Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток icon

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Скачати 157.46 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Дата26.09.2012
Розмір157.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ потокІВ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 7.050106 «ОБЛІК І АУДИТ»,

7.050104 – “ФІНАНСИ


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050106 – «Облік і аудит», 7.050104– “Фінанси”


Укладач старш.викл. Р.М. Циган


Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


Зміст

Вступ ………………………………………………………………………….4

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни ………………………………………………………………………......6

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни ………………………….7

3Питання до модульного контролю………………………………………..12

Список літератури …………………………………………………………14


ВСТУП

Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств. Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання виручки.

Використання в процесі управління господарськими суб’єктами достовірної та повної інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств. Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

Значення та роль грошових коштів для діяльності підприємства зумовлює потребу їх окремого дослідження, визначення стратегії й тактики управління формуванням та використанням грошових потоків, інформація про які суттєво впливає на ефективність процесу управління  економічними суб’єктами.

Мета дисципліни: надання знань з теорії та практики обліку і аналізу грошових потоків на підприємствах.

Завдання: поглибити знання з сутності грошей як економічної категорії та уточнити їх визначення; вивчити класифікацію грошових потоків дослідити закономірності та особливості їх формування на підприємствах, розкрити роль управління грошовими потоками в підвищенні фінансової стабільності підприємств; вивчити алгоритм формування грошового потоку на підставі Звіту про рух грошових коштів; вивчити методику аналізу достатності грошових коштів підприємств з використанням моделей Баумоля, Міллера-Орра, Стоуна з метою підвищення ефективності системи  управління грошовими коштами;

Дисципліна пов’язана з такими, як «Фінанси», «Економіка», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий аналіз».

Предметом є економіко-управлінський механізм обліку та аналізу грошових коштів і грошових потоків на підприємствах різних форм власності.

У результаті вивчення предмета студент повинен:

Знати особливості обліку та аналізу руху грошових потоків підприємств різних форм господарювання, методи, які використовуються для забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги.

Уміти володіти практичними навиками використання можливих методів та прийомів обліку та аналізу руху грошових потоків, які застосовуються вітчизняними підприємствами.

Методичні вказівки допоможуть студентам самостійно вивчити курс «Облік та аналіз руху грошових потоків» на достатньому рівні.


^ 1 ТЕМИ ТА погодинний розклад лекцій

та самостійної роботи з навчальної дисципліни


№ пор

Тема

Денна форма

навчання, ОА/Ф

Заочна форма

навчання, ОА/Ф

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

МОДУЛЬ І

1

Грошові потоки як об’єкт управління, обліку і аналізу на підприємстві

1/1

7/5

0,5/0,5

10/7

2

Особливості управління грошовими потоками підприємств різних форм організації бізнесу

1/1

7/5

0,5/0,5

10/7

3

Принципи організації грошових розрахунків в Україні

4/3

7/6

0,5/0,5

12/8

4

Організація фінансового обліку грошових коштів організації

4/2

8/7

1/0,5

12/8

^ МОДУЛЬ ІІ

5

Управлінський облік грошових потоків

1/0,5

7/6

0,5/0,5

12/8

6

Звітність про рух грошових коштів: вітчизняний і міжнародний аспекти

3/2

8/7

0,5/0,5

12/8

7

Аналіз руху грошових потоків

8/2

8/7

1/0,5

12/10

8

Прогнозування і планування руху грошових потоків

4/2

7/5

1/0,5

10/10

9

Шляхи оптимізації грошових потоків

2/0,5

7/5

0,5/-

10/9^

Всього годин за семестр


28/14

66/53

6/4

100/752 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦІПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1 Грошові потоки як об’єкт управління, обліку і аналізу на підприємстві

1.1 Сутність грошових потоків організацій

1.2 Класифікація грошових потоків

1.3 Методи вимірювання грошових потоків

1.4 Нормативно-правове регулювання обліку руху грошових потоків

Питання для самоперевірки:

 1. Що таке грошовий потік?

 2. Які класифікуються грошові потоки підприємства?

 3. Що розуміють під поняттям «кеш-флоу»?

 4. Назвіть методи вимірювання грошових потоків

 5. Які основні напрями організації роботи щодо управління грошовими потоками на підприємстві?

Література: [10, 12, 22, 23]


ТЕМА 2 Особливості управління грошовими потоками підприємств різних форм організації бізнесу

2.1 Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу.

2.2 Управління грошовими потоками підприємства малого бізнесу

2.3 Управління грошовими потоками підприємства з іноземними інвестиціями

2.4 Управління грошовими потоками акціонерних товариств

Питання для самоперевірки:

1. Яка класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу?

2. Критерії, що використовують для прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу?

3. Особливості управління грошовими потоками підприємств різних форм власності.

Література: [1, 2, 8, 18, 21]


ТЕМА 3 Принципи організації грошових розрахунків в Україні

3.1 Порядок здійснення безготівкових розрахунків в Україні та їх форми

3.2 Здійснення розрахунків акредитивами в Україні

3.3 Порядок ведення касових операцій

Питання для самоперевірки:

1. Які принципи організації грошових розрахунків використовуються в Україні?

2. Що таке «валютні операції»?

3. Основні вимоги до ведення касових операцій.

4. Який порядок ведення касових операцій в Україні?

5. Документообіг касових операцій.

6. Документарний акредитив та його значення в зовнішньоекономічних розрахунках.

7. Порядок застосування документарного інкасо в зовнішньоекономічних розрахунках.

Література: [2, 4, 19, 20]


ТЕМА 4 Організація фінансового обліку грошових коштів підприємства

4.1 Цілі та завдання обліку грошових коштів в Україні

4.2 Облік касових операцій в національній валюті

4.3 Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті

4.4 Облік грошових коштів на поточному рахунку у банку в національній валюті

4.5 Облік операцій на спеціальних рахунках у банку

4.6 Облік операцій на валютних рахунках

Питання для самоперевірки:

1. Які цілі та завдання обліку грошових коштів ви знаєте?

2. Поняття касових операцій підприємства?

3. Назвіть особливості обліку касових операцій в іноземній валюті?

4. Які рахунки відносять до спеціальних?

5. Які вимоги щодо обліку операцій на валютних рахунках?

Література: [4, 19]

^ МОДУЛЬ ІІ

ТЕМА 5 Управлінський облік грошових потоків підприємства

5.1 Зміст, значення та основні завдання управлінського обліку грошових потоків

5.2 Методи прийняття управлінських рішень у фінансовому контролінгу

5.3 Управлінський облік грошових потоків

Питання для самоперевірки:

1. Назвіть основні завдання управлінського обліку грошових потоків?

2. Назвіть методи прийняття управлінських рішень у фінансовому контролінгу?

3. Організація управлінського обліку грошових потоків?

Література: [3, 17, 23]


ТЕМА 6 Звітність про рух грошових коштів: вітчизняний і міжнародний аспекти

6.1 Складання звітності про грошові потоки згідно міжнародних стандартів

  1. Мета складання звіту про рух грошових коштів підприємства

6.3 Методика складання звіту про рух грошових коштів

а. рух грошей у результаті операційної діяльності

б. рух грошей у результаті інвестиційної діяльності

в. рух грошей у результаті фінансової діяльності

^ Питання для самоперевірки:

1. Що включають у себе поняття «грошові кошти» і «еквівалент грошових коштів»?

 1. Яка класифікація видів діяльності застосовується для відображення руху грошових коштів у формі №3 і сутність цих видів діяльності?

 1. Що належить до не грошових операцій?

 2. Які основні джерела для складання форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» у результаті операційної, фінансової і інвестиційної діяльності?

 3. Яка інформація про рух грошових коштів відображається у примітках до фінансової звітності?

Література: [4, 12, 19, 25]


ТЕМА 7 Аналіз руху грошових потоків

7.1 Роль, завдання та джерела аналізу грошових потоків підприємства

7.2 Оцінка платоспроможності підприємства на підставі вивчення грошових потоків

7.3 Аналіз руху грошових коштів

7.4 Визначення оптимального рівня грошових коштів

7.5 Прогнозний аналіз грошових потоків

Питання для самоперевірки:

1. Інформація щодо аналізу грошових потоків підприємства.

2. Що характеризує показник платоспроможності?

3. Яким чином визначення рівня грошових коштів?

4. Що включає прогнозний аналіз грошових потоків?

Література: [9, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 26]


Тема 8 Планування і прогнозування руху грошових потоків

8.1 Планування руху грошових потоків

8.2 Методи прогнозування грошових потоків

8.3 Прогнозування на підставі пропорційних залежностей

8.4 Прогнозування грошових потоків у фірмі з урахуванням статистики платежів.

8.5 Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Первинний бюджет

^ Питання для самоперевірки:

1 Значення планування на підприємстві руху грошових потоків

2 Суть метода виявлення тренда ряду динаміки

3 Правила фінансування підприємств

4 Планування прибутків і збитків

5 Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow)

6 Бюджетний контроль та аналіз відхилень
^

7 Характеристика інфраструктури та інформаційної бази для бюджетування


8 Характеристика етапів бюджетування.

9 Суттєвість відхилень фактичних даних від бюджетних при бюджетуванні та прийняття управлінських рішень.

Література: [6,7, 10,22, 23]


ТЕМА 9 Оптимізація руху грошових потоків підприємства

9.1 Оцінювання впливу можливих управлінських рішень на збалансованість і ефективність грошових потоків підприємства

9.2 Порядок оптимізації грошових потоків підприємства в режимі реального часу

Питання для самоперевірки:

1. Сутність і значення оптимізації для підприємства.

2. Що таке ефективність грошових потоків, як її підвищити?

3. Порядок оптимізації грошових потоків в режимі реального часу. Надати характеристику.

Література: [9, 10, 11, 12, 22, 23]


^ ПИТАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

 1. Сутність і поняття грошових потоків та їх значення для управління, обліку і аналізу

 2. Класифікація грошових потоків

 3. Методи вимірювання грошових потоків

 4. Принципи управління грошовими потоками організації

 5. Врахування факторів, що впливають на грошовий потік

 6. Управління грошовими потоками на малому підприємстві

 7. Управління грошовими потоками на підприємстві з іноземними інвестиціями

 8. Управління грошовими потоками корпорації

 9. Організація валютних операцій в країні

 10. Стратегічний облік грошових потоків, як елемент стратегічного менеджменту

 11. Порядок ведення касових операцій

 12. Документарний акредитив та його значення в зовнішньоекономічних розрахунках.

 13. Розрахунки векселями на території України і за її межами

 14. Порядок застосування документарного інкасо в зовнішньоекономічних розрахунках

 15. Облік операцій у каси в національній валюті

 16. Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті

 17. Фінансовий облік операцій на рахунках у банку

 18. Облік на валютних рахунках у банку

 19. Облік на спеціальних рахунках у банку

 20. Облік купівлі іноземної валюти

 21. Облік продажу іноземної валюти

 22. Авансові розрахунки в національній та іноземній валюті, їх облік


Модуль 2

 1. Зміст, значення та основні завдання управлінського обліку грошових потоків

 2. Методи прийняття управлінських рішень у фінансовому контролінгу

 3. Особливості організації управлінський облік грошових потоків на підприємстві

 4. Дисконтування грошових потоків

 5. Складання звітності про грошові потоки згідно міжнародних стандартів

22 Методика складання звіту про рух грошових коштів

 1. Чистий грошовий потік (Саsh-flow)

 2. Роль, завдання та джерела аналізу грошових потоків підприємства

 3. Оцінювання платоспроможності підприємства на підставі вивчення грошових потоків

 4. Аналіз звіту про рух грошових коштів

 5. Аналіз вхідних і вихідних потоків

 6. Аналіз показників грошових потоків

 7. Визначення оптимального рівня грошових коштів

 8. Прогнозний аналіз грошових потоків

 9. Планування руху грошових потоків

 10. Методи прогнозування грошових потоків

 11. Прогнозування на підставі пропорційних залежностей

 12. Прогнозування грошових потоків у фірмі з урахуванням статистики платежів.

 13. Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Первинний бюджет

 14. Складання платіжного календаря

 15. Оцінювання впливу можливих управлінських рішень на збалансованість і ефективність грошових потоків підприємства

 16. Порядок оптимізації грошових потоків підприємства в режимі реального часу

 17. Оптимізація грошових потоків підприємства

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фі­нансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 2. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: «Знання», 1999.– 312 с.

 3. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Жито­мир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

 5. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища шк, 1997. – 383 с.

 6. Вахрин П.И. Финансовый практикум – М.: Дайлков и К°,2002– 172 с.

 7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Ви­давництво «Центр Європи», 1997. – 576 с.

 8. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – Тернопіль.: Економі­чна думка, 2002. – 400 с.

 9. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

 10. Ковалев В.В. Финансовий менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Проспект, 2009. – 1024 с.

 11. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

 12. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 483 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 13. Колапс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Проблемы, концепции и методы – М.: Финансы, 1997. – 570 с.

 14. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності під­приємств. – К.: «Знання», КОО 2000. – 378 с.

 15. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

 16. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с.

 17. С.Ф.Голов Управлінський облік. Підручник. – 3-тє вид. – К.: Лібра, 2006. – 704 с.

 18. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарюван­ня. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 19. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 2-ге вид. доповнене і перероблене. – К.: Алерта, 2007. – 954 с.

 20. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В. М. Федосова. – К.: Либідь, 1993. – 247 с.

 21. Фінанси підприємств. Навч. Посібник / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.:ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 22. Фінансовий менеджмент: Навч. – метод. посіб. / А.М. Поддєрьогін та ін. – К: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 23. Фінансовий менеджмент: Навч. – метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. – Ж.:ЖГП, 2001. – 432с.

 24. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300с.

 25. Чебанова Н.В., Чупир Т.Я., Василенко Ю.А. Фінансова звітність підприємств: Навчальний посібник. – Х.: Фактор, 2006. – 444 с.

 26. Ю.С.Цал-Цалко Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік і аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050104 – “Фінанси” , 7.050106 – «Облік і аудит»


Укладач старш.викл. Р.М. Циган


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

3


9614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток icon"облік та аналіз руху грошових потоків"
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Облік та аналіз руху грошових потоків ” для студентів...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconЗ навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік І аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " аналіз у бюджетних та банківських установах" для студентів напряму підготовки "Облік та аудит"
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз у бюджетних та банківських установах” для студентів...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» для I семестру
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія»
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „економічний аналіз
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни " Теорія економічного аналізу" для студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи