Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір227 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050200 – „МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050200 - „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О.І. Авраменко

Рецензент доц., к.е.н. А.О. Касич


Кафедра обліку і аудиту


Протокол № _____від „____”_____________2009 р.


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Заступник голови методичної ради __________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................................4

 1. Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни .........................................................................................................5

 2. Перелік тем і питань для самостійного опрацювання......................................6

 3. Тести до модульного контролю.......................................................................11

Список літератури……………………………………………………….................20


3

^ ВСТУП


Мета навчальної дисципліни. Формування системи знань з теорії та практики податкової політики.

Завдання самостійної роботи:

- знати види та зміст податкових законів, які діють на території України, порядок ведення податкового обліку;

- знати види та зміст відповідних форм звітності та строків її подання;

- поєднувати теоретичні знання з практикою податкового обліку;

- володіти навичками визначення об’єкта оподаткування;

-оптимізувати господарсько-фінансову діяльність підприємства за рахунок мінімізації податкових платежів до бюджету;

- роз’яснювати положення податкового законодавства;

- подавати пропозиції щодо його вдосконалення.

^ Види самостійної роботи: вивчення діючих законодавчих та підзаконних актів інвестиційної діяльності, оволодіння способами і методами проведення податкових перевірок.

^ Система забезпечення самостійної роботи навчально - методичними засобами: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, законодавчі та нормативні акти податкового законодавства.

^ Пояснення щодо користування методичними вказівками. Студент розглядає питання, вказані у методичних вказівках, за їх порядковим номером. Під час самостійної роботи не рекомендується користуватися підручниками та нормативними актами стосовно законів, які вже скасовано або ще не введено в дію. Після опрацювання тем самостійної роботи необхідно перевірити засвоєння знань за допомогою питань для самоперевірки.


4

^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

пор.

Тема

Денна форма

навчання

Заочна форма навчання

К-сть.

год.,

(лекц.)

К-сть.

год.,

СРС

К-сть.

год.,

(лекц.)

К-сть.

год.,

СРС

1

2

3

4

5

6

1

Теоретичні

основи оподаткування

2

9

0,25

13

2

Податкова політика України, її вплив на розвиток економіки держави

2

9

0,25

13

3

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

8

18

0,5

21

4

Закон України „Про податок на додану вартість”

4

14

0,5

19

5

Єдиний податок

2

9

0,25

18

6

Акцизний збір

7

Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб

8

Плата за землю

2

9

0,25

18

9

Податок із власників транспортних засобів

10

Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

11

Контрольна робота

-

-

-

10
Усього

20

68

2

1025

^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО

ОПРАЦЮВАННЯ


Модуль 1

Тема 1 Теоретичні основи оподаткування


 1. Перехід від натурального господарства до грошей і формування держави як головної передумови виникнення податків.

 2. Перші податки.

 3. Періоди розвитку оподаткування.

 4. Риси податку. Функції та види податків. Етапи формування податкової системи України.

Питання для самоперевірки

 1. Передумови розвитку оподаткування.

 2. Перші податки, їх різновиди.

 3. Прямі та непрямі податки.

 4. Схожість і відмінність між податком, збором, митом.

Література: [ 1, с. 5; 2, с. 5; 3, с. 9 ].


Тема 2 Податкова політика України, її вплив на розвиток економіки держави

 1. Податкова політика як система заходів уряду для досягнення ним мети, яка стоїть перед суспільством, за допомогою податкової системи країни. Регулювання економіки шляхом збільшення чи зменшення податкових надходжень до бюджету.

 2. Залежність ставок оподаткування від надходжень до бюджету.

 3. Принципи побудови податкової політики.

 4. Критерій розподілу податкового навантаження.

 5. Податкові пільги як фактор стимулювання окремих видів діяльності, їх форми та роль у формуванні податкової політики.

6

Питання для самоперевірки

  1. Визначення податкової політики, її значення.

  2. Види податкової політики.

  3. Переваги і недоліки прогресивної, регресивної та пропорційної податкових систем.

  4. Основні форми податкових пільг, їх характеристика.

Література: [2, с. 23; 3, с. 11] .


Тема 3 Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

 1. Послідовність процесів виникнення та вдосконалення податку з прибутку.

 2. Податок з прибутку як один із найважливіших прямих податків.

 3. Порядок відображення в податковому обліку операцій особливого виду: товарообмінних, із розрахунками в іноземній валюті, із пов’язаними особами.

 4. Особливості розрахунку податку з прибутку неприбутковими організаціями. Оподаткування страхової діяльності.

Питання для самоперевірки

 1. Етапи становлення податку з прибутку.

 2. Товарообмінні операції, їх відображення в податковому обліку.

 3. Розрахунки в іноземній валюті, їх влив на оподатковуваний прибуток.

 4. Перелік пов’язаних осіб, особливості віднесення до валових доходів та валових витрат операцій з ними.

 5. Оподаткування неприбуткових і страхових організацій.

Література: [ 2, с. 70; 3, с. 184; 12] .


Тема 4 Закон України „Про податок на додану вартість”

 1. Етапи становлення непрямого оподаткування.

 2. Особливості перерахунку податку у зв’язку зі зміною бази оподаткування.

 3. Податковий вексель і ПДВ.

7

 1. Особливості оподаткування товарообмінних операцій.

 2. Зв’язок валових витрат і податкового кредиту з ПДВ.

 3. Порядок отримання експортного відшкодування з податку.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати закони, які передували прийняттю Закону України „Про податок на додану вартість”.

 2. Порядок визначення бази оподаткування, випадки її перерахування.

 3. Застосування податкового векселя.

 4. Нульова ставка з податку, її особливості.

 5. Податкове зобов’язання та податковий кредит під час здійснення товарообмінних операцій.

Література: [2, с. 60; 3,с. 230; 10].


Тема 5 Єдиний податок

 1. Необхідність застосування спрощеної системи оподаткування.

 2. Особливості визначення об’єкта оподаткування під час здійснення операцій із продажу основних засобів.

 3. Сплата ПДВ під час здійснення платниками єдиного податку операцій з імпорту товарів.

Питання для самоперевірки

 1. Сутність спрощеної системи оподаткування.

 2. Визначення об’єкта оподаткування під час продажу основних засобів.

 3. Порядок нарахування і сплати ПДВ під час здійснення операцій, пов’язаних з імпортом товару.

Література: [3, с. 473;19] .


Модуль 2

Тема 6 Акцизний збір

 1. Сутність та призначення акцизного збору.

8

 1. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 „Про акцизний збір”, його

переваги та недоліки порівняно із Законом України № 2324-ІІІ.

 1. Акцизний збір та ціна товару.

 2. Порядок відображення сум акцизного збору в податковому обліку.

Питання для самоперевірки

 1. Які товари належать до переліку підакцизних товарів?

 2. Акцизний збір як фактор формування оподатковуваного прибутку підприємств.

 3. У чому специфіка акцизного збору як обов’язкового платежу?

Література: [2, с. 60; 3, с.274].


Тема 7 Закон України „Про податок із доходів фізичних осіб”

 1. Сутність податку та податкового кредиту.

 2. Обмеження права на податковий кредит.

 3. Податковий агент, його повноваження.

 4. Ставки податку для оподаткування заробітної плати найманих працівників - нерезидентів унаслідок здійснення ними трудової діяльності на території України.

 5. Оподаткування інших доходів нерезидентів.

Питання для самоперевірки

 1. Сутність податкового кредиту та його застосування під час розрахунку податку.

 2. Хто може бути податковим агентом та які його повноваження?

 3. Особливості оподаткування доходів нерезидентів.

Література: [2, с. 70; 3, с. 302; 18].


Тема 8 Плата за землю

 1. Призначення податку та напрям використання його коштів.

 2. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності як

9

різновид плати за землю.

 1. Особливості оподаткування земель промисловості, транспорту, лісового, водного фондів.

 2. Порядок сплати податку за землі курортних місцевостей.

 3. Оподаткування територій природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати напрям використання коштів, отриманих від сплати податку.

 2. Назвати особливості оподаткування земель різного призначення.

Література: [ 2, с. 84; 3,с. 331; 13].


Тема 9 Податок із власників транспортних засобів

 1. Об’єкти оподаткування та платники податку.

 2. Пільги щодо сплати податку для юридичних і фізичних осіб.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати об’єкти оподаткування податком з власників транспортних засобів.

 2. Назвати платників податку.

 3. Пільги щодо сплати податку.

Література: [2, с. 84; 3, с. 338;11].


Тема 10 Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

 1. Платники та ставки пенсійних внесків.

 2. Особливості сплати пенсійних внесків приватними підприємцями.

 3. Пільги щодо сплати внесків.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати платників внесків до Пенсійного фонду.

 2. Який порядок сплати пенсійних внесків приватними підприємцями?

Література: [2, с. 84; 3, с. 369; 17].

^ 3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1. Податковий облік – це:

a) облік, який досліджує фінансово–господарську діяльність підприємства;

б) облік, який досліджує виробничі витрати для прийняття управлінських

рішень;

в) облік, який на підставі затверджених державою правил виконує функції

нарахування та сплати податків та надання інформації про це відповідним

державним органам;

г) облік, який досліджує доходи підприємства.

 1. Податковий документ – це:

a) письмове підтвердження здійснення господарських операцій та

нарахування суми податку;

б) письмове підтвердження здійснення господарських операцій або дозвіл на

її здійснення;

в) процес фіксування даних про господарські операції;

г) процес фіксування витрат підприємства.

 1. Система податкового обліку – це:

a) система, що надає інформацію про фінансовий стан підприємства його

керівництву, власникам, інвесторам, державі та іншим зацікавленим

користувачам;

б) система, що надає інформацію керівництву підприємством про виробничий процес для оперативного управління та контролю за собівартістю;

в) система, що надає інформацію державним податковим органам та

керівництву підприємством про порядок нарахування та сплату податків;

г) система, що надає інформацію державним статистичним органам про

порядок нарахування та сплату податків.


11

 1. Організація податкового обліку складається з наступних етапів:

a) вивчення законів, положень, нормативних актів з питань податкового

законодавства;

б) суцільне, повне і безперервне відображення усіх господарських операцій за звітний період;

в) відображення показників фінансово-господарської діяльності у податковій

звітності;

г) відображення показників фінансово-господарської діяльності у фінансовій

звітності.

 1. Що регламентує порядок ведення податкового обліку?

a) Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні”;

б) Закон України „Про внесення змін до Закону України Про оподаткування

прибутку підприємства” зі змінами та доповненнями від 22.04.97 р. та

Закон України „Про податок на додану вартість” зі змінами і доповненнями

від 03.04.97;

в) Вказівки про склад і порядок заповнення облікових реєстрів малими

підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від

31.05.96 № 112;

г) Закон України „Про державну податкову службу в Україні”.

 1. Чи збігаються дані податкового обліку з даними фінансового обліку?

a) так;

б) ні;

в) ніколи;

г) іноді.

 1. Податок на додану вартість – це:

a) непрямий податок, що включають у ціну товарів (робіт, послуг), який

сплачує з нарахованого (оплаченого) доходу покупець;

б) непрямий податок, що включають у ціну високомонопольних товарів, і

12

сплачує з отриманого (нарахованого) доходу підприємство - реалізатор;

в) непрямий податок, що включають у ціну товарів (робіт і послуг), і сплачує

з отриманого (нарахованого) доходу підприємство – реалізатор;

г) непрямий податок, що включають у ціну товарів (робіт, послуг) на стадії виробництва.

 1. Податкове зобов’язання – це:

a) сума, на яку платник податку має право збільшити податкове зобов’язання

відповідного звітного періоду після погашення заборгованості перед

постачальником товару;

б) заборгованість бюджету перед платником податку;

в) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання

відповідного звітного періоду;

г) це зобов’язання платника податку перед бюджетом.

 1. Бюджетне відшкодування – це:

a) заборгованість бюджетної організації перед платником податку;

б) сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з

надмірною сплатою податку;

в) погашення заборгованості підприємства перед бюджетом товарно -

матеріальними цінностями;

г) заборгованість платника податку перед бюджетною організацією .

 1. Датою виникнення податкового зобов’язання є:

a) дата відвантаження продукції або дата отримання коштів від покупців

(дата першої події);

б) дата оплати відвантаження продукції, наданих послуг, виконаних робіт;

в) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими

послугами, виконаними роботами;

г) дата отримання товару від постачальника.

 1. Датою виникнення податкового кредиту є:

a) дата отримання податкової накладної або дата списання коштів з

13

розрахункового рахунку в оплату товарів постачальникам (дата здійснення

першої події);

б) дата оплати отриманої продукції, наданих послуг, виконаних робіт;

в) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими

послугами, виконаними роботами;

г) дата відвантаження продукції або дата отримання коштів від покупців (дата першої події).

 1. Платники ПДВ зобов’язані:

a) зареєструватись в органах державної влади;

б) зареєструватись як платник ПДВ у податковій адміністрації;

в) отримати статистичний код – ЄДРПОУ в статистичних органах;

г) мають право не реєструватись.

 1. Податковий облік ПДВ з продажу і придбання товарів ведуть за такими напрямками:

a) операції, які оподатковують за ставкою 20 %, 0 % та звільнені від

оподаткування;

б) операції, які оподатковують 20 % та звільнені від оподаткування;

в) операції, які оподатковують 20 %, звільнені від оподаткування та операції,

вартість яких не входить до складу валових витрат виробництва або не

підлягає амортизації;

г) операції, які оподатковують за ставкою 20 %.

 1. Об’єктом оподаткування ПДВ є:

a) завезення товарів і вивезення товарів за митну територію України та

продаж товарів (робіт, послуг) на митій території України;

б) вивезення (пересилання) товарів за митну територію України;

в) передача основних засобів як внесок до статутних фондів юридичних осіб

в обмін на корпоративні права;

г) продаж на митній території України продукції, виготовленої з

давальницької сировини нерезидента.

14

 1. Не є об’єктом оподаткування ПДВ:

a) сплата вартості фундаментальних досліджень, наукових досліджень і

дослідно-конструкторських робіт, що здійснюють за рахунок бюджету

України;

б) продаж на митній території України продукції, виготовленої з

давальницької сировини нерезидента;

в) надання послуг з інкасації та розрахунково-кредитного обслуговування;

г) завезення товарів і вивезення товарів за митну територію України та

продаж товарів (робіт, послуг) на митій території України.

 1. При ввезенні давальницької сировини на митну територію України податок на додану вартість:

a) сплачують у момент оформлення митної декларації;

б) нараховують у момент оформлення митної декларації;

в) нараховують у момент оформлення митної декларації та тимчасово

погашають шляхом видачі простого векселя терміном на 90 календарних

днів;

г) не сплачують зовсім.

 1. Що є об’єктом оподаткування ПДВ при здійсненні орендних послуг?

a) орендна плата при фінансовому лізингу;

б) операції з передачі майна в оренду;

в) при оперативній оренді - орендна плата, при фінансовій – вартість

переданого майна;

г) операції з нарахування (сплати) відсотків у складі лізингового платежу в сумі, що не перевищує подвійної облікової ставки НБУ.

 1. Які з наведених первинних документів застосовують при веденні податкового обліку податку на додану вартість:

a) податкову накладну та книгу обліку продажу (придбання) товарів;

б) книгу обліку продажу (придбання) товарів;

в) товарно-транспортну накладну;

15

г) декларацію з ПДВ.

 1. Який податковий звіт використовують для відображення податку на додану вартість:

a) касовий чек;

б) податкова накладна;

в) товарно-транспортна накладна;

г) декларація з ПДВ.

 1. У якому обліковому реєстрі відображена сума нарахованих податкових зобов’язань відповідно до податкової накладної:

a) журнал-ордер № 1;

б) книга обліку продажу товарів (робіт, послуг);

в) головна книга;

г) журнал-ордер № 2.

 1. Податкову накладну заповнюють у:

a) двох примірниках;

б) трьох примірниках;

в) чотирьох примірниках;

г) одному примірнику.

 1. Оригінал податкової накладної:

a) видають покупцю;

б) залишають у продавця;

в) здають у податкові органи;

г) оприлюднюють у засобах масової інформації.

 1. Розмір пені, що нараховують при несвоєчасній оплаті ПДВ:

a) 30 %;

б) 50 %;

в) 120 %;

г) 200 %.


16

 1. Яка з перелічених операцій підлягає оподаткуванню ПДВ:

a) продаж учнівських зошитів, книг і наукових посібників;

б) продаж шкільних альбомів, олівців, пластиліну;

в) продаж лікарських препаратів і виробів медичного призначення,

зареєстрованих в Україні в установленому законодавством порядку;

г) експортні операції?

 1. Ставки податку на додану вартість:

a) універсальні;

б) загальні;

в) 20 %, 0 %;

г) 25 %.

 1. Законодавчий документ, яким необхідно керуватися при розрахунку податку на додану вартість:

a) Вказівки про склад і порядок заповнення облікових реєстрів малими

підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від

31.05.96 за № 112;

б) Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування

прибутку підприємства” зі змінами та доповненнями від 22.04.97;

в) Закон України „Про податок на додану вартість” зі змінами і

доповненнями від 03.04.97;

г) Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами та доповненнями від 25.06.91, № 1251 – ХІІ.

 1. Валові доходи – це:

a) вартість реалізованих товарів;

б) вартість виконаних робіт, наданих послуг за звітний місяць;

в) загальна сума доходу всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого)

протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній

формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній

(морській) економічній зоні, так і за їх межами;

17

г) загальна сума доходу всіх видів діяльності, отриманого протягом звітного

періоду.

 1. Дата збільшення валових доходів – це дата:

a) зарахування коштів від покупця або відвантаження товарів (дата, яка

сталася раніше);

б) відвантаження товарів;

в) відвантаження товарів з обов’язковою їх оплатою;

г) оплати товарів.

 1. До валових доходів підприємства належать:

a) вартість відвантажених товарів і результатів наданих послуг (робіт);

б) кошти, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги;

в) доходи від урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості;

г) доходи неприбуткових організацій, отримані від їх основної діяльності.

 1. Доходи в процесі здійснення товарообмінних операцій визначають, виходячи з:

a) звичайної ціни;

б) останньої ціни реалізації товару;

в) договірної ціни, але не нижчої від звичайної;

г) договірної ціни, але не вищої від звичайної.


18

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1 Кучерявенко М.В. Налоговое право. - Х., 1997. – 341 с.

2. Налоговая система Украины. // М.В. Гридчина, Н.И. Вдовиченко,

А.В Калина. - К., 2000.- 126 с.

3. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине.- К., 2000.- 620 с.

4. Податковий облік. // В.М Панасюк, Є.К. Ковальчук, С.В. Бобрівець. - Т.,

2002. – 304 с.

5. Климчук С.В. Оподаткування підприємств. - К., 2004. – 265 с.

6. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкова

розрахункова звітність. // В.М. Панасюк, С.К Ковальчук , С.В. Бобрівець - Т., 2003.- 314 с.

7. Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями.

від 18.02.97 № 77/97-ВР // Голос України. - 25.03.97.

8. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” зі змінами та доповн. від 05.02.98. № 83/98-ВР // Урядовий кур’єр.- 30.03.99.

9. Закон України „Про державне мито” від 18.12.91 зі змінами та доповн. // Голос України.-18.01.92. - № 7.

10. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04. 97 № 168/97-ВР // Урядовий кур’єр .- 08.05.97.

11. Закон України „Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” зі змінами і доповн. від 18.02.97. № 75/97-ВР // Урядовий кур’єр.- 27.03.97.

12. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами і доповн. від 22.05.97. № 283/97-ВР// Урядовий кур’єр.- 12.06.97.

13. Закон України „Про плату за землю” від 09.06.92. № 2536-ХІІ // Урядовий кур’єр.- 23.07.92.

14. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-ІV // Все про бухгалтерський облік.-18.11.2003.

19

15. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 97- ВР// Все про бухгалтерський облік. - 18.11.2003.

16. Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 05.11.91 № 17888-ХІІ.//

Все про бухгалтерський облік. - 18.11.2003.

17. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003.-

№ 1057- ІV // Все про бухгалтерський облік. - 18.11.2003.

18. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003.-

№ 889-ІV // Урядовий кур’єр - 12.07.2003.

19. Указ Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”. від 03.07.98. - № 727/98 // Головбух.-18.07.2005.

20. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001. - № 2240-ІІІ // Бібліотека бухгалтера. - № 10. „Баланс-клуб”, 2003.

21. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000. № 1533-ІІІ // Бібліотека бухгалтера. - № 10.- „Баланс-клуб”, 2003.

22. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 - № 1105-ХІV // Бібліотека бухгалтера. - № 10.- „Баланс-клуб”. - 2003.

23. Закон України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір” від 22.03.2001. № 2324-ІІІ // Бухгалтерія. - 2001. - № 18/1.


20

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки і податкова політика” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050200 - „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. О. І. Авраменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри „Облік і аудит” доц. А.О. Касич


Підп. до др.______ . Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _______ . Наклад _______ прим. Зам. № _____. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів денної та
Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" податки І податкова політика\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи