Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 207.1 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір207.1 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни

аудит 1, 2”

для студентів денної та заочної форм навчання

зі спеціальності 6.050100 - “Облік і аудит”

(У тому числі скороченИЙ ТЕРМІН навчання)
Кременчук 2008


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (в тому числі скорочений термін навчання)


^

Укладачі: асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. Одінцова


Рецензент к.е.н., доцент А.О.Касич

Кафедра обліку та аудиту


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від “­­___” ________2007 р.


Заступник голови методичної ради___________________ доц. С.А. Сергієнко


Кременчук 2008

Зміст


Вступ 4

1. Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи

з навчальної дисципліни 6

2. Перелік тем самостійної роботи 7

3. Питання до модульного контролю 13

Список літератури 19


ВСТУП


Розвиток ринкових відносин в економіці України пов'язаний з удосконаленням функцій управління щодо нових виробничих відносин і використання продуктивних сил у суспільстві, де існують різні форми власності та методи господарювання. Однак це не значить, що потрібно повністю відкинути досі існуючі функції управління та замінити їх новими за формою та змістом. Вони повинні пройти еволюційний шлях адаптації до нових економічних відносин. Це повною мірою стосується функцій фінансово-господарського контролю, складовими частинами якого є тематичні контрольні перевірки та ревізії. За умов акціонування власності в зарубіжній практиці виникла нова форма фінансово-господарського контролю - аудит, який здобуває право на існування та розвиток в Україні.

Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю. Власник самостійно вибирає його, ставить питання стосовно дослідження з метою отримання науково обґрунтованих висновків, спрямованих на подальше вдосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу в підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів) зацікавлені в тому, щоб власність, яка їм належить, була розподілена правильно, тобто підтверджена аудитором. Довіра аудиторові - це впевненість підприємця у правильності нарахування податків, своєчасній та в повній сумі сплат їх до бюджету. Тому при конфліктних ситуаціях з державною податковою адміністрацією підприємець має належну захищеність від суб'єктивізму останніх.

Висновок аудитора є обґрунтованим доказом під час вирішення майнових спорів в арбітражному та народному судах між власником та його контрагентами. Підтвердження потреби кредитів для підприємницької діяльності може дати тільки незалежний зовнішній аудитор, висновок якого подається до Національного банку України та до комерційних банків. Кваліфіковані висновки аудитора з питань господарської діяльності мають для власника велике значення в попередженні збитковості ще до здійснення господарських процесів, тобто ще на стадії їх проектування, інженерної підготовки. У зв'язку з цим набуває досить широкого застосування незалежний аудиторський контроль в Україні, основним завданням якого є контроль та взаємна зацікавленість підприємств в особі власників, держави - в особі податкової служби та аудиту в забезпеченні достовірності обліку та звітності.

Головною метою курсу є вивчення організації та методології аудиторського контролю в Україні з використанням міжнародних і національних стандартів (норм) аудиту, зарубіжного досвіду, нових комп’ютерних технологій в АРМ аудитора із застосуванням загальнонаукових і власних методичних прийомів фінансово-економічного контролю та аудиту.


^ Мета і задачі навчальної дисципліни:

 • формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг;

 • набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності;

 • планування аудиту;

 • виконання комплексу аудиторських процедур;

 • оформлення робочих документів аудитора;

 • підготовка аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» містять: перелік тем та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни, перелік тем самостійної роботи, питання до модульного контролю.

^ ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість год.

(лекц)

Кількість год.

СРС


Кількість год.

(лекц)

ОА/ОАс

Кількість год.

СРС

ОА/ОАс

Аудит 1

1

Аудит: поняття та місце в системі контролю

2

2

0,5

2

2

Організаційно–правові основи аудиторської діяльності в Україні

2

2

0,5

3

3

Робочі документи аудитора

2

2

0,5

3

4

Узагальнення матеріалів дослідження аудитором

2

2

0,5

3

5

Аудит установчих документів та формування власного капіталу

2

5

0,5

4

6

Методика дослідження форм фінансової звітності

2

4

1

4

7

Аудит фінансового стану

2

3

0,5

3

Контрольна робота


20

Усього

14

18

4

42

Аудит 2

1

Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами

2

4

2/1

6

2

Аудит виробничих запасів

3

3

1

6

3

Аудит готової продукції, її відвантаження та реалізація

2

2

1

5

4

аудит системи обліку праці та її оплати

2

4

1

6

5

Аудит фінансово – розрахункових операцій

3

3

1

5

6

Аудит операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності

2

2

1

5

Курсова робота
20
18/20

Усьго

14

38

7/6

51/ 53

Перелік тем та питань самостійної роботи


АУДИТ 1

Тема 1 Аудит: поняття та місце в системі контролю

 1. Поняття, мета та завдання аудиту.

 2. Предмет та об’єкти аудиту.

 3. Класифікація аудиту.

 4. Різниця між аудитом і ревізією.

Питання для самоперевірки

 1. Історія виникнення та розвитку аудиту.

 2. Становлення аудиту в різних країнах світу.

 3. Постулати та концепції аудиту.

 4. Зв'язок аудиту з іншими навчальними дисциплінами.

 5. Законодавче забезпечення аудиторської діяльності.

Література: [1;5 с. 7-42; 6 с. 9-45].


Тема 2 Організаційно – правові основи аудиторської діяльності в Україні

   1. Аудитор та аудиторська фірма, їх статус та умови існування.

   2. Аудиторська палата України: порядок створення та її діяльність.

   3. Організація аудиторської діяльності.

Питання для самоперевірки

 1. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні.

 2. Підвищення кваліфікації аудитора.

 3. Права та обов’язки аудитора та аудиторської фірми.

 4. Відповідальність аудитора та аудиторської фірми.

 5. Поняття, види та вартість послуг аудиторських фірм.

 6. Стандарти аудиту.

 7. Процес проведення аудиту та його стадії.

 8. Основні принципи аудиту.

 9. Професійна етика аудитора.

Література: [1;5 с. 56-123; 6 с. 54-116].

Тема 3 Робочі документи аудитора

  1. Поняття та склад робочих документів аудитора.

  2. Класифікація робочих документів аудитора.

Питання для самоперевірки

 1. Вимоги до оформлення робочих документів аудитора.

 2. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора.

 3. Класифікація документів з метою контролю.

 4. Способи і прийоми перевірки документів.

 5. Вибірковий спосіб дослідження документів в аудиті.

Література: [1;5 с. 135-157; 6 с. 206-213].


Тема 4 Узагальнення матеріалів дослідження аудитором

    1. Поняття аудиторського висновку.

    2. Види аудиторських висновків.

Питання для самоперевірки

 1. Узагальнення результатів аудиту.

 2. Оформлення результатів надання послуг аудиторською фірмою.

 3. Контроль якості послуг аудиторської фірми.

 4. Оцінка суттєвості при підготовці підсумкових документів.

Література: [1; 5 с. 277-298; 6 с. 413-441].


Тема 5 Аудит установчих документів та формування власного капіталу

      1. Аудит складу та зміст установчих документів.

      2. Аудит формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками.

      3. Аудит відповідності статутного капіталу установчим документам.

Питання для самоперевірки

 1. Відповідність чинному законодавству.

 2. Статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації.

 3. Фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах.

 4. Відхилення форм і змісту документації, які можуть привести до порушення прав власника (власників) господарюючих суб’єктів.

 5. Аудит формування та використання фондів спеціального призначення

(резервного та інших).

Література: [1; 5 с. 318-343; 6 с. 290-413].


Тема 6 Методика дослідження форм фінансової звітності

        1. Загальна методика аудиту фінансової звітності підприємства.

        2. Аудит Балансу.

        3. Аудит Звіту про фінансові результати.

        4. Аудит Звіту про рух грошових коштів.

        5. Аудит Звіту про власний капітал.

        6. Аудит власних активів та зобов’язань.

        7. Аудит платоспроможності підприємства.

Питання для самоперевірки

 1. Основи напрями аудиту фінансового стану для зовнішніх користувачів та для внутрішніх користувачів інформації.

 2. Аудит фінансової стійкості незалежності підприємства.

 3. Аудит власних активів та зобов’язань.

Література: [1; 5 с. 337-381, 6 с. 350-379].


Тема 7 Аудит фінансового стану

 1. Аналіз активів підприємства.

 2. Аналіз пасивів підприємства.

 3. Аналіз платоспроможності підприємства.

 4. Баланс ліквідності.

Питання для самоперевірки

 1. Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства.

 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 3. Аналіз грошових коштів.

 4. Аналіз рентабельності.

Література: [1; 5 с. 337-381; 6 с. 350-379].


АУДИТ 2


Тема 1 Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами

 1. Аудит основних засобів.

 2. Методика проведення аудиту основних засобів.

 3. Аудит аналітичного і синтетичного обліку основних засобів.

 4. Аудит нарахування зносу основних засобів.

 5. Порядок проведення аудиту інших необоротних активів.

Питання для самоперевірки

 1. Перевірка відображення операцій з руху основних засобів на рахунках

 2. бухгалтерського обліку.

 3. Аудит витрат на ремонт основних засобів.

 4. Аудит використання основних засобів.

 5. Аудит капітального будівництва.

 6. Аудит орендованих та лізингових операцій з основними засобами.

 7. Перевірка відображення даних про основні засоби в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 8. Аудит придбання, руху, вибуття та ліквідації нематеріальних активів.

 9. Етапи аудиту нематеріальних активів.

 10. Аудит інвестицій.

Література: [1; 6 с. 163-213; 17 с. 27-58].


Тема 2 Аудит виробничих запасів

   1. Задачі аудиту виробничих запасів.

   2. Етапи проведення аудиту запасів.

   3. Аудит матеріалів, палива, запасних частин, товарів і тари.

   4. Аудит придбання, зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

   5. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної з придбанням виробничих запасів.

Питання для самоперевірки

 1. Аудит документального оформлення руху виробничих запасів.

 2. Перевірка відображення даних про запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 3. Аудит виробничих запасів на складах.

 4. Інвентаризація запасів.

 5. Перевірка відображення операцій з руху товарів на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [1; 6 с. 255-318; 17 с. 65-120].


Тема 3 Аудит готової продукції, її відвантаження та реалізація

  1. Аудит формування первісної вартості готової продукції.

  2. Методика проведення аудиту готової продукції та її реалізації.

  3. Перевірка відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку.

  4. Перевірка документів з інвентаризації готової продукції.

Питання для самоперевірки

   1. Аудит випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії.

   2. Аудит документування господарських операцій з руху готової продукції.

   3. Аудит реалізації готової продукції та поза виробничих витрат.

Література: [1; 5 с. 206-241; 17 с. 35-88].


Тема 4 аудит системи обліку праці та її оплати

    1. Аудит документів кадрової служби з прийому, переміщення та звільнення працівників.

    2. Аудит системи оплати праці, її форми та види, формування та використання фонду оплати праці.

    3. Аудит нарахувань на фонд оплати праці.

    4. Аудит розрахунків з пенсійним фондом, фондом соціального страхування та розрахунків з фондом сприяння зайнятості населення.

Питання для самоперевірки

     1. Аудит обліку робочого часу та виробітку.

     2. Аудит системи обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати.

     3. Аудит оплати листків тимчасової непрацездатності.

     4. Аудит розрахунків з інших платежів.

Література: [1;6 с. 215-241; 17 с. 125-142].


Тема 5 Аудит фінансово – розрахункових операцій

      1. Аудит касових операцій.

      2. Аудит поточних, бюджетних, валютних рахунків.

      3. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками, з постачальниками, з підзвітними особами, з бюджетом та позабюджетними фондами.

      4. Аудит системи бухгалтерського обліку розрахункових операцій.

Питання для самоперевірки

       1. Аудит наявності та відповідності чинному законодавству форм розрахункових документів.

       2. Методи проведення фінансово розрахункових операцій.

       3. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості стосовно розрахунків.

Література: [1; 6 с. 243-251; 17 с. 143-164].


Тема 6 Аудит операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності

        1. Мета і завдання аудиту з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

        2. Методика аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

Питання для самоперевірки

         1. Предмет і об’єкти аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

         2. Джерела інформації для аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

         3. Складання аудиторського висновку щодо перевірки операцій з обліку фінансових результатів.

Література: [1; 6 с. 252-278; 17 с. 165-187].

Питання до модульного контролю


Аудит 1

Модуль 1

 1. Історія виникнення та розвитку аудиту.

 2. Становлення аудиту в різних країнах світу.

 3. Поняття, мета та завдання аудиту.

 4. Предмет та об’єкти аудиту.

 5. Класифікація аудиту.

 6. Постулати та концепції аудиту.

 7. Зв'язок аудиту з іншими навчальними дисциплінами.

 8. Різниця між аудитом і ревізією.

 9. Законодавче забезпечення аудиторської діяльності.

 10. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні.

 11. Аудитор та аудиторська фірма, їх статус та умови існування.

 12. Підвищення кваліфікації аудитора.

 13. Аудиторська палата України: порядок створення та її діяльність.

 14. Права та обов’язки аудитора та аудиторської фірми.

 15. Відповідальність аудитора та аудиторської фірми.

 16. Організація аудиторської діяльності.

 17. Поняття, види та вартість послуг аудиторських фірм.

 18. Стандарти аудиту.

 19. Процес проведення аудиту та його стадії.

 20. Основні принципи аудиту.

 21. Професійна етика аудитора.

 22. Поняття та склад робочих документів аудитора.

 23. Класифікація робочих документів аудитора.

 24. Вимоги до оформлення робочих документів аудитора.

 25. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора. Класифікація документів з метою контролю.

 26. Способи і прийоми перевірки документів.

 27. Вибірковий спосіб дослідження документів в аудиті.

 28. Узагальнення результатів аудиту.

 29. Оформлення результатів надання послуг аудиторською фірмою.

 30. Контроль якості послуг аудиторської фірми.

 31. Оцінка суттєвості при підготовці підсумкових документів.

 32. Поняття аудиторського висновку.

 33. Види аудиторських висновків.

 34. Аудит складу та зміст установчих документів.

 35. Відповідність чинному законодавству.

 36. Статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації.

 37. Фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах.

 38. Відхилення форм і змісту документації, які можуть придвести до порушення прав власника (власників) господарюючих суб’єктів.

 39. Аудит формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками.

 40. Аудит відповідності статутного капіталу установчим документам.

 41. Аудит формування та використання фондів спеціального призначення (резервного та інших).

 42. Основні напрямки аудиту фінансового стану для зовнішніх користувачів та для внутрішніх користувачів інформації.

 43. Аудит фінансової стійкості незалежності підприємства.

 44. Аудит власних активів та зобов’язань.

 45. Загальна методика аудиту фінансової звітності підприємства.

 46. Аудит Балансу.

 47. Аудит Звіту про фінансові результати.

 48. Аудит Звіту про рух грошових коштів.

 49. Аудит Звіту про власний капітал.

 50. Аудит власних активів та зобов’язань.

 51. Аудит платоспроможності підприємства.

 52. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства.

 53. Аудит доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 54. Аудит інших операційних доходів.

 55. Аудит доходів від фінансової діяльності.

 56. Аудит доходів, які виникають у ході інвестиційної діяльності.

 57. Аудит надзвичайних доходів і страхових платежів.

Аудит 2

Модуль 2

 1. Аудит основних засобів.

 2. Методика проведення аудиту основних засобів.

 3. Аудит первинних документів з придбання, руху, вибуття та ліквідації основних засобів.

 4. Інвентаризація основних засобів.

 5. Аудит аналітичного і синтетичного обліку основних засобів.

 6. Перевірка відображення операцій з руху основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку.

 7. Аудит нарахування зносу основних засобів.

 8. Аудит витрат на ремонт основних засобів. Аудит використання основних засобів.

 9. Аудит капітального будівництва.

 10. Аудит орендованих та лізингових операцій з основними засобами.

 11. Перевірка відображення даних про основні засоби в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 12. Порядок проведення аудиту інших необоротних активів.

 13. Аудит придбання , руху, вибуття та ліквідації нематеріальних активів.

 14. Етапи аудиту нематеріальних активів.

 15. Аудит інвестицій.

 16. Задачі аудиту виробничих запасів.

 17. Аудит документального оформлення руху виробничих запасів.

 18. Перевірка відображення даних про запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 19. Аудит виробничих запасів на складах.

 20. Аудит матеріалів, палива, запасних частин, товарів і тари.

 21. Аудит придбання, зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 22. Інвентаризація запасів.

 23. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної з придбанням виробничих запасів.

 24. Перевірка відображення операцій з руху товарів на рахунках бухгалтерського обліку.

 25. Аудит формування первісної вартості готової продукції.

 26. Аудит випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії.

 27. Аудит документування господарських операцій з руху готової продукції.

 28. Перевірка відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку

 29. Перевірка документів з інвентаризації готової продукції.

 30. Аудит реалізації готової продукції та поза виробничих витрат.

 31. Аудит документів кадрової служби з прийому, переміщення та звільнення працівників.

 32. Аудит обліку робочого часу та виробітку.

 33. Аудит системи оплати праці, її форми та види, формування т використання фонду оплати праці.

 34. Аудит системи обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати.

 35. Аудит нарахувань на фонд оплати праці.

 36. Аудит розрахунків з Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування та розрахунків з Фондом сприяння зайнятості населення.

 37. Аудит оплати листків тимчасової непрацездатності. Аудит розрахунків з інших платежів.

 38. Аудит наявності та відповідності чинному законодавству форм розрахункових документів.

 39. Методи проведення фінансово розрахункових операцій.

 40. Аудит касових операцій.

 41. Аудит поточних, бюджетних, валютних рахунків.

 42. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками, з постачальниками, з підзвітними особами, з бюджетом та позабюджетними фондами.

 43. Аудит системи бухгалтерського обліку розрахункових операцій.

 44. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості стосовно розрахунків.

 45. Мета і завдання аудиту з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

 46. Предмет та об’єкти аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

 47. Джерела інформації для аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

 48. Методика аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

 49. Складання аудиторського висновку щодо перевірки операцій з обліку фінансових результатів.Список літератури

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” К. 244 від 22.04.93

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” /Дайджест, 15.02.2000-09-10/

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-11, 15,16,19, 20, 25 та інші /Дайджест, випуск 2000 р./

 4. Наказ МФУ №291 від 30.11.99 План рахунків бухгалтерського обліку /Дайджест, 15.02.2000/

 5. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник – Житомир, ПП. “Рута”, 2004.- 588 с.

 6. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник – Житомир, ПП. “Рута”, 2004.- 511 с.

 7. Білуха М.Т. Курс аудиту. Підручник. К. Вища школа, 1999 – 463 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. – Ж. ПП “Рута”,– 2006, 37 с.

 9. Жила В.Г. Ревизия и аудит –к.,1998 – 254 с.

 10. Камышанов П.И. Знакомьтесь: аудит (организация и методика проверок). - М.:Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» ,1994 -78с.

 11. Кузьминский А.Н. Аудит. Практическое пособие.-К.:Учетинформ.,1996 –

281 с.

 1. Кізима А.Я. Дерій В.А. Аудит. Тернопіль: Джура: Т., 2002-87 с.

 2. Лабынцев Н.Т. Ковалева О.В. Аудит: Теория и практика: Учебное пособие.- М.: ПРИОР, 2000.- 208 с.

 3. Макальская А.К. внутренний аудит Учебное пособие. - М.: Дело и сервис, 2000. – 80 с.

 4. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. - М.: КРМС ,Аудиторская фирма «Контакт»,1993-496с.

 5. Суйц В.П. Аудит. Практическое пособие для аудиторов. - М.: Издательский центр «Анкил», 1994-.108 с

 6. Одинцова Л.М. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Аудит»

 7. Усач Б. Ф. Аудит. – К.: Знання - прес, 2002 – 365с

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Аудит 1, 2” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання )


Укладачі: асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. ОдінцоваВідповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. До др. ____________. Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад _______ прим. Зам. №________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи