Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Скачати 260.67 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір260.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 – «ФІНАНСИ»

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – «Фінанси» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. І.В. Ткаченко

Рецензент к.е.н., доц. О.А. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № __ від « » 200 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – «Фінанси» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. І.В. Ткаченко

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ___________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.__________. Наклад ______прим. Зам. № _______. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Зміст


Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт

з навчальної дисципліни…………………………………………………………….5

2 Зміст навчальної дисципліни……………………………………………………...6

3 Варіанти контрольних робіт……………………………………………………..11

4 Питання до іспиту……………………………………………………………..…24

Список літератури………………………………………………………………….27


ВСТУП


В умовах ринкових відносин і насамперед – у перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки.

Податкова система забезпечує фінансову базу держави, виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки – це об'єктивне суспільне явище, а тому при створенні податкової системи слід виходити з реалій суспільно-економічного стану країни.

Податкова політика являє собою діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків. Головним критерієм податкової політики є економічна ефективність і соціальна справедливість. З одного боку, податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, з іншого – залишити достатньо коштів підприємствам з метою збереження максимальної зацікавленості в результатах діяльності.

Метою дисципліни «Податкова система» є надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо особливостей оподаткування юридичних і фізичних осіб, розрахування розміру податків і обов'язкових зборів, що діють в Україні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи та практичні аспекти оподаткування підприємств;

уміти: орієнтуватися в Законах України стосовно оподаткування підприємств, приватних підприємців; розраховувати податок на прибуток підприємства, суму податкових зобов’язань і кредиту з ПДВ, розмір акцизного збору; заповнювати податкову накладну.

Дисципліна «Податкова система» тісно пов’язана з іншими навчальними дисциплінами: «Оподаткування підприємств», «Податковий облік і звітність», «Податки і податкова політика».

^ 1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт з навчальної дисципліни


Мета виконання контрольної роботи. Студент має навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з обраною темою.

Підготовка до написання контрольної роботи. Вибрати номер варіанту контрольної роботи необхідно за порядковим номером прізвища студента у списку групи в академічному журналі. Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім указаної в тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, статті). Використовуючи законодавчі акти, необхідно звертати особливу увагу на дату введення в дію певного закону чи нормативного акта. Не допускається до захисту контрольна робота, виконана на підставі старих нормативних документів.

Основні вимоги до контрольної роботи. Робота має бути виконана українською мовою в обсязі, який необхідний для розкриття питань.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а в кінці роботи – список використаної літератури.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи подано у додатку А.

Виконана та належно оформлена робота висилається або здається на кафедру «Облік і аудит» не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Захист контрольної роботи проводиться за розкладом занять, без захисту контрольної роботи студент не допускається до складання екзамену.


^ 2 Зміст навчальної дисципліни


Тема 1 Економічна суть податків та їх роль у системі економічних важелів державного реґулювання національної економіки

Поняття податку і збору (обов’язкового платежу). Функції оподаткування: фіскальна функція – податки як джерело формування державного і місцевих бюджетів; розподільна функція оподаткування, стимулююча функція податків і її вплив на розвиток економіки. Види податків і зборів. Прямі та непрямі податки, їх роль у стимулюванні економічного розвитку.

Література: [1, с. 1-20; 2, с. 1-10; 19, с. 5-13; 20 с. 2023].


^ Тема 2 Система оподаткування в Україні та її особливості

Принципи створення і функціонування системи оподаткування в Україні. Поняття системи оподаткування та її складові. Види податків і зборів, обов’язкових до сплати в Україні. Принципи встановлення та зміни податкових ставок. Уведення та скасування податків і зборів. Джерела сплати податків, суб’єкти та об’єкти оподаткування. Права місцевих органів самоврядування щодо встановлення порядку сплати податків і зборів, ставок оподаткування і податкових пільг.

Податкова служба в Україні. Обов’язки платників податків та їх взаємовідносини з органами державної адміністрації. Права співробітників державної податкової служби. Відповідальність платників за своєчасність і повноту сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Система фінансових санкцій з порушення податкового законодавства, порядок розрахунку сум пені за неповну і несвоєчасну сплату обов’язкових платежів, штрафні санкції. Адміністративна відповідальність посадових осіб підприємств.

Література: [1, с. 1-20; 2, с. 1-10; 3, с. 10-20; 20, с. 1023].


^ Тема 3 Оподаткування прибутку підприємств

Податок на прибуток підприємств як один із найважливіших видів прямих податків. Принципи оподаткування прибутку підприємств. Нормативно-правова база оподаткування. Суб’єкти оподаткування. Порядок розрахунку оподаткованого прибутку. Визначення об’єкта оподаткування. Ставки податку. Складові частини валового доходу і порядок його коригування. Визначення термінів збільшення валового доходу.

Валові витрати, їх склад. Види витрат, які не входять до складу валових витрат. Документальне підтвердження витрат. Матеріальні витрати. Витрати на оплату праці. Витрати на соціальні заходи. Витрати на службові відрядження. Витрати на представницькі цілі. Особливості податкового обліку валових витрат. Визначення термінів збільшення валових витрат. Оподаткування операцій особливого виду. Амортизація основних фондів і її роль у формуванні інвестиційної стратегії підприємства. Класифікація основних засобів за групами. Норми амортизаційних відрахувань.

Порядок визначення балансової вартості груп основних фондів і розрахунку амортизації. Індексація балансової вартості основних фондів. Механізм прискореної амортизації та особливості його застосування. Порядок і терміни сплати податку на прибуток. Відповідальність платників за своєчасну і повну сплату податку. Застосування фінансових санкцій і адміністративних штрафів.

Література: [1, с. 1-20; 2, с. 1-10; 22, с. 1533].


^ Тема 4 Податок на додану вартість

Податок на додану вартість і його роль у формуванні дохідної частини Державного бюджету. Нормативно-правова база оподаткування. Платники податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування. Операції, які не підлягають оподаткуванню. Операції, які звільнені від оподаткування. Ставки податку та особливості зарахування його до бюджету. Порядок розрахунку і сплати податку. Визначення термінів податкових зобов’язань. Податковий кредит. ПДВ при окремих видах операцій: бартерні операції, з імпорту товарів. Особливості оподаткування і випадку застосування квартального податкового періоду. Відповідальність платників за своєчасність і повну сплату податків.

Література: [1, с. 1-20; 2, с. 1-10; 6, 12-20].


^ Тема 5 Акцизний збір

Призначення акцизних зборів. Нормативно-правова база оподаткування. Платники податку – юридичні та фізичні особи. Об’єкти оподаткування: класифікація, особливості визначення. Підакцизні товари: алкогольні й тютюнові вироби, автомобілі та інші підакцизні товари. Ставки акцизних зборів. Порядок розрахунку і сплати. Особливості оподаткування операцій з імпорту. Система пільг щодо оподаткування акцизними зборами.

Література: [1, с. 1-20; 17, с. 20-35].


^ Тема 6 Плата за землю

Нормативно-правова база оподаткування. Види плати за землю: земельний податок і орендна плата. Суб’єкти оподаткування. Податкові ставки. Поняття вартісної оцінки землі. Фінансові ставки та їх диференціація. Застосування системи коефіцієнтів до ставок оподаткування. Система пільг для юридичних і фізичних осіб щодо плати за землю. Порядок розрахунку і термінів сплати.

Література: [1, с. 1-20; 7, с. 1-15].


Тема 7 Єдиний податок

Державна підтримка малого підприємництва. Умови переходу на сплату єдиного податку. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. Порядок реєстрації приватних підприємців. Ставки єдиного податку для юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку. Способи сплати податків для приватних підприємців. Податки і збори, які не сплачує СПД – платник єдиного податку. ПДВ і податок на прибуток при відмові від сплати єдиного податку. Бартерні операції у СПД – платників єдиного податку.

Література: [1, с. 1-20; 8, с. 1-15; 23, с. 1-192].


^ Тема 8 Податок із власників транспортних зборів та інших самохідних машин і механізмів

Призначення цього виду податку. Нормативно-правова база оподаткування. Суб’єкти оподаткування. Визначення об’єктів оподаткування, перелік транспортних засобів, що не є об’єктами оподаткування. Ставка податку залежно від типів транспортних засобів. Порядок розрахунку і терміни сплати податку. Фінансові санкції. Відповідальність платників.

Література: [1, с. 1-20; 10, с. 1-15].


^ Тема 9 Мито і митні збори

Мито як засіб реґулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нормативно-правова база оподаткування. Об’єкти оподаткування. Поняття митної вартості товарів і особливості її визначення. Експортне та імпортне мито. Антидемпінгове і спеціальне мито. Види ставок мита (звичайні, пільгові, преференційні) та механізм їх застосування. Пільги щодо мита. Митні збори, їх сутність, види ставки і терміни сплати. Порядок і джерела сплати мита й митних зборів. Відповідальність платників за своєчасну сплату податку.

Література: [1, с. 1-20; 16, с. 1-14].


^ Тема 10 Ресурсні платежі

Види ресурсних платежів. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів. Об’єкти та суб’єкти оподаткування. Податкові ставки. Джерела сплати ресурсних платежів.

Література: [1, с. 1-20; 15, с. 1-19].

Тема 11 Збори на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування

Нормативно-правова база цих видів зборів. Принцип формування коштів для здійснення соціальних заходів. Збір на обов’язкове соціальне страхування. Платники збору. Об’єкт оподаткування – витрати на оплату праці. Пільги щодо сплати збору на обов’язкове соціальне страхування. Порядок здійснення розрахунків і сплати збору. Збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платники збору. Об’єкт оподаткування. Пільги щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Порядок витрачення коштів Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду. Зменшення платежів при самостійному використанні коштів. Відповідальність платників за своєчасну і повну сплату зборів на здійснення соціальних заходів.

Література: [1, с. 1-20; 11, с. 1-20; 12, с. 1-20; 13, с. 1-19].


^ Тема 12 Інші види загальнодержавних податків і зборів

Податок на нерухоме майно. Значення цього податку в системі оподаткування. Суб’єкти та об’єкти оподаткування. Система пільг і механізм податку. Ренти за нафту, газ, що видобуваються в Україні. Відрахування від сплати за транзит газу через територію України. Об’єкти оподаткування, ставки податків, порядок податкових розрахунків і терміни сплати рентних платежів. Збір на геологорозвідувальні роботи. Рентні платежі. Плата за торговельний патент на окремі види підприємницької діяльності. Особливості патентування роздрібної торгівлі.

Література: [1, с. 1-20; 15, с. 1-15].


^ Тема 13 Місцеві податки і збори

Законодавча і нормативна база оподаткування. Види місцевих податків і зборів. Обов’язковість установлення окремих видів податків і зборів. Комунальний податок. Суб’єкт і об’єкт оподаткування. Податкові ставки. Оподаткування реклами. Порядок розрахунків і строки сплати податку. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг. Ринковий збір. Збір за видачу ордера на квартиру. Збір з власників собак. Збір за використання місцевої символіки. Збір за припаркування автотранспорту. Збір за проїзд автотранспорту по території прикордонних областей. Інші види зборів. Особливості розрахунку та сплати місцевих податків і зборів. Відповідальність платників за своєчасну та повну сплату місцевих податків і зборів.

Література: [1, с. 1-20; 14, с. 1-10].


^ Тема 14 Податок з доходів фізичних осіб

Об'єкт, суб'єкти та ставки податку з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування доходів. Нарахування (утримання) податку з доходів фізичних осіб та внесків до соціальних фондів на різні види виплат. Податкові соціальні пільги та їх застосування. Порядок заповнення та подання розрахунку за Формою № 1ДФ. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Література: [1, с. 1-20; 9, с. 1-10].


3 Варіанти контрольних робіт


Варіант 1

1. Суть і принципи оподаткування.

2. Визначення основних фондів та їх груп.

3. Задача.

На початок І кварталу на балансі підприємства перебували такі основні засоби:

І група – 25000 грн (у т.ч. будівля цеху № 1 – 17000 грн, гараж № 2 – 8000 грн);

ІІ група – 22000 грн;

ІІІ група – 18000 грн;

IV група – 15000 грн.

У січні було ліквідовано гараж за рішенням платника податку. Витрати на демонтаж склали 600 грн (у т. ч. ПДВ).

У квітні підприємство придбало комп’ютер і комп’ютерну програму на загальну суму 5400 грн з ПДВ.

У травні проведено ремонт будівлі цеху та автомобіля на суму 12000 грн з ПДВ, у т.ч. витрати на ремонт автомобіля – 3600 грн з ПДВ.

Визначити балансову вартість кожної групи та об’єктів основних засобів за результатами проведених операцій.


Варіант 2

1. Способи стягнення податків.

2. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів.

3. Задача.

Підприємство реалізувало пов’язаній особі 2 тонни продукції за ціною 1340 грн за тонну з урахуванням знижки (у т.ч. ПДВ).

Оскільки іншим покупцям такий товар продавався без знижки за ціною 1457 грн, звичайною ціною вважається 1457 грн з ПДВ.

Відобразити операції у податковому обліку та скласти податкові накладні на дату відвантаження продукції.


Варіант 3

1. Зобов’язання суб’єктів малого підприємництва за податками.

2. Об’єкти та суб’єкти земельного податку.

3. Задача.

У підприємства на балансі є об'єкт Ι групи вартістю 12000 грн, балансова вартість основних засобів групи ΙΙ – 8000 грн, групи ΙΙΙ – 5000 грн.

Протягом кварталу господарським способом проведено ремонт об’єкта групи І. Матеріальні витрати склали 24000 грн з ПДВ та заробітна плата працівникам підприємства, які брали участь у ремонті, склала 10000 грн.

Визначити валові витрати підприємства і балансову вартість групи І після проведення ремонту.


Варіант 4

1. Функції податку.

2. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань.

3. Задача.

Балансова вартість основних фондів групи 4 на підприємстві на початок ІІ кварталу 2009 р. складає 10000 грн.

Підприємством у травні 2009 р. придбано комп’ютерну програму вартістю 2400 грн, у т.ч. ПДВ. Вартість витрат у вигляді нарахованої заробітної плати працівникові підприємства за встановлення програми складає 300 грн.

Визначити балансову вартість основних фондів групи 4 на початок наступного звітного періоду.


Варіант 5

1. Суб’єкти та об’єкти єдиного податку.

2. Суб’єкти та об’єкти комунального податку. Порядок його нарахування.

3. Задача.

Підприємство «Біант», яке знаходиться на єдиному податку за ставкою 6%, придбало комп’ютер за ціною 3600 грн, у т.ч. ПДВ. За доставку та підключення було додатково сплачено 120 грн, у т.ч. ПДВ. Цього ж місяця продало автомобіль та отримало за нього 12000 грн, у т.ч. ПДВ. Залишкова вартість авто – 7000 грн. Сума нарахованого зносу – 13000 грн. Фонд нарахованої заробітної плати склав 2000 грн.

Визначити зобов’язання підприємства за податками.


Варіант 6

1. Елементи податку.

2. Порядок сплати земельного податку у випадку оренди земельної ділянки.

3. Задача.

Торговельне підприємство за звітний період реалізувало продукції на суму 54 000 грн, надало допомогу неприбутковій організації у розмірі 17000 грн.

Нарахована заробітна плата працівникам підприємства – 18 000 грн. Вартість придбаних товарів – 450000 грн з ПДВ.

Балансова вартість основних фондів групи 1 на початок звітного періоду – 30 000 грн.

Прибуток, отриманий підприємством за минулий звітний рік, 200 000 грн.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток і ПДВ.


Варіант 7

1. Види податків.

2. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

3. Задача.

Співробітник підприємства Петров П.П., батько трьох дітей віком до 18 років, має постійний оклад 1932 грн. За результатами вересня йому нарахована премія у розмірі 30% посадового окладу. Працівник підприємства Пушин Г.А., який має страховий стаж два роки, перебував на лікарняному з 01.09.2009 до 10.09.2009.

Нарахувати заробітну плату працівникам, відобразити операції у податковому обліку. Заповнити податковий розрахунок Форми 1ДФ, ураховуючи, що оклади обох працівників і розміри премії щомісяця не змінюються.


Варіант 8

1. Суть місцевих податків і зборів.

2. Особливості визначення витрат на оплату праці.

3. Задача.

Підприємство «Альфа» у І кварталі звітного року придбало автомобіль вартістю 24000 грн, у т.ч. ПДВ, сировину на суму 18000 грн, у т.ч. ПДВ, і реалізувало бензин Аі-95 на суму 36 000 грн, у т.ч. ПДВ.

Балансова вартість основних засобів групи 1 на підприємстві на початок звітного кварталу 5000 грн.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток і ПДВ.


Варіант 9

1. Оподаткування неприбуткових організацій.

2. Переваги та недоліки переходу на єдиний податок.

3. Задача.

Підприємство «Мідас» звітного кварталу надало неприбутковій організації безповоротну фінансову допомогу в сумі 6 000 грн.

За раніше відвантажений товар підприємство отримало кошти у сумі 9 000 грн, у т.ч. ПДВ, оприбуткувало комп’ютер у сумі 6 000 грн з ПДВ.

Сума прибутку, отриманого підприємством минулого року, 150000 грн.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток і ПДВ.


Варіант 10

1. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних засобів.

2. Порядок нарахування акцизного збору.

3. Задача.

Підприємство уклало договір 01.04.2009 на поставку п’яти тонн бензину Аі-95 вартістю 5200 грн. з ПДВ за тонну, трьох тонн дизельного палива вартістю 5100 грн, з ПДВ за тонну та ПММ одну тонну вартістю 5600 грн з ПДВ за тонну.

10.04.2009 від покупця отримано передоплату в розміром 50 %.

16.04.2009 – товар було відвантажено покупцеві.

Скласти податкові накладні за даними операціями.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток і ПДВ.


Варіант 11

1. Об’єкти та суб’єкти ПДФО.

2. Поліпшення основних засобів.

3. Задача.

Торговельне підприємство А даного звітного періоду придбало сканер на суму 3000 грн, у т.ч. ПДВ, зробило попередню оплату за сировину та матеріали підприємству В – 24000 грн, у т.ч. ПДВ – 4000 грн. За реалізовану раніше продукцію надійшли кошти в розмірі 12000 грн.

Визначити податкове зобов’язання, податковий кредит, суму ПДВ, яка належить сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Визначити оподаткований прибуток.


Варіант 12

1. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань.

2. Платники податку з власників транспортних засобів.

3. Задача.

Підприємство «Primax» – платник єдиного податку за ставкою 6%. За звітний період було здійснено наступні операції: надійшла оплата за раніше відвантажений товар на суму 2400 грн, у т.ч. ПДВ, реалізовано верстат за оплату на суму 360 грн з ПДВ, первісна вартість верстата 500 грн, знос – 300 грн. Для автомобіля директора придбано бензин Аі-95 на суму 420 грн з ПДВ.

Визначити зобов’язання підприємства за податками.


Варіант 13

1. Суб’єкти та об’єкти податку за землю та порядок його сплати.

2. Валові доходи та валові витрати підприємства.

3. Задача.

Підприємство А реалізувало пов’язаній особі А1 наступні товари:

– комп’ютери – 4 шт. за ціною 5400 грн. з ПДВ за од. Звичайна ціна комп’ютера складає 5200 грн. з ПДВ.

– принтери – 4 шт. за ціною 1000 грн. з ПДВ за од. Звичайна ціна принтера складає 850 грн. з ПДВ.

– сканер – 1 шт. за ціною 360 грн. з ПДВ за од. Звичайна ціна сканера складає 420 грн. з ПДВ.

Скласти податкові накладні на дату реалізації товару.


Варіант 14

1. Позитивні та неґативні сторони переходу на сплату єдиного податку.

2. Об’єкти та суб’єкти податку на додану вартість.

3. Задача.

Підприємство сплачує єдиний податок за ставкою 6%. За звітний період оприбуткувало раніше оплачений товар на суму 480 грн з ПДВ. Від покупців отримано попередню оплату в сумі 680 грн з ПДВ. За раніше відвантажену продукцію отримано 50% оплати. Рахунок на продукцію було виписано на суму 1800 грн з ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства в сумі 1500 грн.

Визначити зобов’язання підприємства за податками.


Варіант 15

1. Об’єкт і суб’єкти податку з доходів фізичних осіб.

2. Зобов’язання суб’єктів малого підприємництва за податками.

3. Задача.

Підприємство „Наталі” реалізувало праски пов’язаній особі – підприємству „Пітер” за договірними цінами, з них:

  • класу А – 20 шт. за ціною 320 грн за штуку з ПДВ. Звичайна ціна однієї праски – 300 грн з ПДВ;

  • класу Б – 20 шт. за ціною 280 грн за штуку з ПДВ. Звичайна ціна однієї праски – 295 грн з ПДВ.

Відобразити операції у податковому обліку у підприємства „Наталі” та підприємства „Пітер ”.


Варіант 16

1. Об’єкт та суб’єкти оподаткування відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

2. Платники акцизного збору.

3. Задача.

Підприємство на початок року має на балансі основні фонди І групи балансовою вартістю 7800 грн та основні фонди ІІ групи балансовою вартістю 4500 грн.

У січні підприємство придбало для господарських потреб трактор вартістю 6900 грн з ПДВ, ПММ для трактора на суму 1200 грн з ПДВ.

У лютому підприємство отримало попередню оплату за товар у сумі 12000 грн з ПДВ, надало послуги сторонній організації на суму 3600 грн з ПДВ.

Нарахована заробітна плата 12-ти працівникам (у тому числі зарплата інваліда) підприємства за січень склала 12000 грн, за лютий – 11000 грн, за березень – 14000 грн. Заробітна плата інваліда постійна і складала 1000 грн. за місяць.

Визначити суму податку на прибуток за звітний квартал, ураховуючи, що індекс інфляції за минулий звітний рік склав 111,0%


Варіант 17

1. Пільгові категорії працюючих для нарахування ПДФО.

2. Порядок нарахування акцизного збору.

3. Задача.

На початок І кварталу на балансі підприємства перебували такі основні засоби:

І група – 25000 грн. (у т.ч. будівля цеху № 1 – 17000 грн, гараж № 2 – 8000 грн);

ІІ група – 22000 грн;

ІІІ група – 18000 грн;

IV група – 15000 грн.

У лютому було придбано меблі на суму 4800 грн з ПДВ і телефон-факс на суму 900 грн з ПДВ.

У травні проведено ремонт будівлі цеху та автомобіля на суму 12000 грн з ПДВ у т.ч. витрати на ремонт автомобіля – 3600 грн з ПДВ.

Визначити балансову вартість кожної групи та об’єктів основних засобів за результатами проведених операцій.


Варіант 18

1. Способи стягнення податків.

2. Склад витрат подвійного призначення згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

3. Задача.

Підприємство «Рамзес ΙV» - платник єдиного податку за ставкою 6% отримало попередню оплату за продукцію в розмірі 3600 грн з ПДВ, оприбуткувало матеріали від постачальника на суму 2400 грн з ПДВ.

За звітний період було здійснено наступні операції: надійшла оплата за раніше відвантажений товар на суму 2400 грн, у т.ч. ПДВ, реалізовано верстат за оплату на суму 360 грн з ПДВ, первісна вартість верстата 500 грн, знос – 300 грн. Для автомобіля директора придбано бензин Аі-95 на суму 420 грн з ПДВ.

Визначити зобов’язання підприємства за податками.


Варіант 19

1. Елементи податку.

2. Особливості визначення витрат на оплату праці.

3. Задача.

Визначити суму податку на прибуток, яку підприємство має внести до бюджету України, якщо за її межами воно мало прибуток 250000 грн, а саме:

у країні А – 125 000 грн (ставка податку на прибуток 24%);

у країні В – 50 000 грн (ставка податку на прибуток 13%);

у країні С – 30 000 грн (ставка податку на прибуток 25%);

у країні Д – 45 000 грн (ставка податку на прибуток 36%).


Варіант 20

1. Функції податку.

2. Податок з власників транспортних засобів.

3. Задача.

Підприємство на початок року має на балансі основні фонди І групи балансовою вартістю 7800 грн та основні фонди ІІ групи балансовою вартістю 4500 грн.

У січні підприємство оформило попередню оплату на І квартал на вітчизняні видання „Бухгалтерія” на суму 600 грн і „Все про футбол” на суму 300 грн.

У березні підприємство отримало доходу в країні ^ W 20000 грн, в країні Z – 30000 грн та у країні Q – 10000 грн. Ставки податку на прибуток у країнах відповідно 24%, 25%, 26%.

Нарахована заробітна плата 10-ти працівникам 13000 грн (у тому числі зарплата інваліда – 3 000 грн).

Визначити суму податку на прибуток за звітний квартал, ураховуючи, що індекс інфляції за минулий звітний рік склав 111,0%.


Варіант 21

1. Суб’єкти та об’єкти податку на додану вартість.

2. Порядок нарахування сум амортизаційних відрахувань.

3. Задача.

Підприємство за попередній звітний рік мало оподаткований прибуток 100 000 грн. Звітного року підприємство надало допомогу неприбутковій організації в сумі 4500 грн, реалізувало продукції на суму 24000 грн з ПДВ, надало послуги сторонній організації на суму 4000 грн, крім того ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства – 10000 грн.

Визначити зобов’язання підприємства за податками, ураховуючи:

1) що підприємство – платник ПДВ;

2) що підприємство – не платник ПДВ.


Варіант 22

1. Неприбуткові організації та порядок їх оподаткування.

2. Суть місцевих податків і зборів.

3. Задача.

Отримано товар від постачальника на суму 3000 грн, у т.ч. ПДВ. Перераховано аванс (попередню оплату) за товари на суму 720 грн, з ПДВ. Отриманий аванс (попередня оплата) за продукцію від покупця на суму 1800 грн, у т.ч. ПДВ. Відвантажений товар на суму 3600 грн, у т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата робітникам у сумі 1200 грн.

Визначити зобов’язання підприємства з податку на прибуток і ПДВ.


Варіант 23

1. Принципи ведення податкового обліку.

2. Визначення основних фондів та їх груп.

3. Задача.

Неприбуткова організація 2008 р. одержала доходи, що в сумі склали 35000 грн. Витрати з управління та забезпечення функцій організації за 2008 р. склали 10000 грн, за І квартал 2009 р. – 17000 грн. Нарахувати податок на прибуток, який повинна сплатити ця неприбуткова організація на кінець І кварталу 2009 р.


Варіант 24

1. Податкове зобов’язання та податковий кредит з ПДВ.

2. Платники та об’єкти акцизного збору.

3. Задача.

Балансова вартість основних фондів групи 4 на підприємстві на початок І кварталу 2009 р. складає 12000 грн.

Господарським способом у березні створено будівлю складу: матеріальні витрати склали 24000 грн з ПДВ, транспортні витрати – 4800 грн з ПДВ, заробітна плата працівникам, зайнятим у будівництві – 12000 грн.

Підприємством в травні 2009 придбана комп’ютерна програма вартістю 1800 грн, у т.ч. ПДВ. Вартість витрат на встановлення програми складає

360 грн, у т.ч. ПДВ.

Визначити балансову вартість основних фондів на початок наступного звітного періоду.

Варіант 25

1. Нарахування (утримання) ПДФО та внесків до соціальних фондів на різні види виплат.

2. Облік балансової вартості основних засобів у податковому обліку.

3. Задача.

Підприємство на початок року має на балансі основні фонди І групи балансовою вартістю 7800 грн та основні фонди ІІ групи балансовою вартістю 4500 грн.

У січні підприємство оформило попередню оплату на І квартал на вітчизняні видання „Все про бухгалтерський облік” на суму 600 грн і „Все про футбол” на суму 300 грн.

У березні підприємство отримало доходу в країні А 20000 грн, у країні Б 30000 грн та в країні С – 10000 грн. Ставки податку на прибуток у країнах відповідно 13%, 25%, 30%.

Нарахована заробітна плата 9-ти працівникам 13000 грн (у тому числі зарплата інваліда – 3 000 грн).

Визначити суму податку на прибуток за звітний квартал, ураховуючи, що індекс інфляції за минулий звітний рік склав 111,0%.


4 Питання до іспиту


1. Історія виникнення податків.

2. Суть та принципи оподаткування.

3. Елементи податку.

4. Способи стягнення податків і зборів.

5. Функції податків.

6. Види податків.

7. Суть місцевих податків і зборів

8. Державна податкова служба України.

9. Усунення подвійного оподаткування.

10. Обов’язки платників податків і зборів.

11. Суб’єкти та об’єкт оподаткування згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства».

12. Валові доходи та валові витрати підприємства.

13. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку на прибуток.

14. Особливості визначення складу витрат на оплату праці та сум внесків на соціальні заходи.

15. Принципи ведення податкового обліку.

16. Оподаткування неприбуткових організацій.

17. Визначення основних засобів та їхніх груп у податковому обліку.

18. Амортизація та склад витрат, що підлягають амортизації.

19. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних нарахувань.

20. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних засобів.

21. Поліпшення основних засобів підприємства.

22. Порядок нарахування та терміни сплати податку на прибуток.

23. Відповідальність платників податку на прибуток.

24. База оподаткування податку на додану вартість.

25. Поняття звичайної ціни.

26. Платники ПДВ та їх реєстрація.

27. Ставки податку на додану вартість.

28. Операції, звільнені від оподаткування ПДВ.

29. Порядок оформлення податкових накладних і ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних.

30. Відповідальність платників ПДВ і контроль за стягненням податку.

31. Суб’єкти та об’єкти акцизного збору.

32. Порядок нарахування акцизного збору.

33. Державна підтримка малого підприємництва.

34. Умови переходу на сплату єдиного податку.

35. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку.

36. Порядок реєстрації приватних підприємців.

37. Ставки єдиного податку для юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.

38. Способи сплати податків для приватних підприємців.

39. Податки і збори, які не сплачує СПД - платник єдиного податку.

40. Переваги та недоліки переходу на сплату єдиного податку.

41. Бартерні операції у сплачує СПД - платник єдиного податку.

42. ПДВ і податок на прибуток при відмові від сплати єдиного податку.

43. Земельний податок: платники та ставки.

44. Операції із земельними ділянками: податковий облік.

45. Пільги щодо сплати земельного податку.

46. Сплата земельного податку у випадку оренди земельної ділянки.

47. Терміни подання звітності та сплати податку на землю.

48. Суб’єкти та об’єкти податку з власників транспортних засобів.

49. Порядок нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів.

50. Ставки, зарахування та пільги щодо податку з власників транспортних засобів.

51. Терміни сплати податку з власників транспортних засобів.

52. Відповідальність платників податку з власників транспортних засобів.

53. Комунальний податок: платники та особливості нарахування.

54. Об’єкт, суб’єкти та ставки податку з доходів фізичних осіб.

55. Особливості оподаткування доходів.

56. Нарахування (утримання) ПДФО та внесків до соціальних фондів на різні види виплат.

57. Податкові соціальні пільги та їх застосування.

58. Порядок заповнення та подання розрахунку за Формою № 1ДФ.

59. Оподаткування подарунків і призів податком з доходів.

60. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».


Список літератури


1. Закон України „Про державний бюджет України на 2005 р.” № 2505–IV від 25.03.2005.

2. Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.91., зі змінами та доповненнями.

3. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 24.12.93.

№ 3813–XII, зі змінами та доповненнями.

4. Закон України “Оподаткування прибутку підприємств” від 18.11.97.; 639/97–ВР, зі змінами та доповненнями.

5. Закон України “Податок на додану вартість” від 3.04.97. № 168/97–ВР, зі змінами та доповненнями.

6. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97. № 165.

7. Закон України „Про плату за землю” від 03.07.92 р. № 2535–XII зі змінами та доповненнями

9. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003. №889-IV.

10. Закон України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів” № 1963 від 11.12.91., зі змінами та доповненнями.

11. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” №1058 – IV від 09. 07. 2003., зі змінами та доповненнями.

12. Закон України „Про збір на обов’язкове соціальне страхування” №403/97 – ВР від 26.06.97. зі змінами та доповненнями.

13. Закон України „Про розмір внесків на деякі види обов’язкового державного страхування” № 2213-ІІІ від 11. 01. 2001 р. зі змінами.

14. Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори” № 56–93

15. Декрет Кабінету Міністрів України „Про податок на промисел”, зі змінами та доповненнями, від 17.03.93. № 24–93.

16. Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито”, зі змінами та доповненнями від 21.01.93. № 7–93.

17. Декрет Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, зі змінами та доповненнями, від 26.12.92, № 18–92.

18. Інструкція про порядок нарахування і сплати страхувальниками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове страхування до Пенсійного фонду України, затверджена Постановою правління Пенсійного фонду від 19.12.2003. № 21-1, зі змінами.

19. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001. – 584 с.

20. Налоги и налогообложение: Учебн. пособ. для вузов/ И.Г. Русакова,

В.А. Кашина и др. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 495 с.

21. Онищенко Т. Приватний підприємець. – 2–ге вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2001. – 452 с.

23. Савченко О. Єдиний податок. – 7–ме видання, перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2001. – 192 с.


Додаток А


МІНІСТЕРСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Кафедра «Облік і аудит»


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»


Виконав

Студент групи ______

Прізвище, ім’я, по батькові

Перевірив

Прізвище, ім’я, по батькові

викладача


Кременчук 200__р.


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи