Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " фінансовий контроль та аудит " для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 229.91 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " фінансовий контроль та аудит " для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір229.91 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.03050801- “ФІНАНСИ”.


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни

„Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050801 – „Фінанси”.


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Рецензент д. е.н., проф. А.О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від „___” ____________ 2010 р.

Заступник голови методичної ради______________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ

1 Перелік практичних занять

1.1 Практичне заняття № 1 Сутність і функції державного фінансового контролю

1.2 Практичне заняття № 2 Контрольно-ревізійний процес: плануваннята організація здійснення.

1.3 Практичне заняття № 3 Фінансовий контроль і аудит установчих документів та формування власного капіталу

1.4 Практичне заняття № 4 Фінансовий контроль і аудит операцій

з необоротними активами

1.5 Практичне заняття № 5 Фінансовий контроль і аудит виробничих запасів та готової продукції

1.6 Практичне заняття № 6 Фінансовий контроль і аудит фінансово-розрахункових операцій
1.7 Практичне заняття № 7 Фінансовий контроль і аудит фінансової звітності та фінансового стану

1.8 Практичне заняття № 8 Оформлення результатів ревізії та їх реалізація

2 Питання до заліку

Список літератури


ВСТУП


Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” заклав правову основу для впровадження ефективного фінансового контролю у державі. Відповідно до нього виникла необхідність внесення докорінних змін у методологію здійснення фінансового контролю.

Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудиту та інспектування.

Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового кон- тролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.

Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушень законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

В умовах побудови ринкової економіки змінюються підходи та принципи щодо методів організації та здійснення державного фінансового контролю. Організаційні зміни в проведенні державного фінансового контролю зумовлені тим, що він набуває статусу фінансового контролю незалежної держави. Це повною мірою стосується функцій фінансово-господарського контролю, складовими частинами якого є тематичні контрольні перевірки та ревізії. В умовах акціонування власності у вітчизняній практиці виникла нова форма фінансово-господарського контролю – аудит, який набуває права на існування та розвиток в Україні.

У зв'язку з цим набуває досить широкого застосування незалежний аудиторський контроль в Україні, основним завданням якого є контроль і взаємна зацікавленість підприємств в особі власників, держави у особі податкової служби для забезпеченні вірогідності обліку та звітності.

Дисципліна “Фінансовий контроль та аудит” базується на вивченні інших дисциплін, таких як: “Економіка підприємства”, “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, і забезпечує підготовку студентів до виконання дипломної роботи. Дисципліну читають у 9-му семестрі, загальний обсяг – 108 годин, аудиторних 36 годин, з них лекційних 18 і практичних занять 18 годин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття державного фінансового контролю; законодавчі, нормативно-правові акти; різницю між фінансовим контролем та аудитом; бухгалтерський облік операцій активів, пасивів, фінансово-господарської діяльності підприємств; методи фінансового контролю та аудиту операцій з обліку: основних засобів; виробничих запасів; матеріальних цінностей; фінансово-розрахункових операцій; операцій з обліку фінансових результатів. А також уміти: використовувати законодавчі, нормативно-правові джерела, методи та способи фінансового контролю, необхідні джерела інформації, правильно здійснювати перевірку бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.

Засвоєння курсу „Фінансовий контроль та аудит” неможливе без розв’язання практичних завдань. Тому до кожної теми дисципліни складено задачі. Під час розв’язання задач студент повинен користуватися національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку, законодавчими і нормативними актами у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

У методичних вказівках наведено теми практичних занять з курсу, задачі та контрольні питання до кожної теми.
^

1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬПрактичне заняття № 1

Тема. Сутність і функції державного фінансового контролю

Мета: вивчити організацію державного фінансового контролю в Україні

Короткі теоретичні відомості

Поняття фінансового контролю. Різниця між державним фінансовим аудитом та інспектуванням. Законодавче забезпечення фінансового контролю. Структура та завдання державної контрольно-ревізійної служби. Основні функції державної контрольно-ревізійної служби. Права, обов’язки та відповідальність контрольно-ревізійної служби.

^ Завдання до теми

Теми рефератів:

Розвиток державного фінансового контролю в Україні.

Структура державного контрольно – ревізійного управління

Діяльність контрольно - ревізійної служби у Полтавській області.

Діяльність контрольно - ревізійної служби у Кременчуці.

Контрольні питання

 1. Сутність фінансового контролю.

 2. Які основні завдання фінансового контролю?

 3. Види фінансового контролю.

 4. Законодавче забезпечення державного фінансового контролю.

 5. У чому полягає різниця між державним фінансовим контролем та аудитом?

 6. Які основні функції державної контрольно-ревізійної служби?

 7. Які права та обов’язки контрольно-ревізійної служби?

 8. У чому полягає відповідальність контрольно - ревізійної служби?

 9. Які обов’язки начальника КРУ?

 10. Кому підпорядковуються обласні контрольно – ревізійні відділи?

Література: [ 7, с.30-51; 20, с.5-17 ].

Практичне заняття № 2

^ Тема. Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення

Мета: вивчити процес планування контрольно-ревізійної роботи та організацію ревізійного процесу.

^ Короткі теоретичні відомості

Планування та організація контрольно-ревізійної роботи. Організація ревізійного процесу. Проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби. Планова та позапланова ревізія. Взаємодія з органами влади, правоохоронними структурами, податковою інспекцією, іншими фінансовими установами.

Завдання до теми

Задача

Пояснити, до якого виду перевірок слід відносити такі види робіт:

 • аналіз фінансового стану підприємства;

 • складання бізнес-плану;

 • консультації з питань оподаткування;

 • консультації з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Задача

Скласти методику проведення ревізії окремих видів активів підприємства:

 • основних засобів;

 • нематеріальних активів;

 • матеріальних цінностей;

 • готової продукції;

 • незавершеного виробництва;

 • грошових коштів.
^

Контрольні питання


 1. У чому полягає організація контрольно-ревізійної роботи?

 2. Як проходить організація ревізійного процесу?

 3. Етапи ревізії.

 4. Яка різниця між плановою та позаплановою ревізією?

 5. У яких випадках проводиться позапланова ревізія?

 6. Який термін планової та позапланової ревізії?

 7. Як конрольно-ревізійне управління взаємодіє з органами влади, правоохоронними структурами, податковою інспекцією, іншими фінансовими установами.

Література: [ 7, с.30-51; 20, с.17-29 ].


Практичне заняття № 3

^ Тема. Фінансовий контроль і аудит установчих документів та формування власного капіталу

Мета: вивчити методику перевірки установчих документів та формування власного капіталу.

^ Короткі теоретичні відомості

Перевірка складу та змісту установчих документів. Відповідність чинному законодавству. Статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації. Перевірка формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками. Перевірка відповідності статутного капіталу установчим документам. Перевірка формування та використання фондів спеціального призначення (резервного та інших).

^ Завдання до теми

Задача

У результаті ревізії виявлено, що сума статутного капіталу становить 1000000 грн. У рахунок вкладу до статутного капіталу підприємства троє співвласників внесли до державної реєстрації:

1-й учасник – 450000 грн грошовими коштами,

2-й учасник – 100000 грн виробничими запасами,

3-й учасник – 100000 грн основними засобами.

Як відображено дану операцію у бухгалтерських записах підприємства? Чи правильно сформований статутний капітал підприємства?

Задача

Під час ревізії виявлено, що за статутом розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю становить 10375000 грн. У Головній книзі відображено залишок на рахунку 46 станом на 01.01.2010 на суму 150000 грн. Пояснити суму залишку із 46-го рахунку.

Контрольні питання

 1. Як проводять перевірку установчих документів?

 2. Які законодавчі акти регулюють формування статутного капіталу підприємства?

 3. У чому полягають статутна і фактично існуюча організаційні структури підприємства, установи, організації?

 4. Фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах.

 5. Як формується статутний фонд на державному підприємстві?

 6. Відхилення форм і змісту документації, які можуть призвести до порушення прав власника (власників) господарюючих суб’єктів.

 7. У чому полягає перевірка правильності формування статутного капіталу підприємства?

 8. Які складові власного капіталу?

 9. Як перевіряють правильність розрахунків з учасниками?

 10. Перевірка формування та використання резервного фонду?

Література: [ 8, с.22-40; 20, с.88-99 ].


Практичне заняття № 4

^ Тема. Фінансовий контроль і аудит операцій з необоротними активами

Мета: вивчити методику ревізії основних засобів, необоротних матеріальних та нематеріальних активів.


^ Короткі теоретичні відомості

Мета, джерела та завдання ревізії необоротних активів. Перевірка первинних документів з придбання, руху, вибуття та ліквідації основних засобів. Перевірка правильності оприбуткування основних засобів. Перевірка нарахування зносу. Перевірка витрат на ремонт основних засобів. Перевірка використання та списання основних засобів. Перевірка нематеріальних активів.

^ Завдання до теми

Задача

Фірма у першому півріччі 2010р. придбала бухгалтерські програми “Гросс-бух” і “Бізнес-експерт”, загальна вартість яких становить 40000 грн (у т.ч. ПДВ). Витрати на їх придбання було відображено записом:

Дт 10 Кт 631 40000

Дт 641 Кт 631 8000

Чи правильно зарахували програмне забезпечення на баланс підприємства? Які порушення допущені та як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Під час перевірки виявлено, що на підприємстві станом на 01.01.2010 у складі основних засобів на субрахунку 109 “Інші основні засоби” обліковують:

2 столи конторські по 750 грн на суму 1500 грн;

2 годинники по 50 грн на суму 100 грн;

4 книжкові полиці по 90 грн на суму 360 грн.

Чи правильно бухгалтер підприємства обліковує офісне обладнання? Які порушення допущені та як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

У вересні 2010 р. було придбано та введено в експлуатацію основні засоби на суму 26480 грн (у т.ч. ПДВ). У реєстрах синтетичного обліку наявності та руху основних засобів були зроблені такі записи, грн:

Дт 152 Кт 631 26480

Дт 641 Кт 631 5790

Дт 631 Кт 311 26480

Дт 10 Кт 152 26480

Чи правильно оприбутковані основні засоби, які допущено порушення та як їх виправити?

Задача

У листопаді 2009 р. був придбаний та введений в експлуатацію вантажний автомобіль. Згідно з документами постачальника вартість автомобіля становить 350000 грн, у тому числі ПДВ – 5830 грн. Цього самого місяця була частково оплачена його вартість на суму 200000 грн, в обліку були зроблені такі записи:

Дт 152 Кт 631 291700

Дт 631 Кт 311 200000

Дт 641 Кт 631 58300

Дт 104 Кт 152 166700

Чи правильно на баланс підприємства зарахований транспортний засіб? Які порушення допущені, як їх виправити?

Задача

Під час ревізії виявлено, що на підприємстві оприбуткування комп’ютера та відображення його вартості записом за дебетом рахунку 10 “Основні засоби” було здійснено на підставі документів постачальника (рахунок-фактура, накладна). Чи правомірна дана операція?

Контрольні питання

 1. У чому полягає перевірка первинних документів з придбання, руху, вибуття та ліквідації основних засобів?

 2. Як проводять ревізію нарахування зносу основних засобів?

 3. Як проводять ревізію використання основних засобів ?

 4. Перевірка витрат на ремонт основних засобів.

 5. Перевірка правильності обліку нематеріальних активів.

Література:[ 8, с. 60-74; 20, с. 51-63 ].

Практичне заняття № 5

^ Тема. Фінансовий контроль і аудит виробничих запасів та готової продукції

Мета: вивчити методику перевірки надходження та використання виробничих запасів; особливості ревізії випуску та реалізації готової продукції.

^ Короткі теоретичні відомості

Мета, джерела та завдання ревізії виробничих запасів і готової продукції. Перевірка документального оформлення надходження запасів на склад і відпустку зі складу. Перевірка виробничих запасів на складах. Перевірка придбання, зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Інвентаризація запасів. Перевірка випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії. Перевірка реалізації готової продукції.

^ Завдання до теми

Задача

Під час перевірки виявлено, що бухгалтерія акціонерного товариства видачу форменого одягу в експлуатацію обліковує списанням його вартості з балансового рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” з віднесенням її на балансовий рахунок 84 “Інші операційні витрати”. Щомісяця списують 1/12 їх вартості на експлуатаційні витрати, тобто у дебет рахунку 84, із занесенням до валових витрат звітного періоду. Наказом керівника № 2 від 03.01.2000 передбачено встановлення на поточний 2000р. метод нарахування зносу щодо малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), виходячи із строку їх служби (строк служби для форменого одягу становить 15 місяців).

Чи правильно на підприємстві обліковують МШП та нараховують знос?

Задача

Під час перевірки виявлено, що на державному підприємстві у травні 2005 р. було придбано 54 стільці за ціною 170 грн за 1 шт. (у т.ч. ПДВ). Стільці було передано заводоуправлінню. При цьому зроблені такі записи:

Дт 91 Кт 22 – 9180 грн.

Чи правильно зроблені бухгалтерські записи? Відповідь обґрунтуйте.

Задача

Під час перевірки виявлено, що промислове підприємство у грудні 2005 р. придбало офісне обладнання на загальну суму 34510 грн (у т.ч. ПДВ). До складу обладнання ввійшло чотири ксерокси за ціною 8000 грн кожний та 5 калькуляторів за ціною 502 грн кожний. Дана операція була відображена в бухгалтерському обліку записом:

Дт 22 Кт 631 34510 грн.

Чи правильно обліковують обладнання на підприємстві? Які допущені порушення та як їх виправити? Дані операції відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Підприємство в березні 2005 р. придбало 5 калькуляторів на суму 1500 грн, у тому числі ПДВ – 250 грн. У бухгалтерському обліку зроблені такі записи:

Дт 22 Кт 631 1250

Дт 641 Кт 631 250

Чи правильно зроблені бухгалтерські записи? Які допущені порушення, як їх виправити?

Задача

Перевіркою встановлено, що на підприємстві протягом півмісяця відбувалося надходження матеріалів, проте первинні документи на їх оприбуткування відсутні. Матеріально відповідальні особи пояснили це тим, що первинні документи вони складають по закінченні звітного періоду (місяць).

Чи має місце порушення?

Задача

Інвентаризацією виявлена недостача товару на суму 120 грн, яка була утримана із заробітної плати комірника (1000 грн) і відображена в обліку записом: Дт 661 Кт 375. Після цього із залишкової суми заробітної плати було здійснено утримання до обов’язкових фондів.

Чи правомірна дана операція? Які порушення допущені, як їх виправити?

Задача

Собівартість готової продукції 200 грн. Продукцію реалізували за 480 грн, у т.ч. ПДВ.

Відобразіть дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. Підрахуйте фінансовий результат.

Задача

Під час перевірки виявлено, що підприємство відобразило у бухгалтерському обліку реалізацію готової продукції такими записами у грн:

Дт 901 Кт 26 собівартість готової продукції

Дт 361 Кт 701 ціна реалізації без ПДВ;

Дт 36 Кт 643 сума ПДВ, внесена до Декларації з ПДВ за звітний період.

Чи правильно проведені бухгалтерські записи?

Контрольні питання

1. Як проводять перевірку випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії?

2. Як проводять перевірку документів з інвентаризації готової продукції.

 1. Перевірка реалізації готової продукції.

 2. Перевірка бартерних (товарообмінних) операцій.

 3. У чому полягають задачі аудиту виробничих запасів?

 4. Який порядок проведення ревізії документального оформлення надходження запасів на склад і відпуску зі складу ?

 5. Якими документами оформляється списання виробничих запасів у виробництво.

 6. Як проводять ревізію виробничих запасів на складах ?

 7. Як проводять перевірку матеріалів, палива, запасних частин ?

 8. Як проводиться ревізію придбання, зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів ?

 9. Як проводять інвентаризацію запасів ?

Література:[ 8, с. 78-84; 10, с. 31-51; 20, с. 75-82 ].

^ Практичне заняття № 6

Тема. Фінансовий контроль і аудит фінансово-розрахункових операцій

Мета: вивчити методику перевірки касових та банківських операцій, розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками, з підзвітними особами, з бюджетом та позабюджетними фондами.

^ Короткі теоретичні відомості

Мета, джерела та завдання ревізії фінансово-розрахункових операцій. Перевірка касових операцій. Перевірка поточних, бюджетних та валютних рахунків. Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками, з підзвітними особами, з бюджетом та позабюджетними фондами. Перевірка системи бухгалтерського обігу розрахункових операцій.

^ Завдання до теми

Задача

Під час несподіваної перевірки каси аудитором виявлено:

а) надлишок грошових коштів у сумі 300 грн,

б) нестачу грошових коштів у сумі 250 грн.

Відобразіть дані операції у бухгалтерських записах. Які порушення допущені, як їх виправити?

Задача

Робітник відбув у відрядження 05.05.2009, повернувся з відрядження 10.05.2009. Перед поїздкою отримав під звіт 300 грн, авансовий звіт здав 15.05.2009 на суму 290 грн. Документи на проїзд і проживання не надано, невикористана сума не повернута до каси підприємства.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту. Дані операції відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку. Які допущені порушення, як їх виправити?

Задача

Ліміт каси по підприємству складає 20 грн. Під час аудиторської перевірки виявлено, що:

01.09. – отримано й оприбутковано до каси підприємства 20000 грн, у т.ч. 19000 грн. на виплату заробітної плати і 1000 грн на відрядження.

02.09. – з каси видана заробітна плату 18200 грн. та видано кошти на відрядження експедиторові А.В. Сидорову-1000 грн.

03.09. – невиплачена заробітна плату Іванова 800 грн депонувана і здана до банку.

Яке порушення допущено? Які діють штрафні санкції за дане порушення?

Усі операції оформити у бухгалтерських записах.

Задача

Працівника відряджено до Дніпропетровська терміном з 1 березня по 10 березня 2009 р. Після повернення з відрядження він відразу подав до бухгалтерії авансовий звіт, згідно з яким йому були відшкодовані наступні витрати: за проїзними квитками – 34 грн, добові – 10 діб х 25 грн = 250 грн.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Вартість придбаних підзвітними особами канцтоварів належить до витрат збуту з одночасним включенням до складу валових витрат і відображається в обліку записом: Дт 93 Кт 372

Чи правомірна дана операція? Які нормативні акти порушені?

Задача

Директор підприємства отримав з каси на господарчі потреби кошти у сумі 380 грн. На цю суму до бухгалтерії було подано авансові звіти від 5 працівників підприємства.

Яке порушення допущене і як його виправити?

Задача

Працівника підприємства було відряджено до Києва. За посвідченням про відрядження, працівник відбув до Києва 01.12.2009, а 03.12.2009 повернувся з відрядження. Підтверджувальні документи на проїзд не подані, але додана до авансового звіту квитанція за мешкання у готелі за 2 доби по 240 грн (у т.ч. ПДВ) на добу з одноразовим харчуванням. Бухгалтерія підприємства розрахувала суму авансового звіту - 480 грн.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Підприємство відрядило працівника до Львова 10.01.2009. Працівник повернувся з відрядження 15.01.2009. На підставі авансового звіту та посвідчення про відрядження добові були розраховано так: 6 діб х 18 грн = 108 грн.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Працівника підприємства обласного центру було відряджено 16.03.2009 до селища міського типу цієї області на 10 днів. Оскільки населений пункт, куди було направлено працівника, розташований недалеко від міста, працівник міг на ніч повертатися додому. Проте, у зв’язку з виробничою необхідністю, він був вимушений залишатися у пункті відрядження протягом 3 ночей. За 7 днів бухгалтерія підприємства виплатила добові у половинному розмірі, за 3 дні - у повному.

Чи правомірні дії бухгалтера? Дані операції відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку.

^ Контрольні питання

 1. У чому полягає перевірка наявності та відповідності чинному законодавству форм розрахункових документів.

 2. Які існують методи проведення перевірок фінансово-розрахункових операцій?

3. Як проводиться ревізія касових операцій .

4. Як проводиться перевірка поточних, бюджетних та валютних рахунків.

 1. Як проводиться контроль розрахунків з підзвітними особами.

6. Ревізія розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками, з бюджетом та позабюджетними фондами.

7. Перевірка системи бухгалтерського обігу розрахункових операцій.

8. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості розрахунків.

Література:[ 8, с.88-109; 20, с.44-51 ].


Практичне заняття № 7
Тема. Фінансовий контроль і аудит фінансової звітності та фінансового стану

^ Мета: вивчити способи та методи перевірки фінансової звітності та фінансового стану підприємства.

Короткі теоретичні відомості
Мета і завдання перевірки фінансової звітності та фінансового стану підприємства. Джерела інформації. Законодавче забезпечення фінансової звітності. Перевірка Балансу. Перевірка Звіту про фінансові результати. Перевірка Звіту про власний капітал. Перевірка Звіту про рух грошових коштів. Система показників для аналізу фінансового стану розроблених Головним управлінням економічного аналізу Державної Податкової Інспекції України.

^ Завдання до теми

Задача

Використовуючи бухгалтерську звітність підприємства, проведіть камеральну перевірку фінансової звітності.

Задача

Використовуючи звітність підприємства, перевірте взаємозв’язок показників Звіту про фінансові результати, Балансу, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал.

Задача

Використовуючи дані підприємства, підрахуйте коефіцієнти ліквідності та платоспроможності на початок і кінець звітного періоду.

Задача


Використовуючи Форму 1 та Форму 2, проведіть аналіз фінансового стану підприємства, застосовуючи систему показників для аналізу фінансового стану, розроблену Головним управлінням економічного аналізу Державної Податкової інспекції України.

Контрольні питання

 1. На підставі яких бухгалтерських документів проводять перевірку правильності складання Балансу?

 2. Як заповнюють та перевіряють Звіт про фінансовий стан підприємства?

 3. Як перевіряють правильність складання Звіту про рух грошових коштів?

 4. Як проводять перевірку Звіту про власний капітал?

 5. Яка система перевірки фінансового стану підприємства?

 6. Які використовують методи для аналізу фінансового стану підприємства?

7. Які ви знаєте показники ліквідності та платоспроможності підприємства?

8.Як розраховують забезпеченість підприємства власними оборотними коштами?

Література:[ 8, с. 440-486; 20, с. 99-110 ].


Практичне заняття № 8

^ Тема Оформлення результатів ревізії та їх реалізація

Мета: вивчити методику складання акту та реалізацію результатів ревізії.

Короткі теоретичні відомості

Оформлення результатів ревізії.. Складання акту ревізії Види актів ревізії. Структура загального акту ревізії. Реалізація результатів ревізії. Штрафні санкції за результатами ревізії.

Контрольні питання

 1. Якими документами оформляються результати ревізії?

 2. Хто і коли складає акт ревізії?

 3. Які ви знаєте види актів ревізії?

 4. Яка структура загального акту ревізії?

Література:[ 18, с. 40-86; 20, с. 199-210 ].

2. ^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1 Поняття фінансового контролю.

2 Різниця між державним фінансовим аудитом та інспектуванням.

3 Законодавче забезпечення фінансового контролю.

4 Структура та завдання державної контрольно-ревізійної служби.

5 Основні функції державної контрольно-ревізійної служби.

6 Права, обов’язки та відповідальність контрольно-ревізійної служби.

7 Планування та організація контрольно-ревізійної роботи.

8 Організація ревізійного процесу.

9 Проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби.

10 Планова та позапланова ревізія.

11 Взаємодія з органами влади, правоохоронними структурами, податковою інспекцією, іншими фінансовими установами.

12 Перевірка складу та змісту установчих документів.

13 Відповідність чинному законодавству.

14 Статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації.

15 Перевірка формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками.

16 Перевірка відповідності статутного капіталу установчим документам.

17 Перевірка формування та використання фондів спеціального призначення.

18 Мета, джерела та завдання ревізії необоротних активів..

19 Перевірка правильності оприбуткування основних засобів.

20 Перевірка нарахування зносу.

21 Перевірка витрат на ремонт основних засобів.

22 Перевірка використання та списання основних засобів.

24 Перевірка нематеріальних активів.

25 Мета, джерела та завдання ревізії виробничих запасів та готової продукції.

26 Перевірка документального оформлення надходження запасів на склад і відпустку зі складу.

27 Перевірка виробничих запасів на складах.

28 Перевірка придбання, зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

29 Інвентаризація запасів.

30 Перевірка випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії.

31 Перевірка реалізації готової продукції.

32 Мета, джерела та завдання ревізії фінансово-розрахункових операцій.

33 Перевірка касових операцій.

34 Перевірка поточних, бюджетних та валютних рахунків.

35 Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками.

36 Перевірка розрахунків з підзвітними особами.

37 Перевірка розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.

38 Перевірка системи бухгалтерського обігу розрахункових операцій.

39 Штрафні санкції за результатами ревізії.

40 Законодавче забезпечення фінансової звітності.

41 Перевірка Балансу.

42 Перевірка Звіту про фінансові результати.

43 Перевірка Звіту про власний капітал.

44 Мета аудиту фінансового стану підприємства.

45 Методи аналізу фінансового стану.

46 Аналіз рентабельності.

47. Аналіз ліквідності та платоспроможності.

48 Оформлення результатів ревізії..

49 Складання акту ревізії

50 Види актів ревізії.

51 Структура загального акту ревізії.

52 Реалізація результатів ревізії.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”

№ 515 від 05.07.93.

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” - №. 244 від 22.04.93.

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”/ /Дайджест, 15.02.2000-09-10.

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-11, 15,16,19, 20, 25 та інші //Дайджест, випуск 2000.

 4. Наказ МФУ № 291 від 30.11.99. План рахунків бухгалтерського обліку // Дайджест, 15.02.2000.

 5. Андреєв В.Д. Практичний аудит. - М.: Економіка, 1994.

 6. Білуха М.Т.Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Підручник.- К.: “Вища школа”, 1994.-с.364.

 7. Бутинець Ф.Ф. Аудит. –Ж.: ПП “Рута”, – 2004, 607 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. – ПП “Рута”, Ж. – 2000, 607 с.

 9. Бухгалтерско-аудиторский портфель (Книга предпринимателя; Книга бухгалтера; Книга аудитора) / Отв.ред. Ю.Б. Рубин , В.И. Солдаткин, -М.: Соминтэк,1994 -732с.

 10. Данилевский Ю.А. Практика аудита: Учеб. Пособие. – М.: Финансовая газета , 1994 – 96 с.

 11. Жила В.Г. Ревизия и аудит. –К.,1998.-452 с.

 12. Журавский В. Аудиторская деятельность: монополизм или конкуренція. //Бухгалтерский учет и аудит.-№ 4,-1997.-с.13.

 13. Зибилевич С. Системы норм аудита в Украине .//Бухгалтерский учет и аудит,-№3,1996-с.17

 14. Зубилевич С., Ефименко В. Аудиторские услуги (сопутствующие аудиту работы) // Бухгалтерский учет и аудит .- №-1, 1996. – с.14.

 15. Камышанов П.И. Знакомтесь: аудит (организация и методика проверок).-М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» ,1994.-78с.

 16. Кузьминский А.Н. Аудит. Практическое пособие .- К.: Учетинформ., 1996-с.281.

 17. Малышкин А. Особенности аудиторского заключения о финансовом состоянии предприятия. //Бухгалтерский учет и аудит,-№ 8, 1995 -с. 19.

 18. Петрик Е. Аудит в Украине за 1995 год: теория и практика.// Бухгалтерский учет и аудит-№12.-1995-с .24.

 19. Романів М.В. Державний і фінансовий контроль і аудит. – К., 1998, 220 с.

 20. Сапко В. Бухгалтерський облік. – К., 1999, -498 с.

 21. Суйц В.П. Аудит: Практическое пособие для аудиторов.-М.: Издательский центр «Анкил»,1994-с.108.

 22. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. -М.: Аудит ЮНИТИ, 1994 - 286с.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050801 – „Фінанси”.


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___________ Наклад ______прим. Зам. № _______Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни "контроль І ревізія"
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль та аудит \" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " облік у селянських та фермерських господарствах " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік у селянських та фермерських господарствах" для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи