Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 177.57 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір177.57 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ»

для студентів денної та заочної форм навчання


з напрямУ:

6.030509 – «Облік і аудит»

(у ТОМУ ЧИСЛІ скороченИЙ термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку і контролю» студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. І.В. Ткаченко

Рецензент д.е.н., проф. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № __ від « » 20 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


Зміст


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт

з навчальної дисципліни…………………………………………………………….5

2 Зміст навчальної дисципліни……………………………………………………...6

3 Варіанти контрольних робіт………………………………………………………9

4 Тести до контрольних робіт……………………………………………………..12

4 Питання до заліку.……………………………………………………………..…16

Список літератури………………………………………………………………….18

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи………19


ВСТУП


Дослідження сучасного стану будь-якої науки неможливе без осмислення її історичного розвитку. Історія формує особливий погляд на звичні речі, процеси, явища людського буття – динаміку розвитку, зв’язки між людьми та суспільством, генезис науки, зміну парадигм залежно від соціокультурного розвитку суспільства. Вивчення основних етапів розвитку обліку є необхідним для правильної оцінки його стану сьогодні і можливих напрямів подальшої еволюції.

Метою навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку та контролю» є опанування студентами історичних аспектів розвитку бухгалтерського обліку, ознайомлення з практичним досвідом роботи в обраній галузі на різних етапах становлення та формування обліку як науки в Україні та в зарубіжних країнах.

Навчальна дисципліна «Історія розвитку обліку та контролю» є основою для вивчення інших бухгалтерських дисциплін таких як «Теорія бухгалтерського, обліку», «Економіка підприємства» та «Основи аудиту».

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: історичні аспекти розвитку облікової політики; формування бухгалтерського обліку як науки; розвиток бухгалтерського обліку в нашій країні та зарубіжних країнах на різних етапах; облікові теорії та світові бухгалтерські школи; шляхи становлення бухгалтерської професії та підготовку бухгалтерських кадрів в Україні.

уміти: самостійно працювати з літературними джерелами; готувати реферати по заданій тематиці та обговорювати їх на практичних заняттях; ефективно організувати учбовий процес; організувати облікову роботу на підприємстві.

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи містять основні етапи виконання курсової роботи, тематику курсових робіт, зразки планів курсових робіт та оформлення титульної сторінки курсової роботи. Навчальна дисципліна «Історія розвитку обліку та контролю» вивчає історію розвитку понять і концепцій бухгалтерського обліку. Вивчення основних етапів розвитку обліку є необхідним для правильної оцінки його стану сьогодні і можливих напрямків подальшої еволюції.

^ 1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт з навчальної дисципліни


Мета виконання контрольної роботи. Студент має навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими матеріалами згідно з обраною темою.

^ Підготовка до написання контрольної роботи. Вибрати номер варіанту контрольної роботи необхідно за порядковим номером прізвища студента у списку групи в академічному журналі. Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Крім питань плану контрольної роботи необхідно надати відповіді на запропоновані тести.

Окрім указаної в тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати літературу в бібліотеці (монографії, брошури, статті).

^ Основні вимоги до контрольної роботи. Робота має бути виконана українською мовою в обсязі, який необхідний для розкриття питань.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а в кінці роботи – список використаної літератури.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи подано у додатку А.

Виконана та належно оформлена робота висилається або здається на кафедру «Облік і аудит» не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Захист контрольної роботи проводиться за розкладом занять, без захисту контрольної роботи студент не допускається до складання екзамену.


^ 2 Зміст навчальної дисципліни


Тема 1 Загальна будова курсу та основні підходи до вивчення історії розвитку обліку та контролю

Підходи до вивчення історії розвитку системи обліку. Періодизація розвитку бухгалтерського обліку

Література: [7, с. 14-37; 9; 1 с. 3-21; 11, с. 5-26].


Тема 2 Зародження бухгалтерського обліку й контролю в країнах Древнього сходу, Греції та Римі

Передумови появи обліку. Розвиток бухгалтерського обліку в античному світі.

Література: [1; с.22-67; 11, с. 27-48; 12, с. 10-30].


Тема 3 Становлення бухгалтерського обліку в Західній Європі в період з Х по XVII ст.

Виникнення подвійного запису. Розповсюдження ідей подвійного запису в Італії. Становлення староіталійської та новоіталійської школи бухгалтерського обліку. Характеристика поглядів італійських бухгалтерів XV – початку XVIIІ ст. на бухгалтерський облік. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Іспанії та Голландії. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Франції.

Література: [1; с.68-108; 11, с. 66-108; 12, с. 36-85; 16, с. 26-350].


Тема 4 Розвиток бухгалтерського обліку в країнах Європи в XIX ст. Формування основних бухгалтерських шкіл.

Зародження основних шкіл бухгалтерського обліку. Становлення італійської школи бухгалтерського обліку: ломбардської, венеціанської, тосканської. Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку. Становлення німецької школи бухгалтерського обліку. Започаткування теорій балансоведення і калькулювання. Позитивізм в обліку: англомовний світ. Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку.

Література: [1; с.110-137; 1 с.154-192; 11, с. 141-204,236-303; 12, с.87-198].


Тема 5 Розвиток бухгалтерського обліку в ХХ ст. в Європі та США

Бухгалтерський облік в Німеччині: розвиток теорії балансоведення. Бухгалтерський облік у Франції: економічний і юридичний напрямок.

Література: [1; с.452-455; 11, с.360-437; 12, с.198-252; 15, с.20-26. 89-109].


Тема 6 Розвиток бухгалтерського обліку в Росії та Україні

Розвиток бухгалтерського обліку на Західноукраїнських землях у XVIII-XX ст. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії в період з 1917 по 1921 рр. Бухгалтерський облік в період НЕПу (1921-1929 рр). Розвиток бухгалтерського обліку в 30-50-ті роки ХХ ст. Бухгалтерський облік в незалежній Україні та перспективи його розвитку.

Література: [1; с. 213-320, с. 828-890; 11, с.449-529, с. 260-306].


Тема 7 Генезис елементів методу обліку господарської діяльності

Бухгалтерська онтологія. Еволюція окремих категорій бухгалтерського обліку. Фінансовий та управлінський облік. Контролінг. Автоматизація бухгалтерського обліку.

Література: [1; с.386-422, с. 693-766; 11, с.529-535; 10, с.7-71].


Тема 8 Еволюція форм обліку господарської діяльності

Карткова форма бухгалтерського обліку. Виникнення автоматизованої форми обліку. Перспективи використання нових інформаційних технологій в системах обліку.

Література: [1; с.386-422, с. 693-766; 10, с.7-71; 15, с.5-26; 16, с. 256-306].


Тема 9 Розвиток та становлення аудиту господарської діяльності

Розвиток аудиту та становлення його теоретичних концепцій. Становлення міжнародних організацій аудиту. Історія розвитку аудиту в незалежній Україні.

Література: [1; с.547-549, с.748-750].


3 Варіанти контрольних робіт


Варіант 1

 1. Історія розвитку бухгалтерського обліку в загальній класифікації облікової та історичних наук.

 2. Розвиток суспільної практики як передумова виникнення обліку.

 3. Облік як об’єктивна категорія економічної системи. Як функція управління, як елемент культури суспільства.

Варіант 2

 1. Підходи до вивчення історії розвитку системи обліку.

 2. Періодизація розвитку бухгалтерського обліку в спеціальній літературі.

 3. Обґрунтуйте необхідність вивчення історії бухгалтерського обліку.

Варіант 3

 1. Які підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку Вам відомі?

 2. Які критерії брали за основу різні дослідники при виділенні етапів розвитку бухгалтерського обліку?

 3. Яку роль виконував бухгалтерський облік на різних етапах розвитку суспільства?

Варіант 4

 1. Зародження бухгалтерського обліку на Древньому Сході.

 2. Розвиток бухгалтерського обліку в античному світі (Єгипет, Вавилон, країни Сходу).

 3. Розвиток обліку в елліністичний період (Греція, Єгипет, Рим).

Варіант 5

 1. Облік в епоху раннього та пізнього Середньовіччя.

 2. Виникнення та розповсюдження подвійної бухгалтерії в країнах Західної Європи (XV-XVІІ ст.).

 3. Розвиток обліку в ХІХ-ХХ ст. Періодизація обліку.


Варіант 6

 1. Розповсюдження ідей подвійного запису в Італії.

 2. Становлення староіталійської та новоіталійської школи бухгалтерського обліку. Характеристика поглядів італійських бухгалтерів XV – початку XVIIІ ст. на бухгалтерський облік.

 3. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Іспанії та Голландії.

Варіант 7

 1. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Франції.

 2. Лука Пачолі та його трактат про рахунки і подвійний запис.

 3. Розвиток прийомів і методів бухгалтерського обліку у середньовічній Німеччині та Англії.

Варіант 8

 1. Формування основних бухгалтерських шкіл

 2. Зародження основних шкіл бухгалтерського обліку.

 3. Становлення італійської школи бухгалтерського обліку: ломбардської, венеціанської, тосканської.

Варіант 9

 1. Становлення французької школи бухгалтерського обліку.

 2. Становлення німецької школи бухгалтерського обліку.

 3. Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку.

Варіант 10

 1. Розвиток бухгалтерського обліку на Західноукраїнських землях у XVIII-XX ст.

 2. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії в період з 1917 по 1921 рр.

 3. Бухгалтерський облік в період НЕПу (1921-1929 рр).

Варіант 11

 1. Розвиток сучасних облікових теорій.

 2. Проблема переходу України до міжнародних бухгалтерських стандартів.

 3. Сучасний ринок програмного забезпечення автоматизації облікових процедур.

Варіант 12

 1. Форма обліку господарської діяльності.

 2. Застосування електронно-обчислювальної техніки.

 3. Елементи штучного інтелекту.

Варіант 13

 1. Розвиток контролю з давніх часів до нашого часу.

 2. Розвиток судово-бухгалтерської експертизи.

 3. Розвиток аудиту в Світі та в Україні.

Варіант 14

 1. Зародження основних шкіл бухгалтерського обліку.

 2. Становлення італійської школи бухгалтерського обліку: ломбардської, венеціанської, тосканської.

 3. Становлення французької школи бухгалтерського обліку.

Варіант 15

 1. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку.

 2. Становлення німецької школи бухгалтерського обліку.

 3. Започаткування теорій балансоведення і калькулювання.Тести


1. У якій країні Стародавнього світу вперше було запроваджено законодавство, що регулювало облік:

а) Єгипет;

б) Вавилон;

в) Китай;

г) Іудея.


2. Який прийом сучасного методу бухгалтерського обліку був вперше застосований в країнах Стародавнього світу:

а) інвентаризація;

б) калькулювання;

в) подвійний запис;

г) бухгалтерський баланс.


3. Батьківщиною першого рахункового приладу – абака – була країна:

а) Древня Греція;

б) Римська імперія;

в) Іудея;

г) Древній Єгипет.


4. Вперше грошовий вимірник в облікових регістрах Стародавнього світу був застосований:

а) в Древній Греції;

б) в Римській імперії;

в) в Персії;

г) в Індії.


5. Термін «Дебіт» і «Кредит» вперше були застосовані:

а) в Іудеї;

б) в Древній Греції;

в) в Римській імперії;

г) в Індії.


6. Облікові регістри стандартної форми – кодекси – вперше були застосовані:

а) в Древній Греції;

б) в Римській імперії;

в) у Фінікії;

г) в Древньому Єгипті.


7. Зародження безготівкових розрахунків (типу «діаграфе») відбувалося:

а) в Іудеї;

б) в Древній Греції;

в) в Римській імперії;

г) в Древньому Єгипті.


8. Первинні носії облікової інформації – глиняні пластинки – вперше використувалися:

а) в Греції;

б) Вавилон;

в) Китай;

г) Іудея.


9. Передумовою появи в Греції прийому лінійного (позиційного) запису було:

а) розвиток торгівлі;

б) нарахування заробітної плати;

в) облік сплати податків;

г) ведення обліку особового складу армії.


10. Першим літературним твором з бухгалтерського обліку була праця:

а) «Трактати про рахунки і записи» (Л.Пачолі);

б) «Про торгівлю і досконалого купця» (В. Котрульї);

в) «Керівництво з ведення італійської бухгалтерії» (А. де Графон);

г) «Теорія двох рядків рахунків» (Ф. Гюглі) .


11. Вважається, що подвійний запис прийшов у Росію:

а) з Німеччини;

б) з Англії;

в) з Італії;

г) з Голландії.


12. Винахідником подвійного запису був:

а) в Греції;

б) Вавилон;

в) Китай;

г) Іудея.


13. Однією з основних умов появи системи подвійного запису було:

а) поява грошей у вигляді монет;

б) виділення в рахунках дебіту і кредиту;

в) введення в систему рахунків рахунку «Капітал»;

г) поява рахунків ресконтро (розрахунків).


14. Стара італійська (венеціанська) форма обліку включала заповнення таких основних регістрів:

а) Меморіал, Журнал, Головна книга;

б) Меморіал, Журнал, Головна книга, Касова книга;

в) Меморіал, Головна книга;

г) Журнал, Головна книга.

15. В епоху Середньовіччя Меморіал представляв собою:

а) книгу для попередніх записів у хронологічній послідовності із без зазначення дебетових і кредитових оборотів;

б) книгу для записів у систематичному порядку;

в) книгу для попередніх записів у хронологічній послідовності із зазначенням дебетових і кредитових оборотів;

г) книгу із зазначенням рахунків, які дебетують та які кредитують.


16. Журнал в системі староіталійської форми бухгалтерського обліку був призначений для:

а) відображення статей, які дебетують і кредитують;

б) відображення статей у систематичному порядку;

в) відображення статей у хронологічному порядку;

г) відображення господарського інвентаря.


17. Головна книга в системі староіталійської форми бухгалтерського обліку була призначена:

а) для відображення попередніх(чорнових) записів господарського життя;

б) для перенесення з Журналу записів за всіма рахунками;

в) для відображення господарського інвентаря;

г) для відображення руху готівки.


18. Основною відмінністю староіталійської від новоіталійської форми бухгалтерського обліку було:

а) використання прийому подвійного запису;

б)поділ рахунків на синтетичні і аналітичні;

в) використання методики калькулювання;

г) ведення записів у хронологічному і систематичному порядку.


19. Основним напрямком в обліку в середньовічній Іспанії був:

а) юридичний;

б) економічний;

в) інвентарний;

г) подвійний запис.


20. Афоризм «облік – це функція управління» виник в епоху Середньовіччя:

а) в Англії;

б) в Італії;

в) у Голландії;

г) у Франції.


21. Французька форма рахунків виникла з:

а) іспанської;

б) новоіталійської;

в) староіталійської;

г) голландської.


22. Основна відмінність розвиненої італійської від ново італійської форми бухгалтерського обліку полягала:

а) у поділі журналу на два регістри: Касовий журнал і Меморіал;

б) у необов’язковому ведені Журналу;

в) у веденні регістрів бухгалтерського обліку тільки в хронологічному порядку;

г) у веденні регістрів бухгалтерського обліку тільки в систематичному порядку


23. Винахідником потрійної форми обліку був:

а) І.П. Шмельов;

б) Ф.В. Єзерський;

в) М.О. Блатов;

г) Р.Я. Вейцман.


24. Першим істориком облікової науки вважають:

а) Л. Пачолі;

б) Д. Кастілло;

в) С. Стевін;

г) П. Скалі.


25. В Росії методику подвійного запису почали застосовувати:

а) в XIV ст.;

б) в XV ст.;

в) в XVІІІ ст.;

г) в XIХ ст.


4 Питання до заліку


 1. Історія розвитку бухгалтерського обліку в загальній класифікації облікової та історичних наук.

 2. Облік як об’єктивна категорія економічної системи. Як функція управління, як елемент культури суспільства.

 3. Підходи до вивчення історії розвитку системи обліку.

 4. Періодизація розвитку бухгалтерського обліку в спеціальній літературі.

 5. Зародження бухгалтерського обліку на Древньому Сході.

 6. Розвиток бухгалтерського обліку в античному світі (Єгипет, Вавилон, країни Сходу).

 7. Розвиток обліку в елліністичний період (Греція, Єгипет, Рим).

 8. Облік в епоху раннього та пізнього Середньовіччя.

 9. Виникнення та розповсюдження подвійної бухгалтерії в країнах Західної Європи (XV-XVІІ ст.).

 10. Розвиток обліку в ХІХ-ХХ ст. Періодизація обліку. Узагальнена характеристика основних прийомів і принципів ведення бухгалтерського обліку в древні часи.

 11. Відмінності між веденням бухгалтерського обліку в Єгипті та Вавилоні.

 12. Розповсюдження ідей подвійного запису в Італії.

 13. Становлення староіталійської та новоіталійської школи бухгалтерського обліку.

 14. Характеристика поглядів італійських бухгалтерів XV – початку XVIIІ ст. на бухгалтерський облік.

 15. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Іспанії та Голландії.

 16. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Франції.

 17. Лука Пачолі та його трактат про рахунки і подвійний запис.

 18. Розвиток прийомів і методів бухгалтерського обліку у середньовічній Німеччині та Англії.

 19. Формування основних бухгалтерських шкіл.

 20. Зародження основних шкіл бухгалтерського обліку.

 21. Становлення італійської школи бухгалтерського обліку: ломбардської, венеціанської, тосканської.

 22. Становлення французької школи бухгалтерського обліку.

 23. Становлення німецької школи бухгалтерського обліку.

 24. Позитивізм в обліку: англомовний світ.

 25. Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку.

 26. Виникнення та функції міжнародних організацій по регламентації бухгалтерського обліку.

 27. Виникнення системи директ-костингу та її сучасні модифікації.

 28. Розвиток бухгалтерського обліку на Західноукраїнських землях у XVIII-XX ст.

 29. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії в період з 1917 по 1921 рр.

 30. Бухгалтерський облік в період НЕПу (1921-1929 рр).

 31. Розвиток бухгалтерського обліку в 30-50-ті роки ХХ ст.

 32. Розвиток теорії бухгалтерського обліку в період 70-90-х років ХХ ст.

 33. Формування і становлення системи обліку і аудиту в Україні.

 34. Розвиток сучасних облікових теорій.

 35. Проблема переходу України до міжнародних бухгалтерських стандартів.

 36. Сучасний ринок програмного забезпечення автоматизації облікових процедур.

 37. Назвіть основні форми ведення обліку господарської діяльності.

 38. Форма обліку господарської діяльності.

 39. Застосування електронно-обчислювальної техніки.

 40. Елементи штучного інтелекту.

 41. Розвиток контролю з давніх часів до нашого часу.

 42. Розвиток судово-бухгалтерської експертизи.

 43. Розвиток аудиту в Світі та в Україні.

 44. Особливості в організаційній структурі аудиторських спілок Європи і США.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку: Навч. посібник. У 2-х частинах. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 928 с.

 2. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія Світу та України: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 1997.-479 с.

 3. Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Історія обліку. Світ та Україна, погляд крізь роки. - Тернопіль: Зорепад, 1998. - 108 с.

 4. Маздоров В.А. История развития бухгалтерского учета в СССР. - М.: Финансы, 1975.

 5. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? - М: Финансы и статистика, 1995. - 304 с.

 6. Мних Є.В., Швець В.Є., Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти). - Львів: Каменяр, 2000. - 208 с.

 7. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. - М: Финансы и статистика, 1984. - 279 с.

 8. Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях. - М.: Статистика, 1974.

 9. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгал­терського обліку в Україні. - Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 1999.

 10. Пушкар М.С. Контролінг. Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 146 с.

 11. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

 12. Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 367 с.

 13. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1991.- 400 с.

 14. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. - М: Финансы и статистика, 1991. - 160 с.

 15. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. - М: Финансы и статистика, 1994. - 144 с.

Додаток А


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра «Облік і аудит»


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ»


Виконав

Студент групи ______

Прізвище, ім’я, по батькові

Перевірив

Прізвище, ім’я, по батькові

викладача


Кременчук 20__р.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку і контролю» студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. І.В. Ткаченко

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ___________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.__________. Наклад ______прим. Зам. № _______. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи