Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Скачати 202.9 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Дата26.09.2012
Розмір202.9 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ вказівки

ЩОДО виконання контрольних робіт З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

“ ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030509 – “ОБЛІК І АУДИТ”


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.03059 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Т.Г. Соколова

Рецензент к.е.н, доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. СергієнкозмістВступ …………..……………………………………………………………….....4
1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи………..5
2 Зміст дисципліни « Податковий облік»………………8
3 Тематика контрольних робіт…..……………………………………………...12

3.1 Теоретична частина ...……………………………………………………….12

3.2 Практична частина контрольної роботи з дисципліни……………………14
Список літератури...……………………………………………………………..16
Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…....21ВСТУП

Основною метою контрольної роботи є формування системи базових знань з податкового обліку , визначення курсових різниць та їх відображення в обліку, організа­ції зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу, повинна навчити студентів узагальненню та письмовому викладанню основної думки опрацьованих літератур­них джерел, першоджерел.

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичну і практичну частину. Для успішного виконання теоретичної частини з податкового обліку першочергове значення мають вузлові питання, логічно послі­довне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

Якщо студент правильно усвідомив логіку теми, то основні питання будуть складати єдину цілісну систему.

До здачі модулів та заліку з дисципліни « Податковий облік» студент допускається лише за умови виконання програми контрольної роботи.

Навчальним планом передбачається виконання студентами за­очної форми навчання контрольної роботи з податкового обліку Контрольна робота, як важлива форма навчального процесу, повинна навчити студентів-заочників самостійному узагальненню та письмовому викладанню основної думки опрацьованих літератур­них джерел.

Контрольна робота виступає як засіб са­мостійного надбання і поглиблення знань студента, а також як фор­ма самоконтролю та контролю навчання студента з боку кафедри.

Контрольна робота з податкового обліку діяльності підприємств показує наскільки глибоко студент засвоїв курс, як він уміє самостійно ви­вчати окремі питання в рамках обраної теми.


^ 1 рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи


Теми контрольних робіт обираються згідно з двома останніми цифрами номера залікової книжки й узгоджуються з викладачем.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему згідно з направленням їх практичної діяльності, але в цьому ви­падку обрана тема та план роботи повинні бути узгоджені з кафедрою.

Практичний матеріал, що використовується в роботі, повинен бути представлений у формі таблиць, схем, діаграм, графіків. Таким чином, представлений практичний матеріал повинен бути логічним продовженням викладених теоретичних положень, слугувати осно­вою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. В таб­лицях мають бути вказані одиниці виміру, об'єкт і часовий простір дослідження, а в графіках – масштаб. Таблицям та графічному ма­теріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

При написанні контрольної роботи не можна обмежуватись ли­ше матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із законодавчи­ми і нормативними актами з обраної теми, підібрати наукову літера­туру та ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях.

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульній сторінці необхідно вказати дисципліну, з якої викона­на контрольна робота; факультет, курс, група, прізвище та ініціали студента. У кінці роботи треба проставити дату виконання та особистий підпис студента.

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичне питання і ситуаційне завдання. Для успішного виконання контрольної роботи фінансової діяльності підприємств першочергове значення має не її надзвичайно великий обсяг (контрольна робота повинна мати не менше ніж 20 сторінок формату А4), а ті вузлові питання, логічно послі­довне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

План повинен включати не більше 3-4 питань. Складання плану – це індивідуальна творча справа, тема може бути представлена в різних варіантах плану, але в будь-якому випадку він повинен відображати основний її зміст.

У тексті контрольної роботи питання плану повинні бути обо­в'язково виділені. Виклад матеріалу має бути з посиланнями на дже­рела використаної літератури (в квадратних дужках [...]), а також з чітким розмежуванням параграфів, що допомагає студентові розді­лити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допу­стити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Список використаної літератури повинен містити не менше п'я­ти джерел.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафед­ру за десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. У ра­зі негативної рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі заліку з дисципліни « Податковий облік» студент допускається лише за умови зарахування кон­трольної роботи.

Оформити титульну сторінку необхідно згідно з додатком А.

Виконання контрольної роботи студента­ми, як складової частини навчального процесу передбачено навчальними планами.

При виконанні контрольної роботи студент повинен роз­крити теорію питання та навести практичні приклади з прак­тики діяльності підприємства на ринку.

Завдання виконується в окремому зошиті, після пе­ревірки роботи викладачем студент повинен її захищати.

Мета роботи – поглиблення знань щодо ринку, його інфраструктури та впливу на економічні процеси, розуміння технології біржових і комерційних операцій та от­римання додаткових коштів за рахунок емісії акцій і облігацій.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та літературних джерел, які використав студент при її виконанні.

У вступі студент дає загальну характеристику питання.

У першому питанні розглядається теорія проблеми.

У другому розділі розглядаються питання практичного застосування теоретичних положень податкового обліку.

У третьому питанні наводяться пропозиції щодо удоско­налення ведення податкового обліку.

У висновках наводиться узагальнення питань, які розгля­далися у роботі.

Обсяг роботи 20-25 сторінок друкованого тексту, або 25 – 30 сторінок рукописного.


2 Зміст дисципліни за темами


Тема 1.Мета і зміст податкового обліку.

 1. Поняття податкового обліку.

 2. Предмет , об’єкт податкового обліку .

 3. Стратегічне та оперативне управління в сфері оподаткування.

 4. Планування податків.

 5. Організація податкового обліку на підприємстві.

 6. Підготовка облікових даних для складання звітності.Тема 2 Податковий облік податку на додану вартість

 1. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.07 №168/97-ВР

 2. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість , зат- верджене наказом ДПАУ від 01.03.2000 р.

 3. Порядок заповнення податкової накладної, затвердженої наказом ДПАУ від 30.05.97 р.№ 165.

 4. Порядок ведення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затверджений наказом ДПАУ від 30.06.2005 р.№244

 5. Порядок відшкодування податку на додану вартість.

 6. Порядок заповнення розрахунку по акцизному зборуТема 3. Податковий облік податку на прибуток.

 1. Закон України від 01.07.2004 р. № 1957–IV «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства »

 2. Порядок ведення податкового обліку податку на прибуток.

 3. Склад валового доходу.

 4. Склад валових витрат

 5. Порядок визначення приросту ( убутку ) товарно-матеріальних цінностей .

 6. Амортизація в податковому обліку

 7. Визначення податкових забов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

8. Порядок визначення оподаткованого прибутку .

Тема 4. Податок з доходів фізичних осіб

 1. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.№889-IV

 2. Визначення доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

 3. Визначення податкового кредиту.

 4. Податкові соціальні пільги

 5. Особливості оподаткування операцій, пов’язанних :

а) з іпотечним житловим кредитуванням;

б) з продажем об’єктів нерухомого майна;

в) з продажем або обміном рухомого майна;

г) доходів, отриманим платником податку внаслідок прийняття ім. в спадок грошових засобів, майна, майнових або немайнових правю

 1. Податковий розрахунок резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб.

Тема 5 Податковий облік платника єдиного податку

 1. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування,

Обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р.№727/98

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про роз’яснення Указу президента України від 03.07.1998 р. №727» від 16.03.2000 р. №507

 2. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкту малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування ,обліку і звітності, затверджену наказом ОПАУ від 13.08.98 №477.

 3. База оподаткування єдиним податком.

 4. Податок на дивіденди у платника єдиного податку.

 5. Єдиний податок для приватних підприємців.

 6. Облік доходів і витрат у ПП-єдинщика

 7. Податки і збори, що сплачують єдинщикиТема 6 Акцизний збір. Мито

 1. Акцизний збір:

а) платники, об’єкт оподаткування та ставки;

б) порядок визначення сум акцизного збору;

в) порядок і строки сплати.

г) особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 1. МитоТема 7 Плата за землю

 1. Плата за землю: загальна характеристика, переваги і недоліки.

 2. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних

угідь і розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі.

 1. Проблеми вдосконалення механізму стягнення плати за землю.

 2. Роль плати за землю у формуванні доходів бюджету.Тема 8 Інші податки

 1. Роль місцевих податків і зборів в формуванні доходів бюджету.

 2. Загальнодержавні та місцеві податки і збори: порівняльна характеристика.

 3. Податок з власників транспортних засобів: проблеми вдосконалення.

 4. Податок на промисел: недоліки та проблеми вдосконалення.Тема 9 Фіксований сільськогосподарський податок

 1. Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників.

 2. Історія оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні.

 3. Переваги та недоліки фіксованого сільськогосподарського податку.

 4. Проблеми вдосконалення фіксованого сільськогосподарського податку.3.^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


3.1 Теоретична частина


 1. Історія розвитку податкового обліку

 2. Теоретичні й організаційні основи податкового обліку

 3. Зарубіжний досвід побудови податкового обліку

 4. Адміністрування податкових зобов’язань

 5. Пільги в системі податкового обліку

 6. Відповідальність за порушення податкового законодавства

 7. Організація податкового обліку на підприємстві

 8. Складання та подання податкової звітності підприємства

 9. Облік непрямих податків

 10. Облік прямих податків

 11. Облік податку на додану вартість

 12. Облік акцизного збору

 13. Методика складання декларації з податку на додану вартість

 14. Особливості оподаткування ПДВ експортно-імпортних операцій

 15. Податковий облік руху запасів підприємства

 16. Податковий облік операцій з основними засобами

 17. Податковий облік витрат на оплату праці

 18. Податковий облік операцій з нематеріальними активами

 19. Податковий облік реалізації продукції, товарів, послуг

 20. Податковий облік операцій з товарами

 21. Податковий облік нестач і втрат

 22. Податковий облік довгострокових контрактів

 23. Податковий облік орендних операцій

 24. Податковий облік експортних операцій підприємства

 25. Податковий облік імпортних операцій підприємства

 26. Податковий облік валютних операцій

 27. Податковий облік вексельних операцій

 28. Облік валових доходів підприємства

 29. Облік валових витрат підприємства

 30. Податковий облік прибутку підприємства

 31. Порівняльна характеристика фінансового та податкового обліку оподаткованого прибутку підприємства

 32. Порівняльна характеристика фінансового та податкового обліку витрат підприємства

 33. Порівняльна характеристика фінансового та податкового обліку доходів підприємства

 34. Порівняльна характеристика фінансового та податкового обліку амортизації необоротних активів підприємства

 35. Порівняльна характеристика фінансового та податкового обліку виробничих запасів підприємства

 36. Порівняльна характеристика фінансового та податкового обліку операцій з основними засобами підприємства

 37. Методика складання декларації з податку на прибуток підприємства

 38. Податковий облік операцій, пов’язаних з власним капіталом підприємства

 39. Податковий облік операцій з цінними паперами

 40. Податковий облік розрахунків з покупцями та постачальниками

 41. Облік податку з доходів фізичних осіб

 42. Заробітна плата як об’єкт оподаткування

 43. Оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб

 44. Облік розрахунків зі страхування3.2 Практична частина контрольної роботи з дисципліни

Практичне заняття №1

1. Поняття податкового обліку.

2. Мета податкового обліку.

3. Предмет, об'єкт податкового обліку.

4. Стратегічне та оперативне управління в сфері оподаткування.

5. Планування податків.

Література [ 1,2,3.34.35.36]


Практичне заняття №2

1. Порядок ведення реєстру отриманих і виданих податкових накладних

2. Порядок заповнення та надання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджену наказом ДПА від 30.05.1997 року №166.

3. Приклад заповнення декларації з податку на додану вартість

4. Приклад заповнення податкової декларації з податку на додану вартість (скорочена форма).

5. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку до декларації з податку на додану вартість.

6. Розрахунок акцизного збору.

Література :[ 4,5,67,8,9,10,11]


Практичне заняття №3

1. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства згідно із наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.03 №143.

2. Ведення відомостей валових доходів і валових витрат.

3. Приклад заповнення декларації з податку на прибуток підприємства та додатків до неї.

Література[ 5,34.35.36.37.38]]


Практичне заняття №4

1. Заповнення розрахунку про податок з власників транспортних засобів (машин і механізмів).

2. Заповнення розрахунку комунального податку.

3.Заповнення розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємства.

4. Заповнення звіту по формі 1-ДФ.

Література[ 12,15.16,47,35 ]


Практичне заняття №5

1. Заповнення розрахунку зобов'язань зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

2. Заповнення розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3. Заповнення звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

4. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Література[ 12,15.16,47,35 ]

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України " Про систему оподаткування" в редакції Закону N 77/97-ВР від 18.02.97// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 16, ст.119

 2. Закон України " Про державну податкову службу в Україні" в редакції Закону N 3813-12 від 24.12.94// ВВР 1994, N 15, ст. 84

 3. Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року № 2181-III//ВВР, 2001, № 10,ст.44

 4. Закон України " Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР//ВВР, 1997, N21, ст.156

 5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97// ВВР, 1997, N 27, ст.181

 6. Декрет КМУ "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 року N 18-92//ВВР, 1993, N10, ст.82

 7. Закон України " Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР// ВВР, 1995, N 40, ст.297

 8. Закон України " Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР//ВВР, 1996, N 8, ст.32

 9. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР//ВВР, 1996, N 28, ст. 131

 1. Закон України " Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР//ВВР, 1996, N 32, ст. 151

 2. Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР//ВВР, 1996, N 42, ст. 201

 3. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року N 889-ІУ

 4. Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 року N 2097-ХІІ// ВВР, 1992^ 19,ст.259

 5. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-ІУ // ВВР, 2002, N 38-39, ст.288

 6. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 року N 320-ХІУ// Урядовий кур’єр , 1999, 6 січня

 1. Указ Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28 червня 1999 року N 746/99 // Урядовий кур’єр, 1999, 13 липня

 2. Закон України "Про плату за землю" в редакції Закону N 378/96-ВР від 19.09.96// ВВР 1996, N45,^. 238

 3. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року N 400/97-ВР // ВВР, 1997, N 37, ст.237

 4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими

народженням та похованням" від 18 січня 2001 року N 2240-111 // ВВР. 2001, N 14, ст.71

 1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року N 1105-ХІУ // ВВР, 1999, N 46-47, ст.403

 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-Ш // ВВР, 2000, N22, ст.171

 1. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року N 875-ХІІ // ВВР, 1991, N 21, ст.252

 2. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року N 889-ІУ //ВВР, 2003, N 37, ст.308

 3. Постанова КМУ " Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" від 6 липня 1998 р. N 1012//Урядовий кур’єр,1998, 16 липня

 4. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору для користування водами для потреб енергетики і водного транспорту" від 16 серпня 1999 р. N 1494

 5. Наказ Мінекоресурсів, Мінфіну, ДПАУ та інш. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин" N 51/128/307/128 від 13.06.2000

 6. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння"від 29 січня 1999 р. N 115

 7. Постанова КМУ " Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році " від 22 березня 2001 р. N 256

 8. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит трубопроводом аміаку, природного газу через територію України» від 29 листопада 2000 р. N 1742

 9. Декрет КМУ "Про державне мито" від 21 січня 1993 року N 7-934ФС//ВВР, 1993, N 13, ст.113

 10. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" в редакції Закону N 75/97-ВР від 18.02.97 // ВВР, 1997, N 5, ст.117

 1. Декрет КМУ "Про податок на промисел" від 17 березня 1993 року N 24-93 //ВВР, 1993, N19, ст.208

 2. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 року N 56-93//ВВР, 1993,И30,ст.336

 1. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ,2004

 2. Золотько І.А. Податкова система: Навч. метод, посібник для самост. вивч. дисц. -2-ге вид., доп. і переробл. - К.: К11ЕУ,2004

36. Василик О.Д. Державні фінанси України: навчальний посібник.- К: Вища школа,
1997

37. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування:
Навчальний посібник.- К.: Парламентське вид-во, 2001

38. Держава - податки - бізнес: Монографія / В.М.Суторміна, В.М. Федосов, В.Л.
Андрущенко.- К.: Либідь, 1992

39. Завгородний В.П. Налоги и налоговьій контроль в Украине. - К.: А.С.К., 2001

 1. Іващук І.О. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль, ТАНГ, 2003

 2. Податкова система України /за ред. Федосова В.М. - К.: Либідь, 1994

 3. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення.-К.:3нання-Прес, 2004

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів).- Львів: Каменяр, 2000

 2. Буряковский В.В. и др. Налоги: Учебное пособие.- Днепропетровск: Пороги, 1998

 3. Винокуров Д. Оптимізація податків: практичний аспект // Податки та бухгалтерський облік, 2002.- №53 від 11 березня

 4. Дернберг Ричард Л. Международное налогообложение.- М.:ЮНИТИ, 1997

47. Д"яконова 1.1. Податки та податкова політика України.- К.: Наукова думка, 1997

48. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація
оподаткування законними способами. - Л.: Ліга-Прес, 2003

 1. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості посднання.-Тернопіль: Видавництво Карпюка, 2000

 2. Кучерявенко Н.П. Налоговое право.- Харьков: Консум, 1998

 3. Налоги и налогообложение /под ред. И.Г.Русаковой и др.- М.: Финансьі, ЮНИТИ,1998

 4. Налоговьіе системьі зарубежньїх стран /под ред. Князева В.Г. и др. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997

 5. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Зкономикс: Принципу, проблемьі и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.:Республика, 1992

 6. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці.- Ірпінь, Академія ДПА України, 2001

 7. Пушкарева В.М. История финансовой мьісли и политики налогов: Учебное пособие.- М.: ИНФРА - М, 1996

 8. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1999

 9. Самузльсон П. Зкономика В 2-х т.: Пер. с англ. - М.: МПТАЛГОН", 1992

 10. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення.-К.:НДФІ,2001Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет

Імені михайла остроградського


№ залікової книжки


Контрольна робота

з навчальної дисципліни

^ Податковий облік

студента(ки) групи ___________

економічного факультету

кафедри «Облік і аудит»

КДУ імені Михайла Остроградського

П.І.Б. (повністю)


Кременчук 2010


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Податковий облік” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Т.Г. Соколова


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад __ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

3


9600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства»...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" податковий облік\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи