Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" icon

Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Організація обліку " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 "Облік І аудит"
Скачати 178.09 Kb.
НазваМетодичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Організація обліку " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 "Облік І аудит"
Дата26.09.2012
Розмір178.09 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки


Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”


Укладач: старш. викл. Н.Л. Федорченко

Рецензент д.е.н., проф.. А.О. Касич

Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДУ ім. Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТВступ…………………………………………………………………………..4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни ……………………………………………………………………5

 1. Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання………………………...........................................................7

 2. Питання до модульного контролю………………………………………14

Список літератури………………………………………………………….. 17


ВСТУП


Організація обліку – самостійний розділ курсу бухгалтерського обліку, який має для бухгалтерів особливо важливе значення. Для підготовки працівників обліку вищої кваліфікації цей розділ з метою найбільш продуктивного опрацювання організаційних питань виділений у самостійний курс.

Розрізнені принципи та методи ведення обліку, які раніше розглядалися в теорії обліку або його фінансовій чи управлінській частині, стають тепер надбанням гласності, збагачують науковий досвід і дають підгрунтя для створення нового курсу, ім’я якого – організація бухгалтерського обліку.

За час свого існування практика організації обліку зуміла досягти значних результатів: вона накопичила певний досвід, виробила свої методи, вивела і встановила правила організації, закріпила їх на досвіді й чисто практичною діяльністю довела право на своє існування.

Організація бухгалтерського обліку – це цілеспрямована діяльність керівників підприємства зі створення, постійного впорядкування та вдосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Організація бухгалтерського обліку передбачає вирішення наступних принципово важливих питань.

 1. Розробка концепції облікової політики підприємства.

 2. Межі застосування фінансового та управлінського обліку.

Від вирішення цих питань залежить структура та якість обліку, урахування запитів управлінської системи і функціонування інформаційної системи підприємства.


^ 1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни

Таблиця 1

№ темиТема

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Кількість годин

(лекц)

Кількість годин

срс

Кількість годин

(лекц)

Кількість годин

срс

МОДУЛЬ І

1
Бізнес і організація обліку
2

2
2

2

Організація облікової політики підприємства


1

1


0,5

1

3

Організація діловодства, документування операцій та документообігу


2

21

2

4

Організація роботи облікового апарату


2

2


1

2

5

Організація бухгалтерського контролю


2

2


1

2

6

Організація обліку і контролю запасів, доходів і витрат


4

42

4

МОДУЛЬ 2

7

Організація обліку і контролю праці та її оплати.

3

3
3

8

Організація обліку і контролю основних засобів та нематеріальних активів


2

2


1

2


Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

9

Організація обліку і контролю зобов’язань, грошових, розрахункових та фінансових операцій


4

4
4

10

Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань


1

10,5

1

11

Організація звітності на підприємстві


2

3


1

3

12

Особливості організації облікової роботи на малих підприємствах


2

21

2
Всього

28

28

14

282 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦІПЛІНИ для самостійного опрацювання

МОДУЛЬ 1

^

Тема 1 Бізнес і організація обліку


 1. Принципи організації бухгалтерського обліку.

 2. Предмет організації бухгалтерського обліку.

 3. Поняття об’єкта організації бухгалтерського обліку та його характеристика.

 4. Методи організації бухгалтерського обліку.

 5. Підприємство – від створення до ліквідації.
^

Питання для самоперевірки


 1. Що забезпечує правильне ведення бухгалтерського обліку?

 2. Які основні вимоги висуваються до бухгалтерського обліку?

 3. Які дореєстраційні, реєстраційні та післяреєстраційні етапи діяльності суб’єктів підприємництва можно виділити?

 4. Які документи необхідно розробити та подати для реєстрації , ліквідації та реорганізації підприємства?

 5. В яких випадках здійснюється ліквідація підприємства?

 6. Що забезпечує правильна організація бухгалтерського обліку?

Література: [1 с.9-42, 4, 12]
^

Тема 2 Організація облікової політики підприємства


 1. Розкриття облікової політики.

 2. Фактори вибору облікової політики.

 3. Наказ про облікову політику підприємства.

 4. Зміни облікової політики.

 5. Відображення облікової політики в примітках до фінансової звітності.


Питання для самоперевірки

 1. Що розуміють під обліковою політикою підприємства?

 2. Які фактори впливають на вибір облікової політики?

 3. В чому полягає мета та завдання облікової політики?

 4. В яких випадках облікова політика може змінюватись?

 5. Яким документом оформляється облікова політика підприємства?

Література: [1 с.47- 56, 9, 8.]


Тема 3 Організація діловодства, документування операцій та документообігу

1 Поняття документообігу та його організація.

2 Стадії та складові документообігу.

3 Документообіг на стадії складання, просування та обробки первинних документів.

4 Організація зберігання документів: поточні та постійні бухгалтерські архіви.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке діловодство?

 2. Що таке номенклатура справ і як вона будується?

 3. Що таке документ? За якими ознаками класифікуються документи?

 4. Що таке документообіг? Хто складає і для чого призначений графік документообігу?

 5. Яким чином організується документообіг?

Література: [1 с.70-92, 11,12 ].


Тема 4 Організація роботи облікового апарату

1.Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки підприємства.

2.Типи структур апарату бухгалтерії.

3.Структура положення про бухгалтерію.


Питання для самоперевірки

 1. Для чого призначена бухгалтерія?

 2. Які функції повинен виконувати головний бухгалтер?

 3. Що розуміють під організаційною структурою бухгалтерії?

 4. Які типи структурної побудови бухгалтерії Вам відомі?

 5. Яке значення мають посадові інструкції?

Література: [1 с.98-126, 5,7]


Тема 5 Організація бухгалтерського контролю.

 1. Бухгалтерський контроль: поняття і мета, функції і завдання, суб’єкти і об’єкти.

 2. Форми здійснення бухгалтерського контролю


Питання для самоперевірки

 1. Що Ви розумієте під внутрішньогосподарським контролем? Розкрити його особливості.

 2. Яка мета і завдання бухгалтерського контролю?

 3. Охарактеризуйте основні форми здійснення бухгалтерського контролю.

 4. В чому суть і основні завдання інвентаризації як методу наступного господарського контролю?

 5. В чому суть та основні завдання внутрішньої ревізії та внутрішнього аудиту?

Література: [1 (стор.131-152), 16, 19 ]


Тема 6 Організація обліку і контролю запасів, доходів і витрат

 1. Загальні питання організації обліку і контролю запасів.

 2. Організація обліку надходження, зберігання та вибуття запасів.

 3. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів.

 4. Особливості організації обліку доходів діяльності.

 5. Особливості організації обліку витрат виробництва і витрат діяльності.

 6. Особливості організації обліку фінансових результатів.


Питання для самоперевірки

 1. Новести основні завдання організації обліку запасів.

 2. Назвати особливості організації бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та використанням запасів.

 3. Які основні завдання організації обліку та контролю доходів і результатів діяльності підприємсва?

 4. За якими основними ознаками можна провести класифікацію витрат підприємства? Навести приклади.

 5. Які основні завдання організації обліку процесу виробництва та завдання організації обліку витрат діяльності підприємства?

Література: [1 с. 301, 380, 407, 5, 3]

^ МОДУЛЬ ІІ

Тема 7 Організація обліку і контролю праці та її оплати.

1 Кадрова документація: склад і види.

2 Організація обліку оплати праці.

3 Визначення облікового складу працівників.

4 Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків праці.

5 Організація бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати.


Питання для самоперевірки

 1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

 2. Які існують види та типові форми кадрової документації з обліку особового складу?

 3. Назвати типові форми первинних документів з обліку праці та її оплати.

 4. Які існують форми та системи оплати праці?

 5. Який порядок надання щорічних основних та додаткових відпусток?

Література: [1 (стор.233- 262), 13,15]


Тема 8 Організація обліку і контролю основних засобів та нематеріальних активів
 1. ^

  Основні завдання та нормативна база організації обліку основних засобів.

 2. Організація обліку надходження, ремонту, вибуття основних засобів.

 3. Організація обліку орендних та лізингових операцій.

4. Організація обліку нематеріальних активів.Питання для самоперевірки

 1. Які основні завдання організації обліку і контролю наявності та руху основних засобів?

 2. Яка інформація про основні засоби зазначена в наказі про облікову політику?

 3. Які особливості організації первинного обліку основних засобів?

 4. Як організувати облік амортизації основних засобів?

 5. Яким чином організувати бухгалтерський контроль за використанням основних засобів на підприємстві?

Література: [1 с.266-291, 9,14]


Тема 9 Організація обліку і контролю зобов’язань, грошових, розрахункових та фінансових операцій
 1. ^

  Організація обліку зобов’язань: позик, векселів виданих, розрахунків з постачальниками, розрахунків за податками і платежами.

 2. Організація обліку грошових коштів: в касі та на рахунках в банку.

 3. Організація обліку дебіторської заборгованості.

 4. ^

  Організація обліку фінансових інвестицій.Питання для самоперевірки

 1. Які завдання поставлені перед організацією обліку грошових коштів?

 2. Якими первинними документами регулюється організація обліку касових операцій?

 3. Як слід організувати роботу в касі?

 4. Яким чином здійснюється внесення готівки до банку?

 5. Яким чином проводиться організація обліку грошових коштів в банку?

Література: [1 с.337-372, 16,17]


Тема 10 Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань

 1. Організація обліку реформування статутного капіталу.

 2. Організація обліку змін статутного капіталу.

 3. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу.

4. Організація обліку забезпечення зобов’язань. Інвентаризація зобов’язань.
^

Питання для самоперевірки


 1. Які завдання ставляться перед організацією обліку власного капіталу?

 2. Як формується власний капітал на підприємствах різних організаційно-правових форм?

 3. Який порядок оформлення засновницького опису майна?

 4. Які джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства?

 5. Що спільного та відмінного у створенні відкритого акціонерного товариства та закритого акціонерного товариства?
^
Література: [1 с.174-201, 7,9.]


Тема 11 Організація звітності на підприємстві
 1. Загальні принципи організації складання фінансової звітності.
 2. Загальні принципи організації надання фінансової звітності.
 3. ^
  Порядок виправлення помилок у звітності.
 4. Організація складання Приміток до фінансової звітності.


Питання для самоперевірки

 1. Розкрити принципи фінансової звітності.

 2. Які існують способивиправлення помилок у фінансовій звітності?

 3. Яке призначення форми №5 фінансової звітності?

 4. Яки терміни подання квартальної та річної бухгалтерської звітності?

 5. Для чого призначено внутрішня звітність на підприємстві?

Література: [1 с.439-453, 2,10]


Тема 12 Особливості організації облікової роботи на малих підприємствах
 1. ^

  Організація бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва.

 2. Організація оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

 3. Особливості складання та надання звітності суб’єктів малого підприємництва.Питання для самоперевірки

 1. Яким нормативним документом визначені критерії віднесення підприємств до малих?

 2. Які облікові регістри можуть вести малі підприємства відповідно до чинного законодавства?

 3. В чому полягає суть сплати єдиного податку?

 4. Які особливості складання звітності спільних малих підприємств?

Література: [1 с.453-462, 13,15]


^ 3 ПИТАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

  1. Розкрити поняття “Організація бухгалтерського обліку”.

  2. Сформулювати коло функцій і завдань організації бухгалтерського обліку та контролю.

  3. Дати характеристику принципів організації обліку і контролю.

  4. Визначити предмет курсу “Організація обліку і контролю”.

  5. Дати характеристику об’єктів організації обліку і контролю.

  6. Визначити зміст поняття методу організації бухгалтерського обліку і контролю. Охарактеризувати різні методи.

  7. Сутність і структура проекту організації бухгалтерського обліку.

  8. Взаємозв’язок курсу з суміжними дисциплінами.

  9. Загальна побудова і зміст облікового процесу.

  10. Основні стадії організації бухгалтерського обліку.

  11. Облікова політика підприємства.

  12. І нформаційна і контрольна функції бухгалтерського обліку.

  13. Етапи контрольного процесу.

  14. Бюджетування як основа оперативного контролю.

  15. Аналітичний процес як складова частина облікового процесу.

  16. Сутність поняття облікової номенклатури.

  17. Організація облікових номенклатур первинного, поточного та підсумкового обліку.

  18. Організація процесу документування.

  19. Розробка форм відображення облікової інформації.

  20. Виправлення помилок у первинних документах та облікових реєстрах.

  21. Особливості організації аналітичних та контрольних номенклатур.

  22. Шляхи зменшення кількості документів.

  23. Складання і оформлення службових документів.

  24. Поняття документообігу та його організація.

  25. Методи організації руху носіїв облікової інформації.

  26. Особливості організації документообігу на різних облікових етапах.

  27. Організація зберігання документів.

  28. Організаційне забезпечення обліку і контролю.

  29. Організаційне забезпечення обліку і контролю.

  30. Організаційні форми бухгалтерського обліку.

  31. Розподіл праці між структурними підрозділами.

  32. Методика і техніка розробки положення про підрозділи бухгалтерської служби.

  33. Планування і контроль строків виконання облікових та контрольних робіт.

  34. Основні принципи організації праці виконавців облікового процесу.

  35. Об’єкти та етапи наукової організації праці.

  36. Розподіл та кооперація праці.

  37. Нормування бухгалтерської праці.

  38. Оптимізація складу та чисельності працівників бухгалтерської служби.

  39. Посади в структурі бухгалтерії та їх організаційне регламентування.

  40. Карта організації праці виконавців служб обліку та контролю.

  41. Особливості організації праці керівників служб обліку та контролю.

  42. Організація ергономічного та соціального забезпечення обліку.

  43. Організація робочих місць.


Модуль 2

  1. Загальні питання організації обліку і контролю запасів.

  2. Організація складського обліку.

  3. Організація обліку заготування та придбання матеріалів.

  4. Матеріально відповідальні особи, їх права та обов’язки.

  5. Організація обліку витрат.

  6. Оперативний контроль виробництва.

  7. Організація обліку і контролю доходів.

  8. Загальні принципи організації обліку і контролю праці та її оплати.

  9. Облік особистого состава підприємства.

  10. Організація обліку заробітної плати.

  11. Організація обліку наявності та руху основних фондів та нематеріальних активів.

  12. Організація контролю за рухом, використанням та збереженням основних засобів.

  13. Організація інвентарного обліку основних засобів.

  14. Організація обліку коштів та операцій на рахунках у банках.

  15. Організація обліку і контролю розрахунків.

  16. Організація обліку результатів господарчої діяльності.

  17. Організація податкового обліку.

  18. Організація обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу.

  19. Особливості організації обліку і контролю в акціонерних товариствах.

  20. Особливості організації обліку і контролю в торгівельних підприємствах.

  21. Особливості організації обліку і контролю в страхових компаніях.

  22. Головні принципи організації звітності.

  23. Головні принципи організації звітності.

  24. Інформаційне забезпечення облікового процесу.

  25. Організація технічного забезпечення обліку та контролю.

  26. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку і контролю.

  27. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку й контролю.

список літератури


1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підручник.- Житомир: ПП « Рута», 2006. – 527 с.

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: 2000. – 692 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

4. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Збірник вправ: – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 100 с.

5. Грабова Н.М., Домбровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торгівельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

6. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навч. посібник/ Під ред. М.В.Кужельного. – К.: А.С.К.., 2000. – 272 с.

7.Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2000. – 504 с.

8. Завгородній В.П.. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с

9. Зав городній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2006. – 848 с.

10.Индукаев В. Организация оперативного учета и контроля издержек производства. – М.: Финансы и статистика, 2006 . – 144 с.

11. Литвин Ю.А., Олійник В.М., Палюх М.С., Семчишин М.В. ОрганІзацІя бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво, 2008. – 326с.

12. Наринский О.С. Организация бухгалтерського учета на промышленных предприятиях. – Л.: ЛФЭИ, 2004. – 224 с.

13. Сопко В., Завгородний В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260с.

14. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник; За ред. Кузьмінського А.М.. –К.: Вища школа, 2003.- 224 с.

15.Теорія бухгалтерського обліку / Підручник. За ред.. Кузьмінского М.А. – К.: А.С.К., 2000. – 268с.

16. Шмигель. А.Д. Организация бухгалтерского учета:- К.: Вища школа, 2008.-308 с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”.


Укладач старш. викл. Н.Л. Федорченко

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою “Облік і аудит” А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

3


9600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconЗ навчальної дисципліни «облік І аудит у банках»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Облік І аудит» у банках денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconАудит у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconЗ навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" icon"облік у селянських І фермерських господарствах"
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських І фермерських господарствах" для...
Методичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" Організація обліку \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 \"Облік І аудит\" iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи