Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 183.46 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір183.46 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 - „ОБЛІК І АУДИТ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.І. Авраменко

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою університету імені Михайла Остроградського

Протокол № _____від „____”_____________2009 р.

Заступник голови методичної ради ________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ............................................................................................................................4

Перелік практичних занять........................................................................................5

Практичне заняття № 1..................................................................................5

Практичне заняття № 2..................................................................................5

Практичне заняття № 3..................................................................................6

Практичне заняття № 4..................................................................................7

Практичне заняття № 5..................................................................................8

Практичне заняття № 6..................................................................................9

Практичне заняття № 7................................................................................10

Практичне заняття № 8................................................................................11

Практичне заняття № 9................................................................................12

Практичне заняття № 10..............................................................................13

Практичне заняття № 11..............................................................................14

Практичне заняття № 12..............................................................................15

Практичне заняття № 13..............................................................................16

Практичне заняття № 14..............................................................................16

Практичне заняття № 15..............................................................................17

Список літератури.....................................................................................................18


3

ВСТУП


Реалізація курсу радикальної економічної реформи в період переходу до ринкових відносин органічно пов’язана з підвищенням ролі та вдосконаленням функцій управління. Однією з найважливіших функцій управління, яку на практиці реалізує аудит, є контроль. Він здійснюється у формі незалежної фінансової експертизи спеціалістами (аудиторами).

Аудит є прикладною економічною дисципліною, що завершує процес підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку і аудиту. Він пройшов багатовіковий період розвитку як незалежний фінансовий контроль. У країнах з розвиненою ринковою економікою він був спочатку тільки знаряддям перевірки і підтвердженням достовірності бухгалтерських документів і звітів, а потім став системно орієнтованим на активізацію економічної діяльності.

В Україні аудиторська діяльність порівняно з іншими країнами має ще досить коротку історію. Приватні аудиторські фірми та аудитори не мають ще достатнього досвіду і знань, щоб проводити перевірки на найвищому рівні.

В аудиті вже сформувались певні методи, які характеризуються використанням загальнонаукових і власних прийомів контролю. Вони розвинулись на основі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, статистики та інших економічних наук. Створено також вітчизняну законодавчу базу аудиту, при цьому використовуються і зарубіжні нормативні акти (міжнародні стандарти аудиту).

Тому метою вивчення дисципліни є формування системи знань у галузі створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт.

Ці методичні вказівки містять перелік завдань та приклади розв’язання задач, які студент повинен опанувати в ході вивчення дисципліни.


4

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття № 1.

Тема. Об’єкти аудиторської діяльності

Мета: дослідження об’єктів аудиторської діяльності

^ Короткі теоретичні відомості

Закон України „Про аудиторську діяльність” містить головні керівні матеріали щодо здійснення аудиторських перевірок. Особливу увагу слід зосередити на понятті „аудит”. Щоб визначитися з категорією „об’єкт аудиту”, необхідно з’ясувати різницю між аудитом і ревізією. Широка характеристика об’єктів аудиту вимагає їх класифікації.

Завдання до теми.

Класифікація об’єктів аудиту.

 1. Дослідження структури об’єкта.

 2. Розподіл об’єктів аудиту за видами.

 3. Розподіл об’єктів аудиту за ступенем складності, відношенням до сфери діяльності, за станом об’єктів у часі, за характером оцінки стану підприємства, за терміном перебування об’єктів у колі діяльності аудиту.

Контрольні питання

 1. Як класифікують об’єкти аудиту ?

 2. Як розподіляють об’єкти аудиту за видами ?

 3. Які види розподілу об’єктів аудиту існують ?

Література: [1, с. 8; 5, с. 29; 6, с. 19; 8, с. 22.].


Практичне заняття № 2

Тема. Організація аудиторської фірми

Мета: ознайомлення з вимогами щодо створення аудиторських фірм

^ Короткі теоретичні відомості

Аудиторська фірма – це організація, яка здійснює аудиторську діяльність

5

на території України, занесена до реєстру аудиторів і аудиторських фірм і займається виключно наданням аудиторських послуг. Вона може створюватись на основі будь – яких форм власності і здійснювати аудиторську діяльність, якщо в ній працює хоча б один аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Завдання до теми.

1. Структура аудиторських фірм.

2. Порядок отримання і продовження терміну дії сертифіката аудитором.

3. Вимоги до належної якості освіти аудиторів.

4. Планування і розподіл праці аудитора в залежності від виду аудиторських послуг.

5. Контроль якості праці аудитора.

6. Відповідальність аудитора за неналежне виконання своїх обов’язків.

7. Нормування та оплата праці аудитора.

8. Випадки, в яких аудитор може не отримати оплату за надання аудиторських послуг.

Контрольні питання

 1. В чому полягає розподіл праці аудитора ?

 2. Яка відповідальність за неналежне виконання обов’язків аудитором ?

 3. Який порядок отримання сертифіката аудитором ?

Література: [1, с.22; 4, с.45; 5, с.37; 6, с.22].


Практичне заняття № 3

^ Тема. Організація аудиту фінансової звітності

Мета: вивчення порядку проведення аудиту фінансової звітності

Короткі теоретичні відомості

Звітність складається підприємствами і організаціями, що є юридичними особами, та виділеними на окремий баланс філіями, іншими відокремленими підрозділами підприємств і організацій незалежно від видів діяльності та форм

6

власності. Основними завданнями аудиту фінансової звітності є встановлення правильності відображення у звітності показників господарсько – фінансової діяльності підприємств та розрахунків показників, наведених у формах звітності.

Завдання до теми.

1. Мета та завдання аудиту фінансової звітності.

2. Формування головної та конкретної мети аудиту.

3. Основні етапи проведення аудиту

Контрольні питання

1.В чому полягає мета та завдання аудиту фінансової звітності ?

2.Порядок формування головної та конкретної мети аудиту.

3.Назвати основні етапи проведення аудиту

Література: [1, с.27; 4, с.45 ; 5. с.37].


Практичне заняття № 4

Тема. Організація аудиторських послуг

Мета: вивчення переліку та організації надання аудиторських послуг

^ Короткі теоретичні відомості

Поряд з проведенням аудиту законодавство передбачає супутні аудиту послуги: оглядову та операційну перевірку, компіляцію (трансформацію обліку). Аудиторські послуги, як правило, не вимагають подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора на адресу клієнта. Регулюють аудиторську діяльність АПУ, Спілка аудиторів України. Уся аудиторська діяльність базується на методологічних принципах та принципах професійної етики.

Завдання до теми:

 1. Мета і завдання Аудиторської Палати України.

 2. Спілка аудиторів України, її повноваження.

3. Сертифікація аудиторів ( „Положення про сертифікацію аудиторів від

7

23.04.2002р., протокол № 109”).

4. Контроль якості праці аудитора та міжнародний стандарт аудиту №220 „Контроль якості роботи аудитора”.

5. Наукова організація аудиторського процесу.

Контрольні питання

 1. В чому полягають мета і завдання Аудиторської Палати України ?

 2. В чому полягає наукова організація аудиторського процесу ?

 3. Назвати нормативне регулювання процесів сертифікації та контролю якості праці аудиторів.

^ Література: [5,с. 492].


Практичне заняття № 5

Тема. Організація внутрішнього аудиту

Мета: вивчення внутрішнього аудиту як одного з видів контролю на підприємстві.

^ Короткі теоретичні відомості

Існують дві форми проведення аудиту, які мають різну мету – це внутрішній і зовнішній аудит. Внутрішній аудит проводиться всередині самої організації за вимогою керівництва підприємства аудиторами, які працюють у самій організації, і тією чи іншою мірою виконання їхніх функцій залежить від впливу керівництва підприємства.

Завдання до теми.

 1. Значення внутрішнього аудиту для підприємства.

 2. Об’єкти внутрішнього аудиту.

 3. Методичні прийоми, які застосовуються внутрішнім аудитом під час проведення перевірки.

 4. Аудиторські процедури, які застосовуються внутрішнім аудитом для збору аудиторських доказів.

 5. Переваги та недоліки внутрішнього аудиту перед незалежним аудитом.

8

 1. Нормативна база проведення аудиту.

Контрольні питання

 1. В чому полягає значення внутрішнього аудиту для підприємства ?

 2. Назвати об’єкти внутрішнього аудиту.

 3. Які методичні прийоми застосовуються внутрішнім аудитом під час

проведення перевірки?

 1. Які аудиторські процедури застосовуються внутрішнім аудитом для

збору аудиторських доказів ?

 1. Назвати переваги та недоліки внутрішнього аудиту перед незалежним аудитом.

Література: [1, с.39; 5. с.522].

Задача до теми

Оподатковуваний прибуток підприємства склав 150 000 грн. Визначити допустиму величину суттєвої помилки, яка не впливає на рішення кваліфікованих користувачів фінансової звітності.

^ Приклад розв’язування задач:

Задача

Оподатковуваний прибуток підприємства склав 200 000 грн. Визначити допустиму величину суттєвої помилки, яка не впливає на рішення кваліфікованих користувачів фінансової звітності.

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступною формулою:

С доп. = ОП х 5 %,

де С доп. – допустима помилка,

ОП – оподатковуваний прибуток,

С доп. = 5 % х 200 000 = 10 000 грн


9

^ Практичне заняття № 6

Тема. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі

Мета: ознайомлення з порядком проведення аудиту в комп’ютерному середовищі

Короткі теоретичні відомості

Аудит у комп’ютерному середовищі слід розглядати як сукупність двох взаємопов’язаних і взаємозумовлених напрямків: проведення аудиту на підприємстві, де клієнт використовує для оброблення, зберігання, взаємозв’язку інформаційних систем управління і внутрішнього контролю комп’ютерну техніку та проведення аудиту з використанням комп’ютерних програм контролю і тестування.

Завдання до теми.

1. Визначення впливу комп’ютерного середовища на систему обліку і внутрішнього контролю.

2. Визначення впливу комп’ютерного середовища на оцінку ризиків.

3. Класифікація техніко-економічної інформації та застосування її у контрольно-аудиторському процесі.

Контрольні питання

 1. Як впливає комп’ютерне середовище на систему обліку і внутрішнього контролю?

 2. Як впливає комп’ютерне середовище на оцінку ризиків ?

 3. Як класифікують техніко-економічну інформацію ?

Література: [1, с.9; 4, с.37; 5, с.11; 6, с.8; 10, 11 ].


Практичне заняття № 7

^ Тема. Методика аудиту установчих документів та облікової політики підприємства

Мета: ознайомлення з методикою аудиту установчих документів та облікової політики підприємства

10

^ Короткі теоретичні відомості

Облікова політика підприємства є інструментом організації бухгалтерського обліку. Залежно від видів організаційно-правової форми підприємств розрізняють суб’єкти, об’єкти і елементи облікової політики підприємства

Завдання до теми.

 1. Метод та методологія аудиторських перевірок.

 2. Облікова політика підприємства як інструмент організації бухгалтерського обліку.

 3. Суб’єкти, об’єкти і елементи облікової політики підприємства.

4. Види організаційно-правової форми підприємств.

Контрольні питання

 1. В чому полягають метод та методологія аудиторських перевірок ?

 2. Що таке облікова політика підприємства ?

 3. Назвати суб’єкти, об’єкти і елементи облікової політики підприємства.

 4. Які види організаційно-правової форми підприємств ви знаєте ?

Література: [1, с.73; 4, с.70; 5, с.184; 6, с.96; 8, с.34; 14 ].


Задача до теми

Аудитор під час перевірки розрахунків з дебіторами застосував вибіркову перевірку. Використовуючи систематичний відбір, він відібрав 160 рахунків з 1 000 штук. З них для перевірки він взяв 80 штук.

Визначити інтервал вибірки.

^ Приклад розв’язування задач

Задача

Аудитор під час перевірки розрахунків з дебіторами застосував вибіркову перевірку. Використовуючи систематичний відбір, він відібрав 120 рахунків з 1 000 штук. З них для перевірки він взяв 40 штук.

Визначити інтервал вибірки.


11

Розв’язок

Для розв’язання задачі користуються наступними формулами:

І =n : m,

де І – інтервал вибірки,

n – кількість всіх рахунків, які необхідно перевірити;

m - кількість відібраних до вибірки рахунків.

І = 120 : 40 = 3

Отже, кожний третій рахунок потрапить у вибірку.


^ Практичне заняття № 8

Тема. Методика аудиту необоротних активів.

Мета: вивчення методики аудиту необоротних активів

Короткі теоретичні відомості

Основні засоби є сукупністю засобів праці, які функціонують у натуральній формі протягом кількох років у сфері матеріального виробництва або нематеріальної сфери, які відповідно до бухгалтерських звітів включені до складу основних засобів.

Завдання до теми.

 1. Визнання і оцінювання необоротних активів.

 2. Характеристика рахунків з обліку основних засобів.

 3. Аналітичний облік основних засобів.

 4. Методи нарахування амортизації основних засобів.

 5. Облік капітального будівництва та орендних операцій.

Контрольні питання

 1. В чому полягає визнання і оцінювання необоротних активів ?

 2. Дайте характеристику рахунків з обліку основних засобів.

 3. В чому полягає аналітичний облік основних засобів ?

 4. Назвіть методи нарахування амортизації основних засобів.

 5. Який порядок перевірки обліку капітального будівництва та орендних

12

операцій ?

^ Література: [1, с. 183; 4, с. 70; 8, с. 153 ].


Практичне заняття № 9

Тема. Методика аудиту запасів і витрат діяльності.

Мета: вивчення порядку проведення аудиту запасів і витрат діяльності.

^ Короткі теоретичні відомості

Запаси є сукупністю предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у промисловому виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також засоби праці, які за чинним законодавством включаються до складу оборотних засобів як малоцінні швидкозношувані предмети або як товари для продажу.

^ Завдання до теми.

 1. Нормативна база, яка визначає методологічні засади формування у бухгалтерському та податковому обліку інформації про запаси та витрати діяльності.

 2. Джерела інформації для проведення аудиту, його завдання.

 3. Перевірка правильності відображення вартості запасів у первинних документах при вибутті запасів та на дату складання балансу.

 4. Аналіз матеріалів інвентаризації.

 5. Перевірка відображення даних в регістрах бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.

 6. Перевірка складу витрат діяльності.

 7. Порядок перевірки податкового обліку запасів і витрат.

Контрольні питання

 1. Яка нормативна база визначає методологічні засади формування у бухгалтерському та податковому обліку інформації про запаси та витрати діяльності ?

 2. Назвати джерела інформації для проведення аудиту.

13

 1. В чому полягає перевірка правильності відображення вартості запасів у первинних документах при вибутті запасів та на дату складання балансу ?

 2. В чому полягає аналіз матеріалів інвентаризації ?

 3. У чому полягає порядок перевірки податкового обліку запасів і витрат ?

^ Література: [5, с. 473; 6, с. 257; 8, с. 319].


Практичне заняття № 10

Тема. Методика аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості.

Мета: на підставі відповідних нормативних актів ознайомитися з порядком перевірки грошових коштів та дебіторської заборгованості.

^ Короткі теоретичні відомості

Аудит грошових коштів являє собою перевірку операцій підприємства, пов’язаних з їх рухом у процесі здійснення фінансово – господарської діяльності з метою встановлення правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства України.

^ Завдання до теми.

 1. Нормативна та законодавча база перевірки.

 2. Головна та конкретна мета аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

 3. Етапи аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами та дебіторською заборгованістю.

Контрольні питання

 1. Назвати нормативну базу перевірки.

 2. Головна та конкретна мета аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

 3. Етапи аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами та дебіторською заборгованістю.

^ Література: [4, с.84; 5, с.354; 6, с.217; 8, с.262].


14

Практичне заняття № 11

Тема. Методика аудиту доходів і фінансових результатів

Мета: ознайомлення з порядком здійснення аудиторського контролю доходів і фінансових результатів

^ Короткі теоретичні відомості

Аудит фінансових результатів є одним з найскладніших видів аудиторських перевірок, так як узагальнює всі сторони фінансово – господарської діяльності підприємства.

Завдання до теми.

 1. Нормативна та законодавча база проведення аудиту.

 2. Завдання, головна та конкретна мета аудиту, джерела інформації.

 3. Порядок визначення доходів підприємства.

 4. Визначення порядку формування прибутку.

 5. Перевірка правильності відображення даних в регістрах бухгалтерського обліку.

 6. Перевірка правильності обліку доходів від різних видів діяльності підприємства.

Контрольні питання

 1. Що є нормативною базою проведення аудиту?

 2. Як визначається головна та конкретна мета аудиту?

 3. Який порядок визначення доходів підприємства?

 4. Назвати аудиторські процедури, які застосовує аудитор для збору аудиторських доказів.

^ Література: [4, с.70; 5, с.338; 6, с.215; 8, с.240 ].


Практичне заняття № 12

Тема. Методика аудиту капіталу і зобов’язань

Мета: ознайомлення з порядком здійснення аудиторського контролю капіталу і зобов’язань

15

^ Короткі теоретичні відомості

Підприємство для забезпечення господарської діяльності повинно володіти певним розміром капіталу. У бухгалтерському обліку капітал є сукупністю майнових засобів, призначених для господарських цілей, виражених у грошовій одиниці, тобто сума активу або сума пасиву,що їй дорівнює.

Завдання до теми.

 1. Аудит складових власного капіталу.

 2. Аналітичний облік капіталу і зобов’язань.

 3. Перевірка джерел формування власного капіталу та його показників.

Контрольні питання

 1. Які ви знаєте складові власного капіталу підприємства?

 2. В чому полягає аналітичний облік капіталу і зобов’язань?

 3. Який порядок перевірки джерел формування власного капіталу та його

показників?

^ Література: [4, с.99; 5, с.421; 8, с.290 ].


Практичне заняття № 13

Тема. Методика аудиту фінансової звітності

Мета: ознайомлення з порядком здійснення митного контролю

^ Короткі теоретичні відомості

Виходячи з цілей та завдань аудиту звітності підприємств, необхідно методику проведення аудиту звітності розглядати як методику встановлення достовірності відображення у звітності результатів фінансово – господарської діяльності підприємств і встановлення правильності розрахунків показників.

^ Завдання до теми.

 1. Нормативна та законодавча база проведення аудиту фінансової звітності.

 2. Реєстри та первинні документи як джерела проведення аудиту

16

Контрольні питання

 1. Назвіть законодавчу базу проведення аудиту фінансової звітності.

 2. Які реєстри та первинні документи є джерелами проведення аудиту?

^ Література: [6, с.212; 8, с.206 ].


Практичне заняття № 14

Тема. Інформаційне забезпечення аудиту

Мета: вивчення нормативної бази проведення аудиту.

^ Короткі теоретичні відомості

Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні базуються на Законі України „Про аудиторську діяльність”. Організаційне і методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні здійснює Аудиторська палата України. З метою захисту своїх інтересів аудитори України об’єднані у професійну громадську організацію – Спілку аудиторів України. Національні та міжнародні нормативи аудиту встановлюють основні принципи аудиту, правила надання аудиторських послуг. Кодекс професійної етики аудиторів України визначає фундаментальні засади аудиторської етики.

Завдання до теми.

 1. Міжнародні стандарти аудиту.

 2. Національні нормативи аудиту

Контрольні питання

 1. Для чого створено стандарти аудиту, яка їх роль у проведенні аудиту?

 2. Етичні норми аудиту, їх призначення та зміст.

Література: [6, с.212; 8, с.206 ].


Практичне заняття № 15

^ Тема. Проблеми розвитку аудиту в Україні.

Мета: ознайомитись з передумовами розвитку аудиту в Україні та його недоліками

17

Короткі теоретичні відомості

В Україні аудиторська діяльність існує відносно недавно, тому має певний ряд недоліків, а саме: сьогодні в Україні діють розрізнені елементи фінансово – економічного контролю, які потребують систематизації.

Завдання до теми.

 1. Історичний аспект розвитку аудиту.

 2. Передумови виникнення аудиту в Україні.

 3. Недоліки фінансово-економічного контролю в Україні.

Контрольні питання

 1. Що було передумовою розвитку аудиту в Україні?

 2. Які недоліки фінансово-економічного контролю в Україні можна назвати?

Література: [6, с.212; 8, с.206 ].


18

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Національні нормативи аудиту. Кодекс етики аудиторів України. Повний текст національних нормативів аудиту України та Кодекс професійної етики аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98 – К., 1999. – С. 274

2. Аренс Є.А., Лоббек Дж. К. Аудит.- М: Фінанси і статистика, 1995, - 558 с.

3. Адамс Р. Аудит.- М., ЮНИТИ, 1995. – 398 с.

4. Білуха М.Г. Курс аудиту.- К.: Вища школа – Знання, 1998. – 573 с.

5. Білуха М.Г. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту.- К.: Вища школа, 1994. – 363 с.

6. Давидов Г.М. Аудит. ,-К:, Знання, 2001. - 363 с.

7. Егоршин А.П. Управление персоналом.-Н.Новгород: НИМБ, 1997.- 235 с.

8. Жила В.Г. Ревизия и аудит.- К.: 1998. – 92 с.

9. Кузьминский А.Н. Аудит.- К.: Учетинформ, 1996. – 281 с.

10. Подольский В.И. Аудит.- М.: Аудит, Издательство ЮНИТИ, 1997.-431с.

11. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: Тов. “НІОС” 1998. – 221 с.

12. Робертсон Джек К. Аудит.- М., 1993. – 495 с.

13. Аудиторская деятельность в Украине.- Х.: ООО “Конус” 1999.- 192 с.


19

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація і методика аудиту” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - „Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О. І. Авраменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри „Облік і аудит” А. О. Касич


Підп. до др.______ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _______ . Наклад _______ прим. Зам. № _____. Безкоштовно


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул.. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни ”організація І методика аудиту”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи