Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/7
Дата26.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.100400 – “ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ НА ТРАНСПОРТІ”

ТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ“

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ


^ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6.090200 – “ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ,

БУДІВЕЛЬНІ, ДОРОЖНІ І МЕЛІОРАТИВНІМАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ“


КРЕМЕНЧУК 2008


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни Економічна теорія” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.100400 – “Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 6.090200 – “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини і обладнання“


Укладачі: к.е.н., доц. І.М. Авраменко,

ас.. І.М. Чучіна

Рецензент к.е.н., доц. Т.В. Семко


Кафедра економічної теорії


Затверджено методичною радою КДПУ імені М.Остроградського

Протокол № ___ від____

Заступник голови методичної ради__________________доц. С.А. Сергієнко


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни Економічна теорія” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 6.100400 – “Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.090200 – “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини і обладнання“


Укладачі: к.е.н., доц. І.М. Авраменко,

ас.. І.М. Чучіна

Відповідальний за випуск зав. кафедри економічної теорії Т.В. Семко


Підп. до др._____________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______ . Наклад _____прим. Зам. № ________ . Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

імені М.Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 2

ЗМІСТ


Вступ 4

1 Теми та план практичних занять 6

2 Методичні рекомендації щодо написання студентами рефератів 24

3 Теоретична база щодо виконання практичних завдань 27

Список літератури 33

ВСТУП
Економічна теорія – багатопланова наука. Вона є теоретичною та методологічною основою економічних і наукових дисциплін навчального плану підготовки фахівців з менеджменту організацій та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, предмет вивчення яких частково збігається з предметом політекономії, а саме: історія, статистика, соціологія, психологія. Також економічна теорія тісно пов’язана з такими дисциплінами, як менеджмент, фінанси та кредит тощо.

Економічна теорія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування і розвитку. Оскільки це суспільна дисципліна системного типу, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язків і відносин, у які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ, соціально-економічний статус окремої людини, соціальних груп і класів у цьому процесі.

Вища економічна школа покликана в рамках сучасної базової вищої освіти формувати у молодого спеціаліста економічне мислення на підставі глибокого розуміння процесів, явищ і зв’язків у економічній системі суспільства, а також чинників, що їх визначають, засобів і методів розв’язання поточних і стратегічних економічних проблем.

Пізнавальний процес спрямовано на отримання ґрунтовних знань про економічну систему, методи та інструментарій її вивчення, на засвоєння первинних навичок раціональної економічної поведінки. Об’єктивні умови переходу українського суспільства до принципово нової суспільно-економічної формації визначають необхідність створення раціональної організації виробництва й управління, що неможливо без економічних знань.

Програма курсу "Економічна теорія" орієнтована на засвоєння студентами методології пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил суспільного виробництва, суттєвих рис і форм існування економічних відносин.

^ Мета і завдання вивчення дисципліни: комплексне вивчення економічних відносин як форм суспільного виробництва, ґрунтовне пізнання потреб ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів на задоволення людських потреб, що невпинно зростають, наукове обґрунтування загальних основ економічного життя суспільства; розкриття закономірності розвитку суспільного виробництва; з’ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначення ролі економічної теорії в розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства.

Методичні вказівки з дисципліни “Економічна теорія” складено для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 6100400 –“Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії“ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.090200 – “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини і обладнання“. Вони містять теми та плани практичних занять, теми рефератів і вимоги до їх оформлення. Наведені тестові та практичні завдання сприятимуть засвоєнню студентами теоретичного матеріалу щодо пізнання економічних явищ і процесів, вивчення економічних законів, закономірностей, рушійних сил суспільного виробництва, суттєвих рис і форм економічних відносин.

^
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1Тема Предмет і метод економічної теорії

Мета: навчити відрізняти предмет і метод економічної теорії, уміти розрізняти економічні закони та категорії.
^

Короткі теоретичні відомості


Праця – це відома, доцільна діяльність людей, у процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регламентують і контролюють обмін речовин між собою і водночас змінюють власну природу.

^ Предмети праці – це речовина природи, на яку людина діє у процесі праці, піддаючи її обробці.

Засоби праці – це річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.

^ Продуктивні сили – це фактори, які забезпечують перетворення речовин природи відповідно до потреб людини, створюють матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці.

^ Виробничі відносини – це суспільна форма розвитку продуктивних сил у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ.

^ Економічна система – це сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл, споживання товарів та послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства.

^ Предметом економічної теорії можна вважити вивчення економічної системи, законів її розвитку та функціонування.

Політична економія – наука, що вивчає виробничі відносини в безпосередньому зв’язку з продуктивними силами суспільства. Вона виявляє економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ на різних ступенях розвитку людського суспільства.

Закон – це внутрішньо необхідні, сталі та істотні зв’язки між протилежними сторонами, властивостями явищ, процесів, елементів матеріальної системи.

^ Економічні категорії – це теоретичний вираз, уявні форми виробничих відносин, економічних явищ і процесів, які реально існують.

Метод стосовно економічної теорії - це шлях пізнання системи економічних відносин у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил, уявного відтворення цієї взаємодії в теорії діалектики.
^

Теоретичні питання


1. Предмет економічної теорії та його відмінність від політичної економії.

2. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин.

3. Економічні закони і категорії та їх класифікація.

4. Метод економічної теорії і його складові елементи.
^

Теми рефератів


 1. Основні проблеми економічної організації.

 2. Технологічний вибір у будь-якому суспільстві.

 3. Теорія народонаселення за Т.Р. Мальтусом.

 4. Повна зайнятість і повний обсяг виробництва.

 5. Чиста норма населення. Наслідки росту населення.

 6. Проблема зміцнення та альтернативний вибір.

Завдання до теми
^

Завдання № 1


Таблиця 1 показує, як змінюється випуск продукції унаслідок зміни обсягу використаної праці.

Таблиця 1


Витрати праці, людей

Обсяг продукції, од.

Додатковий продукт праці, од.

1

2

3

0

0
Продовж.табл.1

1

2

3

1

35
2

80
3

122
4

156
5

177
6

180

Розрахуйте додатковий продукт праці.
^

Завдання № 2


У якому випадку можливе виробництво 5 одиниць товару Х і 18 одиниць товару У?

а) у випадку зменшення витрат на виробництво товару Х;

б) при виникненні безробіття;

в) шляхом відповідного перерозподілу ресурсів між виробництвом товару Х і товару У;

г) у випадку економічного росту.
^

Завдання № 3


Чи може крива виробничих можливостей являти собою пряму лінію?

а) може; в) може у випадку абсолютної зміни ресурсів;

б) не може; г) немає однозначної відповіді.
^

Завдання № 4


Який економічний зміст мають точки А, В, С, D ?

Інвестиційні A D

блага

C B

Споживчі блага
^

Завдання № 5


Ви –­­­­ "чистий" монополіст. Якщо ви встановите ціну 50 гр. од., то продасте 1 од. продукції, зменшивши ціну до 45 гр. од., продасте 2 од. Послідовно знижуючи ціну на 5 гр. од. при кожному розширенні збуту на 1 додаткову одиницю продукції, який ви будете отримувати додатковий дохід (MR)? Валовий дохід (ТR)? Заповніть таблицю:

Таблиця 2

P

Q

TR

MR

50

145

2
Контрольні питання

1. Дайте визначення економічного закону.

2. Назвіть основні типи економічних законів.

3. Чим відрізняються економічна категорія та економічний закон?

4. Які існують найважливіші елементи діалектичного методу пізнання?

5. Чому принцип суперечності є основним засобом пізнання сутності економічних явищ і процесів?

6. Розкрийте сутність капіталістичного закону народонаселення і його зв’язки із законом капіталістичного накопичення.

7. Дайте характеристику демографічних процесів в Україні.

8. У чому сутність демографічної політики держави?

9. Яке існує співвідношення між видами та формами зайнятості?

10 Які основні положення й недоліки теорії народонаселення Т. Мальтуса?

11. Які обґрунтовані К. Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних?

12 Охарактеризуйте основні форми перенаселення та види безробіття.

13 У чому полягає сутність соціального захисту населення та які його основні напрями.

14 Розкрийте найважливіші нерівності у розподілі доходів і засоби їх послаблення?

15 Як визначається величина споживчого кошика, фізіологічного мінімуму та межі малозабезпеченості?


Література: [2, с. 5 – 60; 5, с. 48 – 56; 6, с. 54 – 62; 10, с. 25 – 38; 15, с. 7 – 17; 16, с. 9 – 16; 18, с. 11 – 26; 21, с. 11 – 22; 24, с. 7 – 30; 27, с. 26 – 42; 31, с. 13–24].

^

Практичне заняття № 2


Тема. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили

Мета: навчити розуміти сутність економічного прогресу та його роль у розвитку сутнісних сил як фактора економічного прогресу.
^

Короткі теоретичні відомості


Прогрес – рух уперед, поступальний розвиток суспільства по висхідній лінії, від менш досконалих до більш досконалих форм.

НТР – якісно новий стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства.

НТП – єдиний, взаємообумовлений, поступовий розвиток науки і техніки. Бере початок НТП у мануфактурному виробництві XVI –XVIII ст., коли науково-теоретична і технічна діяльність починають зближатися.
^

Теоретичні питання1. Сутність і критерії економічного прогресу.

2. Рушійні сили і фактори економічного прогресу.

3. НТР та її роль в економічному прогресі.

4. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу.
^

Теми рефератів


 1. Ринок досконалої конкуренції.

 2. Недосконала конкуренція та її різновиди.

 3. Функціонування змішаної системи підприємництва.

 4. Економічний зміст капіталу та його кругообіг.

 5. Розподіл праці та гроші як засіб обміну або як розрахункова одиниця.

 6. А. Сміт і принцип “невидимої руки”.

 7. Історія виникнення грошей.

Завдання до теми
^

Завдання № 1


Виробник випускає товар, який продають за ціною 135 грн, де вартість змінного капіталу становить 50 грн., а додаткова вартість цього товару становить 55%. Потрібно знайти вартість постійного капіталу та норму прибутку.
^

Завдання № 2


Чи може фірма – досконалий конкурент, впливати на розмір свого валового доходу (ТR)? Відповідь поясніть.

Завдання № 3


Які з перерахованих властивостей притаманні досконалому конкурентному ринку:

а) у галузі наявні 2-3 великі та декілька невеликих фірм, великі фірми впливають на ціну товару;

б) попит на товар окремої фірми абсолютно нееластичний;

в) граничний виторг фірми завжди менший за середній виторг, тобто MR < AR;

г) крива попиту окремої фірми горизонтальна.
^

Завдання № 4


Що з точки зору економічної теорії лежить в основі мотивації поведінки фірми?

а) прагнення використати найменш енергомісткий процес виробництва;

б) бажання отримати максимальний прибуток;

в) намір уникнути високих податків;

г) спроба звести до мінімуму екологічний збиток.
^

Контрольні питання


 1. Розкрийте сутність економічного прогресу.

 2. Дайте характеристику основних критеріїв економічного прогресу.

 3. Чим відрізняється НТП від НТР?

 4. У чому полягає сутність НТР?

 5. Охарактеризуйте основні риси НТР.

 6. Розкрийте структуру економічних потреб.

Література: [5, с. 63 – 104; 6, с .69 – 95; 10, с. 80 – 88; 16, с. 66 – 88; 17, с. 19 – 26; 18, с. 19 – 29; 19, с. 33 – 46; 21, с. 31 – 60; 22, с. 12 – 23; 24, с. 26 – 34; 26, с. 31 – 60; 29, с. 12 – 23; 31, с. 26 – 34].

^

Практичне заняття № 3


Тема. Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства

Мета: уміти виділяти основні форми економічного розвитку, навчити відрізняти форми суспільного виробництва.
^

Короткі теоретичні відомості


Товар – продукт праці, що задовольняє певну потребу людини і вироблений для обміну.

Споживна вартість - предмет або річ, яка завдяки своїм властивостям задовольняє певні людські потреби.

Вартість – уречевлена в товарі абстрактна праця.

Мінова вартість – це властивість товару обмінюватися, пропорція, у якій один товар обмінюється на інший.

^ Продуктивність праці – це кількість продукції, виробленої за одиницю робочого часу.

Інтенсивність – це витрати праці за одиницю часу.

Конкретна праця – це цілеспрямована діяльність людини, направлена на створення споживчої вартості.

^ Абстрактна праця – праця взагалі як витрати частки розумової та фізичної енергії.

Гроші – специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар і є загальним еквівалентом.

Інфляція – переповнення каналів грошового обігу грошовою національною одиницею.

^ Масштаб цін – вагова кількість грошового металу, що законодавчо закріплена за грошовою одиницею.

Закон вартості – особливий економічний закон (діє у способах виробництва), який виражає внутрішньо необхідні, суттєві й сталі зв’язки між суспільно необхідною працею (витрачено на виробництво товару з урахуванням умов її відтворення) і цінами товарів за умов відносної відповідності попиту і пропозиції.
^

Теоретичні питання


 1. Форми суспільного виробництва.

 2. Товар і його фактори.

 3. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі.

 4. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.

 5. Еволюція форм вартості і сутність грошей.

 6. Закон обігу грошей. Інфляція.

 7. Закон вартості та його функції.

Теми рефератів

 1. Товар та його властивості: споживча вартість, мінова вартість та вартість товару.

 2. Виникнення і сутність грошей. Функції грошей. Грошовий обіг.

 3. Закон вартості та його роль у товарному виробництві.

Тести

1. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а) це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні суспільству продукти і послуги.

в) це організація суспільного господарства, у якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу.

2. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це річ або послуга, створена працею людини;

б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

в) це продукт праці, створений виробником для продажу.

3. Які функції виконує закон вартості?

а) функції реґулятора пропорцій розвитку економіки країни;

б) функції захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів;

в) функції стимулятора розвитку продуктивних сил;

г) функції майнового розшарування господарюючих суб’єктів.

4. Яке з положень розкриває сутність грошей як економічної категорії?

а) гроші – це грошові білети та розмінна монета, що перебувають в обігу;

б) гроші – це загальний еквівалент обміну товарів;

в) гроші – це золоті та срібні монети.

5. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин?

а) функція засобу обігу;

б) функція засобу платежу;

в) функція засобу накопичення.

6. Які характеристики сучасної грошової системи правильні?

а) ця система базується на кредитно-паперових грошах;

б) для неї характерне незначне реґулювання державою грошового обігу;

в) для неї характерний широкий розвиток безготівкового обігу.

Завдання до теми
^

Завдання № 1


Яка кількість грошей необхідна для обігу ,якщо річний обсяг продажів становить 3 млн. грн., а гривня обслуговує 10 товарних продажів на рік?

Завдання № 2


Визначте коефіцієнт еластичності попиту на ділянці кривої, у початковій точці якої ціна товару становить 40 грн, кількість товару 60 од., а в кінцевій точці відповідно: ціна товару – 100 грн, а кількість 140 од.
^

Завдання № 3


Визначте коефіцієнт еластичності пропозиції на ділянці кривої, у початковій точці якої ціна товару становить 50 грн, кількість товару 70 од., а в кінцевій точці відповідно: ціна товару – 35 грн, а кількість 150 од.

Контрольні питання

 1. Розкрийте сутність товарного виробництва і причини його виникнення.

 2. У чому полягає історичний характер споживної вартості?

 3. Проаналізуйте, як визначається вартість у марксистській та західній економічній науці.

 4. Обґрунтуйте, чому необхідно поєднувати теорію суспільних витрат із теорією суспільної граничної корисності.

 5. Як основні фактори зумовлюють тенденції до розширення та звуження товарного виробництва?

 6. Розкрийте основні риси товару в сучасних умовах.

 7. Проаналізуйте основні функції грошей.

 8. Поясніть, у чому полягає перехід від золотих до кредитно-паперових грошей.

 9. Дайте характеристику структури грошової системи.

 10. Які існують основні закони грошового обігу?

 11. Що таке інфляція і чому в XX ст. вона стала хронічною?

12. Розкрийте основні риси та основні функції закону вартості.

Література: [4, с. 212 – 250; 5, с. 213 – 259; 6, с. 232 – 248; 10, с. 128 – 139; 14, с. 53 – 60; 16, с. 29 – 30; 17, с. 74 – 84; 25, с. 40 – 45; 27, с. 53 – 60; 29, с. 29 – 30; 31, с. 74 – 84].


Практичне заняття № 4

^

Тема. Ринкова економіка та її еволюціяМета: вивчити сутність ринкової та змішаної економіки, розглянути сутність та структуру господарського механізму.
^

Короткі теоретичні відомостіРинкова економіка (або ринкове господарство) згідно з теорією А. - Сміта - це лад, у якому відбувається вільна гра ринкових сил.

^ Консервативний варіант змішаної економіки (найвідоміші його представники - американські економісти Л. Мізен, Ф. Хаєк, М. Фрідмен та ін.) передбачає обмежене (насамперед опосередковане) втручання держави в макроекономічні процеси з метою створення спрямованих умов розвитку приватного сектора, ринкових важелів саморегулювання економіки.

^ Ліберальний варіант змішаної економіки передбачає проведення важливих інституційних і соціальних реформ, раціональну взаємодію приватного і державного секторів економіки, упровадження системи національного планування, підпорядкування приватного сектора інтересам розвитку суспільства, здійснення поступової соціалізації капіталістичної економіки. Найважливішими представниками цієї варіантної моделі є американські економісти Дж. Гелбрейт, Р. Хейлброннер та ін.

^ Соціал-реформістський варіант змішаної економіки має на меті необхідність оптимального поєднання і централізму, планування і ринку, індивідуальних і колективних форм власності для поступової трансформації капіталізму в більш прогресивне суспільство. Його представники – теоретики лейбористської партії Великобританії, автори концепції демократичного соціалізму.

Теоретичні питання


 1. Сутність ринкової, соціально-ринкової і змішаної економіки.

 2. Причини виникнення планомірно-ринкової системи та основні функції держави.

 3. Сутність і структура господарського механізму.

Теми рефератів

 1. Необхідність ліквідації системи централізованої економіки і адміністративно-командних методів управління.

 2. Суть та основні напрями економічної реформи. Роздержавлення і приватизація власності.

^ Завдання до теми

Тести

1. Які головні завдання покликана вирішити соціальна ринкова економіка?

а) забезпечити економічну і соціальну свободу громадян;

б) створити умови для розвитку конкуренції, обмежити монополізм;

в) здійснити соціальний захист незахищених та малозабезпечених верств населення;

г) організувати державне управління економікою.

2. Чим викликана необхідність переходу до соціального ринкового господарства?

а) прискоренням технічного та технологічного оновлення виробництва;

б) структурною перебудовою виробництва;

в) зламом старого і формуванням нового господарського механізму;

г) використанням екстенсивних чинників економічного зростання.

3. Які шляхи переходу до соціального ринкового господарства?

а) реформування відносин власності;

б) децентралізація управління;

в) формування ринкової інфраструктури;

г) _____________________________;

д) _____________________________;

зазначте інші.


Контрольні питання

1. У чому сутність ринкової економіки?

2. Сутність ринкової та змінної економіки.

3. Які причини виникнення планомірно-ринкової системи?

4. Назвіть основні функції держави.

5. У чому сутність господарського механізму?

6. Розкрийте структуру господарського механізму.


Література:[1, с. 9; 8, с. 10; 9, с. 11; 10, с.12; 13, с. 14; 21, с.77; 22, с. 77; 23]


^

Практичне заняття № 5


Тема. Сутність, структура та механізм ринку і проблеми його розвитку

Мета: вивчити сутність, структуру та інфраструктуру ринку.

^ Короткі теоретичні відомості

Ринок послуг – певна сукупність економічних відносин з приводу організації та купівлі-продажу послуг.

Послуга – це особлива споживча вартість, що задовольняє певні потреби людини

Існують два види операцій на валютному ринку:

   1. спот – негайна поставка;

   2. форвард – поставка валюти через певний час, як правило, через місяць за узгодженим на момент угоди курсом.
^

Теоретичні питання


 1. Сутність і зміст ринку.

 2. Структура ринку.

 3. Інфраструктура ринку.

Теми рефератів

1. Економічна природа попиту та пропозиції

2. Діалектична залежність попиту та пропозиції, їх співвідношення.

3. Фактори, що визначають попит і пропозицію.

4. Кон`юнктура ринку.

5. Коливання цін і ціна рівноваги

Завдання до теми

Тести

1. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а) це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні суспільству продукти і послуги;

в) це організація суспільного господарства, у якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу.

2. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це річ або послуга, створена працею людини;

б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

в) це продукт праці, створений виробником для продажу.

3. Які функції виконує закон вартості?

а) функції реґулятора пропорцій розвитку економіки країни;

б) функції захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів;

в) функції стимулятора розвитку продуктивних сил;

г) функції майнового розшарування господарюючих суб’єктів.

4. Яке з положень розкриває сутність грошей як економічної категорії?

а) гроші – це грошові білети та розмінна монета, що перебувають в обігу;

б) гроші – це загальний еквівалент обміну товарів;

в) гроші – це золоті та срібні монети.

5. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин?

а) функція засобу обігу;

б) функція засобу платежу;

в) функція засобу накопичення.

6. Які характеристики сучасної грошової системи правильні?

а) ця система базується на кредитно-паперових грошах;

б) для неї характерне незначне реґулювання державою грошового обігу;

в) для неї характерний широкий розвиток безготівкового обігу.

Завдання № 1


Нам відомо , що попит на апельсини виражається наступною функцією:

Qd=5+3 P,

де P- ціна за 1 кг (грн).

Функцію пропозиції описують наступним рівнянням:

Qs=8+2 P.

1. Визначте рівноважний обсяг і ціну на апельсини. Покажіть це на графіку.

2. Яка ситуація складеться на ринку, якщо встановити ціну за 1 кг-3,5 грн.?


Завдання № 2


Нам відомо, що попит на апельсини виражають наступну функцію:

Qd=10-4 P,

де P – ціна за 1 кг.(грн.).

Функцію пропозиції описують наступним рівнянням :

Qs=2+2 P.

 1. Визначте рівноважний обсяг і ціну на апельсини. Покажіть це на графіку.

 2. Яка ситуація складеться на ринку, якщо встановити ціну за 1 кг–1,5 грн.?

Завдання № 3

Який характер (прямий чи зворотний) носить залежність між:

  • попитом та ціною;

  • пропозицією та ціною.^

Завдання № 4


Крива ринкового попиту показує:

а) як буде підвищуватися споживання блага при зростанні його ціни;

б) як буде знижуватися споживання блага при скороченні доходу покупців;

в) як буде знижуватися споживання блага при зростанні його ціни;

г) як буде підвищуватися споживання блага при скороченні доходу покупців.

Контрольні питання

 1. Розкрийте сутність і структуру ринку.

 2. Які найважливіші умови існування та функції ринку.

 3. Охарактеризуйте види сучасних ринків.

4. Які основні функції виконує біржа робочої сили?

Література: [4, с. 212 – 250; 5, с. 213 – 259; 6, с. 232 – 248; 10, с. 128 – 139; 14, с. 53 – 60; 16, с. 29 – 30; 17, с. 74 – 84; 25, с. 40 – 45; 27, с. 53 – 60; 29, с. 29 – 30; 31, с. 74 – 84].

^

Практичне заняття № 6


Тема. Ринкова рівновага і механізм її досягнення.

Мета: розуміти закон попиту та пропозиції, відрізняти сутність еластичності попиту від еластичності пропозиції.
^

Короткі теоретичні відомості


Попит – це кількість попиту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну з можливих протягом відповідного проміжку часу цін.

Пропозиція – це шкала, що показує різні кількості продукту, які виробник бажає і спроможний виробити й запропонувати для продажу на ринку за кожну конкретну ціну з можливих цін протягом певного проміжку часу.

^ Еластичний попит – це такий попит, коли незначні зміни в ціні приводять до значних (більших) змін у кількості реалізованої продукції (наприклад, зниження ціни на 2 % зумовлює зростання попиту на 4 %).

^ Нееластичний попит – це попит, коли незначна зміна в ціні зумовлює ще меншу зміну в кількості реалізованої продукції.

Абсолютно еластичний попит характеризується тим, що найменше зниження ціни спонукає покупця збільшувати закупівлю від нуля до межі своїх можливостей.
^

Теоретичні питання

 1. Закон попиту і його економічний зміст.

 2. Закон спадної віддачі.

 3. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види:

а) взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції,

б) ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції.

в) закон Вальраса і закон Сея.
^

Теми рефератів


 1. Граничний аналіз рівноваги в споживанні.

 2. Попит і причини його зрушень.

 3. Спадаюча гранична корисність і поведінка попиту.

 4. Процес раціонального вибору товару.

Завдання до теми

Тести

1. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а) це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні суспільству продукти і послуги;

в) це організація суспільного господарства, у якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу.

2. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це річ або послуга, створена працею людини;

б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

в) це продукт праці, створений виробником для продажу.

3. Які функції виконує закон вартості?

а) функції реґулятора пропорцій розвитку економіки країни;

б) функції захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів;

в) функції стимулятора розвитку продуктивних сил;

г) функції майнового розшарування господарюючих суб’єктів.

4. Яке з положень розкриває сутність грошей як економічної категорії?

а) гроші – це грошові білети та розмінна монета, що перебувають в обігу;

б) гроші – це загальний еквівалент обміну товарів;

в) гроші – це золоті та срібні монети.

5. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин?

а) функція засобу обігу;

б) функція засобу платежу;

в) функція засобу накопичення.

6. Які характеристики сучасної грошової системи правильні?

а) ця система базується на кредитно-паперових грошах;

б) для неї характерне незначне реґулювання державою грошового обігу;

в) для неї характерний широкий розвиток безготівкового обігу.
^

Завдання № 1


Розрахуйте на скільки відсотків збільшиться кількість придбаного товару, якщо ціну на нього буде знижено на 15,9 %. Еластичність попиту Еd=0,836.
^

Завдання № 2


Визначте коефіцієнт еластичності попиту на ділянці кривої, у початковій точці якої ціна товару становить 40 грн, кількість товару 60 од., а в кінцевій точці відповідно: ціна товару – 100 грн, а кількість 140 од.
^

Завдання № 3


Визначте коефіцієнт еластичності пропозиції на ділянці кривої, у початковій точці якої ціна товару становить 50 грн, кількість товару 70 од., а в кінцевій точці відповідно: ціна товару – 35 грн, а кількість 150 од.

Контрольні питання

 1. Які сторони причинно-наслідкових зв’язків характеризують закон попиту і свідчать про його дію?

 2. У чому полягає зміна закону пропозиції?

 3. Охарактеризуйте зміст закону попиту і пропозиції та його співвідношення із законом попиту і законом пропозиції.

 4. Розкрийте механізм дії закону спадної віддачі й недоліки, які з цього випливають, при характеристиці його сутності.

 5. З’ясуйте, які основні фактори впливають на попит та цінову еластичність попиту.

 6. Охарактеризуйте недоліки закону, сформульованого Ж.Б. Сеєм.

 7. Як досягають рівноваги на ринку товарів і послуг в умовах вільного ринку (досконалої конкуренції)?

 8. Як досягають рівноваги на ринку товарів і послуг в умовах панування монополії (недосконалої конкуренції)?

 9. Розкрийте значення еластичності та коефіцієнт еластичності.

Література: [4, с. 212 – 250; 5, с. 213 – 259; 6, с. 232 – 248; 10, с. 128 – 139; 14, с. 53 – 60; 16, с. 29 – 30; 17, с.74 – 84; 25, с. 0 – 45; 27, с. 53 – 60; 29, с. 29 – 30; 31, с . 74 – 84].

^

Практичне заняття № 7

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни “економічна теорія”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" економічна теорія\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ правознавство для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Правознавство” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи