк”, 2002.– 436 с.

6. Козик В.В. та ін. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник для студентів екон. спеціальностей. – Л.: Львівська політехніка, 1999. – 267 с.

7. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 406 с.

8. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 727 с.

9. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Циганкова Т.М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 73 с.

10. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. Козака Ю.Г., Новацького В.М. – К.: Центр навчальної літератури, „АртЕк”, 2002. – 436 с.

11. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / Керівник авт. кол. Філіпенко А.С. – К.: Либідь, 1992.–320 с.

12. Мельник Т.М. Міжнародний рух капіталу: Конспект лекцій.– К.: КДТЕУ, 2000.– 21с.

13. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2003. – 734 с.

14. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

15. Пузакова Е.П. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр „МарТ”, 2000. – 352 с.

16. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач. – К.: Либідь, 2001. – 342 с.

17. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть/ А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

18. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Київ: КНТЕУ, 2003. – 589 с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форми навчання з галузі – “Економіка та підприємництво”( у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.В. Вірбулевська

Відповідальний за випуск зав. кафедри економічної теорії Т.В. Семко


Підп. до др.________. Формат 60x84 1/16 . Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._____. Наклад_______прим. Зам. №_____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

Імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни “міжнародна економіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 економіка
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"міжнародна економіка\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи