Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 324.29 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір324.29 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100- «ОБЛІК І АУДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік і аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Н. В. Черевик

Рецензент д.е.н., проф. А.О. Касич

Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичної радою КНУ

Протокол № ____ від 2010р.

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………4

1. Теми занять……………………………………………………………..7

2. Задачі до практичних занять………………………………………….12

3. Питання до заліку……………………………………………………..28

Список літератури……………………………………………………….29

ВСТУП

Сучасний стан розвитку економіки в Україні ґрунтується на ринкових відносинах. Найважливішою та невід'ємною складовою структури ринкової економіки виступають кредитні інституції. Однією складовою інституцій і є банки. Банки є суб'єктами господарської діяльності, проте характер їх діяльності специфічний. З одного боку, вони залучають тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а з другого - задовольняють як власні потреби, так і потреби своїх клієнтів - фізичних та юридичних осіб.

Невід'ємною умовою тривалої та успішної господарської діяльності банку є: оптимальна продуктивність, економічність, рентабельність і ліквідність. Тому сьогодні банківська система має забезпечувати виправданий розподіл фінансових ресурсів, стимулювати конкуренцію, брати участь у приватизації, ціновій політиці.

Діяльність банків не обмежується розв'язанням лише проблем кредитування, що донедавна були пов'язані з найбільш дохідними операціями, а проводять активну політику на фондовому та валютному ринках, здійснюють довірчі операції за дорученнями клієнтів, надають консультаційні та інші послуги. Значно розширився обсяг лізингових, факторингових і ф'ючерсних операцій. Проводячи господарські операції, банки активізують свою діяльність у сфері розвитку ринкових відносин.

^ Метою вивчення даної дисципліни є:

- засвоєння загальних положень з основ бухгалтерського обліку банківських установ;

- розкриття його суті та прикладного змісту облікових питань і категорій;

- уявлення про бухгалтерський облік як науку, направленість її теорії на розвиток методів і принципів бухгалтерського обліку, їх використання для отримання, оброблення та інтерпретації обліково - економічної інформації;

- поглиблення знань і набуття навичок використання облікової інформації з метою прийняття відповідних управлінських рішень.

^ Завдання вивчення дисципліни полягає у:

- вивченні та засвоєнні основ бухгалтерського обліку та аналізу банківських установ шляхом самостійного доопрацювання;

- засвоєнні студентами аналітичного та синтетичного обліку об'єктів бухгалтерського обліку з урахування принципів діяльності банківських установ;

- вивченні та засвоєнні нормативно - правової бази з організації та ведення бухгалтерського обліку;

- засвоєнні організації й веденні обліку та звітності банків;

- здійсненні контролю за рівнем підготовки студентів за темами.

^ Значення дисципліни у навчальному процесі:

Дисципліна «Облік і аудит» тісно пов'язана з іншими дисциплінами, такими як: «Банківська справа», «Облік і аналіз у банках», «Фінанси», «Страхування» та інші. Дисципліну читають у VІІІ семестрі, загальний обсяг– 81 година для денної форми навчання, з них – 42 години аудиторні (28 лекцій та 14 годин практичних занять), а для заочної форми навчання – 81 година, з них аудиторних – 10 годин (8 лекцій і 2 години практичних занять).

Практичні заняття з дисципліни проводять з метою поглибленого засвоєння студентами теоретичних знань за темами, а також набуття ними необхідних практичних навичок стосовно використання положень теорії у практичній діяльності.

Для засвоєння отриманих теоретичних знань необхідно самостійно законспектувати рекомендовані нормативно – правові акти та інші джерела, що пропонує викладач.

З метою успішного виконання навчального плану студенти зобов’язані самостійно готуватися до практичних занять і брати активну участь у них.

Підготовку до практичного заняття необхідно починати з вивчення конспекту лекцій.

Для цього студентові необхідно проаналізувати логіку викладання основних питань теми, при цьому розраховувати не на механічну пам’ять, а на творче осмислення матеріалу. Значну допомогу в цьому надає робота з рекомендованою літературою. Після опрацювання конспекту й літературних джерел студент має з'ясувати, чи на всі питання теми є відповіді у вивчених матеріалах. У випадках відсутності відповідей на декілька питань студентові слід звернутися за консультацією до викладача.

Практичні заняття дають можливість виконати основні завдання – це:

 Розвиток і закріплення теоретичних знань.

 Розвиток і вміння аргументовано й точно викладати своє розуміння питань теми.

 Розв'язання задач.

 Контроль рівня засвоєння знань.

Найважливішою частиною підготовки до занять є самостійне складання робочого запису матеріалу, що вивчають; підготовка має закінчуватися розробленням планів відповідей на всі питання теми. Таким чином, під час підготовки до занять студентові необхідно:

- вивчити матеріали лекцій теми;

- опрацювати рекомендовану літературу та нормативно - правові акти

- підготувати плани відповідей на всі питання теми та бути підготовленим до усних відповідей;

- підготувати реферати за тематикою.

Пропущені заняття та незадовільні оцінки студенти мають обов’язково відпрацювати у дні, визначені графіком викладача. Невідпрацьовані заняття не дають права на складання заліку (іспиту).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сутність обліку в банківських установах, уміти застосовувати план рахунків бухгалтерського обліку банківських установ, складати звітність та вміти її читати.

^ 1 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1 Облік операцій щодо формування статутного капіталу

Мета заняття: ознайомитися із нормативно - правовими актами щодо формування статутного капіталу, його призначення та використання.

План

1. Нормативна база щодо формування власного капіталу банку.

2. Облік основних операцій з формування статутного капіталу банку.

3. Шляхи поповнення статутного капіталу банку.

4. Напрями використання статутного капіталу банку.

Контрольні питання

1. 3 якою метою створюють статутний капітал банку?

2. Як відбувається формування статутного капіталу банку?

3. Назвіть кількість засновників банку.

4. Правила нарахування та сплати дивідендів.

5. Правила обліку цінних паперів.

Література: [1,С25 – 30; 6, С. 313- 325].


Тема 2 Облік наявних коштів у банку

Мета заняття: ознайомитися з готівкою банку, порядком її отримання і зберігання у касових сховищах і видачі з них касирам. Ознайомитися з планом рахунків щодо обліку грошових коштів, звітністю.

План

1.Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах.

2.Операції з обліку наявних коштів банку.

Контрольні питання

1. У чому полягає сутність касової роботи?

2. Назвіть документообіг по касі та у чому полягає його сутність?

3. Які види кас ви знаєте та для чого вони призначені?

4. Яким чином має бути оформлено банківські приміщення?

5. Призначення касового сховища.

6. Правила прийняття та видачі грошей з кас банків і касових сховищ.

7. Хто несе відповідальність за касу в банку та касове сховище?

Література: [2, С. 130;43, С. 70- 75].


Тема 3 Поточні рахунки. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за безготівковими розрахунками

^ Мета заняття: ознайомитися із системою рахунків щодо безготівкових операцій, з первинними документами для відкриття поточних рахунків клієнтам банку як на території України, так і зарубіжним.

План

1. Розрахунки: платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, розрахунковими чеками, акредитивами, акцептованими (гарантованими) платіжними дорученнями, платіжними вимогами.

2. Основні господарські операції.

3. Операції щодо міжбанківських розрахунків.

Контрольні питання

1. З якою метою і в якій кількості відкривають поточні рахунки у банку?

2. Хто має право відкриття рахунків у банку?

3. Назвіть види платіжних документів.

4. Розкрийте сутність міжбанківських розрахунків.

5. Розкрийте зміст рахунків «Лоро» і «Ностро».

Література: [13, С. 110-124].


Тема 4 Облік депозитних операцій та інших зобов'язань. Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень

^ Мета заняття: ознайомитися із сутністю, видами депозитних операцій та операцій з цінними паперами. План рахунків бухгалтерського обліку щодо даних операцій та його застосування на практиці.

План

1. Облік пасивних операцій з цінними паперами та власними борговими зобов'язаннями.

2. Облік депозитних операцій.

Контрольні питання

1. Сутність і призначення депозитних операцій.

2. Назвіть види депозитних операцій і рахунки, що використовують для їх обліку.

3. Що таке довірчі операції?

4. Назвіть види цінних паперів і рахунки, що використовують для їх обліку.

5. Правила ведення обліку цінних паперів.

Література: [12, С 223- 228].


Тема 5 Облік кредитних операцій

Мета заняття: вивчити види кредитних операцій, їх застосування у практичній діяльності, застосування плану рахунків щодо даної тематики.

План

1. Операції кредитного характеру.

2. Облік кредитів фізичних та юридичних осіб.

Контрольні питання

1. Класифікація кредитних операцій.

2. Правила та послідовність оформлення кредитних операцій.

3. Назвіть методи кредитування.

4. Що таке сумнівні, стандартні, субстандартні, безнадійні кредити?

5. Послідовність погашення кредитів.

6. Нарахування та сплата відсотків за кредити.

7. Назвіть операції кредитного характеру та розкрийте їх сутність.

Література: [12, С. 156-176].

Тема 6 Облік операцій в іноземній валюті

Мета заняття: вивчити законодавчу базу щодо операцій в іноземній валюті, вміло використовувати план рахунків бухгалтерського обліку щодо даної теми.

План

1. Організація обліку валютних операцій.

2. Облік експортно-імпортних операцій.

Контрольні питання

1. Що таке валютні операції та їх сутність?

2. Хто має право проводити валютні операції?

3.У чому полягає сутність торгівлі іноземною валютою?

4. Розкрийте сутність експортно - імпортних операцій.

5. Що таке документарне інкасо?

6. Розкрийте сутність активно - пасивних операцій банків.

Література: [14, С. 96- 162].

Тема 7 Облік лізингових операцій. Облік основних засобів, нематеріальних активів

^ Мета заняття: вивчити, що таке лізингові операції та їх значення для банків, поняття основних засобів і нематеріальних активів, застосування плану рахунків бухгалтерського обліку щодо даної теми.

План

1. Облік лізингових операцій.

2. Операції з обліку основних засобів, нематеріальних активів.

Контрольні питання

1. Дайте визначення основним засобам, нематеріальним активам, малоцінним швидкозношуваним предметам.

2. Розкрити сутність оперативного та фінансового лізингу.

3. Назвіть документи щодо обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів і матеріалів.

4. Назвіть рахунки для обліку цінностей, банку перелічених у пункті 3.

5. Назвіть звітність для обліку цінностей перелічених у пункті 3.

Література [12, С. 249- 253].

Тема 8 Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних банків

Мета заняття: вивчити склад доходів, витрат і правила формування фінансових результатів банку.

План

1. Операції з обліку доходів і витрат.

2. Операції з визначення фінансового результату та їх облік.

Контрольні питання

1. Розкрийте сутність доходів і витрат банку.

2. Назвіть складові доходів і витрат банку, що впливають на формування фінансових результатів.

3. Послідовність і правила визначення фінансового результату діяльності банку.

4. Податки, які сплачує банк: види, правила визначення та сплати, звітність.

Література [13, С. 330 - 342].

Тема 9 Фінансова звітність комерційних банків

Мета заняття: ознайомитися із складом фінансової звітності банку та

навчитися її складати.

План

1. Порядок складання основної та допоміжної фінансових звітностей.

2. Складання щоденного, місячного та річного балансів.

Контрольні питання

1. Види звітності та її призначення.

2. Принципи складання звітності та терміни подання.

3. Хто несе відповідальність за правильність формування показників звітності та подання?

4. В якому випадку банк не складає деякі форми звітності?

5. Назвіть види та терміни подання звітності до податкових органів.

^ Література: [13, С. 345- 354].

Тема 10 Внутрішній аудит комерційних банків

Мета заняття: ознайомитися з методикою проведення внутрішнього аудиту банку, навчитися складати аудиторський висновок.

План

1. Методика аудиту: касових операцій, розрахункових операцій, кредитних операцій, валютних операцій, операцій з цінними паперами, аудит доходів і витрат, аудит оподаткування.

Контрольні питання

1. Розкрийте суть і призначення внутрішнього аудиту банку.

2. Хто має право проводити аудит у банку?

3. Назвіть види аудиту та дайте їм характеристику.

4. Методика проведення аудиту активних і пасивних операцій банку.

Література [13, С. 353- 365].


^ 2. ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Задача № 1

Скласти кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій.

1. Банком нараховані відсотки за отримані кредити від НБУ.

2. Банк сплатив відсотки НБУ за отримані кредити.

3. Банком сплачені відсотки за довгостроковими депозитами.

4. Банком нараховані відсотки за короткостроковими депозитами суб'єктам господарської діяльності.

5. Банк нарахував відсотки суб'єктам господарської діяльності за довгостроковими депозитами.

6. Банк сплачує відсотки суб'єктам господарської діяльності за депозитами

а) короткостроковими; б) довгостроковими.

7. Банк нарахував відсотки фізичним особам за депозитами:

а) короткостроковими; б ) довгостроковими.

8. Банк сплатив відсотки фізичним особам за депозитами: короткостроковими, довгостроковими.


Задача № 2

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій.

1. Банк нарахував заробітну плату своїм працівникам.

2. Провести нарахування на Фонд оплати праці банківського персоналу відповідно до чинного законодавства України.

3. Утримано прибутковий податок із заробітної плати працівників банку.

4. Через відділення каси погашено заборгованість за короткостроковими позиками готівкою, що видано фізичній особі на поточні потреби.

5. За результатами проведеної ревізії каси оприбутковано виявлені залишки готівки.

6. Банк нарахував відсотки за короткострокові кредити, що видано суб'єктам господарської діяльності на поточні потреби.

7. Банк нарахував відсотки за видані кредити іншим банкам:

а) короткострокові;

б) довгострокові.

8. Надійшов платіж від покупця на користь клієнта, якого обслуговують в іншому банку.


Задача № 3

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій.

1. Банк відкрив в іншому банку кореспондентський рахунок і переказав на нього грошові кошти.


2. На рахунок «ЛОРО» банку Б зараховано суму на користь клієнта цього банку.

3. Банк нарахував відсотки за кошти, що перебувають на рахунку «ЛОРО».

4. Нараховано доходи за обслуговування та ведення рахунку «ЛОРО».

5. З кореспондентського рахунку, відкритого в іншому банку, погашено заборгованість перед банком – кореспондентом за одержаним міжбанківським кредитом.

6. За рахунок коштів кореспондентського рахунку банку в НБУ відкрито прямий кореспондентський рахунок в іншому банку.

7. Списано безнадійну кредиторську заборгованість: а) за міжбанківськими операціями; б) за операціями з клієнтами.

8. Відкрито обов'язкову кредитну лінію (у повній сумі контрактного, зобов'язання) клієнтові.


Задача № 4

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій

1. Видану позику клієнтові банку зараховують на поточний рахунок:

а) якщо позичальник - клієнт банку; б) якщо позичальник - клієнт іншого банку.

2. Перераховано комісію за відкриття кредитної лінії клієнтом.

3. Банк сплатив постачальникові за комплект оргтехніки.

4. Поміщення документів платника до картотеки через відсутність коштів на поточному рахунку.

5. Фізична особа внесла на свій поточний рахунок грошові кошти.

6. Клієнт одержав грошові кошти зі свого поточного рахунку на відрядження.

7. Фізична особа одержала кредит у банку на поточні потреби.

8. Комерційний банк отримав кредит у НБУ.

Задача № 5

Розкрити зміст операцій, що використовуються банками,

Дебет 3552 Кредит 1001.

Дебет 1001 Кредит 3801.

Дебет 3217 Кредит 1200.

Дебет 3801 Кредит 6204.

Дебет 2920 Кредит 1004.

Дебет 1600 Кредит 2602.

Дебет 5020 Кредит 3410.

Дебет 1001 Кредит 2600.

Задача № 6

Розкрити зміст операцій, що використовуються банками,

1. Дебет 2010 Кредит 1001.

2. Дебет 2600 Кредит 2018.

3. Дебет 1623 Кредит 1200.

4. Дебет 2602 Кредит 1500.

5. Дебет 7420 Кредит 3519.

6. Дебет 1200 Кредит 1623.

7. Дебет 7016 Кредит 1628.

8. Дебет 3900 Кредит 2600.

Задача № 7

Розкрити зміст операцій, що використовуються банками.

1. Дебет 3118 Кредит 6052.

2. Дебет 6203 Кредит 3112.

3. Дебет 1524 Кредит 2600.

4. Дебет 1200 Кредит 3118.

5. Дебет 4430 Кредит 3652.

6. Дебет 4430 Кредит 3511.

7. Дебет 9900 Кредит 9129.

8. Дебет 1600 Кредит 2600.

Задача № 8

Розкрити зміст операцій, що використовуються банками.

1. Дебет 1600 Кредит 2600.

2. Дебет 1001 Кредит 1200.

3. Дебет 1200 Кредит 3530.

4. Дебет 3530 Кредит 5001.

5. Дебет 6203 Кредит 3631.

6. Дебет 5020 Кредит 5000.

7. Дебет 1500 Кредит 2600

8. Дебет 1200 Кредит 3120.


Задача № 9

Скласти бухгалтерські проведення за наступними операціями, а також назвати обов'язкові реквізити.

Банк „ Укрінбанк" провів наступні операції за поточним рахунком клієнта ТОВ,, Аврора".

1. Зараховано виторг від реалізації продукції за .платіжним дорученням платника з іншого міста.

2. За грошовим чеком видано грошові кошти на заробітну плату.

3. За платіжним дорученням перераховано грошові кошти за виконані роботи з капітального ремонту приміщення.

4. На поточний рахунок клієнта зараховано наданий банком короткостроковий кредит.

5. За платіжним дорученням клієнта перераховано платежі до державного бюджету.

6. На поточний рахунок клієнта надійшов виторг від реалізації товарів.

7. За платіжним дорученням клієнта перераховано кошти за надані послуги зв'язку.

8. На поточний рахунок клієнта надійшов виторг від реалізації продукції в іноземній валюті.

Задача № 10

Скласти бухгалтерські проведення за господарськими операціями банку стосовно придбання та безкоштовного отримання основних засобів.

1. Банк сплатив постачальникові за комплект ЕОМ і оргтехніки у сумі

150 тис. грн.

2. Банк отримав комплект ЕОМ і оргтехніку у сумі 150 тис. грн.

3. За монтаж і установку придбаних основних засобів банк сплатив підряднику грошові кошти в сумі 1,5 тис. грн.

4. ЕОМ і оргтехніку вводять в експлуатацію і зараховують на баланс банку, суму визначити самостійно.

5. Місяцем пізніше нараховано амортизацію на основні засоби у сумі 200 грн.

6. З метою фінансування визначити джерело придбання основних засобів, суму визначити самостійно.

7. Банк отримав безкоштовно комп'ютер на суму 5,5 тис. грн.

8. Відділення банку отримало офісні меблі від постачальників на суму 260 тис. грн.


Задача № 11

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій.

1. Отримана готівка операційною касою установи банку.

2. З коррахунку НБУ погашено заборгованість перед бюджетом з ПДВ.

3. Нараховано дивіденди акціонерам банку.

4. Оприбутковано на склад МШП, що надійшли з експлуатації за цінами можливої реалізації.

5. Списано матеріали на виконання поточних робіт банку.

6. Погашено заборгованість банку за оренду приміщення.

7. Отримано внески від учасників до статутного капіталу банку.

8. Здано готівку банком на коррахунок НБУ.


Задача № 12

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій.

1. Видано гроші клієнтові з каси банку готівкою.

2. Реалізовано МШП зі складу банком.

3. Нараховано заробітну плату працівникам банку.

4. Банківська установа придбала валюту.

5. Виплачено заробітну плату працівникам банку.

6. Списано нестачу в касі за результатами проведеної інвентаризації.

7. Видано валюту юридичній особі з рахунку на відрядження.

8. Банк надав довгостроковий кредит суб'єктові господарської діяльності.


Задача № 13

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій.

1. Банком отримано дозвіл на підкріплення з обігової каси НБУ.

2. Сплачено зареєстрований статутний капітал.

3. Нараховано податок на додану вартість до сплати банківською установою.

4. Частині отриманого доходу банком направляються на створення резервного капіталу.

5. Передано МШП до експлуатації з банківської установи.

6. Утримано податок із заробітної плати працівника банку.

7. Банківська установа придбала облігації за номінальною вартістю.

8. На коррахунок надійшли кошти від орендної плати.

Задача № 14

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій.

1. Фізична особа отримала кредит готівкою на поточні потреби в установі банку.

2. Банком отримано комісійну винагороду за відкриття поточного рахунку клієнтові.

3. На короткострокових депозитах розміщено кошти в інших установах банку.

4. Клієнт погасив кредит перед установою банку.

5. До установи банку внесена готівка клієнтом.

6. Видано готівку в підзвіт касирові банку для обмінного пункту в національній валюті.

7. Стягнуто суму комісії за послуги банку з клієнта.

8. До установи банку надійшли грошові кошти за продаж власних акцій банку.


Задача № 15

Розкрити зміст господарських операцій банківських установ за наведеними даними.

1. Дебет 1528 Кредит 6014.

2. Дебет 7021 Кредит 2610.

3. Дебет 1001 Кредит 2600.

4. Дебет 2600 Кредит 1001.

5. Дебет 1811 Кредит 1200.

6. Дебет 1007 Кредит 1001.

7. Дебет 1200 Кредит 1911.

8. Дебет 3552 Кредит 1001.

Задача № 16

Зробити бухгалтерські записи щодо внутрішньобанківських операцій.

1. Перераховано аванс підприємству зв'язку за телеграфні послуги на суму 2500 грн, у тому числі ПДВ.

2. Видано аванс на службове відрядження працівникові банку в сумі 635 грн.

3. Видано аванс працівникові банку на придбання канцелярських товарів у сумі 430 грн.

4. Проведено нарахування коштів щодо інкасації торговельного виторгу магазину за квартал у сумі 1450 грн.

5. Нараховано заробітну плату персоналу банку за відпрацьований місяць у сумі 23400 грн.

6. Видано короткотермінову позику клієнтові банку в сумі 69000 грн.

7. Видано готівку за чеком клієнтові банку у сумі 24300 грн.

8. Витрати з капітального ремонту будівлі приміщення банку склали у сумі 2300 грн.

9. Проведено відрахування від Фонду оплати праці персоналу банку до цільових фондів у сумі 23450 грн.

10. Банк придбав патент на суму 18000 грн, терміном використання 10 років.

Задача № 17

Зробити бухгалтерські записи з внутрішньобанківських операцій.

Установа банку придбала автомобіль за вільноконвертовану валюту для операційної діяльності банку за первісною вартістю 36000 грн терміном використання 5 років.


Задача № 18

Зробити бухгалтерські записи щодо внутрішньобанківських операцій. Установа банку придбала автомобіль за вільноконвертовану валюту для операційної діяльності банку за первісною вартістю 10000 євро терміном використання 5 років. Курс гривні на дату передоплати складав 6,56 грн, а на дату оформлення - 6,76 грн.


Задача № 19

Станом на 01.12.2003 у комерційному банку «Промінвест» проведено інвентаризацію основних засобів, за результатами якої було виявлено три калькулятори, що не обліковуються на балансі банку, а також один вогнегасник. Вартість одного калькулятора - 350 грн, одного вогнегасника -889 грн. Також установлено нестачу однієї друкарської машинки за первісною вартістю 1500 грн, сума нарахованого зносу складає 345 грн. Винуватцем є матеріально відповідальна особа. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку банківських установ.


Задача № 20

Лізинґоодержувач уклав договір з оперативного лізингу на будинок на п'ять років. Первісна вартість будівлі складає 130000 грн, термін корисного використання складає 20 років. Ліквідаційна вартість будівлі - 5900 грн. Щорічна лізингова плата складає 25000 грн. Лізинґодавець застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку банківських установ.


Задача № 21

Облігацію за номінальною вартістю 1000 грн з 5-відсотковою купонною ставкою і погашенням через 5 років придбано на ринку з дисконтом 10%. Визначити поточний і кінцевий (сукупний) дохід цінного паперу за рік, п'ять років. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 22

Облігацію придбано за курсовою ціною 1200 грн, погашається через п'ять років за номінальною вартістю 1000 грн. Визначити річну ставку додаткового доходу.

Особа, яка володіє акцією, має збитки капіталу, оскільки ціна придбання вища за номінал. Сума збитку - за п'ять років позики. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 23

Державний валютний облігаційний займ має наступні суми:

100 млн євро на 100 тис. облігацій;

415 млн євро на 41,5 тис, облігацій;

7370 млн євро на 73,7 тис, облігацій.

Визначити номінальну вартість облігації. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 24

Визначити річний банківський відсоток за депозитним сертифікатом, що продано за номінальною вартістю 100 тис. грн і терміном погашення через рік за подвійним номіналом. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 25

Шестимісячний депозитний сертифікат розміщено за номінальною вартістю 100 тис. грн під 40% річних. Через два місяці поточна ринкова ставка за чотиримісячним борговим зобов'язанням склала 50%, і власник вирішив продати папір. Якою буде сума доходу від продажу? Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 26

Визначити термін погашення облігації номіналом 1000 грн з купонною ставкою 20% річних, щоб виплати за купоном склали половину номінальної вартості. Погашення цінних паперів проводять за номінальною вартістю. До дати погашення збільшеної вартості облігації сума погашення ціни і сплачених відсотків за купонами становитиме - (суму визначити). Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 27

Визначити ставку банківського відсотку на момент придбання облігації за ринковою вартістю 954,6 грн за номіналом 1000 грн та купонною ставкою 5%.

Позику видано на рік. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 28

Проаналізувати фінансовий стан банку за даними балансу, тис. грн, та зробити відповідні висновки за даними проведеного аналізу

Таблиця 1пор.

Найменування статей

Варіанти завдань

1/6

2/7

3/8

4/9

5/10

ПАСИВИ

П 1

Зобов'язання
1.

Кошти банків

358770

173128

195155

201420

345250

2.

Кошти клієнтів

1101308

625927

748420

785535

752420

3.

Інші депозити

1

1

1

1

1

4.

Боргові цінні папери, еміто-вані банком

0

0

0

0

0


Продовження таблиці 1

5.

Нараховані ви трати до сплати

25402

8305

8402

12320

12425

6.

Інші зобов'язання

74555

66702

78405

79525

81432
^ Усього зобов'язань

1560036

874063

1030383

371801

1191582

8.

^ Власний капітал

71160

60000

601500

601500

601500

9.

Капіталізовані дивіденди

0

8460

8550

8675

8725

10.

Акції

0

0

0

0

0

11.

Емісійні різниці

672

672

672

672

672

П 12.

Резерви та інші фонди банку.


2824

2663

2920

2.970

2995


13.

Результати переоцінювання необоротних активів551108205286310


14.

Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)


16475


16304


16500


16959


17100


15.

Прибуток (збиток за звітний рік)


4156


3226


3300


3580


3585
^ Усього власний капітал

95838

91433

633647

634642

634887
^ Усього пасивів

1655874

965496

1664030

1006443

1826469


продовження таблиці 1

АКТИВИ


1.

Грошові кошти та залишки в НБУ


158853


74563


407182


52185


647306

2.

Кошти в інших банках

391211

134675

134650

68420

135900

3.

Цінні папери на продаж

23992

50000

49400

48520

49685


4.

Кредити та заборгованість клієнтів


871206


538622


871335


631500


782920

5.

Інвестиційні цінні папери

1062

1047

1063

1068

1268


6.

Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії


2850


2857


2860


3100


3280


7.

Основні засоби та нематеріальні активи


166222


127713


155420


157720


161220


8.

Нараховані доходи до отримання


10872


6517


11620


12310


12590

9.

Інші активи

29606

29502

30500

31620

32300
^ Усього активів

1655874

965496

1664030

1006443

1826469


Задача № 29

Статутний капітал банку складає 2000 тис. грн, а резервний капітал – 50%статутного. За рік банком отримано прибуток у сумі 1600 грн. Визначити, яка сума резервного капіталу банку. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 30

Банк випустив векселі на суму 30 тис. грн терміном на 90 днів зі сплатою 12% річних. Яку суму одержить банк від клієнтів і клієнти від банку, продаючи йому векселі, після закінчення терміну. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 31

Банк установив ставку за кредитом на рівні 15%, а за депозитом - 10% річних. До нього звернулися за позичкою два клієнти. Сума кредитної заявки на рік в обох клієнтів однакова - 800 тис. грн, а залишки коштів на депозитному рахунку різні: в одного 600 тис. грн, а в іншого - 700 тис. грн. Визначити суму розриву між кредитом і депозитом. Визначити, яку суму сплатять клієнти банку за користування кредитом. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 32

Клієнт розмістив депозит у банку в сумі 500 тис. грн, терміном на 15% річних зі сплатою щомісяця відсотків. Визначити суму місячного доходу за простими відсотками. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 33

Банк надав кредит юридичній особі на суму 500 тис. грн терміном на 2 роки зі щомісячним погашенням відсотків. Визначити суму щомісячного погашення боргу та загальну суму погашення кредиту клієнтом, якщо відомо, що річна відсоткова ставка складає 17%. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача № 34

Провести аналіз фінансових ресурсів банку та зробити відповідні висновки, якщо відомо, що зобов'язання банку склали на початок звітного періоду 81000 тис. грн, а на кінець звітного періоду - 76985,0 тис. грн. Капітал банку на початок звітного періоду склав 41535,0 тис. грн, а на кінець звітного періоду -51234,7 тис. грн. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача № 35

Банк залучив депозитний вклад від юридичної особи в сумі 345768 тис. грн. терміном на 3 місяці під 8% річних. Визначити загальну суму погашення заборгованості та щомісячну суму заборгованості перед клієнтом. Дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

^ 3. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки.

2. Принципи та побудова плану рахунків комерційними банками.

3. Баланс комерційного банку.

4. Параметри і форми аналітичного обліку.

5. Банківська документація.

6. Зміст обліково-операційної роботи і побудова бухгалтерського апарату.

7. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку.

8. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банків.

9. Облік операцій з формування статутного капіталу.

10. Загальні принципи розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків.

11. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій.

12. Облік міжбанківських розрахунків.

13. Арешт грошових коштів комерційних банків, а також безспірне списання коштів та облік цих операцій.

14. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями та платіжними вимогами-дорученнями.

15. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями та розрахунковими чеками.

16. Облік операцій при розрахунках акредитивами та розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників і безспірне стягнення коштів.

17. Класифікація та характеристика звітності комерційних банків.

18. Внутрішній аудит банків.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. - К.,1996.

2. Закон України "Про економічну самостійність України" від 03.08.90. //Відомості ВРУ. - 1990. -№34.

3. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991// Відомості ВРУ.-1997.-№24.

4. Закон України "Про власність" від 26.03.91// Відомості ВРУ. - 1991- № 20.

5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 // Голос України. - 2000. - № 164. - 7 вересня.

6. Закон України "Про оперативно-розрахункову діяльність" від 18.02.92.// Відомості ВРУ.- 2000.

7. Закон України "Про національний банк України" від 20.05.99.// Урядовий кур’єр. - 1999. - 1 липня.

8. Закон України "Про банки і банківську, діяльність" № 2121-111 від 07.12.2000// Бухгалтерія. - 2001.- № 6 c. 10

9. Закон України "Про внески змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення боротьби з порушенням бюджетного законодавства" від 07.10.97.

10. Закон України "Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами" № 2181-111 від 21.12.2000 //Бухгалтерія.-2001-№ 9. - С.7.

11. Герасимович А.М. Облік та аудит у комерційних банках. - Л. 1999. -С.510.

12. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. - К.5 2001. -С.635.

13. Остапишин Т.Н. Основи банківської справи. - К.у 1999. - 106 с.

14. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности. -К. • 1999.- 188 с

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік і аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін вввчання)


Укладач старш. викл. Н.В.Черевик

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О.Касич


Підп. до др.__________ Формат 60 84 х 1/16. Папір тип. Друк, ризографія.

Ум. друк. арк. _____ Наклад_____ прим. Зак. № ________Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни «облік І аудит у банках»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Облік І аудит» у банках денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " облік у селянських та фермерських господарствах " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік у селянських та фермерських господарствах" для студентів...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи