Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " університетська освіта" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 154.5 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " університетська освіта" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір154.5 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМу 6.030509 «Облік і аудит»


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач д.е.н., проф. А.О. Касич

Рецензент д.е.н., проф. Ю.В. Гончаров


Кафедра обліку, аналізу і аудиту


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________2011 р.

Заступник голови методичної ради______________ доц. С. А. Сергієнко

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………4

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни…………………………………………………………………………...6

2. Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання…………………………………………………………………………7

3. Питання до модульного контролю………………...…………………………...11

Список літератури………………………………………………………………….14


вступ

Університетська освіта – це дисципліна, що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної освіти студента як громадянина.

Вищий навчальний заклад здійснює оцінювання учасників навчально-виховного процесу щодо якості освіти на локальному рівні, що охоплює досягнення ними поставленої мети в опануванні вимог державного стандарту відповідного рівня освіти і коригування стратегії розвитку за соціальними, педагогічними, економічними та іншими показниками.

^ Мета дисципліни: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

^ Завдання дисципліни: сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

^ Предмет дисципліни: організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Дисципліна „Університетська освіта” – нормативна дисципліна циклу гуманітарної підготовки, тісно пов’язана з дисципліною „Психологія та педагогіка”, з якою вивчається одночасно, а також базова для вивчення дисципліни „Основи наукових досліджень”.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- порядок організації навчального процесу в університеті;

- вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки бакалаврів ;

- основні поняття і тенденції розвитку економічної науки;

- форми організації самопідготовки і самостійної роботи студентів;

- правила користування бібліотекою університету;

- форми участі у студентському самоврядуванні, науковій, спортивній, культурній діяльності студентів університету;

- права і обов’язки студента.

Студент повинен вміти:

- орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти;

- визначити дисципліни циклу професійної підготовки за вибором студента;

- організувати процес самостійної навчальної роботи;

- оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни;

- користуватися фондами бібліотеки;

- визначати за власним уподобанням форми участі у студентському самоврядуванні, соціально-культурній діяльності в університеті.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Університетська освіта» містять: перелік тем, погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни, перелік тем і питань для самостійного опрацювання, питання до модульного контролю.


^ 1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни

№ пор.Тема

Денна форма

навчання, ОА

Заочна форма

навчання, ОА

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

МОДУЛЬ І

1

Університетська освіта в контексті Болонського процесу

5

10

1

20

2

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

5

10

1

20

3

Організація навчального процесу в університеті

5

10

1

15

4

Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності

5

10

1

1520

40

4

70

^ МОДУЛЬ ІІ

5

Бібліотека університету і правила користування її фондами

6

5

1

10

6

Соціально-культурна інфраструктура університету

4

5

1

10

7

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи

6

4
816

14

2

28^

Всього годин за семестр


36

54

6

98


2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання

МОДУЛЬ 1

Тема 1 Університетська освіта в контексті Болонського процесу

1.1. Сутність та розвиток поняття «університетська освіта».

1.2. Загальні положення Болонського процесу.

1.3. Імплементація Болонського процесу у Вищих навчальних закладах України.

1.4. Інновації у навчальному процесі.

Питання для самоперевірки

1. Які основні положення Декларації про єдину загальноєвропейську зону вищої освіти?

2. Понятійний апарат. Терміни та визначення.

3. Які принципи та методика організації контрольних заходів у вищому навчальному закладі?

4. Які існують види, методи та форми контролю?

Література: [4, с. 7-35; 8; 9; 10, с. 5-46; 11;12;13].

Тема 2 Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

2.1. Фундаменталізація сучасної освіти.

2.2. Інформатизація освіти: нові пріоритети.

2.3. Гуманізація як важливий фактор процесу підвищення якості освіти.

2.4. Індивідуалізація освіти.

Питання для самоперевірки

1. Як модернізується вітчизняна система вищої освіти у сучасних умовах?

2. Яка якість освіти у світлі вимог міжнародного стандарту якості ISO?

3. Які інтеграційні процеси у сфері освіти?

Література: [5, с. 17-45; 8; 9; 10, с. 5-46; 14; 18; 21].

Тема 3 Організація навчального процесу в університеті

3.1. Основні терміни, поняття та їх визначення організації навчального процесу.

3.2. Визначення основних термінів і понять організації КМСОНП.

3.3. Загальні положення КМСОНП.

3.4. Особливості організації навчального процесу в умовах КМСОНП.

3.5. Контроль успішності студента

3.6. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання

3.7. Контроль за індивідуальним планом студента

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні терміни, поняття та їх визначення організації навчального процесу.

2. Мета та завдання впровадження КМСОНП?

3. Які загальні положення КМСОНП?

4. Розкрийте особливості організації навчального процесу в умовах КМСОНП.

5. Як контролюється успішність студента?

6. Які особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання?

7. Як ведеться контроль за індивідуальним планом студента?

Література: [8, с. 37-55; 18; 12, с. 115-146; 11;12].

Тема 4 Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності

4.1. Сутність спеціалізації та кваліфікації фахівців певної спеціальності.

4.2. Затребуваність фахівців спеціальності на ринку праці.

4.3. Вимоги до кваліфікації фахівців з певної спеціальності.

Питання для самоперевірки

1. Як визначається структура національного університету?

2. Як створюються структурні підрозділи національного університету?

3. Кому підпорядковані структурні підрозділи національного університету?

Література: [12, с. 77-85; 13; 19; 20, с. 15-46; 21; 22;23].


МОДУЛЬ 2

Тема 5 Бібліотека університету і правила користування її фондами

5.1. Загальні підходи до ролі бібліотеки в університетській освіті.

5.2. Бібліотека ВУЗу в умовах трансформації вищої професійної освіти.

5.3. Особливості організації та функціонування університетської бібліотеки у світовій практиці.

5.4. Інноваційні інформаційні технології у бібліотеці університету та їх вплив на формування інформаційної культури університетської освіти.

5.5. Структура бібліотеки ДонДІШІ та інші бібліотечні фонди міста.

5.6. Електроні бібліотеки та правила користування ними.

Питання для самоперевірки

1. Яка структура бібліотеки?

2. Які існують фонди бібліотеки?

3. Які правила користування бібліотечними фондами?

4. Які правила користування довідково-інформаційними фондами бібліотеки?

5. Розкажіть про тематичний пошук інформації в бібліотеці.

Література: [13, с. 67-95; 9; 10, с. 35-46; 22; 25].


Тема 6 Соціально-культурна інфраструктура університету

6.1. Складові соціально-культурної інфраструктури університетів.

6.2. Ідеологічна та виховна робота, умови її забезпечення.

6.3. Фізкультурно-оздоровча робота зі студентами. Медичне обслуговування.

6.4. Забезпечення студентів гуртожитком, їдальнями, буфетами тощо.

Питання для самоперевірки

1. Яка соціальна інфраструктура університету?

2. Які існують студентські клуби?

3. Які існують гуртки художньої самодіяльності в університеті?

4. Гуртожиток – студентська домівка.

Література: [17, с. 87-115; 18; 19; 21, с. 135-146].


Тема 7 Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи

7.1. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах: суть, структура, форми роботи.

7.2. Світова практика студентського самоврядування.

7.3. Проблеми студентського самоврядування у законодавчих та нормативно-правових документах з вищої освіти.

7.4. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні.

Питання для самоперевірки

1. Студентське самоврядування як систематизоване об’єднання консультативно-дорадчих органів управління університетом.

2. Які основні завдання органів студентського самоврядування?

3. Студентська рада університету, факультету.

4. Студентська наукова рада.

5. Навчальний, науковий, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, побутовий напрями діяльності студентського самоврядування.

Література: [13, с. 117-135; 18; 19; 20, с. 65-146].

3 Питання до модульного контролю

Модуль 1

1. Якими основними документами визначено стратегічні напрями розвитку вищої освіти України?

2. Визначте головні пріоритети процесу адаптації законодавства України в освітянській галузі до законодавства ЄС?

3. Що спричинило необхідність розробки державної довгострокової програми структурної адаптації національної освітньої політики до нових міжнародних умов?

4. Поясність, чому входження освіти та науки України у європейське інформаційне й освітнє поле є вагомим чинником соціально-економічного, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

5. Які гарантії якості освіти висуваються на перший план у світлі освітянської євроінтеграції?

6. Чим спричинена необхідність внесення змін до Державного класифікатора професій?

7. Як Ви можете пояснити нову філософію освіти, засновану на підготовці випускника вищого навчального закладу для конкретного ринку праці? Чим вона відрізняється від попередньої?

8. Як проходить процес запровадження двоступеневої освіти та неперервної освіти у вищих навчальних закладах України?

9. Визначте роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

10. Яка навчальна технологія називається кредитно-модульною?

11. Чи є підстави для впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні?

12. Які, на Вашу думку, сучасні форми аудиторних занять сприяють підвищенню творчої активності студентів?

13. Поясніть, чому відповідно до вимог багатоступеневої освіти значного поліпшення потребують технології наскрізної практичної підготовки майбутніх спеціалістів?

14. Сформулюйте головні вимоги до організації діагностики та контролю знань студентів у кредитно-модульній технології навчання.

15. Розкрийте особливості механізму оцінювання знань студентів під час навчання за модульним принципом.

16. Поясність зміст поняття «комплексна діагностика знань студентів».

17. Поясніть зміст поняття «наскрізний контроль знань студентів».

18. Визначте роль рейтингової атестації в комплексній діагностиці контролю знань студентів.

19. Обґрунтуйте свою модель формування критеріїв оцінювання результатів роботи студента на основі ЕСТS.

20. Чому з упровадженням ЕСТS підвищується значущість самостійної роботи студентів?

21. Визначте педагогічні закономірності у взаємодії часу аудиторного навчання та самостійної роботи студентів.

22. Дайте характеристику найбільш поширених і новітніх форм самостійної роботи студентів.

23. Продумайте та обґрунтуйте структуру навчального плану спеціальності (за вибором) на основі кредитно-модульної технології навчання.

24. Розкрийте зміст поняття «Болонський процес».

25. Дайте оцінку головним етапним заходам передісторії Болонського процесу.

26. Охарактеризуйте зміст головних етапів власне Болонського процесу.

27. Які країни приєдналися до Болонського процесу?

28. Коли Україна приєдналася до Болонського процесу?

29. Назвіть головні вимоги Болонської декларації до європейських країн у системі вищої освіти.

30. Якими документами забезпечується прозорість і відкритість систем вищої освіти у країнах-учасницях Болонського процесу?

31. Розкрийте головні положення Бергенської конференції міністрів вищої освіти європейських країн. Коли її було проведено?

32. Спробуйте систематизувати головні напрями дій у контексті Болонського процесу.

Модуль 2

33.У чому необхідність уведення двоступеневої системи навчання та прийняття системи зрозумілих і порівнювальних наукових ступенів?

34. Яку роль має відіграти Європейська кредитно-трансферна й акумулююча системи (ECTS) у створенні єдиного освітянського простору?

35. Що лежить в основі порівняння результатів навчання студентів у вищих навчальних закладах європейських країн?

36. Визначте умови забезпечення мобільності студентів у європейських країнах.

37. Чому контроль за якістю освіти є головним стрижнем у створенні єдиного освітянського простору Європи?

38. У чому зміст і завдання процесу узгодження навчальних структур і кваліфікацій?

39. Розкрийте зміст поняття «навчання впродовж усього життя».

40. Яким чином буде проходити розвиток європейського виміру у вищій освіті?

41. У чому полягає процес підвищення мобільності студентів і викладачів в умовах єдиного європейського освітянського простору?

42. Чому нагально постало питання щодо підвищення привабливості європейського простору вищої освіти?

43. Які завдання стоять перед національними спілками студентів Європи у створенні єдиного європейського освітянського простору?

^ Список літератури

Основна

1. Збірник нормативних документів з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Укладачі: Ф.Б. Рогальський, Г.П. Чуйко, Т.М. Примак. – Херсон: ХНТУ, 2006. – 99 с.

2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” – К.: ВЦ КНТЕУ, 2006. – 36 с.

3. Навчальний план підготовки бакалавра з економіки підприємства. Галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” / Затверджено 26.04.2007 р.

4. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Київ – Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.

5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя: Київ-Тернопіль: вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.

6. Байденко В. І. Болонський процес: структурна реформа вищої освіти Європи- М: Дослід, центр проблем якості підготовки спеціалістів, Рос. новий ун -т, 2002-128 с.

7. Болонський процес: Модель структури додатка до диплома / Укладачі: Тимошенко З.І., Козаченко О.І., Греков А.М., Гапон Ю.А. – К.: Вид - во Європ. Ун - ту, 2004. – 73с.

8. Журавський В. С, Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ" Видавництво" політехніка", 2003. – 200с.

9. Чуйко Г. П., Чуйко Н. Г. Болонський процес – українською. – Херсон: Вид. ХНТУ, 2004. – 23с.

10. Болонський процес : документи. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 169с.

11. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / за ред. Кременя В. Г . – Київ – Тернопіль

12. Степко М. Ф., Клименко Б.В., Товажнянський Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. – Харьков: НТУ, 2004. - 111с.

Додаткова

13. Корсак К. Європейський простір вищої освіти і Україна у XXI ст. // Вища школа. – 2005. – №1, с.47-56.

14. Кремень В. Г. Болонский процес: сближение, а не унификация // Зеркало недели. – № 48( 473). – 13-19 декабря 2003.

15. Янковий В. В. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції// Дзеркало тижня. – 2003. – № 40. – 18-24 жовт.

16. Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів " Вища технічна освіта України і Болонський процес. – Харків: 27 НТУ, 2004р. – 198с.

17. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению / Вестник высшей школы:. – 2000. – №6.

18. Болонський процес: нормативно-правові документи. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 102с.

19. Лукичев Г. А. Интеграция и зффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2000. – №26. – с. 13-18.

20. Моніторинг стандартів освіти / за ред. Тайджмана А., Послтвейта. - Львів: Літопис, 2003. – 328с.

21. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480с.

22. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 476с.

23. http: www.europa.eu.int/ comm./ education/ recognition/

24. http:www.enic-naric.net
^

Законодавчо-нормативна база


26. Закон України " Про вищу освіту" (2984 - III), 17.01.2002р.

27. Указ Президента України " Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України". № 199/2004, 17.02.2004р.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач д.е.н., проф. А.О. Касич

Відповідальний за випуск проф. Ю.В. Гончаров
Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад __ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconУніверситетська освіта”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Університетська освіта” для студентів денної та заочної форми...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" університетська освіта\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи