Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Скачати 494.86 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Дата26.09.2012
Розмір494.86 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ вказівки

ЩОДО виконання контрольних робіт З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 – “ОБЛІК І АУДИТ”


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.050107 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Р.М. Циган

Рецензент к.е.н, доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. СергієнкозмістВступ …………..……………………………………………………………….....4
1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи………..5
2 Зміст дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»………………8
3 Тематика контрольних робіт…..……………………………………………...12

3.1 Теоретична частина ...……………………………………………………….12

3.2 Практична частина контрольної роботи з дисципліни……………………17
Список літератури...……………………………………………………………..24
Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…....27ВСТУП

Основною метою контрольної роботи є формування системи базових знань з обліку зовнішньоекономічних операцій, визначення курсових різниць та їх відображення в обліку, організа­ції зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу, повинна навчити студентів узагальненню та письмовому викладанню основної думки опрацьованих літератур­них джерел, першоджерел.

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичну і практичну частину. Для успішного виконання теоретичної частини з обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств першочергове значення мають вузлові питання, логічно послі­довне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

Якщо студент правыльно усвідомив логіку теми, то основні питання будуть складати єдину цілісну систему.

До здачі модулів та екзамену з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» студент допускається лише за умови виконання програми контрольної роботи.

Навчальним планом передбачається виконання студентами за­очної форми навчання контрольної роботи з обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Контрольна робота, як важлива форма навчального процесу, повинна навчити студентів-заочників самостійному узагальненню та письмовому викладанню основної думки опрацьованих літератур­них джерел.

Контрольна робота виступає як засіб са­мостійного надбання і поглиблення знань студента, а також як фор­ма самоконтролю та контролю навчання студента з боку кафедри.

Контрольна робота з обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств показує наскільки глибоко студент засвоїв курс, як він уміє самостійно ви­вчати окремі питання в рамках обраної теми.

^ 1 рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи


Теми контрольних робіт обираються згідно з двома останніми цифрами номера залікової книжки й узгоджуються з викладачем.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему згідно з направленням їх практичної діяльності, але в цьому ви­падку обрана тема та план роботи повинні бути узгоджені з кафедрою.

Практичний матеріал, що використовується в роботі, повинен бути представлений у формі таблиць, схем, діаграм, графіків. Таким чином, представлений практичний матеріал повинен бути логічним продовженням викладених теоретичних положень, слугувати осно­вою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. В таб­лицях мають бути вказані одиниці виміру, об'єкт і часовий простір дослідження, а в графіках – масштаб. Таблицям та графічному ма­теріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

При написанні контрольної роботи не можна обмежуватись ли­ше матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із законодавчи­ми і нормативними актами з обраної теми, підібрати наукову літера­туру та ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях.

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульній сторінці необхідно вказати дисципліну, з якої викона­на контрольна робота; факультет, курс, група, прізвище та ініціали студента. У кінці роботи треба проставити дату виконання та особистий підпис студента.

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичне питання і ситуаційне завдання. Для успішного виконання контрольної роботи фінансової діяльності підприємств першочергове значення має не її надзвичайно великий обсяг (контрольна робота повинна мати не менше ніж 20 сторінок формату А4), а ті вузлові питання, логічно послі­довне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

План повинен включати не більше 3-4 питань. Складання плану – це індивідуальна творча справа, тема може бути представлена в різних варіантах плану, але в будь-якому випадку він повинен відображати основний її зміст.

У тексті контрольної роботи питання плану повинні бути обо­в'язково виділені. Виклад матеріалу має бути з посиланнями на дже­рела використаної літератури (в квадратних дужках [...]), а також з чітким розмежуванням параграфів, що допомагає студентові розді­лити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допу­стити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Список використаної літератури повинен містити не менше п'я­ти джерел.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафед­ру за десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. У ра­зі негативної рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі заліку (екзамену) з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» студент допускається лише за умови зарахування кон­трольної роботи.

Оформити титульну сторінку необхідно згідно з додатком А.

Виконання контрольної роботи студента­ми, як складової частини навчального процесу передбачено навчальними планами.

При виконанні контрольної роботи студент повинен роз­крити теорію питання та навести практичні приклади з прак­тики діяльності підприємства на ринку.

Завдання виконується в окремому зошиті, після пе­ревірки роботи викладачем студент повинен її захищати.

Мета роботи – поглиблення знань щодо ринку, його інфраструктури та впливу на економічні процеси, ро­зуміння технології біржових і комерційних операцій та от­римання додаткових коштів за рахунок емісії акцій і облігацій.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та літературних джерел, які використав студент при її вико­нанні.

У вступі студент дає загальну характеристику питання.

У першому питанні розглядається теорія проблеми.

У другому розділі розглядаються питання практичного застосування теоретичних положень у зовнішньоекономічної діяльності.

У третьому питанні наводяться пропозиції щодо удоско­налення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

У висновках наводиться узагальнення питань, які розгля­далися у роботі.

Обсяг роботи 20-25 сторінок друкованого тексту, або 25 – 30 сторінок рукописного.


^ 2 Зміст дисципліни за темами


Тема 1 Предмет, об’єкти, загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

  1. Предмет курсу. Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності

  2. Об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Основні завдання обліку

  3. Нормативно-правові документи, які регламентують облік ведення зовнішньоекономічної діяльності

  4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  5. Організація і побудова бухгалтерського обліку

Література: [1. с.7-35, 4, 6, 7, 9. с. 5-46, 16, 20, 21]


Тема 2 Відображення договірних відносин у системі бухгалтерського обліку

1. Поняття та функції договору

2. Порядок укладання та виконання договору

3. Зміст і структура договору

4. Правила “ІНКОТЕРМС” і порядок їх застосування

5. Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів

6. Відображення зобов’язань за договорами в бухгалтерському обліку

Література: [1. с. 35-81, 5; 6; 8; 10. с. 16-26, 18]


Тема 3 Облік валютних і розрахункових операцій

1. Види і класифікація валют

2. Монетарні та немонетарні статті і валютний курс і курсові різниці

3. Організація обліку валютних і розрахункових операцій на підприємстві

4. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті

5. Облік операцій, пов’язаних з купівлею та продажем інвалюти

6. Міжнародні розрахунки, їх види та форми

7. Порядок здійснення міжнародних розрахунків

8. Кредити та їх види. Облік розрахунків по відрядженнях за кордон

Література: [1. с. 81-122, 4, 6, 7, 10. с. 71-92, 12, 14, 19]


Тема 4 Облік експортних операцій

1. Види експортних операцій і порядок укладання експортних угод

2. Облік витрат з експорту продукції

3. Облік доходів від різних форм здійснення експортних операцій

4. Облік доходів і визначення фінансових результатів за експортними операціями

5. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців

6. Документальне забезпечення облікових операцій

Література: [1. с.182-221, 4, 6, 7, 16, 18, 19, 21]


Тема 5 Облік імпортних операцій

1. Сутність і види імпортних операцій

2. Облік імпортних операцій, пов’язаних із завезенням товарів

3. Облік витрат за імпортними операціями

4. Порядок визначення митної вартості товарів і порядок нарахування митних платежів

5. Облік розрахунків за імпортними операціями

6. Особливості обліку імпорту робіт і послуг, закупівлі матеріальних цінностей через посередника

7. Документальне забезпечення облікових операцій

Література: [1. с. 222-252, 4, 7, 16, 18, 19, 21]


Тема 6 Облік бартерних (товарообмінних) операцій

  1. Сутність бартерних операцій у зовнішній торгівлі

  2. Порядок митного оформлення бартерних операцій

  3. Бартерні угоди та порядок їх укладання

  4. Розрахунок суми бартерної угоди

  5. Облік розрахунків за бартерними угодами

  6. Документальне оформлення бартерних операцій

Література: [1 с. 270-300, 4–7, 9. с. 346-362, 11, 12, 16, 21]


Тема 7 Облік операцій з давальницькою сировиною

1. Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею

2. Характеристика сторін угоди за операціями з давальницькою сировиною

3. Порядок митного оформлення операцій з давальницькою сировиною

4. Загальна побудова обліку операцій з давальницькою сировиною

5. Порядок розрахунків за переробку давальницької сировини

Література: [1. с. 270-300, 4–7, 9. с. 513-556, 16, 20, 21]


Тема 8 Особливості обліку інших міжнародних операцій

1. Облік лізингових операцій

2. Облік реекспортних і реімпортних операцій

3. Облік консигнаційних і комісійних операцій

4.Особливості обліку комплексного будівництва за кордоном, міжнародних автотранспортних перевезень

Література: [ 4; 8; 9 с.364-388, 10 с.92-108, 12, 15, 18, 21]


Тема 9 Облік інвестиційних операцій

1. Порядок і умови здійснення інвестиційних операцій

2. Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті

3. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном

4. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном

Література: [1, 4, 8, 9, 12, 15, 18, 29]


Тема 10 Облік операцій підприємств з іноземними інвестиціями

1. Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку України

2. Особливості обліку формування статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями

3. Особливості обліку фінансових результатів і розподілу прибутку

4. Сутність вільних економічних зон, їх види та типи

5. Офшорні компанії та їх типи, правові форми

Література: [1 с. 301-332, 4, 7, 10 с. 108-124, 16, 18, 20, 21]


Тема 11 Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

1. Фінансова звітність

2. Консолідована фінансова звітність

3. Статистична звітність

4. Декларація про валютні цінності

Література: [1. с. 333-554, 2. с. 633-665, 4, 7, 9. с. 564-570, 16, 18, 21]


3 тематика контрольних робіт


3.1 Теоретична частина

Тема 1 Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку

 1. Суть, форми зовнішньоекономічної діяльності

 2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

 3. Мета і задачі бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності

 4. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Література: 1(с. 12-18), 5 (с. 27-33)

Тема 2 Облік валютних коштів у касі

 1. Суть та призначення каси

 2. Законодавча база ведення касових операцій

 3. Облік надходження та видачі валютних коштів з каси

 4. Порядок складання звітності по касі

Література: 7 (с. 34-45)

Тема 3 Облік операцій на валютному та інших рахунках у банку

 1. Суть, задачі і призначення валютного та інших рахунків у банку

 2. Порядок відкриття рахунків у банку

 3. Облік операцій на валютному та інших рахунках у банку

 4. Порядок закриття валютного та інших рахунків у банку

Література: 17 (с. 234-271)

Тема 4 Облік давальницької сировини в зовнішньоекономічних операціях

 1. Суть, задачі обліку давальницької сировини в зовнішньоекономічних операціях

 2. Законодавча база з обліку давальницької сировини

 3. Облік операцій з давальницької сировини

Література: 13 (с. 88-93)


Тема 5 Облік відвантаження продукції на експорт

 1. Загальні поняття та задачі відвантаження продукції та послуг на експорт

 2. Законодавча база відвантаження продукції, товарів та надання послуг

 3. Облік операцій щодо відвантаження продукції, товарів та надання послуг

 4. Особливості обліку ПДВ та акцизів при відвантаженні продукції товарів та надання послуг на експорт

 5. Література: 7 (с. 45-56)

Тема 6 Облік грошових коштів та цінних паперів

 1. Задачі обліку грошових коштів та цінних паперів

 2. Законодавча база облік грошових коштів та цінних паперів

 3. Облік курсових різниць

 4. Облік цінних паперів

Література: 7 (56-63)

Тема 7 Облік розрахунків з імпорту продукції (робіт, послуг)

 1. Суть, задачі обліку розрахунків з імпорту продукції і законодавча база з імпорту продукції (робіт, послуг)

 2. Послідовність проведення операцій з імпорту продукції (робіт, послуг)

 3. Облік розрахунків з імпорту продукції (робіт, послуг)

Література: 6 (с. 139-144)

Тема 8 Облік розрахунків з експорту продукції (робіт, послуг)

 1. Суть, задачі обліку розрахунків з експорту продукції (робіт, послуг)

 2. Законодавча база з розрахунків з експорту продукції (робіт, послуг).

 3. Послідовність проведення експортних операцій і облік розрахунків з експорту операцій (робіт, послуг).

Література: 6 (с. 145-167)

Тема 9 Облік кредитних операцій

 1. Суть, задачі кредитування підприємств, які здійснюють ЗЕД

 2. Законодавча база кредитування

 3. Види кредитування та їх характеристика

 4. Облік кредитних операцій

Література: 21 (с. 56-222)

Тема 10 Облік бартерних (товарообмінних) операцій

 1. Суть, задачі обліку бартерних (товарообмінних) операцій

 2. Особливості обліку бартерних (товарообмінних) операцій

 3. Облік ПДВ при бартерних (товарообмінних) операціях

Література: 16 (с.71-182), 13

Тема 11 Базисні умови поставки за зовнішньоторговими договорами

 1. Суть, задачі базисних умов поставки

 2. Законодавча база базисних умов поставки за зовнішньоторговими договорами

 3. Використання правил Інкотермс (E, F, C, D) і які умови належать до кожної з груп у обліку

Література: 28 (с. 9-20)

Тема 14 Облік розрахунків з підзвітними особами і касі в іноземній валюті

 1. Облік розрахунків з підзвітними особами

 2. Облік розрахунків щодо закордонних відряджень

 3. Облік розрахункових і касових операцій в іноземній валюті

Література: 23 (с. 68-74)

Тема 15 Податковий облік зовнішньоекономічних операцій

 1. Розрахунок податку на прибуток, відображення його у бухгалтерському обліку підприємства

 2. Особливості обліку валових доходів і видатків при проведенні підприємством зовнішньоекономічних операцій

 3. Особливості нарахування ПДВ при експорті та імпорті товару

 4. Податкові векселі та зобов’язання

Література: 2 (198-303), 8 (23-76)

Тема 16 Облік операцій в іноземній валюті та цінних паперів

 1. Купівля і продаж іноземної валюти

 2. Документальне оформлення й облік розрахунків із підзвітними особами.

 3. Облік курсових різниць

 4. Поняття цінні папери та їх облік

Література: 28 (с. 88-112)

Тема 17 Облік розрахунків у іноземній валюті

 1. Організація розрахунків у іноземній валюті і завдання бухгалтерського обліку

 2. Характеристика форм розрахунків у іноземній валюті

 3. Облік розрахунків за акредитивною формою і облік розрахунків векселями

Література: 8 (5-23)

Тема 18 Облік операцій з експорту товарів та іншого майна

 1. Завдання бухгалтерського обліку експортних операцій

 2. Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій

 3. Особливості обліку експортних операцій, здійснених через посередників

Література: 9 (с. 44-159)

Тема 19 Облік операцій з імпорту товарів, обладнання та іншого майна

 1. Завдання бухгалтерського обліку імпортних операцій

 2. особливості документального оформлення імпортних операцій

 3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з імпорту товарів, матеріалів і обладнання, імпорт здійснений через посередників

Література: 17 (с. 199-271)

Тема 20 Облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною, реекспортних, бартерних і компенсаційних операцій

 1. Облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

 2. Документальне оформлення та облік бартерних операцій.

 3. Облік реекспортних операцій та облік компенсаційних операцій.

Література: 25 (с. 100-160)

Тема 21 Облік кредитних операцій у валюті та оренди імпортного обладнання

 1. Завдання бухгалтерського обліку й облік кредитних операцій у валюті

 2. Законодавча база лізингових операцій

 3. Облік лізингових операцій

Література: 25 (с. 52-84)

Тема 22 Облік процесу формування витрат і фінансових результатів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 1. Завдання обліку процесів формування витрат і фінансових результатів

 2. Класифікація витрат у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 3. Склад витрат виробництва (обігу) експортної продукції та їх облік

 4. Облік реалізації готової продукції, обладнання та іншого майна, а також робіт, послуг і фінансових результатів

Література: 25 (с. 67-100), 22 (с. 34-69)

Тема 23 Облік операцій з експорту робіт (надання послуг)

 1. Облік операцій з будівництва об’єктів за кордоном

 2. Облік операцій з надання технічної допомоги за кордоном

 3. Облік будівництва об’єктів на території України за участю іноземних партнерів

Література: 13 (с. 67-97)


3.2 практична частина контрольної роботи з дисципліни

Задача 1

Для складання звітності станом на 31 грудня відобразіть у бухгалтерському та податковому обліку операції ТОВ "ВЄЄР", представлені у табл. 1.1, користуючись курсами валют, що наведені у табл. 1.2 згідно з варіантами, якщо на початку періоду залишок іноземної валюти на рахунках підприємства становив 500 євро. Розрахуйте суми прибутку, що підлягає оподаткуванню, чистого прибутку та балансової вартості імпортованого обладнання, на­ведіть бухгалтерські документи, що супроводжують операції ТОВ "ВЄЄР", перераховані у табл. 1.1.

Таблиця 1.1- Господарські операції ТОВ "ВЄЄР"

Дата

Зміст операції

30.09

Укладено контракт на експорт продукції на умовах СІF на загальну суму 50000 Євро (балансова вартість продукції – 210000 грн).

1.10

Отримано аванс від іноземного партнера на суму 25000 Євро.

20.10

Відвантажено продукцію власного виготовлення на загальну суму експорт­ного контракту.

21.10

Проведено митне оформлення експорту продукції. Перераховано суму митного збору на рахунок митниці.

22.10

Сплачено рахунки транспортних організації, що проводили транспортування: в межах України ТОВ "Укртранспорт" - 2400 грн, у т.ч. ПДВ; на території іноземної держави фірма "Inсо.Itd" - 1200 Євро.

23.10

Сплачено за страхування перевезення іноземній страховій організації "Іnсо.Itd"

50 Євро.

01.11

Отримано решту виторгу на валютний рахунок підприємства. Направлено на реалізацію 2000 Євро.

02.11

Уповноваженим банком здійснена реалізація валюти на МВРУ за курсом

10,320 грн/Євро, гривневий еквівалент валюти зараховано на поточний рахунок, підприємством сплачена комісійна винагорода банку – 0,1 %

20.11

Укладено контракт на придбання виробничого обладнання на умовах DAF на загальну суму 38000 Євро.

27.11

Проведено митне оформлення імпорту обладнання. Перераховано на ра­хунки митниці суми мита (5 %), митного збору та ПДВ. Сплачено рахунки за транспортування вантажу ТОВ "Укртранспорт" у сумі 2000 грн, у т.ч. ПДВ.

30.11

Оприбутковане імпортне обладнання

10.12

Імпортне обладнання введено в експлуатацію власними силами (витрати із запуску становлять: матеріальні – 2000 грн., на оплату праці - 1800 грн., на соціальне страхування – 684 грн)

29.12

Погашена заборгованість за імпортним контрактомТаблиця 1.2 – Динаміка валютного курсу за варіантами

Дата

Курс НБУ за варіантами, грн/Євро

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

30.09

10,250

10,375

10,406

10,431

10,450

10,494

01.10

10,200

10,324

10,355

10,380

10,398

10,442

20.10

10,305

10,431

10,463

10,488

10,507

10,551

21.10

10,303

10,429

10,461

10,486

10,505

10,549

22.10

10,304

10,430

10,462

10,487

10,506

10,550

23.10

10,305

10,431

10,463

10,488

10,507

10,551

01.11

10,300

10,426

10,458

10,483

10,502

10,546

02.11

10,250

10,375

10,406

10,431

10,450

10,494

20.11

10,255

10,380

10,411

10,436

10,455

10,499

25.11

10,266

10,391

10,423

10,448

10,467

10,510

27.11

10,267

10,392

10,424

10,449

10,468

10,511

30.11

10,282

10,408

10,439

10,464

10,483

10,527

29.12

10,180

10,354

10,335

10,348

10,378

10,390

31.12

10,150

10,573

10,304

10,359

10,347

10,421


Задача 2

Українським підприємством ТОВ "ЛАІН" був укладений контракт на постачання товарів в Італію на умовах DAF на суму 60000 Євро. Одер­жавши попередню оплату в розмірі 45% 10 жовтня, ТОВ "ЛАІН" через 2 дні про­вело відвантаження товару на всю суму і митне оформлення експорту. Облікова вартість товару складала 180000 грн, вартість транспортування до кордону України – 5645 грн, у т.ч. ПДВ, вартість транспортування від кордону України до складу покупця - 2500 Євро. 25 жовтня іноземний покупець погасив свою заборгованість, перерахувавши відповідну суму на валютний рахунок українського підприємства.

ТОВ "ЛАІН" направило на реалізацію 30% валютного виторгу 26.10 п.р наступного дня валюта була реалізована уповноваженим банком за курсом 10,735 грн/Євро, гривневий еквівалент був зарахований на поточний рахунок підприємства, комісійна винагорода банку склала 1,5%. На іншу частину виручки ТОВ "ЛАІН" закупило імпортне устаткування, перерахувавши 05.11. 20% контрактної вартості авансом німецькому підприємству. Устаткування постав­лене через 10 днів на умовах DAF, остаточний розрахунок проведений 30.11 п.р. Транспортування устаткування до складу ТОВ "ЛАІН" здійснювало українське транспортне підприємство, платник ПДВ, вартість послуг якого склала 1200 грн, у т.ч. ПДВ. Митне оформлення проведене 15.11 п.р, мито склало 15%, витрати із сертифікації імпорту - 350 грн. На початок ІV кварталу ТОВ "ЛАІН" мало залишок валютних коштів у сумі 1000 ЄВРО. Курси валют за варіантами представлені в табл. 2.1.

Необхідно відобразити операції ТОВ "ЛАІН" в бухгалтерському і по­датковому обліку, навести бухгалтерські документи, що супроводжують від­повідні операції та визначити балансову вартість імпортного устаткування.

Таблиця 2.1 – Динаміка валютного курсу за варіантами

Дата

Курс НБУ за варіантами, грн/Євро

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

30.09

10,303

10,429

10,461

10,486

10,505

10,549

10.10

10,350

10,477

10,509

10,534

10,553

10,598

12.10

10,302

10,428

10,460

10,485

10,504

10,548

20.10

10,400

10,528

10,560

10,586

10,605

10,650

25.10

10,450

10,579

10,611

10,637

10,656

10,702

26.10

10,455

10,584

10,616

10,642

10,662

10,707

28.10

10,452

10,581

10,613

10,639

10,658

10,704

05.11

10,418

10,546

10,578

10,604

10,623

10,668

14.11

10,450

10,579

10,611

10,637

10,656

10,702

15.11

10,440

10,569

10,601

10,427

10,646

10,691

31.12

10,264

10,689

10,721

10,646

10,664

10,608


Задача 3

Українська зовнішньоторговельна фірма ТОВ "ЄГЄР" виконала контракт на експорт двох партій товару. Перша партія товару поставлена на умовах ЕХW через 15 днів після отримання авансом 50% контрактної вартості партії, друга - на умовах DDU (без авансу). При надходженні авансу від покупця відповідна сума була направлена на реалізацію. Згідно з випискою банку іноземна валюта була реалізована за курсом 10,5025 грн/Євро.

Для виконання експортного контракту ТОВ "ЄГЄР" своєчасно прид­бало товари в українського виробника ВАТ "Кераміка", платника податку на прибуток та ПДВ на загальних підставах. Рахунок на першу партію у сумі 65000 грн( у т.ч. ПДВ) та рахунок на другу партію у сумі 80000 грн (у т.ч. ПДВ) були оплачені після оприбуткування товару. Транспортування у межах України здійснювало автотранспортне підприємство, що не є плат­ником ПДВ.

На основі даних, що наведені у табл. 3.1 та 3.2, відобразіть операції ТОВ "ЄГЄР" у бухгалтерському і податковому обліку згідно з варіантами, наведіть бухгалтерські документи, що супроводжують їх та визначте суму чистого прибутку за період.

Таблиця 3.1 – Умови експортної операції ТОВ "ЄГЄР"

Умова

Сума

Контрактна вартість, Євро:

перша партія

друга партія

20 000

30 000

Вартість транспортування від виробника до складу TОВ "ЄГЕР", грн: перша партія

друга партія

4200

4500

Вартість транспортування:

від складу ТОВ "ЄГЕР" до кордону України, грн

від кордону України до складу покупця, Євро

3400

1000

Вартість митного оформлення:

експорту з України, %

імпорту до держави покупця, Євро

0,2 %

1500

Комісійна винагорода банку за реалізацію валюти на МВРУ

0,1 %

Таблиця 3.2 – Динаміка валютного курсу за варіантами

Дата

Курс НБУ за варіантами, грн/Євро

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Зарахування авансу на валютний рахунок ТОВ "ЄГЄР"

10,410

10,538

10,570

10,596

10,615

10,660

Реалізації авансу на МВРУ та зарахування гривневого еквіваленту іноземної валюти

10,420

10,548

10,581

10,606

10,625

10,670

Відвантаження першої партії

10,200

10,324

10,355

10,380

10,398

10,442

Відвантаження другої партії

10,250

10,375

10,406

10,431

10,450

10,494

Проведення митного оформлення

10,307

10,433

10,465

10,490

10,509

10,553

Нарахування та сплати рахунків за транспортування вантажу по території іноземної держави

10,304

10,430

10,462

10,487

10,506

10,550

Отримання виторгу за першу партію

10,268

10,393

10,425

10,450

10,469

10,512

Отримання виторгу за другу партію

10,315

10,441

10,473

10,498

10,517

10,561

Кінець звітного періоду

10,279

10,609

10,641

10,667

10,686

10,732

Задача 4

Українська зовнішньоторговельна фірма ТОВ "ЄГЄР" уклала зовнішньо­торговельний контракт з німецьким підприємством "LAIN" на імпорт това­рів на суму 120000 ЄВРО. Товари постачаються двома рівними партіями. Перша партія постачається на умовах DDU, друга – на умовах DAF. Перша партія оплачується авансом, під другу партію передбачено комерційний кредит з боку іноземного постачальника на термін 90 днів під 20% річних. Імпортний товар підлягає обкладенню митом за ставкою 15%, митний збір та ПДВ стягується в загальному порядку.

1 вересня фірма "ЄГЄР" придбала 60000 Євро на МВРУ за курсом 10,695 грн/Євро (комісійна винагорода банку склала 0,1%) і у той же день перерахувала відповідну суму фірмі "LAIN" як аванс. Через 5 днів потому проведене митне оформлення першої партії, товари оприбутковані на склад. При цьому страхування перевезення від кордону до складу ТОВ "ЄГЄР" склало 200 грн., транспортування по території України – 6000 грн, з них вивантаження на склад ТОВ "ЄГЄР" – 420 грн.

20 вересня проведено митне оформлення другої партії, товари опри­бутковані на склад. При цьому транспортування по території України склало 5840 грн (у т.ч. ПДВ), страхування – 260 грн. (у т.ч. ПДВ), вивантаження на склад ТОВ "ЄГЄР" проведено власними силами.

20 грудня нараховані відсотки за користування комерційним кредитом. 21 грудня отриманий аванс від італійської фірми "ОNORЕ" у сумі 100000 Євро під поставку, що буде здійснена у наступному звітному періоді, забор­гованість перед німецькою фірмою "LAIN" (основна сума та нараховані відсотки) погашена банківським переводом. На кінець періоду ТОВ "ЄГЄР" повністю оплатила рахунки організацій, що надавали послуги при виконанні імпортної угоди та має залишок на валютному рахунку у сумі 37000 Євро.

Використовуючи курси валют згідно з варіантами, що наведені у табл. 4.1, відобразіть комплекс господарських операцій ТОВ "ЄГЄР" у бухгалтерському та податковому обліку для складення звітності за рік, наведіть документи, що супроводжують відповідні операції та розрахуйте балансову вартість імпортованого товару.

Таблиця 4.1 – Динаміка валютного курсу за варіантами

Дата

Курс НБУ за варіантами, грн/Євро

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

1.09

10,403

10,531

10,563

10,589

10,608

10,653

6.09

10,450

10,579

10,611

10,637

10,656

10,702

20.09

10,402

10,530

10,562

10,588

10,607

10,652

30.09

10,500

10,505

10,650

10,700

10,702

10,715

20.12

10,418

10,546

10,578

10,604

10,623

10,668

21.12

10,450

10,579

10,651

10,637

10,676

10,702

31.12

10,440

10,569

10,661

10,627

10,706

10,691


Задача 5

ТОВ "ЄГЄР" реалізувало продукцію власного виготовлення на суму 100000 Євро німецькому підприємству на умовах кредитування нерезидента. Через 60 днів після митного оформлення експорту передбачено отримання векселя на суму контрактної вартості продукції та відсотків, що нараховуються за простою ставкою 20% річних. Зовнішньоторговель­ним контрактом передбачена умова постачання DDU (Інкотермс-2000).

Для складання звітності станом на 31 грудня відобразіть в бухгал­терському та податковому обліку операції ТОВ "ЄГЄР", користуючись курсами валют згідно з варіантами, що наведені у табл. 4.1, якщо:

1) балансова вартість продукції становила 425528 грн;

2)транспортування по території України здійснювало стороннє автотранспортне підприємство, платник податку на прибуток та ПДВ на загальних підставах, рахунки якого сплачені у сумі 8600 грн ( у т.ч. ПДВ);

3) страхування перевезення по території України здійснювала страхова організація, рахунки якої сплачені у сумі 120 грн. (у т.ч. ПДВ);

4) при митному оформленні сплачено експортне мито 5% та мит­ний збір у загальному порядку;

5) транспортування за межами України здійснювала німецька фір­ма, рахунки якої оплачені у сумі 1500 Євро, для чого відповідна сума валюти була придбана на МВРУ за курсом 10,680 грн/Євро (комісійна винагорода банку склала 0,1%);

6) після отримання платежу від іноземного покупця, вся сума валют­них надходжень реалізована на МВРУ за курсом 10,695 грн/Євро (комісійна винагорода банку склала 0,1 %). На кінець звітного періоду залишок валютних коштів на банківських рахунках підприємства відсутній; інших операцій в іноземній валюті у звітному періоду ТОВ "ЄГЄР" не здійснювало.

Таблиця 5.1 – Динаміка валютного курсу за варіантами

Дата

Курс НБУ за варіантами, грн/ЕВРО.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Відвантаження продукції

10,403

10,531

10,563

10,589

10,608

10,653

Митного оформлення експорту

10,405

10,533

10,565

10,591

10,610

10,655

Придбання валюти на МВРУ та перерахування її на користь ні­мецької транспортної організації

10,450

10,579

10,611

10,637

10,656

10,702

Нарахування відсотків за ко­ристування комерційним кре­дитом протягом 60 днів

10,407

10,535

10,567

10,593

10,612

10,657

Отримання векселю на загальну суму дебіторської заборгованості

10,404

10,532

10,564

10,590

10,609

10,654

Погашення векселя (зарахування суми експортного виторгу та відсотків за комерційним кредитом на валютний рахунок ТОВ "ЄГЄР")

10,468

10,597

10,630

10,656

10,675

10,720

Реалізації валютних надход­жень на МВРУ

10,479

10,609

10,641

10,667

10,686

10,732


^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: ПП "Рута", 2001.- 544 с.

 2. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця; 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 388 с.

 3. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / Під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001. – 832 с.

 4. Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський і податковий облік у подробицях. – Харьків: Фактор, 2007. – 400 с.

 5. Г. Грек, А. Негода, Е. Бондарева, Е. Самарченко Практическое применение правил «Инкотермс» в Украине и во внешнеэкономической деятельности: юридические, налоговые и бухгалтерские особенности. – Днепропетровск

 6. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.

 7. Дупай М. М., Денчук П. Н., Питель С. В., Хомин П.Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит». – Тернопіль: Астон, 2003. – 200 с.

 8. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.98 №351– XIV

 9. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 №959 – XII.

 10. Кадуріна Л.О., Стрельнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 606 с.

 11. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. - метод. посібник для сам ост. вивч. дисц./ Ю.А.Кузьмінський, В.Г.Козак, Л.І.Лук’яненко та ін.; За ред. Ю.А.Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2001. -179 с.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 “Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Мінфіну України від 08.10.1999р. №237.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов’язання”, затверджений наказом Мінфіну України від 31.01.2000р. №20.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №12 “Фінансові інвестиції”, затверджений наказом Мінфіну України від 26.04.2000р. №91.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №14 “Аренда”, затверджений наказом Мінфіну України від 28.07.2000р. №181.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 “Доход”, затверджений наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. №290.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.1999р. №318.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 “Вплив зміни валютних курсів”, затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Запаси”, затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №246.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби”, затверджений наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 “Нематеріальні активив”, затверджений наказом Мінфіну України від 18.10.1999р. №242.

 22. Практическое руководство «Внешнеэкономическая деятельность» серии «Библиотека «Баланс». – Днепропетровск: ООО «Баланс - Клуб», 2006. – 176 с.

 23. Трусов О., Рудяк Ю. Довідник ЗЕДівця. – Харків: Фактор, 2006. – 704с.

 24. Учет и техника проведения внешнеэкономических операций: Учебное пособие/ Ермаченко В.Е, Лабунская С.В, Маляревская О.Г, Маляревский Ю.Д. – Х.: Издательський Дом «ИНЖЕК», 2004. – 486 с.

 25. Інтернет-ресурси:

 1. www.blank.com.ua

 2. www.dtkt.com.ua

 3. www.buhgaiter.kharkov.com

 4. www.baza.tav. kharkov.com.ua

 5. www.zakon.rada.ua

 6. www.nau.com.ua

 7. www.konsuItant.kiev.uaЗразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет

Імені михайла остроградського


№ залікової книжки


Контрольна робота

з навчальної дисципліни

^ Облік зовнішньоекономічної діяльності

студента(ки) групи ___________

економічного факультету

кафедри «Облік і аудит»

КДУ імені Михайла Остроградського

П.І.Б. (повністю)


Кременчук 2009


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Р.М. Циган


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад __ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

3


9600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "міжнародні економічні відносини" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Міжнародні економічні відносини” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства»...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" облік зовнішньоекономічної діяльності\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи