Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 391.04 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/3
Дата26.09.2012
Розмір391.04 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.030509 – «ОБЛІК І АУДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач проф., д.е.н. А. О. Касич

Рецензент проф., д.е.н. Ю.В. Гончаров


Кафедра обліку, аналізу і аудиту


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________2011 р.

Заступник голови методичної ради______________С. А.Сергієнко


Зміст


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Загальні рекомендації……...……………………………………………………...5

2 Вибір теми курсової роботи……………………………………………………...6

3 Структура і зміст курсової роботи……………………………………………….7

4 Оформлення та захист курсової роботи………………………………………....9

5 Критерії оцінювання……………………………………………………………..19

6 Список літератури………………………………………………………………..21

Додаток А Тематика курсових робіт……………………………………………...25

Додаток Б Зразок оформлення титульної сторінки ……………………………...30

Додаток В Графік написання та захисту курсової роботи………………………31

Додаток Г Лист-завдання на курсову роботу …………………………………..32


ВСТУП


Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. На його основі вивчаються основні закономірності розвитку народного господарства країни, а також окремих його галузей та підприємств. Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності всіх підприємств і господарських організацій, визначення впливу факторів на показники їх роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності їх діяльності.

Роль аналізу полягає в оцінюванні діяльності господарюючих суб’єктів, виявленні та обчисленні величини невикористаних резервів. Проведення аналізу має сприяти поліпшенню управління підприємством, зміцненню його ринкових засад і подальшому зростанню ефективності його діяльності.

Метою вивчення дисципліни є: виробити у студентів активний підхід до впливу на господарську діяльність для забезпечення ефективного управління, запобігання можливостям виникнення окремих диспропорцій у виконанні встановлених завдань, можливість використання нових підходів аналізу якості й відновлення продукції, використання основних засобів, матеріальних і трудових ресурсів, собівартості, прибутку, фінансового стану. Кінцевим результатом є написання курсової роботи та її захист відповідно до графіка, затвердженого на кафедрі «Облік, аналіз і аудит».

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати суть, принципи, методи економічного аналізу; організацію економічного аналізу, систему економічних досліджень, інформаційне забезпечення; виявлення динаміки, причин відхилення фактичних показників від планових, розрахункових;

уміти проводити дослідження та аналізувати результати економічного аналізу; складати рекомендації для прийняття ефективних рішень за результатами аналізу.

^ 1 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Курсова робота з економічного аналізу передбачена навчальним планом для студентів бакалаврського рівня підготовки денної та заочної форм навчання за напрямом «Облік і аудит». Це важливий етап оволодіння методикою вивчення діяльності підприємств різних форм власності.

Мета підготовки курсової роботинабуття студентами навичок самостійного виконання аналітичних досліджень з питань діяльності підприємства, збирання необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження.

Завданням курсової роботи є виконання аналітичного дослідження з метою одержання економічної інформації для прийняття певного управлінського рішення, а саме: з’ясування економічної сутності об’єкта дослідження, визначення проблем, пов’язаних із збиранням та обробкою відповідної економічної інформації, проведення економічного аналізу, формулювання та оцінювання його наслідків.

У ході виконання курсових робіт відбудеться активний процес закріплення знань, одержаних на лекціях, практичних заняттях, поповнення цих знань шляхом самостійного звернення до спеціальної літератури, допоміжних та довідкових посібників, підбір і обробка фактичних інформаційних матеріалів, що характеризують практичну діяльність підприємств і організацій.

При підготовці роботи студенти повинні показати знання законів господарювання в умовах ринкових відносин, а також дисциплін, пов’язаних з економікою виробництва (економіки підприємства, економічної статистики, вищої математики, економічної інформатики й обчислювальної техніки та інші).

Процес підготовки і виконання курсової роботи складається із наступних етапів:

- вибір теми курсової роботи;

- вивчення літературних джерел, складання бібліографії та плану курсової роботи;

- підготовка теоретичної частини курсової роботи за літературними джерелами;

- підбір інформаційних матеріалів, їх обробка, аналіз і узагальнення даних;

- розв’язання навчального завдання;

- робота над текстом курсової роботи і її подання на рецензування керівнику;

- доопрацювання курсової роботи після рецензування і підготовка до захисту;

- захист курсової роботи.

При виконанні курсової роботи студенту надається максимальна самостійність у розробці вибраної теми при активній взаємодії з викладачем (керівником роботи). Розробка курсової теми передбачає дослідження теоретичних основ економіки за вибраною темою в органічному поєднанні з вивченням практичної діяльності підприємств і організацій.


^ 2 ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Темами курсових робіт є окремі теми навчальної дисципліни «Економічний аналіз», які включають комплекс питань, що характеризують окремі сторони господарської діяльності різних видів підприємств з різними формами власності, тобто державних, кооперативних, орендних, спільних і малих підприємств, об’єднань, асоціацій, які далі іменуються просто «підприємствами».

Теми курсових робіт охоплюють основні питання економічної діяльності підприємства і направлені на підвищення якості професійної підготовки студентів. Приблизний перелік тем курсових робіт наведений у додатку А.

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно з пропонованої тематики. За узгодженням із керівником студент може запропонувати для курсової роботи свою тему, яка не ввійшла до запропонованого переліку, а також дещо змінити її назву, обґрунтувавши доцільність. Забороняється виконання курсових робіт однакової теми на базі даних одного й того самого підприємства. При виборі теми слід ураховувати її актуальність для підприємств (організацій) і наявність систематичної та іншої інформації, на базі яких буде виконуватися курсова робота, можливість отримання опрацювання відповідного фактичного матеріалу.

Обравши тему курсової роботи, студент узгоджує її з керівником. Після цього керівник видає студенту завдання на виконання курсової роботи загального зразка. У завданні складається календарний план виконання курсової роботи за розділами, який в обов’язковому порядку узгоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової роботи, коли її закінчено, та разом з нею подається до захисту.


^ 3 СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Конкретний зміст курсової роботи та її структуру визначають студент разом із керівником. Як правило, робота має таку структуру: вступ, три основні частини, висновок, список використаної літератури, додатки.

Загальний обсяг роботи повинен становити не менше 40 сторінок (без урахування списку використаної літератури та додатків).

Постановка задач, які ставить перед собою студент, повинна бути конкретною, випливати із сучасного стану тих чи інших проблемних питань і обґрунтовуватись аналізом відповідних економічних матеріалів. Не менш важливо, щоб дослідження кожного з проблемних питань завершувалось узагальнюючим, підсумковим результатом. Практичні пропозиції щодо вирішення конкретних проблемних питань повинні бути аргументовані і мати критичну оцінку порівняно з уже існуючими варіантами розв’язання, у тому числі з позицій їх ефективності, наявності матеріальної чи іншої бази для можливостей реалізації.

У вступі (1-2с.) обґрунтовується вибір теми, характеризується її актуальність, розкривається наукове та практичне значення її розробки, формулюється основна мета і завдання роботи, визначається коло питань, об’єкти, методи та інформаційна база дослідження.

У першому розділі (15-20с.) належить викласти основні теоретичні й методичні положення роботи, проблемні питання, уточнити та поглибити їх з урахуванням впровадження нових засад господарювання. Студенту слід показати глибокі знання сучасного рівня економічних досліджень, виявити дискусійні та невирішені аспекти теми, визначити своє ставлення до них, накреслити шляхи їх вирішення. Теоретичні положення повинні визначити методологічні підходи, методи та засади мікроекономічного аналізу питань, що досліджуються в наступному розділі роботи.

У другому розділі (10-15с) стисло подається організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження, аналізуються статистичні та аналітичні матеріали, які визначають рівень окремих питань та проблем, що досліджуються в цілому на підприємстві. З цією метою, крім даних обліку та звітності, слід використовувати матеріали періодичної економічної літератури, державної та відомчої статистики, досвід роботи аналогічних підприємств, дані спеціальних економічних та соціологічних досліджень, матеріали оперативного обліку і контролю, особистих спостережень і узагальнень. На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити позитивні та негативні чинники, встановити причину недоліків, оцінити можливість підприємства щодо підвищення ефективності тих чи інших напрямів господарської діяльності. Подання опрацьованих статистичних показників відбувається шляхом побудови аналітичних таблиць та графіків, які унаочнюють результати аналізу.

У третьому розділі (5-10с.) подаються конкретні обґрунтовані пропозиції щодо прийняття стратегічних або проектних рішень становлення, розвитку та діяльності об’єкта дослідження, використання його ресурсного, науково-технічного, організаційного та інфраструктурного потенціалів.

Розділи курсової роботи повинні бути пов’язані між собою доповнювати один одного і становити єдине ціле. Теоретичні й методичні положення, викладені в першому розділі, слугують вихідною точкою для аналізу економічних явищ. У свою чергу, його дані, а також теоретичні передумови є основою рекомендацій, які даються в підсумковому розділі роботи. Характер та зміст заходів, що пропонуються, мають базуватися на аналітичних та прогностичних оцінках функціонування та розвитку об’єкта дослідження, реальних техніко-економічних розрахунках. За потреби необхідно використовувати комп’ютерну техніку, економіко-математичні та економіко статистичні методи і моделі аналізу економічних процесів і явищ.

У висновках і пропозиціях (1-2с.) стисло підбивають підсумки дослідження, за пунктами формулюють основні результати, висновки, пропозиції та рекомендації щодо ефективного розв’язання проблематики.

Текстова частина курсової роботи закінчується списком використаної літератури.

У додатках надаються таблиці, що виходять за рамки однієї сторінки, графіки, результати розрахунків, первинні документи та інші допоміжні матеріали.


^ 4 ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Завершена курсова робота повинна бути зброшурована і містити такі матеріали: титульний аркуш, завдання на курсову роботу, зміст, вступ, основна частина, висновки і пропозиції (підсумок), список використаних літературних джерел, додатки.

Курсову роботу виконують державною мовою України. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 40 друкованих сторінок (без додатків і списку використаної літератури).

Курсову роботу виконують на аркушах білого паперу (210 х 297мм) із написанням з одного боку і дотриманням таких розмірів полів від краю аркуша до тексту на ньому: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, знизу – 20 мм, зверху – 20 мм.

При написанні курсової роботи машинописним способом текст друкується через півтора міжрядкових інтервала, розміром шрифту – 14.

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами, які проставляються в правому верхньому кутку. Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Титульний аркуш, завдання, зміст, входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставлять. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу. Значення номера першого аркуша вступу залежить від обсягу матеріалів, на яких сторінки не проставляються і передують вступу. При нумерації сторінок не допускаються повтори, пропуски, буквені позначення. Рисунки, таблиці, роздруківки на ПЕОМ, виконані на окремих аркушах, список використаної літератури, додатки також включаються до наскрізної нумерації. При застуванні в курсовій роботі аркушів формату А-3 (у вигляді додатків) один такий аркуш у загальній нумерації сторінок враховується як одна сторінка.

^ Титульна сторінка повинна мати всі реквізити, передбачені його формою. Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку.

Завдання до курсової роботи заповнюється на початку написання курсової роботи разом з керівником курсової роботи. Завдання на курсову роботу під час її написання зберігається на кафедрі, а його копія використовується як робочий документ. На завершальній стадії написання курсової роботи копія завдання до курсової роботи передається на зберігання в архів кафедри, а завдання підшивається в розрахунково-пояснювальну записку.

Зразок оформлення завдання на курсову роботу наведено в додатку.

Зміст включає перелік розділів і параграфів курсової роботи із зазначенням номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів і параграфів у тексті роботи.

Найменування розділів і параграфів повинні дослівно відповідати їх заголовкам у тексті.

^ Оформлення основної (текстової частини курсової роботи). Матеріал курсової роботи слід викладати стисло, чітко, літературною мовою, уникати відхилень від теми і повторів. Орфографічні та синтаксичні помилки в роботі не повинні допускатися. Керівник курсової роботи за наявності граматичних помилок вказує на них студенту, але не виправляє їх сам.

Вивчення окремих понять і термінологія в курсовій роботі, а також скорочення окремих слів мають відповідати діючим стандартам, а за їх відсутності – загальноприйнятим у нормативних та інструктивних матеріалах, науковій і навчально-методичній літературі.

В окремих випадках дозволяється використовувати специфічні абревіатури, зумовлені темою курсової роботи. За наявності таких абревіатур потрібно перший раз за текстом написати слово або групу слів повністю, а в дужках подати абревіатуру, яка далі буде використовуватись. Найменування підприємств, прізвищ та інші власні імена в тексті наводяться мовою оригіналу.

Помилки, похибки, які виявляються в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або заштриховуванням.

При написанні тексту слід дотримуватись відповідних глав і параграфів, виділених абзаців.

Розділи і параграфи курсової роботи повинні мати коротку та лаконічну назву, що відповідає змістові тексту, і порядкову нумерацію.

Розділи нумерують у межах усієї роботи римськими цифрами. Номер розділу відокремлюється від його заголовка крапкою. Вступ, висновки й пропозиції не нумеруються.

Заголовки структурних частин курсової роботи «Зміст», «Вступ», «Висновки і пропозиції», «Список використаних джерел», «Додатки» розміщують на сторінці аркуша симетрично до тексту великими літерами.

Нумерація параграфів здійснюється в межах одного розділу двома арабськими цифрами, які розділяються крапкою (наприклад: 1.2., 1.3., 1.4.). Перший знак номера підрозділу означає номер розділу, другий – порядковий номер відповідного параграфу.

При виділенні пунктів у межах одного параграфа їх номери включають відповідно три або чотири знаки, розділені крапками.

Заголовки розділів у тексті курсової роботи виконуються великими літерами. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Написання кожного розділу слід розпочинати з нової сторінки. Виділення окремих сторінок для написання заголовків розділів не рекомендується. Параграфи не розпочинають з окремої сторінки.

Заголовки параграфів виконують малими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів виконують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. У кінці заголовка не ставиться крапка. Відстань між заголовком параграфа та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам, а між заголовком глави та заголовком параграфа – 2 інтервалам. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Текст курсової роботи ділять на абзаци. Абзацами, як правило, виділяють тісно пов’язані між собою за змістом частини тексту, об’єднані загальною думкою. Абзац пишуть з нового рядка з відступом від лівого краю тексту на 12 – 15 мм.

Цифровий матеріал з метою його порівнянності, компактності та наочності доцільно оформляти у вигляді таблиць.

Ілюстрації (графіки, схеми, креслення, фотографії) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на окремій сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис.4.3. (третій рисунок четвертого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні написи розміщують послідовно за ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальним правилом.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» та вказують номер таблиці. Наприклад, «Продовження таблиці 2.3».

Кожна таблиця повинна мати назву (обов’язково), яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо вони є самостійними.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номер формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (4.2) друга формула четвертого розділу.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони дані у формулі.

Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший порядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули необхідно виділяти з тексту вільними рядками. Вище й нижче від кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід переносити після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (x) і ділення (:).

Примітки до тексту і таблиць, у яких вказують довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

2. …

З метою обґрунтування окремих положень та висновків у курсовій роботі можуть використовуватися цитати з літературних джерел, виписки з нормативних й інструктивних документів та інших матеріалів. У роботі для економії тексту допускається недослівне наведення (передача) думок (цитування) з будь-якого твору. Передача думки не береться у лапки.

При цитуванні й передачі матеріалу слід давати посилання на джерела шляхом зазначення у квадратних дужках номера джерела та сторінок, з яких узято цитату чи зроблено переказ.

^ Список літератури охоплює перелік літературних джерел (книг, статей, брошур тощо), на які зроблені посилання в тексті, а також інших матеріалів, що використані при підготовці курсової роботи.

Усі джерела даються у відповідній послідовності й нумеруються арабськими цифрами.

При складанні списку літературні джерела необхідно розмістити у такій послідовності:

  1. Закони України.

  2. Постанови Верховної Ради України.

  3. Укази Президента України.

  4. Постанови Кабінету Міністрів України.

  5. Міжнародні регламентуючі документи.

  6. Нормативні документи (правила, положення, інструкції) з інформацією, коли і ким затверджені й де опубліковані.

  7. Книги, статті та інші видання (в алфавітному порядку).

Бібліографічний опис книги (посібника, підручника, монографії, брошури тощо) повинен містити прізвище та ініціали авторів, назву книги, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок.

Бібліографічний опис джерел має відповідати вимогам ГОСТ 7.1 – 84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Введ. 01.01.86 г.

Прізвища авторів слід зазначати в називному відмінку, а заголовок книги – у тому вигляді, у якому він наведений на титульній сторінці.

Місце (місто) видання необхідно писати повністю в називному відмінку, скорочуючи назви таких міст – Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Мінськ (Мн.), Київ (К.). Назва видавництва наводиться в називному відмінку, а рік видання – цифрами без слова “рік”. Кількість сторінок вказують із скороченням слова “сторінка” /с./.
^

Приклади оформлення бібліографічних записів


Однотомний документ

Один автор

Середюк Н. М. Діагностика та лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань : навч. посіб. / Н. М. Середюк ; ред. Є. М. Нейко. –Вінниця : Нова книга, 2003. – 496 с. : іл.

Два автори

Фещенко Ю. І. Контроль за туберкульозом в умовах адаптованої ДОТС –стратегії : навч. посіб. / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – К. : Медицина, 2007. 480 с.

Три автори

Тимченко В. Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций : справочник / В. Н. Тимченко, В. В. Леванович,

И. Б. Михайлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : ЭЛБИ – СПб., 2007.-384 с.

Чотири автори

Захворювання і травми діафрагми : навч. посіб. / А. Г. Іфтодій, В. П. Пішак, В. Б. Рева, В. І. Гребенюк; Буковинська держ. мед. академія. – Чернівці:

Медакадемія, 2003. – 128 с.

П'ять авторів і більше

Профилактика гнойно-септических осложнений в хирургии / В. В. Плечев,

Е. Н. Мурысева, В. М. Тимербулатов [ и др.]. – М. : Триада-Х, 2003. – 320 с.

Без автора

Интенсивная терапия в педиатрии / ред. Г. И. Белебезьев. – К. : Здоров'я, 2004. – 588 с.

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах : нормативно-техн. матеріал / упоряд. О. В. Ситяшенко. – К. : Задруга, 2004. – 338с. - (Енциклопедія керівника навчального закладу).

Багатотомний документ

Терапевтична стоматологія : підручник : в 4 т. Т. 2 / ред. М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко. – К. : Здоров'я, 2004. – 400 с. : іл.

Мінцер О. П. Інформаційні технології в охороні здоров'я і практичній медицині: в 10 т. Т. 3. Інформаційні технології в хірургії / О. П. Мінцер, В. З. Москаленко, С. В. Веселий ; ред. О. П. Мінцер. – К. : Вища школа, 2004. – 423 с. : іл.

^ Матеріали конференцій, з'їздів

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні методи діагностики і лікування в клініці внутрішніх хвороб", 5-6 лют. 2004 р., Вінниця // Вісник Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2004. – Т.8, № 1. – С. 1-317.

Шоста університетська науково-практична конференція молодих учених та фахівців, 6 квіт. 2000 р., Вінниця : тези доп. / ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2000. – 37 с.

Словники

Українсько-російсько-англійський словник з кардіології / І.Ф. Заремба,

Г. І. Гурська, Б. М. Лапінський [та ін.] ; ред. В. О. Бобров, М. П. Павловський. – Львів : Світ, 1993. – 101 с.

Приходченко К. І. Універсальний словник-довідник : 30000 слів і виразів сучасної української мови / К. І. Приходченко. – Донецьк : Бло, 2006. – 318 с.

Законодавчі та нормативні документи

Медична статистика : зб. нормат. док. / упрояд. та голов. ред. В. М. Заболотько. ­ К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" : за станом на 3 лютого 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 36 с. – (Закони України).

Стандарти

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97. – [Чинний від 1998-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с. – (Державний стандарт України).

Каталоги

Сучасна освіта в Україні – 2005. Офіційний каталог виставки : каталог. – К., 2005. – 70 с.

Кемпстон М. Распространение Кокрановских доказательств : каталог ресурсов, использующих Кокрановские обзоры. Ч. 2 / М. Кемпстон // Укр. мед. часопис. – 2005. – № 5. – С. 42–55.

Бібліографічні покажчики

Медицина в Україні : біобібліографічний словник. Вип. 2. Друга пол. ХІХ ст. / Держ. нац. мед. б-ка. – К., 2005. – 616 с. – (Медична біографістика).

Дисертації

Превар А. П. Оптимізація комплексного лікування гострих гнійно-запальних захворювань м'яких тканин : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / А. П. Превар; ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2004. – 179 с.

Автореферати дисертації

Громадський Є. О. Реабілітація гормональної функції яєчників у жінок після позаматкової вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01. "Акушерство та гінекологія" / Є. О. Громадський ; Одес. держ. мед. ун-т. – Одеса, 2004. – 19 с.

Авторські свідоцтва

А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – №3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. №12.

Патенти

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И., заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – №2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (ІІ ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Королев А.Э. Особенности анестезии при обширной резекции печени /

А.Э. Королев // Клінічна хірургія. – 2004. – №3. - С. 22-25.

Ульянов В.О. Вплив хронічного стресу на морфофункціональний стан нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамусу / В. О. Ульянов // Вісник морфології. – 2008. – Т. 14, №1. – С. 151-154.

Електронні ресурси

Запорожан В. М. Акушерство і гінекологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. мед. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації : у 2 кн. / В. М. Запорожан. – 80 Min / 700 МВ. – Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. Статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення , 2001). – Систем. вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з екрану.

Поліщук В. В. Диспансерне спостереження хворих на ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт [Електронний ресурс] / В. В. Поліщук // Укр. пульмонологіч. журн. – 2008. – №2. – С. 21-24. – Режим доступу до журн.: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/ upj.htm .

5 Критерії оцінювання


Курсову роботу рецензує її керівник курсової роботи. У рецензії зазначаються позитивні сторони й недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертають на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленню протягом терміну, установленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно й правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про позитивні моменти й недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки та пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

Повністю оформлена курсова робота подається студентом керівникові.

Студенти заочної форми навчання підготовлену роботу висилають або здають на кафедру «Облік, аналіз і аудит (39600, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КНУ, корпус № 5, ауд. 301) не пізніше як за 20 днів до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає курсову роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові викладача, який читає курс.

За поданням керівника студент захищає курсову роботу перед комісією на кафедрі, де отримує остаточну оцінку. Захист курсової роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Оцінюють курсову роботу за результатом перевірки і захисту. Без захисту курсової роботи студента не допускають до складання іспиту.

Курсову роботу бажано виконати українською мовою.

Написання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни, тому воно свідчить про якість отриманих знань студентом-заочником у результаті відвідування лекцій та практичних занять на сесії, а також самостійного опрацювання літературних джерел і нормативно-правових актів України.

Методичні вказівки допоможуть студентам оволодіти знаннями з економічного аналізу з метою використання досвіду країн Заходу та впровадження їх в Україні.

Вивчення курсу завершується іспитом.


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconЕкономічний аналіз
Методичні вказівки щодо виконання розрахункових робіт з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Аудит 11» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи