Методичні вказівки щодо проведення практичних занять icon

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Скачати 171.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Дата26.09.2012
Розмір171.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ»

для студентів денної та заочної форм навчання

з напряму:

6.030509 – «Облік і аудит»

(у тому числі скорочений термін навчання)


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку і контролю» студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: старш. викл. Ткаченко І.В.

Рецензент д.е.н., проф. А.О.Касич

Кафедра обліку і аудиту


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від “___” ________2010 р.

Заступник голови методичної ради___________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

Вступ

4

1 Перелік практичних занять

5

Практичне заняття № 1 Загальна будова курсу та основні підходи до вивчення історії розвитку обліку та контролю

5

Практичне заняття № 2 Зародження бухгалтерського обліку й контролю в країнах Древнього сходу, Греції та Римі

6

Практичне заняття № 3 Становлення бухгалтерського обліку в Західній Європі в період з Х по XVII ст.

6

Практичне заняття № 4 Розвиток бухгалтерського обліку в країнах Європи в XIX ст. Формування основних бухгалтерських шкіл

7

Практичне заняття № 5 Розвиток бухгалтерського обліку в ХХ ст. в Європі та США

8

Практичне заняття № 6 Розвиток бухгалтерського обліку в Росії та Україні

9

Практичне заняття № 7 Генезис елементів методу обліку господарської діяльності

10

Практичне заняття № 8 Еволюція форм обліку господарської діяльності

10

Практичне заняття № 9 Розвиток та становлення аудиту контролю господарської діяльності

11

2 Тести до модульного контролю

12

Список літератури

16ВСТУП

Багато століть бухгалтерські працівники практично не цікавились історією свого фаху. Тільки на початку XX ст. зародився науковий інтерес до вивчення історії бухгалтерського обліку. Вивчаючи історію, минуле своєї справи, науки, бухгалтерські працівники по-різному розуміють і трактують методи її вивчення і дослідження.

Навчальна дисципліна «Історія розвитку обліку та контролю» вивчає історію розвитку понять і концепцій бухгалтерського обліку. Вивчення основних етапів розвитку обліку є необхідним для правильної оцінки його стану сьогодні і можливих напрямків подальшої еволюції.

Метою навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку та контролю» є опанування студентами історичних аспектів розвитку бухгалтерського обліку, ознайомлення з практичним досвідом роботи в обраній галузі на різних етапах становлення та формування обліку як науки в Україні та в зарубіжних країнах.

Навчальна дисципліна «Історія розвитку обліку та контролю» є основою для вивчення інших бухгалтерських дисциплін таких як «Теорія бухгалтерського, обліку», «Економіка підприємства» та «Основи аудиту».

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: історичні аспекти розвитку облікової політики; формування бухгалтерського обліку як науки; розвиток бухгалтерського обліку в нашій країні та зарубіжних країнах на різних етапах; облікові теорії та світові бухгалтерські школи; шляхи становлення бухгалтерської професії та підготовку бухгалтерських кадрів в Україні.

уміти: самостійно працювати з літературними джерелами; готувати реферати по заданій тематиці та обговорювати їх на практичних заняттях; ефективно організувати учбовий процес; організувати облікову роботу на підприємстві.

Методичні вказівки місять у собі теоретичні відомості з кожної теми практичного заняття, завдання до теми та тестові завдання до модульного контролю.

^ 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема: Загальна будова курсу та основні підходи до вивчення історії розвитку обліку та контролю

^ Мета: Розглянути загальну будову курсу і основні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку

Короткі теоретичні відомості:

Історія розвитку бухгалтерського обліку в загальній класифікації облікової та історичних наук. Розвиток суспільної практики як передумова виникнення обліку. Облік як об’єктивна категорія економічної системи. Як функція управління, як елемент культури суспільства. Підходи до вивчення історії розвитку системи обліку. Періодизація розвитку бухгалтерського обліку в спеціальній літературі.

^ Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1 Підходи до вивчення історії розвитку системи обліку.

2 Періодизація розвитку бухгалтерського обліку в спеціальній літературі.

Контрольні питання

 1. Обґрунтуйте необхідність вивчення історії бухгалтерського обліку.

 2. Які підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку Вам відомі?

 3. Які критерії брали за основу різні дослідники при виділенні етапів розвитку бухгалтерського обліку?

 4. Яку роль виконував бухгалтерський облік на різних етапах розвитку суспільства?

Література: [7, с. 14-37; 9; 1 с. 3-21; 11, с. 5-26].


Практичне заняття № 2

Тема: Зародження бухгалтерського обліку й контролю в країнах Древнього сходу, Греції та Римі

Мета: Дослідити процес зародження бухгалтерського обліку

^ Короткі теоретичні відомості:

Зародження бухгалтерського обліку на Древньому Сході. Розвиток бухгалтерського обліку в античному світі (Єгипет, Вавилон, країни Сходу). Розвиток обліку в елліністичний період (Греція, Єгипет, Рим). Облік в епоху раннього та пізнього Середньовіччя. Виникнення та розповсюдження подвійної бухгалтерії в країнах Західної Європи (XV-XVІІ ст.). Розвиток обліку в ХІХ-ХХ ст. Періодизація обліку. Узагальнена характеристика основних прийомів і принципів ведення бухгалтерського обліку в древні часи.

^ Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1 Узагальнена характеристика основних прийомів і принципів ведення бухгалтерського обліку в древні часи.

^ Контрольні питання

 1. Який прийом методу бухгалтерського обліку, відомий Вам, зародився в країнах Древнього Сходу?

 2. Назвіть відмінності між веденням бухгалтерського обліку в Єгипті та Вавилоні.

 3. Який запис: систематичний чи хронологічний з’явився в країнах Стародавнього Сходу швидше?

 4. Які облікові регістри використовували у давньоримській бухгалтерії?

Література: [1; с.22-67; 11, с. 27-48; 12, с. 10-30].


Практичне заняття № 3

Тема: Становлення бухгалтерського обліку в Західній Європі в період з Х по XVII ст.

Мета: Дослідження процесу становлення бухгалтерського обліку в Західній Європі у період Х-ХVІІІ ст.

^ Короткі теоретичні відомості:

Виникнення подвійного запису. Розповсюдження ідей подвійного запису в Італії. Становлення староіталійської та новоіталійської школи бухгалтерського обліку. Характеристика поглядів італійських бухгалтерів XV – початку XVIIІ ст. на бухгалтерський облік. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Іспанії та Голландії. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Франції.

^ Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1 Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Іспанії та Голландії.

2 Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Франції.

^ Контрольні питання:

 1. Що стало передумовою зародження подвійної бухгалтерії? Який внесок італійських вчених у закладення основ бухгалтерського обліку?

 2. У якій країні в епоху середньовіччя відбувся поділ рахунків бухгалтерського обліку на синтетичні та аналітичні?

 3. Які форми рахівництва були започатковані в середньовічній Франції?

 4. Чи можна стверджувати, що у XV – XVIIІ ст. сформувалися наукові основи бухгалтерського обліку? Чому?

Література: [1; с.68-108; 11, с. 66-108; 12, с. 36-85; 16, с. 26-350].


Практичне заняття № 4

Тема:: Розвиток бухгалтерського обліку в країнах Європи в XIX ст. Формування основних бухгалтерських шкіл

Мета: Дослідження процесу становлення бухгалтерського обліку в Західній Європі в ХІХ сторіччі та формування основних бухгалтерських шкіл

^ Короткі теоретичні відомості:

Зародження основних шкіл бухгалтерського обліку. Становлення італійської школи бухгалтерського обліку: ломбардської, венеціанської, тосканської. Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку. Становлення німецької школи бухгалтерського обліку. Започаткування теорій балансоведення і калькулювання. Позитивізм в обліку: англомовний світ. Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку.

^ Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1 Становлення німецької, та французької школи бухгалтерського обліку.

2 Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку.

^ Контрольні питання:

 1. У чому полягають основні відмінності італійських шкіл бухгалтерського обліку, які виникли у ХІХ ст.? Що таке логісмографія?

 2. Які основні принципи юридичного напрямку в бухгалтерському обліку?

 3. Що розуміють під терміном «перманентний інвентар»?

 4. У чому особливість поглядів німецьких вчених на баланс?

 5. Який внесок російських вчених у розвиток виробничого обліку?

Література: [1; с.110-137; 1 с.154-192; 11, с. 141-204,236-303; 12, с.87-198].


Практичне заняття № 5

Тема: Розвиток бухгалтерського обліку в ХХ ст. в Європі та США

Мета: Розглянути розвиток бухгалтерського обліку в ХХ сторіччі в Західній Європі та США

^ Короткі теоретичні відомості:

Бухгалтерський облік в Німеччині: розвиток теорії балансоведення. Бухгалтерський облік у Франції: економічний і юридичний напрямок. Бухгалтерський облік в США: психологічний аспект. Прибуток – центральна категорія обліку.

^ Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1 Бухгалтерський облік в США: психологічний аспект.

2 Прибуток – центральна категорія обліку.

^ Контрольні питання:

 1. Які напрямки у поглядах на бухгалтерський баланс існували в Німеччині у першій половині ХХ ст.?

 2. У чому полягають основні відмінності між різними школами економічного напрямку в бухгалтерському обліку у Франції в ХХ ст.?

 3. Хто розробив систему обліку витрат «директ-костинг»? «Стандарт-кост»?

 4. Які були передумови поділу бухгалтерського обліку в США на фінансовий та управлінський?

Література: [1; с.452-455; 11, с.360-437; 12, с.198-252; 15, с.20-26. 89-109].


Практичне заняття № 6

Тема: Розвиток бухгалтерського обліку в Росії та Україні

Мета: Розглянути розвиток бухгалтерського обліку в Росії та Україні в ХХ ст.

^ Короткі теоретичні відомості:

Розвиток бухгалтерського обліку на Західноукраїнських землях у XVIII-XX ст. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії в період з 1917 по 1921 рр. Бухгалтерський облік в період НЕПу (1921-1929 рр). Розвиток бухгалтерського обліку в 30-50-ті роки ХХ ст. Бухгалтерський облік в незалежній Україні та перспективи його розвитку.

^ Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1. Розвиток бухгалтерського обліку в 30-50-ті роки ХХ ст.

2. Бухгалтерський облік в незалежній Україні та перспективи його розвитку.

Контрольні питання:

 1. На яких основних засадах проходив розвиток бухгалтерського обліку в Галичині?

 2. В чому полягала суть ведення бухгалтерського обліку в Росії у період 1917-1921 рр.?

 3. Який вплив на розвиток бухгалтерського обліку мала нова економічна політика (НЕП)?

 4. Які перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні?

Література: [1; с. 213-320, с. 828-890; 11, с.449-529, с. 260-306].

Практичне заняття № 7

Тема: Генезис елементів методу обліку господарської діяльності

^ Мета: Розглянути генезис облікових теорій та елементів методу бухгалтерського обліку

Короткі теоретичні відомості:

Бухгалтерська онтологія. Еволюція окремих категорій бухгалтерського обліку. рахунки та подвійний запис; інвентаризація;оцінка господарських операцій;звітність та баланс; форми бухгалтерського обліку;калькулювання собівартості продукції. Фінансовий та управлінський облік. Контролінг. Автоматизація бухгалтерського обліку.

Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1. Фінансовий та управлінський облік.

2. Контролінг.

3. Автоматизація бухгалтерського обліку.

Контрольні питання:

 1. Назвіть основні форми ведення обліку господарської діяльності.

 2. Які Ви знаєте категорії обліку?

Література: [1; с.386-422, с. 693-766; 11, с.529-535; 10, с.7-71].


Практичне заняття № 8

Тема: 8 Еволюція форм обліку господарської діяльності

Мета: Розглянути форми обліку господарської діяльності.

^ Короткі теоретичні відомості:

Форма обліку господарської діяльності. Застосування електронно-обчислювальної техніки. Елементи штучного інтелекту.


^ Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1 Елементи штучного інтелекту.

Контрольні питання:

 1. В чому полягає особливість автоматизованої форми обліку господарської діяльності?

 2. Які перспективи використання нових інформаційних технологій в системах обліку господарської діяльності?

Література: [1; с.386-422, с. 693-766; 10, с.7-71; 15, с.5-26; 16, с. 256-306].


Практичне заняття № 9

Тема: 9 Розвиток та становлення аудиту контролю господарської діяльності

Мета: Розглянути становлення та розвито системи контролю та аудиту в Світі та в Україні

^ Короткі теоретичні відомості:

Розвиток аудиту та становлення його теоретичних концепцій. Становлення міжнародних організацій аудиту. Історія розвитку аудиту в незалежній Україні.

^ Завдання до теми

Підготовка та обговорення рефератів на теми:

1 Розвиток контролю з давніх часів до нашого часу.

2 Розвиток судово-бухгалтерської експертизи.

3 Розвиток аудиту в Світі та в Україні.

Контрольні питання:

 1. Які були передумови становлення зовнішнього і внутрішнього аудиту?

 2. Які теоретичні концепції аудиту сформувалися? Назвіть їх.

 3. Перерахуйте особливості в організаційній структурі аудиторських спілок Європи і США.

 4. Які етапи пройшло становлення аудиту в Україні?

Література: [1; с.547-549, с.748-750].


2 Тести для модульного контролю:

1. У якій країні Стародавнього світу вперше було запроваджено законодавство, що регулювало облік:

а) Єгипет;

б) Вавилон;

в) Китай;

г) Іудея.


2. Який прийом сучасного методу бухгалтерського обліку був вперше застосований в країнах Стародавнього світу:

а) інвентаризація;

б) калькулювання;

в) подвійний запис;

г) бухгалтерський баланс.


3. Батьківщиною першого рахункового приладу – абака – була країна:

а) Древня Греція;

б) Римська імперія;

в) Іудея;

г) Древній Єгипет.


4. Вперше грошовий вимірник в облікових регістрах Стародавнього світу був застосований:

а) в Древній Греції;

б) в Римській імперії;

в) в Персії;

г) в Індії.


5. Термін «Дебіт» і «Кредит» вперше були застосовані:

а) в Іудеї;

б) в Древній Греції;

в) в Римській імперії;

г) в Індії.


6. Облікові регістри стандартної форми – кодекси – вперше були застосовані:

а) в Древній Греції;

б) в Римській імперії;

в) у Фінікії;

г) в Древньому Єгипті.


7. Зародження безготівкових розрахунків (типу «діаграфе») відбувалося:

а) в Іудеї;

б) в Древній Греції;

в) в Римській імперії;

г) в Древньому Єгипті.


8. Первинні носії облікової інформації – глиняні пластинки – вперше використувалися:

а) в Греції;

б) Вавилон;

в) Китай;

г) Іудея.


9. Передумовою появи в Греції прийому лінійного (позиційного) запису було:

а) розвиток торгівлі;

б) нарахування заробітної плати;

в) облік сплати податків;

г) ведення обліку особового складу армії.


10. Першим літературним твором з бухгалтерського обліку була праця:

а) «Трактати про рахунки і записи» (Л.Пачолі);

б) «Про торгівлю і досконалого купця» (В. Котрульї);

в) «Керівництво з ведення італійської бухгалтерії» (А. де Графон);

г) «Теорія двох рядків рахунків» (Ф. Гюглі) .


11. Вважається, що подвійний запис прийшов у Росію:

а) з Німеччини;

б) з Англії;

в) з Італії;

г) з Голландії.


12. Винахідником подвійного запису був:

а) в Греції;

б) Вавилон;

в) Китай;

г) Іудея.


13. Однією з основних умов появи системи подвійного запису було:

а) поява грошей у вигляді монет;

б) виділення в рахунках дебіту і кредиту;

в) введення в систему рахунків рахунку «Капітал»;

г) поява рахунків ресконтро (розрахунків).


14. Стара італійська (венеціанська) форма обліку включала заповнення таких основних регістрів:

а) Меморіал, Журнал, Головна книга;

б) Меморіал, Журнал, Головна книга, Касова книга;

в) Меморіал, Головна книга;

г) Журнал, Головна книга.

15. В епоху Середньовіччя Меморіал представляв собою:

а) книгу для попередніх записів у хронологічній послідовності із без зазначення дебетових і кредитових оборотів;

б) книгу для записів у систематичному порядку;

в) книгу для попередніх записів у хронологічній послідовності із зазначенням дебетових і кредитових оборотів;

г) книгу із зазначенням рахунків, які дебетують та які кредитують.


16. Журнал в системі староіталійської форми бухгалтерського обліку був призначений для:

а) відображення статей, які дебетують і кредитують;

б) відображення статей у систематичному порядку;

в) відображення статей у хронологічному порядку;

г) відображення господарського інвентаря.


17. Головна книга в системі староіталійської форми бухгалтерського обліку була призначена:

а) для відображення попередніх(чорнових) записів господарського життя;

б) для перенесення з Журналу записів за всіма рахунками;

в) для відображення господарського інвентаря;

г) для відображення руху готівки.


18. Основною відмінністю староіталійської від новоіталійської форми бухгалтерського обліку було:

а) використання прийому подвійного запису;

б)поділ рахунків на синтетичні і аналітичні;

в) використання методики калькулювання;

г) ведення записів у хронологічному і систематичному порядку.


19. Основним напрямком в обліку в середньовічній Іспанії був:

а) юридичний;

б) економічний;

в) інвентарний;

г) подвійний запис.


20. Афоризм «облік – це функція управління» виник в епоху Середньовіччя:

а) в Англії;

б) в Італії;

в) у Голландії;

г) у Франції.


21. Французька форма рахунків виникла з:

а) іспанської;

б) новоіталійської;

в) староіталійської;

г) голландської.


22. Основна відмінність розвиненої італійської від ново італійської форми бухгалтерського обліку полягала:

а) у поділі журналу на два регістри: Касовий журнал і Меморіал;

б) у необов’язковому ведені Журналу;

в) у веденні регістрів бухгалтерського обліку тільки в хронологічному порядку;

г) у веденні регістрів бухгалтерського обліку тільки в сисТема:тичному порядку


23. Винахідником потрійної форми обліку був:

а) І.П. Шмельов;

б) Ф.В. Єзерський;

в) М.О. Блатов;

г) Р.Я. Вейцман.


24. Першим істориком облікової науки вважають:

а) Л. Пачолі;

б) Д. Кастілло;

в) С. Стевін;

г) П. Скалі.


25. В Росії методику подвійного запису почали застосовувати:

а) в XIV ст.;

б) в XV ст.;

в) в XVІІІ ст.;

г) в XIХ ст.


Список літератури

 1. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку: Навч. посібник. У 2-х частинах. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 928 с.

 2. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія Світу та України: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 1997.-479 с.

 3. Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Історія обліку. Світ та Україна, погляд крізь роки. - Тернопіль: Зорепад, 1998. - 108 с.

 4. Маздоров В.А. История развития бухгалтерского учета в СССР. - М.: Финансы, 1975.

 5. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? - М: Финансы и статистика, 1995. - 304 с.

 6. Мних Є.В., Швець В.Є., Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти). - Львів: Каменяр, 2000. - 208 с.

 7. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. - М: Финансы и статистика, 1984. - 279 с.

 8. Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях. - М.: Статистика, 1974.

 9. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні. - Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 1999.

 10. Пушкар М.С. Контролінг. Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 146 с.

 11. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

 12. Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 367 с.

 13. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1991.- 400 с.

 14. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система: учета и отчетности. - М: Финансы и статистика, 1991. - 160 с.

 15. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международньїй опьіт. - М: Финансы и статистика, 1994. - 144 с.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку і контролю» студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: старш. викл. Ткаченко І.В.

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. До др. ____________. Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад _______ прим. Зам. №________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи стандартизації, сертифікАції І управління якістю”
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи біржової діяльності ”
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи