Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " фінансовий контроль І аудит" для студентів заочної форми навчання
Скачати 161.64 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " фінансовий контроль І аудит" для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір161.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИсципліни

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ І аудит”

для студентів ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

зі спеціальності 7.050104 – „ФІНАНСИ”


Кременчук 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль і аудит” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – „Фінанси”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Рецензент к.екон.н., доц. А.О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від „___” ____________ 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи.

2 Тематика та практичні завдання контрольних робіт.

3 Питання до заліку.

Список літератури.

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи.


ВСТУП


Курс “Фінансовий контроль та аудит” є професійно орієнтованою навчальною дисципліною під час підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси”.

Головною метою курсу є: вивчення систем організації та методології державного фінансового та аудиторського контролю в Україні з використанням міжнародних і національних стандартів аудиту, із застосуванням загальнонаукових і власних методичних способів фінансово-економічного контролю й аудиту. У процесі вивчення дисципліни необхідно озброїти студентів теоретичними знаннями та практичними навичками з ревізії та аудиту, навчити їх методично правильно застосовувати способи фінансового контролю на практиці.

Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” заклав правову основу для впровадження ефективного фінансового контролю у державі. Відповідно до нього виникла необхідність внесення докорінних змін до методології здійснення фінансового контролю.

В умовах побудови ринкової економіки змінюються підходи та принципи щодо методів організації та здійснення державного фінансового контролю. Організаційні зміни у проведенні державного фінансового контролю зумовлені тим, що він набуває статусу фінансового контролю незалежної держави.

Розвиток ринкових відносин в економіці України пов'язано з удосконаленням функцій управління щодо нових виробничих відносин і використання продуктивних сил у суспільстві, де існують різні форми власності та методи господарювання. Це повною мірою стосується функцій фінансово-господарського контролю, складовими частинами якого є тематичні контрольні перевірки та ревізії. За умов акціонування власності у зарубіжній практиці виникла нова форма фінансово-господарського контролю - аудит, що здобуває право на існування та розвиток в Україні. У зв'язку з цим набуває досить широкого застосування незалежний аудиторський контроль в Україні, основним завданням якого є контроль і взаємна зацікавленість підприємств в особі власників, держави - в особі податкової служби у забезпеченні достовірності обліку та звітності.

Дисципліна “Фінансовий контроль та аудит” базується на вивченні інших дисциплін – таких, як: “Економіка підприємства”, “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, і забезпечує підготовку студентів до виконання дипломної роботи. Дисципліну читають у 9-му семестрі, загальний обсяг – 108 годин, аудиторних 36 годин, з них лекційних -18 і практичних занять-18 годин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття державного фінансового контролю; законодавчі, нормативно-правові акти; різницю між фінансовим контролем та аудитом; бухгалтерський облік операцій активів, пасивів, фінансово-господарської діяльності підприємств; методи фінансового контролю та аудиту операцій з обліку основних засобів; виробничих запасів; матеріальних цінностей; витрат на виробництво, готової та реалізованої продукції; фінансово-розрахункових операцій; операцій з обліку фінансових результатів. А також уміти: використовувати законодавчі, нормативно-правові джерела, методи та способи фінансового контролю, необхідні джерела інформації, правильно здійснювати перевірку бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.

Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану дисциплін циклу професійної підготовки студентів за спеціальністю "Фінанси". При написанні враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Засвоєння курсу „Фінансовий контроль та аудит” неможливе без розв’язання практичних завдань. Тому до кожної теми дисципліни складено задачі. Під час розвязання задач студент повинен користуватися національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку, законодавчими і нормативними актами у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Вибрати тему контрольної роботи необхідно за останньою цифрою залікової книжки студента.

^ Мета виконання контрольної роботи. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, статистичними та іншими навчально-допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв язання.

^ Підготовка до написання контрольної роботи. Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім зазначеної у тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну й додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

^ Основні вимоги до контрольної роботи. Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Приблизний обсяг 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А.

На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а список використаної літератури - у кінці контрольної роботи. Розкриття теми має бути пов'язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення щодовибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних і журнальних статей тощо).

Підготовлену роботу висилають або здають на кафедру «Облік і аудит (39600, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДУ, корпус № 5, ауд. 301) не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до складання іспиту.

Контрольну роботу бажано виконати українською мовою.


2 ТЕМАТИКА ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

^

Тема 1 Поняття державного фінансового контролю в Україні

План

1. Поняття державного фінансового контролю.

 1. Організація контрольно-ревізійної роботи.

 2. Планування ревізійного процесу.

 3. Взаємодія з органами влади, правоохоронними структурами, податковою інспекцією, іншими фінансовими установами.

 4. Різниця між ревізією та аудитом.

 5. Оформлення результатів ревізії та їх реалізація

Задача

У результаті ревізії виявлено, що сума статутного капіталу становить 1млн. грн. У рахунок вкладу до статутного капіталу підприємства троє співвласників внесли:

1-й учасник – 450 тис. грн грошовими коштами,

2-й учасник – 100 тис. грн виробничими запасами,

3-й учасник – 100 тис. грн основними засобами.

Як відображена дана операція в бухгалтерських записах підприємства? Чи правильно сформований статутний капітал підприємства?

Література: [7, 20, 22].


Тема 2 Фінансовий контроль і аудит установчих документів та формування власного капіталу

План

 1. Перевірка складу та зміст установчих документів.

 2. Фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах.

 3. Перевірка формування статутного капіталу.

 4. Перевірка створення резервного капіталу.

 5. Перевірка правильності розрахунків з учасниками.

Задача

Фірма у першому півріччі 2005 р. придбала бухгалтерські програми “Грос-бух” і “Бізнес-експерт”, загальна вартість яких становить 40000 грн. (у т.ч. ПДВ). Витрати на їх придбання були відображені записом:

Дт 10 Кт 631 40000

Дт 641 Кт 631 8000

Чи правильно зарахували програмне забезпечення на баланс підприємства? Які порушення допущені та як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [7, 13, 22].


Тема 3 Фінансовий контроль і аудит операцій з необоротними активами

План

 1. Перевірка правильності відображення в обліку операцій з надходження основних засобів від постачальників.

 2. Перевірка нарахування зносу основних засобів.

 3. Перевірка витрат на ремонт основних засобів.

 4. Перевірка правильності обліку вибуття основних засобів.

 5. Перевірка обліку нематеріальних активів.

Задача


Працівника підприємства обласного центру було відряджено 16.03.20007 до селища міського типу цієї області на 10 днів. Оскільки населений пункт, куди було направлено працівника, розташовано недалеко від міста, працівник міг на ніч повертатися додому. Проте у зв’язку з виробничою необхідністю він був вимушений залишатися у пункті відрядження протягом 3 ночей. За 7 днів бухгалтерія підприємства виплатила добові у половинному розмірі, за 3 дні-у повному.

Чи правомірні дії бухгалтера? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [15; 17].


Тема 4 Фінансовий контроль і аудит виробничих запасів

План

 1. Перевірка надходження запасів на підприємство.

 2. Перевірка оприбуткування запасів на складах.

 3. Методи списання виробничих запасів у виробництво.

 4. Перевірка обліку реалізації запасів.

 5. Перевірка малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 6. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості щодо придбання запасів.

Задача


Інвентаризацією виявлену недостачу товару на суму 120 грн, яку було утримано із заробітної плати комірника і відображено в обліку записом: Дт 661 Кт 375. Після цього із залишкової суми заробітної плати були здійснені утримання до обов’язкових фондів. Заробітна плата комірника 1000 грн.

Чи правомірна дана операція? Які порушення допущено і як їх виправити? Провести необхідні утримання.

Література: [13, 15].


Тема 5 Фінансовий контроль і аудит готової продукції

План

1. Перевірка випуску готової продукції.

2. Облік готової продукції на складі та в бухгалтерії.

3. Перевірка документів з інвентаризації готової продукції.

4. Перевірка реалізації готової продукції.

5. Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками.

6. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованостей щодо розрахунків за готову продукцію.

Задача

Під час перевірки виявлено, що промислове підприємство у грудні 2009 р. придбало офісне обладнання на загальну суму 34510 грн (у т.ч. ПДВ). До складу обладнання ввійшло чотири ксерокси за ціною 8000 грн кожний та 5 калькуляторів за ціною 502 грн. кожний. Дана операція була відображена у бухгалтерському обліку записом: Дт 22 Кт 631 34510 грн.

Чи правильно обліковується обладнання на підприємстві? Які допущено порушення і як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [11, 13, 20].


Тема 6 Фінансовий контроль і аудит касових та банківських операцій

План.

 1. Перевірка розрахункових касових документів.

 2. Перевірка операцій по касі.

 3. Перевірка синтетичного та аналітичного обліку касових операцій.

 4. Перевірка первинних банківських документів.

 5. Перевірка поточних та валютних рахунків у банку

 6. Аудит синтетичного обліку банківських операцій.Задача

Під час перевірки виявлено, що бухгалтерія акціонерного товариства видачу форменого одягу в експлуатацію обліковує списанням його вартості з балансового рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” з віднесенням її на балансовий рахунок 84 “Інші операційні витрати”. Щомісяця списують 1/12 їх вартості на експлуатаційні витрати, тобто у дебет рахунка 84, із занесенням до валових витрат звітного періоду. Наказом керівника № 2 від 03.01.2000 передбачено встановлення на поточний 2000 р. метод нарахування зносу щодо малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), виходячи зі строку їх служби (строк служби для форменого одягу становить 15 місяців).

Чи правильно на підприємстві обліковують МШП та нараховують знос?

Література: [15,17].


Тема 7 Фінансовий контроль і аудит розрахункових операцій.

План.

1. Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками.

2. Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками.

3. Перевірка розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.

4.Аудит іншої дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Задача

Робітник відбув у відрядження 05.05.2009, повернувся з відрядження 10.05.2009. Перед поїздкою отримав під звіт 300 грн, авансовий звіт здав 15.05.2009 на суму 290 грн. Документи на проїзд та проживання не надані, невикористана сума не повернута до каси підприємства.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразитина рахунках бухгалтерського обліку. Які допущені порушення та як їх виправити.

Література: [19,21].


Тема 8 Фінансоий контроль і аудит розрахунків з підзвітними особами

План

1. Перевірка первинних документів щодо розрахунків з підзвітними особами.

2. Перевірка аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами.

3. Перевірка синтетичного обліку розрахунків з підзвітними особами.

4. Штрафні санкції за порушення норм обігу готівки

Задача


Собівартість готової продукції 200 грн. Продукцію реалізували за 480 грн, у т.ч. ПДВ.

Відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. Підрахувати фінансовий результат.

Література: [11,14, 18].

Тема 9 Фінансовий контроль і аудит фінансової звітності

План

 1. Мета та завдання ревізії фінансової звітності.

 2. Законодавче забезпечення фінансової звітності.

 3. Перевірка Балансу.

 4. Перевірка Звіту про фінансові результати.

 5. Перевірка Звіту про власний капітал.

 6. Перевірка Звіту про рух грошових коштів.

Задача

Працівник підприємства був відряджений до Києва. За посвідченням про відрядження працівник відбув до Києва 01.12.2009, а 03.12.2009 повернувся із відрядження. Підтверджувальні документи на проїзд не подані, але додана до авансового звіту квитанція за проживання в готелі за 2 доби по 240 грн (у т.ч. ПДВ) на добу з одноразовим харчуванням. Бухгалтерія підприємства розрахувала суму авансового звіту 480 грн.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [17, 18, 21 .

Тема 10 Фінансовий контроль і аудит фінансового стану підприємства

 1. Мета перевірки фінансового стану підприємства.

 2. Методи аналізу фінансового стану.

 3. Аналіз рентабельності.

 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності.

Задача

Працівника підприємства обласного центру було відряджено 16.03.2000 до селища міського типу цієї області на 10 днів. Оскільки населений пункт, куди було направлено працівника, розташований недалеко від міста, працівник міг на ніч повертатися додому. Проте у зв’язку з виробничою необхідністю він був вимушений залишатися у пункті відрядження протягом 3 ночей. За 7 днів бухгалтерія підприємства виплатила добові у половинному розмірі, тобто 21 грн, за 3 дні у повному розмірі.

Чи правомірні дії бухгалтера? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [14,15,19].


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 1. Поняття фінансового контролю.

 2. Організація контрольно-ревізійної роботи.

 3. Планування ревізійного процесу.

 4. Взаємодія з органами влади, правоохоронними структурами, податковою інспекцією, іншими фінансовими установами.

 5. Різниця між ревізією та аудитом.

 6. Оформлення результатів ревізії та їх реалізація.

 7. Перевірка складу та зміст установчих документів.

 8. Фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах.

 9. Перевірка формування статутного капіталу.

 10. Перевірка розрахунків з учасниками.

 11. Перевірка операцій з основними засобами.

 12. Перевірка нарахування зносу основних засобів.

 13. Перевірка витрат на ремонт основних засобів.

 14. Перевірка нематеріальних активів.

 15. Перевірка інвестицій.

 16. Перевірка виробничих запасів на складах.

 17. Перевірка малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 18. Перевірка випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії.

 19. Перевірка документів з інвентаризації готової продукції.

 20. Перевірка реалізації готової продукції.

 21. Перевірка розрахункових документів.

 22. Перевірка операцій по касі.

 23. Перевірка поточних та валютних рахунків.

 24. Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками.

 25. Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 26. Перевірка розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.

 27. Мета та завдання ревізії фінансової звітності.

 28. Законодавче забезпечення фінансової звітності.

 29. Перевірка Балансу.

 30. Перевірка Звіту про фінансові результати.

 31. Перевірка Звіту про власний капітал.

 32. Перевірка Звіту про рух грошових коштів.

 33. Мета аудиту фінансового стану підприємства.

 34. Методи аналізу фінансового стану.

 35. Аналіз рентабельності.

 36. Аналіз ліквідності та платоспроможності.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”

№ 515 від 05.07.93.

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” - №. 244 від 22.04.93.

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”/ /Дайджест, 15.02.2000-09-10.

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-11, 15,16,19, 20, 25 та інші //Дайджест, випуск 2000.

 4. Наказ МФУ № 291 від 30.11.99. План рахунків бухгалтерського обліку // Дайджест, 15.02.2000.

 5. Андреєв В.Д. Практичний аудит. - М.: Економіка, 1994.

 6. Білуха М.Т.Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Підручник.- К.: “Вища школа”, 1994.-с.364.

 7. Бутинець Ф.Ф. Аудит. –Ж.: ПП “Рута”, – 2004, 607 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. – ПП “Рута”, Ж. – 2000, 607 с.

 9. Бухгалтерско-аудиторский портфель (Книга предпринимателя; Книга бухгалтера; Книга аудитора) / Отв.ред. Ю.Б. Рубин , В.И. Солдаткин, -М.: Соминтэк,1994 -732с.

 10. Данилевский Ю.А. Практика аудита: Учеб. Пособие. – М.: Финансовая газета , 1994 – 96 с.

 11. Жила В.Г. Ревизия и аудит. –К.,1998.-452 с.

 12. Журавский В. Аудиторская деятельность: монополизм или конкуренція. //Бухгалтерский учет и аудит.-№ 4,-1997.-с.13.

 13. Зибилевич С. Системы норм аудита в Украине .//Бухгалтерский учет и аудит,-№3,1996-с.17

 14. Зубилевич С., Ефименко В. Аудиторские услуги (сопутствующие аудиту работы) // Бухгалтерский учет и аудит .- №-1, 1996. – с.14.

 15. Камышанов П.И. Знакомтесь: аудит (организация и методика проверок).-М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» ,1994.-78с.

 16. Кузьминский А.Н. Аудит. Практическое пособие .- К.: Учетинформ., 1996-с.281.

 17. Малышкин А. Особенности аудиторского заключения о финансовом состоянии предприятия. //Бухгалтерский учет и аудит,-№ 8, 1995 -с. 19.

 18. Петрик Е. Аудит в Украине за 1995 год: теория и практика.// Бухгалтерский учет и аудит-№12.-1995-с .24.

 19. Романів М.В. Державний і фінансовий контроль і аудит. – К., 1998, 220 с.

 20. Сапко В. Бухгалтерський облік. – К., 1999, -498 с.

 21. Суйц В.П. Аудит: Практическое пособие для аудиторов.-М.: Издательский центр «Анкил»,1994-с.108.

 22. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. -М.: Аудит ЮНИТИ, 1994 - 286с.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИсципліни

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ І аудит”

^ ВАРІАНТ №

ТЕМА:


Студент групи ____________

_________________________

(П І Б повністю)

№ залікової книжки

__________________________

Перевірив__________________


КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – „Фінанси”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___________ Наклад ______прим. Зам. № _______Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання icon"контроль І ревізія"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "фінансовий облік (І,ІІ)" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 „облік І аудит,, ( у тому числі скорочений термін навчання)
Щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “фінансовий облік (І,ІІ)” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconФінансовий ринок
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" фінансовий контроль І аудит\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи