Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Скачати 157.59 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір157.59 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІмЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"CУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.060100 – "ПРАВОЗНАВСТВО",

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 – "Правознавство" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Н.В.Черевик

Рецензент к.е.н., доц. А.О.Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..4

Перелік тем самостійної роботи…………………………………………......6

Перелік питань до модульного контролю………….......................................9

Список літератури…………………………………………………………...35


ВСТУП

Зміни, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери.

Ринкова економіка сприяє виникненню нових форм господарювання відповідно до нових підходів бухгалтерського обліку на державних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях і організаціях тощо.

Набуття Україною незалежності зумовило серйозні зміни в економічній діяльності держави. Останні роки незалежності були періодом появи та інтенсивного розвитку нових видів економічних відносин й інститутів, суттєвих структурних змін у тих, що існували раніше. Відповідної перебудови зазнали також бухгалтерський облік і контроль. Однак усі реформування не забезпечили прозорості економіки, а зміни законодавства й стрімкий розвиток сучасних технічних засобів оброблення та передавання інформації лише сприяють зростанню кількості економічних правопорушень і приховування їхніх наслідків.

За таких умов у процесі розслідування правоохоронними органами економічних правопорушень і під час судового розгляду кримінальних і цивільних справ економічного напряму перед слідчими та судом постає багато суперечливих питань, вирішення яких іноді неможливе без застосування спеціальних знань.

Курс «Судова бухгалтерія» є складовою блока навчальних дисциплін під час підготовки майбутніх бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності «Правознавство". Він розкриває основні завдання та особливості організації щодо проведення перевірки господарюючих суб’єктів з дотриманням чинного законодавства. Вивчає питання вдосконалення й порядку призначення та використання у процесі правочинної діяльності правоохоронних та інших органів, які здійснюють функції управління й контролю, матеріалів інвентаризації, документальної ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.

Методологічною базою судової бухгалтерії є діалектичний метод пізнання, який спирається, зокрема, на закони про:

– загальний взаємозв’язок явищ природи й суспільства;

– безперервність розвитку та зміни предметів пізнання;

- здатність матерії до відображення та її первинність щодо свіжості, а також такі категорії, як частина й ціле, форма та зміст.

Мета і задачі навчальної дисципліни:

^ Метою самостійної роботи є засвоєння теоретичних та практичних навиків як ведення бухгалтерського обліку, так і впровадження новітніх рекомендацій з використанням облікової інформації в діяльності правоохоронних та інших органів з перевірки діяльності господарюючих суб’єктів відповідно до чинного законодавства.

^ Завданням самостійної роботи є додаткове вивчення щодо усунення деструктивних відхилень у господарській практиці, пов’язаних з економічними злочинами, господарськими правопорушеннями, недоліками в господарській діяльності тощо.

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі:

Дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами, таким як «Бухгалтерський облік», «Правознавство», «Кримінальна справа», «Конституція України» та інші.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття та завдання судової бухгалтерії, первинні документи, які слугують матеріалом для скоєння корисливих злочинів, структуру висновку бухгалтера - експерта. А також уміти: об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві; здійснювати аналіз фінансового стану господарюючих суб’єктів, розуміти тенденції та суть розвитку взаємовідносин в суспільстві; проводити дослідження операцій, що не відповідають чинному законодавству, оцінювати отримані інформацію з позиції органів дізнання, попереднього слідства та суду, документальні матеріали щодо результатів перевірки у відповідності до чинного законодавства України.

Із урахуванням значного обсягу матеріалу студенти вивчають самостійно його частину. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни «Судова бухгалтерія», методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

  • комплексне вивчення конспекту лекцій;

- досконально опрацювати нормативно – правові акти України;

– опрацювання основної та додаткової літератури;

– тестування після кожної теми;

– написання реферату.

Реферат виконується комп’ютерним набором українською мовою. Роботу потрібно написати (набрати) грамотно, акуратно, красиво оформити. Сторінки реферату послідовно нумеруються арабськими цифрами. Для написання використовують літературні джерела, зазначені у кінці кожної теми, періодичні видання та інші. У кінці реферату наводиться список використаних літературних джерел. Обсяг кожної роботи повинен становити 1520 сторінок.

Судова бухгалтерія активно використовує й загальнонаукові методи та заходи їх реалізації: спостереження, опис, вимірювання, порівняння, експеримент та ін.^ 1 ПЕРЕЛІК ТЕМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема № 1. Основні положення судової бухгалтерії

1. Судова бухгалтерія як спеціальна економіко – правова навчальна дисципліна, її значення в професійній підготовці фахівців для правоохоронних органів.

2 предмет і методи судової бухгалтерії, її співвідношення та взаємозв’язок з іншими спеціальними економічними і юридичними дисциплінами.

Питання для самоперевірки

1. Поняття судової бухгалтерії.

2. Завдання судової бухгалтерії.

3. Методи пізнання.

4. Використання матеріалів судової бухгалтерії в юридичній практиці.

5. Що розуміють під терміном «економічна злочинність»?

Теми рефератів: 1.Судово – бухгалтерська експертиза – одна із найважливіших різновидів контролю.

2.Поняття, правова природа, причини й значення судової бухгалтерії: дослідження теоретичних та практичних аспектів.

Література: [1 – 20; 15; с. 5 – 8].

Тема № 2. Загальна характеристика облікового процесу

1.Загальні поняття про бухгалтерські документи.

2. Сутність бухгалтерських документів з позиції кримінального кодексу.

3. Класифікація документів та вимоги щодо їх складання.

Питання для самоперевірки

1. Значення та види обліку.

2. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Предмет і метод, завдання й система бухгалтерського обліку.

4. Назвіть типи змін у бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій.

^ Теми рефератів: Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Україні, як один із основних інструментів дослідження корисливих злочинів в діяльності підприємств, установ, організацій.

Література: [5; 15, с. 8 – 59].

Тема № 3 Використання облікових документів у розслідуванні розкрадань на промислових підприємствах

1. Основні завдання бухгалтерського обліку на підприємствах промисловості.

2. Організація обліку основних засобів та документальне оформлення операцій.

Питання для самоперевірки

1. Особливості обліку операцій на підприємствах промисловості.

2. Назвіть основні первинні документи, що використовуються при оформленні операцій у промисловості.

3. Використання плану рахунків і законодавчих актів щодо ведення обліку на підприємствах промисловості.

4. Назвіть найбільш поширені способи виявлення зловживань і корисливих злочинів на підприємствах промисловості.

5. Використання облікових документів при розслідуванні розкрадань майна на підприємствах промисловості.

^ Теми рефератів: Методологічні аспекти дослідження бухгалтерських документів при розслідуванні корисливих злочинів на підприємствах промисловості.

Література: [7; 15, с. 75].


4 Тема. Використання облікових документів у розслідуванні розкрадань грошових коштів, які скоюють обліково-бухгалтерські працівники

1. Класифікація господарських операцій, пов’язаних з використанням готівки та безготівкових коштів.

2. Документальне оформлення операцій по касі і порядок ведення касової книги та зберігання грошей, вимоги, що висовуються.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть первинні документи, які використовуються при проведенні операцій з грошовими коштами.

2.Назвіть права, обов’язки та відповідальність обліково-бухгалтерських працівників.

3. Які завдання ставлять до фахівця-бухгалтера слідчі органи?

4. Назвіть методи дослідження документів фахівцем-бухгалтером.

5. Які вимоги ставлять до складання матеріалів ревізії?

Теми рефератів: 1. Метрологічні аспекти дослідження використання бухгалтерських документів при розслідування корисливих злочинів у банківській діяльності.

2. Найбільш поширені способи розкрадань грошових коштів при здійснення операцій по касі та методи їх виявлення, що здійснюють працівники бухгалтерії.

Література: [4; 5; 15; с.75 – 85].

Тема 5. Використання облікових документів при виявленні корисливих злочинів у торгівлі

1. Основні завдання й особливості бухгалтерського обліку на підприємствах роздрібної торгівлі.

2. Основні етапи діяльності торговельних підприємств.

3. Документальне оформлення надходження товарів на підприємства торгівлі від постачальників.

Питання для самоперевірки:

1. Завдання обліку підприємств торгівлі.

2. Назвіть первинні документи, які використовуються для обліку операцій в торгівлі.

3. Які рахунки використовують підприємства торгівлі?

4. Назвіть найбільш поширені злочини, які скоюють працівники торгівлі.

5. Пропозиції щодо скорочення порушень у сфері торговельної діяльності.

Теми рефератів: Документальна перевірка та методи їх застосування при виявленні розкрадань товарів, грошових коштів на підприємствах торгівлі.

Література: [3; 6; 15, с. 124 – 135].

Тема 6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань у будівельних організаціях

1. Загальна характеристика галузі капітального будівництва.

2. Документальне оформлення господарських операцій у капітальному будівництві.

Питання для самоперевірки:

1. Які завдання обліку для підприємств будівельної галузі?

2. Які документи використовують при дослідження корисливих злочинів у будівельній галузі?

3. Назвіть найбільш поширені помилки при розслідуванні корисливих злочинів у будівництві.

4. Пропозиції щодо скорочення корисливих злочинів у сфері будівництва.

^ Теми рефератів: Методи виявлення корисливих злочинів при розслідуванні бухгалтерських документів у будівельній галузі.

Література: [8; 9; 15, с. 114 – 124].

Тема. 7 Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів. Судово-бухгалтерська та планово-економічна експертизи

1. Організація і види фінансово - господарського контролю в Україні.

2. Державний контроль.

3. Ревізія як засіб збирання доказів у кримінальній справі, її сутність та правова природа.

4. Особливості ревізії, що проводиться у зв’язку з порушенням кримінальної справи, її відмінність від планово – документальної ревізії.

5. Порядок і підстави призначення ревізії за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства.

6. Поняття судово – бухгалтерської експертизи, її предмет і методи.

7. Поняття, що вирішуються у процесі судово – бухгалтерської експертизи.

8. Відмінність судово – бухгалтерської експертизи від ревізії, яка проводиться у зв’язку з порушенням кримінальної справи.

9. Права, обовязки й відповідальність експерта-бухгалтера.

10. Порядок призначення судово – бухгалтерської експертизи у правоохоронній діяльності.

Питання для самоперевірки:

1. Поняття судово-бухгалтерської експертизи, її предмет і методи.

2. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою, аудитом і ревізією.

3. Підстави, порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи та обсяг матеріалів, необхідних для її проведення.

4. Висновки бухгалтера-експерта.

Теми рефератів: 1. Взаємодія оперативного співробітника або слідчого з ревізором у процесі проведення ревізії, що проводиться за ініціативою правоохоронних органів.

2. Значення спеціальних об’єктів судово – бухгалтерської експертизи та особливості методики її дослідження.

3. Розвиток судово - бухгалтерської експертизи в умовах економічної кризи в Україні.

Література: [10; 17; 15, с. 193 – 207;16 – 19; 15, с.207 – 221; 20, 15, с. 247 – 265].


^ 2 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль І

1. Предмет і методи судової бухгалтерії.

2. Завдання судової бухгалтерії.

3. Основні етапи облікового процесу.

4. Методичні прийоми судової бухгалтерії.

5.Нормативно-правові акти щодо регулювання судової бухгалтерської експертизи.

6.Загальні поняття про бухгалтерські документи, їх сутність і класифікація.

7. Методичні прийоми бухгалтерського обліку.

8. Бухгалтерський баланс: зміст, призначення, структура балансу, зміни в балансі під впливом господарських операцій.

9. Інвентаризація: поняття, умови та випадки

10. Основні завдання та особливості бухгалтерського обліку на підприємствах промисловості.

11. Документальне оформлення операцій на підприємствах промисловості.

12. Перевірка витрачання коштів по касі та на поточних рахунках банку.

13. Перевірка обліку необоротних активів.

14. Перевірка обліку оборотних активів.

15. Перевірка обліку зобов’язань.

16. Перевірка обліку доходів і витрат.

17. Перевірка обліку формування власного капіталу.

18. Перевірка обліку формування фінансових результатів і визначення податку на прибуток.

19. Перевірка податкового обліку.

20. Перевірка звітності.

МОДУЛЬ 2

1. Класифікація господарських операцій, пов’язаних з використанням готівки та безготівкових грошових коштів.

2. Права, обовязки та відповідальність обліково-бухгалтерських працівників.

3. Взаємодія апаратів Державної служби боротьби з економічною злочинністю

з робітниками контрольно-ревізійної служби.

4. Основні завдання, що ставлять до фахівця-бухгалтера у слідчих (судових) діяннях.

5. Методи дослідження документів фахівцем-бухгалтером.

6. Вимоги щодо складання матеріалів ревізії, що передають до слідчих апаратів, органів внутрішніх справ і прокуратури.

7. Основні завдання та особливості бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі.

8. Документальне оформлення операцій щодо руху товарів на підприємствах торгівлі.

9. Використання бухгалтерських та інших облікових документів при виявленні й розслідуванні розкрадань матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах торгівлі.

10 Основні завдання та особливості бухгалтерського обліку в будівельних організаціях.

11. Документальне оформлення операцій щодо руху товарів у будівельних організаціях.

12. Використання бухгалтерських та інших облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань матеріальних цінностей і грошових коштів у будівельних організаціях.

13. Організація та види фінансово-господарського контролю в Україні.

14. Ревізія: сутність і правова природа у кримінальній справі. Порядок та етапи проведення ревізії. Права й обовязки ревізора Державної контрольно-ревізійної служби.

15. Методи документальної перевірки, що використовуються ревізором під час проведення ревізії. Складання матеріалів ревізії для слідчих апаратів органів внутрішніх справ і прокуратури. Підстави призначення додаткової та повторної документальної ревізій. Оцінювання матеріалів ревізії оперативними співробітниками та слідчими.

16. Сутність і значення ревізії в судовій практиці. Сутність і значення судово-бухгалтерської експертизи в ринковій економіці.

17. Різниця між ревізією та аудитом.

18. Назвіть найбільш типові помилки при розслідування документів стосовно операцій на підприємствах торгівлі

19. Назвіть найбільш поширені випадки виявлення корисливих злочинів при проведенні документів в будівельній галузі

20. Назв випадки виявлення корисливих злочинів у сфері сільського господарства при проведенні перевірки документів

21. Яким чином здійснюється оцінювання матеріалів ревізії оперативними співробітниками та слідчими.

22. Назвіть різницю між аудитом і ревізією й судово-бухгалтерською експертизою.

23. Назвіть права, обов’язки та відповідальність бухгалтера-експерта.

24. Складові висновку бухгалтера-експерта.

25. Призначення повторної судово – бухгалтерської експертизи.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України. – К.,1996. – 20с.

2. Закон України “Про економічну самостійність України” від 03.08.1990 //Відомості ВРУ.-1990.-№34.

3. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91// Відомості ВРУ. – 1991. – № 24.

4. Закон України “Про власність” від 26.03.91// Відомості ВРУ. – 1991. – № 20.

5. Закон України “Про міліцію” від 20.12.90.// Відомості ВРУ. –1991. – № 4

6. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99// Голос України. – 2005. – № 164. – 7 вересня.

7. Закон України “Про судову експертизу”// Відомості ВРУ. – 1994. – № 28.

8. Закон України “Про оперативно-розрахункову діяльність” від 18.02.92// Відомості ВРУ. – 1992.

9. Закон України “Про національний банк України” від 20.05.99// Урядовий курєр . – 1999 – 1 липня.

10. Закон України “Про банки і банківську діяльність.” № 2121. – 111 від 07.12.2000// Бухгалтерія. – 2001– № 6, – С.10.

11. Закон України “Про внески змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення боротьби з порушенням бюджетного законодавства” від 07.10.97.

12. Закон України “Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами” – № 2181 – 111 від 21.12.2000 //Бухгалтерія. – 2006 – № 9. С.7.

13. Положення(стандарти) бухгалтерського обліку України// Все про бухгалтерський облік. – Спецвипуск. – 2007– № 37. – (538).

14. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. – К., 1992. – 350с.

15. Камлик М.І. Судова бухгалтерія . – К.: АТІКА, 2001. – 374 с.

16. Камлик М.І. Особливості обліку і використання документів при

виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в галузях продовольчого комплексу. Навчальний посібник. –К. :РВВ МВС України, 1990. – 367с.

17. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. – К., 1995. – 226с.

18. Кримінально-процесуальний кодекс України. Наук. – практ . Коментар. – К.: Юрінком, 1997.

19. Шумак Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений. – Минск, 1985. – 238 с.

20.Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – Судові експертизи в Україні. – К.: Юрінком, 2002. – 154с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060106 – "Правознавство" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: старш. викл. Н.В. Черевик

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку та аудиту А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичнихзанять з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Конструювання та розрахунок автомобіля" для студентів денної та заочної форм навчання
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Конструювання та розрахунок автомобіля” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \"cудова бухгалтерія\" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи