Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 424.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/6
Дата26.09.2012
Розмір424.71 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


міністерство освіти і науки україни

кременчуцький державний університет

імені михайла остроградського

методичні вказівки

щодо практичних занять

з навчальної дисципліни:

організація обліку

для студентів денної та заочної форм навчання

зі спеціальності 7.050106 – „облік і аудит”


кременчук 2009

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Н.Л.Федорченко

Рецензент д.е.н., проф. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


Зміст
Вступ ……………..………………………………………………………………..4
1 Перелік практичних занять……………………………………………………..5

Практичне заняття № 1 Підприємство – від створення до ліквідації……..5
Практичне заняття № 2 Формування наказу про облікову політику ……7

Практичне заняття № 3 Організація документообігу та

документування господарських операцій……………………………….8

Практичне заняття № 4 Організація обліку надходження,

зберігання та вибуття запасів……………………………………………..11
Практичне заняття № 5 Особливості організації доходів діяльності …...13

Практичне заняття № 6 Особливості організації витрат виробництва

та витрат діяльності………………………………………………………….14
Практичне заняття № 7 Складання кадрової документації……………….16
Практичне заняття № 8 Організація обліку оплати праці та відпусток….17

Практичне заняття № 9 Організація обліку і контролю основних

засобів та нематеріальних активів………………………………………….18
Практичне заняття № 10 Організація обліку і контролю
грошових операцій…………………………………………………………..21
Практичне заняття № 11 Організація обліку розрахункових та
фінансових операцій…………………………………………………………22
Практичне заняття № 12 Організація складання Приміток до
фінансової звітності………………………………………………………….23
Практичне заняття № 13 Організація обліку суб’єктів
малого підприємництва…………………………………………………... 24
2 Тести до модульного контролю……..…………………………………………..27
Список літератури………………………………………………………………….31

ВСТУП


Розвиток ринкових відносин вимагає від бухгалтера нових знань і здібностей оперативно реагувати на нові, не подібні до інших ситуації. В умовах, коли законодавство надає право вибору, зростає кількість помилок і порушень при веденні бухгалтерського обліку та в оподаткуванні. Усе це ускладнює дії бухгалтерів та керівників підприємств.

Бухгалтер у своїй повсякденній роботі змушений виявляти спритність, проникливість і винахідливість. Уміло організований облік дає можливість отримувати прибутки, практично не вступаючи в протиріччя з законом.

Перехід українських підприємств до ринкових умов господарювання вимагає, щоб організація обліку забезпечувала учасників ринку необхідною бухгалтерською інформацією, яка б дозволила власнику мати достовірні дані про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності відповідно до міжнародних стандартів.

Курс „Організація обліку” є складовою завершального блоку навчальних дисциплін при підготовці майбутніх бакалаврів та спеціалістів з бухгалтерського обліку. Він розкриває основні завдання та особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах.

Мета даного курсу – допомогти слухачам із застосуванням різноманітних методів навчання та контролю засвоїти теорію і практику організації бухгалтерського обліку і контролю.

Засвоєння курсу „Організація обліку” неможливе без розв’язання практичних завдань. Тому до кожної теми дисципліни складені задачі, ситуації для роздумів.

Далі наведено теми практичних занять з курсу „Організація обліку”, план, задачі та контрольні запитання до кожної теми.


1 ПЕРЕЛІК практичних занять
^
Практичне заняття № 1

Тема Підприємство – від створення до ліквідації
Мета: вивчити порядок складання ліквідаційного балансу.
Короткі теоретичні відомості:

Процес організації бухгалтерського обліку передбачає вибір, упорядкування, встановлення зв'язку та об'єднання в часі й просторі необхідних складових. Таке розуміння є основою для пояснення організації бухгалтерського обліку як цілеспрямованого об'єднання, установлення зв'язків, складових, які забезпечують виконання бухгалтерським обліком своїх завдань.
^
Завдання до теми

Задача 1

9 січня 2009 р. засновники прийняли рішення про ліквідацію ЗАТ „Агро”. Нижче подано баланс підприємства:

Таблиця 1

№ з/п

Актив

Сума, тис.грн.з/п

Пасив

Сума, тис.грн.

Найменування статей

Найменування статей

1.

Основні засоби:
1.

Статутний капітал

108,0
–залишкова вартість

39,0

2.

Нерозподілений прибуток

37,0
– знос

4,6

3.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

12,0
– первісна вартість

43,6

4.

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

1,6

2.

Виробничі запаси

13,0

5.

Поточні зобов’язання з оплати праці

2,4

3.

Товари

64,0

6.

Інші поточні зобов’язанння

0,8

4.

Дебіторська заборгованість:
–чиста реалізаційна вартість

10,4

– первісна вартість

11,8

– резерв сумнівних боргів

1,4


5.

Поточні фінансові інвестиції

28,6


6.

Грошові кошти в національній валюті

6,0

БАЛАНС

161,8
БАЛАНС

161,8


Дані аналітичного обліку –

Таблиця 2з/п

Господарська операція

Сума,

тис.грн

1.

Витрати майбутніх періодів – вартість передплати періодичних видань

0,8

2.

Розрахунки з дебіторами

– прострочена заборгованість;

– неврегульовані суми.


1,4

10,4

3.

Короткострокові фінансові вкладення - акції

28,6


Усі ліквідаційні заходи здійснені до надання рішення до органу ДПІ про зняття з обліку платника податків.

1.Проведена інвентаризація, лишки та нестачі не виявлені.

2.Виявлена заборгованість зі строком позовної давності, що минув, і депонентська – списані.

3.Підтверджена кредиторська заборгованість перед ВАТ „Будсервіс” та ТзОВ „Промінь” погашена перерахуванням грошових коштів з поточного рахунку підприємства.

4.Заборгованість з оплати праці і перед підзвітними особами погашена готівкою з каси підприємства, а непідтверджена заборгованість списана.

5. Ліквідні активи (товари, матеріали і основні фонди) реалізовані за ціною, що складається з балансової вартості та ПДВ, нарахованого на балансову вартість.

Необхідно:

  1. скласти журнал реєстрації господарських операцій, указати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

  2. скласти ліквідаційний баланс ЗАТ „Арго” після здійснення ліквідаційних заходів.

Контрольні питання

1.Які до реєстраційні, реєстраційні та після реєстраційні етапи діяльності суб’єктів підприємництва можна виділити?

2.Які документи необхідно розробити та подати для реєстрації підприємства?

3.Які документи необхідно розробити та подати для перереєстрації підприємства?

4.Які документи необхідно подати для ліквідації підприємства?

5.В яких випадках здійснюється ліквідація підприємства?

Література: [1, 3, 8].

Практичне заняття № 2

Тема Формування наказу про облікову політику

Мета: вивчити кореспонденцію рахунків, які використовують для обліку грошових коштів.

^ Короткі теоретичні відомості

Функціонування системи бухгалтерського обліку та процесу його ведення вимагає відповідної організаційної інфраструктури, яка передбачає вирішення ряду методичних, технологічних, технічних і організаційних питань. У процесі їх вирішення власник підприємства спільно з головним бухгалтером реалізує свою політику в сфері бухгалтерського обліку шляхом самостійного вибору облікових способів і процедур. Це зумовлює появу такого інструмента організації бухгалтерського обліку, як облікова політика.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Організація митного контролю на транспорті” та з навчальної дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи