Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 191.98 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір191.98 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050200 - „МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050200 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.І. Авраменко

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _____від „____”_____________2010 р.

Заступник голови методичної ради ________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ..........................................................................................................................4

Перелік практичних занять............................................................................ ……..5

Практичне заняття № 1 Теоретичні основи оподаткування ................................5

Практичне заняття № 2 Податкова політика України, її вплив на розвиток економіки держави……………………………………...6

Практичне заняття № 3 Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”……………………………………… .......7

Практичне заняття № 4 Закон України „Про податок на додану вартість”…......9

Практичне заняття № 5 Єдиний податок ............................................................10

Практичне заняття № 6 Акцизний збір.................................................................11

Практичне заняття № 7 Закон України „Про податок із доходів фізичних осіб”.............…………………………………………....13

Практичне заняття № 8 Плата за землю.................................................................15

Практичне заняття № 9 Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів………………………16

Практичне заняття № 10 Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”………………………………...18

Список літератури.....................................................................................................20


3


ВСТУП


Для існування будь-якої держави необхідні величезні фінансові ресурси. В акумуляції їх першочергова роль належить податкам і податковій системі, адже податки є одним із основних джерел наповнення державного бюджету України.

Економічні відносини, пов’язані з податками, цікавлять не тільки спеціалістів, а й звичайних громадян. Із розвитком малого підприємництва питання оподаткування охоплюють усе ширше коло суб’єктів господарювання, які потребують роз’яснень податкового законодавства. Цьому сприяє постійне внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів, запровадження нових форм і видів звітності.

Для керівників підприємств важливим є знання податкового законодавства, насамперед для того, щоб уникнути порушень у податковому обліку, які виникають через неможливість своєчасно простежити за всіма змінами та застосувати їх на практиці.

Історія оподаткування свідчить, що податки можуть бути не тільки джерелом наповнення бюджетів, а й інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів. Податки можуть використовуватись для досягнення певної мети підприємства. Тому керівники підприємств будь-якого рівня повинні вміти оптимізувати оподаткування своєї діяльності, знати і дотримуватися термінів сплати податків, щоб уникнути сплати штрафних санкцій. Важливе значення також має знання системи податкових пільг, які досить часто є чинником, що суттєво впливає на зниження суми податку, який підлягає сплаті. Тому знання податків і податкової політики є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців і запорукою успішної діяльності підприємства.

Ці методичні вказівки містять перелік завдань та приклади розв’язання задач, які студент повинен опанувати у ході вивчення дисципліни.

4

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1

Тема. Теоретичні основи оподаткування

Мета: дослідження теоретичних основи оподаткування

^ Короткі теоретичні відомості

Сучасна система оподаткування являє собою поєднання податкової теорії, створення податкової системи, різних форм податків, методів їх стягнення, контролю за їх використанням тощо. Оподаткування має свою методологію, тобто теоретичне, науково-практичне та правове обґрунтування суті, поняття податку та одночасно дослідження його як економічної категорії та конкретної форми взаємовідносин між суб'єктом та об'єктом оподаткування.

Базою методології оподаткування є дії загальних економічних законів суспільства, а також чинна в державі законодавча база. Головна мета оподаткування — розробка економічного змісту, складу, форм і відповідного механізму їх обчислення й оплати, встановлення відповідних прав та обов'язків платників і відповідальності за порушення цих обов'язків.

Як економічна категорія, податок повинен відповідати тій системі розширеного відтворення, що існує в конкретній державі, тій фазі економічного розвитку, яка характерна для певного часу.

Завдання до теми.

Підготувати теоретичні питання:

 1. Періоди розвитку оподаткування.

 2. Риси податку.

 3. Функції та види податків.

 4. Етапи формування податкової системи України.

Контрольні питання

 1. Охарактеризувати періоди розвитку оподаткування.

 2. Назвати риси податку.

5

 1. Назвати функції та види податків.

 2. Назвати та охарактеризувати етапи формування податкової системи України.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].


^ Практичне заняття № 2

Тема. Податкова політика України, її вплив на розвиток економіки держави

Мета: ознайомлення з податковою політикою України

^ Короткі теоретичні відомості

Податки є основним фінансовим ресурсом держави і тому ефективне управління ними є основою державного управління взагалі. Залежно від стану економіки, її цілей, які на даному етапі розвитку держава вважає пріоритетними, повинні змінюватись принципи побудови податкової системи і методи використання податкового інструментарію. Характер і цілі податкової системи визначає податкова політика, яка являє собою діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків.

Завдання до теми.

Підготувати теоретичні питання:

 1. Принципи побудови податкової політики.

 2. Критерій розподілу податкового навантаження.

 3. Податкові пільги як фактор стимулювання окремих видів діяльності, їх форми та роль у формуванні податкової політики.

Контрольні питання

 1. Назвати принципи побудови податкової політики.

 2. Охарактеризувати критерій розподілу податкового навантаження.

 3. Назвати види податкових пільг.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].


6

^ Практичне заняття № 3

Тема. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

Мета: ознайомлення з порядком нарахування податку з прибутку підприємств.

Короткі теоретичні відомості

Провідним елементом системи прямих податків є податок на прибуток підприємств. Прямі податки, хоча й поступаються непрямим за своєю питомою вагою у формуванні бюджету, але мають суттєве значення в податковій системі України. В умовах західної демократії прибуткове оподаткування має, насамперед, політичні переваги. Цей податок – продукт цілої епохи економічного і політичного розвитку суспільства, фіскальний інститут, властивий високій культурі державності із витонченим механізмом функціонування, що потребує від платників і збиральників осмисленого відношення до своїх прав і обов'язків.

Завдання до теми.

Підготувати теоретичні питання:

 1. Платники та об’єкт оподаткування.

 2. Валові доходи та валові витрати.

 3. Витрати подвійного призначення.

 4. Операції особливого виду.

 5. Амортизація.

Контрольні питання

 1. Назвати платників та об’єкт оподаткування.

 2. Дати визначення валових доходів та валових витрат.

 3. Назвати витрати подвійного призначення.

 4. Які операції належать до операцій особливого виду ?

 5. Дати визначення амортизації.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 12].


7

Приклад розв’язування задач

Задача

Підприємство „Троянда” у звітному кварталі відвантажило цукор на суму 36 000 грн (з ПДВ); оприбуткувало паливо на суму 1800 грн (з ПДВ);отримало пеню від постачальника за несвоєчасне постачання товару в сумі 500 грн ; надало безповоротну фінансову допомогу неприбутковій організації в сумі 6 000 грн. Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року склав 100 000 грн.

Визначити суму податку з прибутку, яку повинно сплатити підприємство.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступними формулами:

ОП = ВД – ВВ – А, де

ОП – оподатковуваний прибуток,

ВД – валові доходи,

ВВ – валові витрати,

А – амортизація.

ВД = 30 000 + 500 = 30 500 грн

ВВ = 1500 + 5 000 = 6 500 грн

ОП = 30 500 – 6 500 = 24 000 грн


^ Практичне заняття № 4

Тема. Закон України „Про податок на додану вартість”

Мета: ознайомлення з порядком нарахування податку на додану вартість

Короткі теоретичні відомості

Податок на додану вартість (ПДВ) є основним і найбільш стабільним джерелом податкових надходжень до бюджету. Це універсальний непрямий податок, оскільки сплачується не за рахунок прибутку платників податків, а за рахунок коштів, одержуваних від покупців товарів (робіт, послуг), реалізованих

8

платниками податків. Цим податком оподатковується дохід, що йде на кінцеве споживання. ПДВ, на відміну від інших непрямих податків, дозволяє державі одержувати частину доходу на кожній стадії виробничого і розподільного циклу. При цьому кінцевий дохід держави від цього податку не залежить від кількості проміжних виробників.

Завдання до теми:

Підготувати теоретичні питання:

 1. Платники ПДВ та об’єкт оподаткування.

 2. База та ставки податку.

 3. Операції, що звільнені від оподаткування та не є об’єктами оподаткування.

 4. Податковий кредит.

Контрольні питання

 1. Хто є платником ПДВ ?

 2. Вказати базу та ставки податку.

 3. Назвати операції, що звільнені від оподаткування та не є об»єктами оподаткування.

 4. У чому сутність податкового кредиту ?

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10].


Приклад розв’язування задач

Задача

Підприємство „Троянда” у звітному кварталі відвантажило цукор на суму 36 000 грн (з ПДВ); оприбуткувало сировину на суму 18 000 грн (з ПДВ).

Визначити суму ПДВ, яку підприємство має право віднести до податкового кредиту.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступними формулами:

ПДВ = ПЗ –ПК,

де ПДВ – сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету чи

поверненню з бюджету;

9

ПЗ – податкове зобов’язання з ПДВ;

ПК – податковий кредит з ПДВ.

ПДВ = 6 000 – 3 000 = 3 000 грн.


^ Практичне заняття № 5

Тема. Єдиний податок

Мета: ознайомлення з порядком нарахування та сплати єдиного податку

Короткі теоретичні відомості

Податкова система будь-якої країни ставить собі за мету, по-перше, акумулювати фінансові ресурси в руках держави для того, щоб виконувати свої обов'язки перед суспільством щодо забезпечення соціальних умов життя

населення, утримання органів державного управління, армії, флоту і для створення резервів на покриття витрат, викликаних надзвичайними подіями; по-друге, стимулювати розвиток економіки держави за рахунок розширеного відтворення. Спрощена система оподаткування дає змогу суб’єктам малого підприємництва зменшити податкове навантаження, викликане необхідністю сплати податків.

Завдання до теми.

Підготувати теоретичні питання:

 1. Суб’єкти малого підприємництва.

 2. Платники єдиного податку.

 3. Ставки податку та база оподаткування.

Контрольні питання

 1. Хто належить до суб’єктів малого підприємництва?

 2. Хто є платником єдиного податку?

 3. Назвати ставки податку та базу оподаткування.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 19].


10

Приклад розв’язування задач:

Задача

Платник єдиного податку реалізує верстат. Залишкова вартість верстата становить 5 000 грн. Верстат реалізовано за ціною 7 000 грн (з ПДВ). Визначити, яку суму єдиного податку сплатить підприємець.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступною формулою:

ЄП = (ВР –ЗВ) х 6 %, де

ЄП – сума єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету;

ВР – вартість реалізації об’єкта;

ЗВ – залишкова вартість об’єкта.

ЄП = (6 000 – 3 000) х 6% = 3 000 х 6 % = 180 грн.


^ Практичне заняття № 6

Тема. Акцизний збір

Мета: ознайомлення з порядком нарахування акцизного збору

Короткі теоретичні відомості

Одним із видів непрямого оподаткування є акцизний збір. Він є досить важливим фінансовим інструментом регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи акцизний збір на тютюнові та горілчані вироби, держава добивається обмеження їх споживання. При акцизному оподаткуванні імпорту здійснюється захист власних товаровиробників. Оподаткування предметів розкоші має на меті перерозподіл доходів між різними верствами населення. Застосування акцизного збору дає змогу вилучати частку прибутку підприємств - монополістів з виробництва окремих товарів. За своєю економічною сутністю акцизний збір - фінасовий інструмент перерозподілу доходів між різними верствами населення і підприємницькими структурами.

Завдання до теми.

11

Підготувати теоретичні питання:

 1. Платники та ставки акцизного збору.

 2. Об’єкти оподаткування.

Контрольні питання

 1. Назвати платників та ставки акцизного збору.

 2. Назвати об’єкти оподаткування.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 23].


Приклад розв’язування задач:

Задача

Підприємство „Мрія” відвантажило 6 000 літрів горілки із вмістом спирту 40 %. Ставка акцизного збору становить 15 грн за літр - 100% спирту.

Визначити суму податків, які повинно сплатити підприємство та терміни

їх сплати.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступною формулою:

АЗ = С х О,

Де АЗ – сума акцизного збору, що підлягає сплаті до бюджету,

С – ставка акцизного збору,

О – оподатковуваний оборот.

АЗ = 6 000 : (100 % : 40 %) х 15 = 36 000 грн.


^ Практичне заняття № 7

Тема. Закон України „Про податок із доходів фізичних осіб”

Мета: ознайомлення з порядком нарахування та сплати податку із доходів фізичних осіб

Короткі теоретичні відомості

Система оподаткування доходів фізичних осіб у кожній країні є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами – платниками

податків. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого

12

– виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Тому, встановлюючи розміри оподаткування доходів фізичних осіб, держава прагне не тільки забезпечити стабільну дохідну базу, а й чинити вплив на розмір заощаджень громадян, діяльність фізичних осіб – суб’єктів господарської

діяльності, з метою оптимального здійснення своєї стратегії розвитку.

Завдання до теми.

Підготувати теоретичні питання:

 1. Платники податку з доходів фізичних осіб.

 2. Право на податковий кредит.

 3. Податковий агент, його повноваження.

 4. Ставки податку для оподаткування заробітної плати.

 5. Оподаткування доходів нерезидентів.

Контрольні питання

 1. Хто є платником податку з доходів фізичних осіб ?

 2. Коли виникає право на податковий кредит?

 3. Назвати повноваження податкового агента.

 4. Які ставки податку для оподаткування заробітної плати?

 5. Як здійснюється оподаткування доходів нерезидентів ?

Література: [18].


Приклад розв’язування задач

Задача

На підприємстві одному з працівників нарахована заробітна плата в сумі 1 200 грн, іншому – в сумі 500 грн.

Визначити суму податку з доходів, яку буде утримано із заробітної плати.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступними формулами:

ПДФО = (ЗП – У - П) х С,

Де ПДФО – сума податку з доходів фізичних осіб,

ЗП – нарахована заробітна плата,

13

У – сума утримань із заробітної плати,

П – пільга,

С – ставка ПДФО.

ПДФО = (1200 – 1200 х 3,6 %) х 15 % + (500 – 500 х 3,1 % - 302,50) х 15 % = 1156,8 х 15 % + 182 х 15 % = 173,52 + 27,3 = 200,82 грн.


^ Практичне заняття № 8

Тема. Плата за землю

Мета: ознайомлення з порядком нарахування та сплати земельного податку

Короткі теоретичні відомості

Закон України "Про плату за землю" встановлює, що використання землі є платним. Плата за землю існує у вигляді земельного податку або орендної плати і визначається залежно від якості й місцезнаходження земельної ділянки. При цьому власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок, а орендарі - орендну плату. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності, користуванні, у тому числі на умовах оренди. Суб'єктом плати за землю (платником) є власник землі та землекористувач, у тому числі орендатор. Розмір земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів і встановлюється у вигляді плати за одиницю земельної площі з розрахунку за рік.

^ Завдання до теми.

Підготувати теоретичні питання:

 1. Призначення податку та напрям використання його коштів.

 2. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності як різновид плати за землю.

 3. Особливості оподаткування земель промисловості, транспорту, лісового, водного фондів.

14

 1. Порядок сплати податку за землі курортних місцевостей.

 2. Оподаткування територій природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Контрольні питання

 1. Назвати напрям використання коштів, отриманих від сплати податку.

 2. Назвати особливості оподаткування земель різного призначення.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 13].

Приклад розв’язування задач

Задача

Житлово-будівельний кооператив займає площу 800 м 2. Грошова оцінка землі встановлена в сумі 300 грн за 1 м2 . Земельна ділянка, на якій розташований кооператив, належить до категорії земель населених пунктів, грошову оцінку яких установлено.

Визначити суму земельного податку.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступними формулами:

ЗП = ПЗД х ГОЗ хС х П,

Де ЗП – сума земельного податку,

ПЗД – площа земельної ділянки,

ГОЗ – грошова оцінка землі,

С – ставка податку,

П – пільга.

ЗП = 800 х 300 х 1% х 3 % = 72 грн.


^ Практичне заняття № 9

Тема. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Мета: ознайомлення з порядком нарахування та сплати податку із власників транспортних засобів

15

Короткі теоретичні відомості

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є одним із джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування.

^ Завдання до теми.

Підготувати теоретичні питання:

 1. Об’єкти оподаткування та платники податку.

 2. Пільги щодо сплати податку для юридичних і фізичних осіб.

Контрольні питання

 1. Назвати об’єкти оподаткування податком з власників транспортних засобів.

 2. Назвати платників податку.

 3. Які існують пільги щодо сплати податку ?

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 11].


Приклад розв’язування задач

Задача

Ремонтно-будівельна організація на 1 січня поточного року має на балансі такі транспортні засоби: два автобуси ЛАЗ-4207(об’єм циліндрів

двигуна 1750см3); один автомобіль УАЗ-3303 (об’єм циліндрів двигуна 2445 см3 ); катер „Амур” (довжина корпусу 800 см).

Розрахувати суму податку з власників транспортних засобів, яку підприємство повинно сплачувати щоквартально.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступними формулами:

Для вирішення задачі користуються наступною формулою:

ПВТЗ = (п (ОЦ х СП)) : 4, де

п – кількість транспортних засобів одного виду,

ПВТЗ – сума податку з власників транспортних засобів, що підлягає перерахуванню до бюджету;

16

ОЦ – об’єм циліндрів двигуна автомобіля,

СП – ставка податку.

ПВТЗ =((1750 х 30 : 100) х2 + (2445 х 10 : 100) + ( 800 х10 : 100)) : 4 = (1050 + 244,5 + 80) : 4=344 грн.


^ Практичне заняття № 10

Тема. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

Мета: ознайомлення з порядком нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

Короткі теоретичні відомості

Збір на пенсійне страхування включає в себе кілька видів платежів, які нараховуються як на фонд оплати праці для найманих працівників, так і на доходи, що підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Крім того, оподатковуються операції по продажу валюти, ювелірних виробів, легкових автомобілів, нерухомого майна, тютюнових виробів та послуг мобільного зв’язку. Перелік платників є досить широким, а об’єкти оподаткування і ставки – диференційованими.

Завдання до теми.

Підготувати теоретичні питання:

 1. Платники та ставки пенсійних внесків.

 2. Особливості сплати пенсійних внесків приватними підприємцями.

 3. Пільги щодо сплати внесків.

Контрольні питання

 1. Назвати платників внесків до Пенсійного фонду.

 2. Який порядок сплати пенсійних внесків приватними підприємцями?

Приклад розв’язування задач

Задача

На підприємстві працює 10 чоловік. Їх заробітна плата становить:

17

3 чол. – 1200 грн, 5 чол. – 1250 грн, 2 чол. – 1300 грн.

Визначити суму збору до Пенсійного фонду, яку перерахує підприємство.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступними формулами:

ЗПФ = ФОП х С,

Де ЗПФ – сума збору до Пенсійного фонду, яку належить перерахувати підприємству,

ФОП – фонд оплати праці,

С – ставка збору.

ЗПФ = (1200 х 3 + 1250 х 5 + 1300 х 2) х 33,2 % = 4133,4 грн.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17].


18

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1 Кучерявенко М.В. Налоговое право. - Х., 1997.- С.341.

2. Налоговая система Украины.// Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И.,

Калина А.В.- К., 2000.- С.126.

3. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине.- К., 2000.- С.620.

4. Податковий облік // Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. - Т., 2002. – С. 304.

5. Климчук С.В. Оподаткування підприємств. -К., 2004.- С. 265.

6. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкова

розрахункова звітність // Панасюк В.М., Ковальчук С.К., Бобрівець С.В. - Т., 2003.- С.314.

7. Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями.

від 18.02.97. № 77/97-ВР // Голос України. - 25.03.97.

8. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” зі змінами та допов. від 05.02.98. № 83/98-ВР //Урядовий кур’єр.- 30.03.99.

9. Закон України „Про державне мито” від 18.12.1991р. зі змінами та допов. //Голос України.-18.01.92. - №7.

10. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04. 97. № 168/97-ВР //Урядовий кур”єр.- 08.05.97.

11. Закон України „Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” зі змінами і допов. від 18.02.97. № 75/97-ВР //Урядовий кур”єр.- 27.03.97.

12. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами і доповн. від 22.05.97. № 283/97-ВР// Урядовий кур”єр.- 12.06.97.

13. Закон України „Про плату за землю” від 09.06.92. № 2536-ХІІ// Урядовий кур’єр.- 23.07.92.

14. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003. № 1058-ІV //Все про бухгалтерський облік.-18.11.2003.

19

15. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 97- ВР// Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

16. Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 05.11.91. № 17888-ХІІ //

Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

17. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003.-

№ 1057- ІV // Все про бухгалтерський облік.- 18.11.2003.

18. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003.-

№ 889-ІV //Урядовий кур”єр.- 12.07.2003.

19. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”. від 03.07.98. - № 727/98// Головбух -18.07.2005.

20. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001. - № 2240-ІІІ//Бібліотека бухгалтера. - №10. Баланс-клуб, 2003.

21. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000. № 1533-ІІІ //Бібліотека бухгалтера. - №10.- Баланс-клуб, 2003.

22. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99.- № 1105-ХІV// Бібліотека бухгалтера. - №10.- „Баланс-клуб”, 2003.

23. Закон України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір” від 22.03.2001. №2324-ІІІ //Бухгалтерія. - 2001. - №18/1.


20

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050200 - „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О. І. Авраменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри „Облік і аудит” А. О. Касич


Підп. до др.______ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _______ . Наклад _______ прим. Зам. № _____. Безкоштовно


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи