Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 262.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір262.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

щодо практичних робіт з навчальної дисципліни

аудит 1, 2”

для студентів денної ТА заочної форм навчання

зі спеціальності 6.050100 - “Облік і аудит”

(У тому числі скороченИЙ ТЕРМІН навчання)
Кременчук 2008


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (в тому числі скорочений термін навчання)


^

Укладачі: асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. Одінцова


Рецензент к.е.н., доцент А.О. Касич

Кафедра обліку та аудиту


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від “­­___” ________2007 р.


Заступник голови методичної ради___________________ доц. С.А. Сергієнко


^ Зміст


Вступ 4

1. Тематика практичних занять: 6

Аудит 1

Тема № 1 Аудит: поняття та місце в системі контролю 6

Тема № 2 Організаційно–правові основи аудиторської

діяльності в Україні 7

Тема № 3 Робочі документи аудитора 8

Тема № 4 Узагальнення матеріалів дослідження

аудитором 9

Тема № 5 Аудит установчих документів та формування

власного капіталу 10

Тема № 6 Методика дослідження форм фінансової звітності 12

Тема № 7 Аудит фінансового стану 13

Аудит 2

Тема № 1 Аудит операцій з основними засобами та

нематеріальними активами 13

Тема №2 Аудит виробничих запасів 16

Тема №3 Аудит готової продукції, її відвантаження та

реалізація 18

Тема №4 аудит системи обліку праці та її оплати 19

Тема №5 Аудит фінансово – розрахункових операцій 22

Тема №6 Аудит операцій з обліку доходів і фінансових

результатів діяльності 25

Список літератури 26


ВСТУП


Розвиток ринкових відносин в економіці України пов'язаний з удосконаленням функцій управління щодо нових виробничих відносин і використання продуктивних сил у суспільстві, де існують різні форми власності та методи господарювання. Однак це не значить, що потрібно повністю відкинути досі існуючі функції управління та замінити їх новими за формою та змістом. Вони повинні пройти еволюційний шлях адаптації до нових економічних відносин. Це повною мірою стосується функцій фінансово-господарського контролю, складовими частинами якого є тематичні контрольні перевірки та ревізії. За умов акціонування власності в зарубіжній практиці виникла нова форма фінансово-господарського контролю - аудит, який здобуває право на існування та розвиток в Україні.

Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю. Власник самостійно вибирає його, ставить питання стосовно дослідження з метою отримання науково обґрунтованих висновків, спрямованих на подальше вдосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу в підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів) зацікавлені в тому, щоб власність, яка їм належить, була розподілена правильно, тобто підтверджена аудитором. Довіра аудиторові - це впевненість підприємця у правильності нарахування податків, своєчасній та в повній сумі сплат їх до бюджету. Тому при конфліктних ситуаціях з державною податковою адміністрацією підприємець має належну захищеність від суб'єктивізму останніх.

Висновок аудитора є обґрунтованим доказом під час вирішення майнових спорів в арбітражному та народному судах між власником та його контрагентами. Підтвердження потреби кредитів для підприємницької діяльності може дати тільки незалежний зовнішній аудитор, висновок якого подається до Національного банку України та до комерційних банків. Кваліфіковані висновки аудитора з питань господарської діяльності мають для власника велике значення в попередженні збитковості ще до здійснення господарських процесів, тобто ще на стадії їх проектування, інженерної підготовки. У зв'язку з цим набуває досить широкого застосування незалежний аудиторський контроль в Україні, основним завданням якого є контроль та взаємна зацікавленість підприємств в особі власників, держави - в особі податкової служби та аудиту в забезпеченні достовірності обліку та звітності.

Головною метою курсу є вивчення організації та методології аудиторського контролю в Україні з використанням міжнародних і національних стандартів (норм) аудиту, зарубіжного досвіду, нових комп’ютерних технологій в АРМ аудитора із застосуванням загальнонаукових і власних методичних прийомів фінансово-економічного контролю та аудиту.


Мета і задачі навчальної дисципліни:

 • формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг;

 • набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності;

 • планування аудиту;

 • виконання комплексу аудиторських процедур;

 • оформлення робочих документів аудитора;

 • підготовка аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» призначені для виконання практичної роботи та розв’язання питань та задач з вивчених тем.

1 Тематика практичних занять

АУДИТ 1


Тема 1 Аудит: поняття та місце в системі контролю

 1. Поняття, мета та завдання аудиту.

 2. Предмет та об’єкти аудиту.

 3. Класифікація аудиту.

 4. Різниця між аудитом і ревізією.

 5. Історія виникнення та розвитку аудиту.

 6. Становлення аудиту в різних країнах світу.

 7. Постулати та концепції аудиту.

 8. Зв'язок аудиту з іншими навчальними дисциплінами.

 9. Законодавче забезпечення аудиторської діяльності.

Література: [1, 5, 6, 7, 8].

Задача

Пояснити, до якого виду аудиторської діяльності слід відносити такі види робіт:

 • аналіз фінансового стану підприємства;

 • складання бізнес-плану;

 • консультації з питань оподаткування;

 • консультації з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Задача

Скласти методику проведення аудиту окремих видів активів підприємства:

 • основних засобів;

 • нематеріальних активів;

 • матеріальних цінностей;

 • готової продукції;

 • незавершеного виробництва;

 • грошових коштів.

Контрольні запитання

 1. Сутність аудиторського контролю.

 2. Які основні завдання аудиту?

 3. Види аудиторського контролю.

 4. Законодавче забезпечення аудиторської діяльності.

 5. У чому полягає різниця між аудитом і ревізією?


Тема 2 Організаційно – правові основи аудиторської діяльності в Україні

 1. Аудитор та аудиторська фірма, їх статус та умови існування.

 2. Аудиторська палата України: порядок створення та її діяльність.

 3. Організація аудиторської діяльності.

 4. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні.

 5. Підвищення кваліфікації аудитора.

 6. Права та обов’язки аудитора та аудиторської фірми.

 7. Відповідальність аудитора та аудиторської фірми.

 8. Поняття, види та вартість послуг аудиторських фірм.

 9. Стандарти аудиту.

 10. Процес проведення аудиту та його стадії.

 11. Основні принципи аудиту.

 12. Професійна етика аудитора.

Література: [1,5,7,11].

Задача

Визначити, які з перелічених нижче господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці?

 • Державне підприємство

 • Закрите акціонерне товариство

 • Відкрите акціонерне товариство

 • Товариство з обмеженою відповідальністю

 • Приватне підприємство

 • Комерційний банк

 • Інвестиційний фонд

 • Спільне підприємство

 • Іноземна фірма

 • Страхова компанія

Задача

Скласти перелік документів, які необхідно подати до Аудиторської палати України для отримання сертифіката аудитора.

Задача

Скласти схему інформаційних зв’язків та послідовності проведення зовнішньої аудиторської перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності підприємства

Контрольні запитання

 1. Аудитор та аудиторська фірма, їх статус та умови існування.

 2. Як проводиться сертифікація аудиторів та ліцензування аудиторської діяльності?

 3. Призначення Аудиторської палати України, порядок створення та її діяльність.

 4. У чому полягають права та обов’язки аудитора та аудиторської фірми?

 5. Відповідальність аудитора та аудиторської фірми.

 6. Договір на послуги.

 7. Оформлення аудиторських перевірок та інших послуг.

 8. Стандарти практичної аудиторської роботи.

 9. Загальні стандарти аудиту та їх призначення.


Тема 3 Робочі документи аудитора

  1. Поняття та склад робочих документів аудитора.

  2. Класифікація робочих документів аудитора.

Питання для самоперевірки

   • Вимоги до оформлення робочих документів аудитора.

   • Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора.

   • Класифікація документів з метою контролю.

   • Способи і прийоми перевірки документів.

   • Вибірковий спосіб дослідження документів в аудиті.


Тема 4 Узагальнення матеріалів дослідження аудитором

  1. Поняття аудиторського висновку.

  2. Види аудиторських висновків.

  3. Узагальнення результатів аудиту.

  4. Оформлення результатів надання послуг аудиторською фірмою.

  5. Контроль якості послуг аудиторської фірми.

  6. Оцінка суттєвості при підготовці підсумкових документів.

Література: [1,5,8,15].

Задача


Скласти загальну модель системи облікової політики та функціонування системи бухгалтерського обліку, яка б заслуговувала на позитивну оцінку аудитора.

Задача

Підприємство за перше півріччя 2005 року в результаті господарської діяльності отримало прибуток у сумі 64700 грн., і заплатило податок на прибуток у розмірі 18500 грн. За останні 6 місяців 2003 року підприємство отримало збитки в сумі 65550 грн., а в цілому за 2003 рік збитки склали 800 грн. Таким чином, переплата з податку на прибуток склала 18 550 грн. Бухгалтер при заповненні декларації з податку на прибуток за 1-й квартал наступного 2004 року відобразила суму збитків, необхідно:

 • визначити, які порушені нормативні документи;

 • виявити, хто несе відповідальність за порушення;

 • визначити дії аудитора та його пропозиції;

 • які аудиторські висновки за даним фактом необхідно отримати?
^

Контрольні запитання


 1. Поняття аудиторського висновку.

 2. Назвіть види аудиторських висновків.

 3. Що містить у собі аудиторський звіт?

 4. З яких частин складається аудиторський звіт?

 5. У разі виконання яких умов складають позитивний висновок?

 6. Що записують в умовно-позитивному висновку?

 7. Як ви розумієте негативний аудиторський висновок?

 8. У якому випадку робиться відмова від надання висновку аудитора?


Тема 5 Аудит установчих документів та формування власного капіталу

 1. Аудит складу та зміст установчих документів.

 2. Аудит формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками.

 3. Аудит відповідності статутного капіталу установчим документам.

 4. Відповідність чинному законодавству.

 5. Статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації.

 6. Фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах.

 7. Відхилення форм і змісту документації, які можуть привести до порушення прав власника (власників) господарюючих суб’єктів.

 8. Аудит формування та використання фондів спеціального призначення (резервного та інших).

^ Література: [1,5,7,11].

Задача

У результаті аудиторської перевірки виявлено: сума статутного капіталу становить 850 тис. грн. У рахунок вкладу в статутний капітал підприємства троє співвласників внесли:

1-й учасник – 450 тис. грн. грошовими коштами,

2-й учасник – 100 тис. грн виробничими запасами,

3-й учасник – 100 тис. грн основними засобами.

Як відображена дана операція в бухгалтерських записах підприємства? Чи правильно сформований статутний капітал підприємства?

Задача


При перевірці підприємства аудитором було встановлено, що до статутного фонду підприємства фізична особа внесла товар. Товар був реалізований. При цьому бухгалтер у декларації з ПДВ поставила податковий кредит, а при реалізації товару поставила ПДВ – податкові зобов’язання. Необхідно визначити, які є порушення.

Задача


При аудиторській перевірці виявлено, що за статутом розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю становить 375000 000грн. У Головній книзі відображено залишок на рахунку 46 станом на 01.01.2005 р. На суму 5642 000грн.

Пояснити суму залишку за 46 рахунком.
^

Контрольні запитання


 1. Як проводиться аудит установчих документів?

 2. Назвіть фактично існуючі структури підприємства, установи, організації.

 3. Яка методика аудиту статутного капіталу?

 4. Яким нормативним документом слід керуватись аудиторові під час перевірки правильності розподілу прибутку між власниками підприємства?

 5. Наведіть приклади відхилення форм і змісту документації, які можуть привести до порушення прав власника (власників) господарюючих суб’єктів.

 6. Як здійснюється аудит формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками?

 7. Назвіть етапи аудиту відповідності статутного капіталу установчим документам.

 8. Які ви знаєте різновиди власного капіталу і до якого класу розрахунків вони належать?

 9. Яка методика аудиту довгострокових позик і векселів?

10. Яка послідовність аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками?


Тема 6 Методика дослідження форм фінансової звітності

  1. Загальна методика аудиту фінансової звітності підприємства.

  2. Аудит Балансу.

  3. Аудит Звіту про фінансові результати.

  4. Аудит Звіту про рух грошових коштів.

  5. Аудит Звіту про власний капітал.

  6. Аудит власних активів та зобов’язань.

  7. Аудит платоспроможності підприємства.

  8. Основи напрямки аудиту фінансового стану для зовнішніх користувачів та для внутрішніх користувачів інформації.

  9. Аудит фінансової стійкості незалежності підприємства.

  10. Аудит власних активів та зобов’язань.

^ Література: [1,5,6,10].

Задача

Використовуючи бухгалтерську звітність підприємства, провести камеральну перевірку фінансової звітності.

Задача

Використовуючи звітність підприємства, перевірити взаємозв’язок показників Звіту про фінансові результати, Балансу, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал.

Задача


Головне підприємство розміщене в одному місті, а підрозділ цього підприємства – в іншому. Підрозділ (філія) веде самостійний баланс, має рахунок у банку. Бухгалтер протягом діяльності підрозділу не нараховувала і не перераховувала комунального податку до місцевого бюджету. При перевірці цього підрозділу податкова адміністрація наклала штраф на підприємство і на виконавця. Назвіть дії аудитора та які порушено нормативні акти.


^ Контрольні запитання

 1. На підставі яких бухгалтерських документів проводиться перевірка правильності складання Балансу?

 2. Як заповнюється та перевіряється Звіт про фінансовий стан підприємства?

 3. Як перевіряється правильність складання Звіту про рух грошових коштів?

 4. Як проводиться аудит Звіту про власний капітал?


Тема 7 Аудит фінансового стану

  1. Аналіз активів підприємства.

  2. Аналіз пасивів підприємства.

  3. Аналіз платоспроможності підприємства.

  4. Баланс ліквідності.

  5. Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства.*

  6. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

  7. Аналіз грошових коштів.

  8. Аналіз рентабельності.

Література: [1,5,9,13].

Задача


Використовуючи Форму 1 та Форму 2, провести аналіз фінансового стану підприємства, застосовуючи систему показників для аналізу фінансового стану, розроблену Головним управлінням економічного аналізу Державної Податкової інспекції України.
^

Контрольні запитання


 1. Яка система аудиту фінансового стану підприємства?

 2. Які використовують методи для аналізу фінансового стану підприємства?

 3. Які ви знаєте показники ліквідності та платоспроможності підприємства?АУДИТ 2


Тема 1 Аудит операцій з основними засобами та нематеріальними

активами

 1. Аудит основних засобів.

 2. Методика проведення аудиту основних засобів.

 3. Аудит аналітичного і синтетичного обліку основних засобів.

 4. Аудит нарахування зносу основних засобів.

 5. Порядок проведення аудиту інших необоротних активів.

 6. Перевірка відображення операцій з руху основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку.

 7. Аудит витрат на ремонт основних засобів.

 8. Аудит використання основних засобів.

 9. Аудит капітального будівництва.

 10. Аудит орендованих та лізингових операцій з основними засобами.

 11. Перевірка відображення даних про основні засоби в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 12. Аудит придбання, руху, вибуття та ліквідації нематеріальних активів.

 13. Етапи аудиту нематеріальних активів.

 14. Аудит інвестицій.

Література: [1,5,6,13].

Задача

Фірма у першому півріччі поточного року придбала бухгалтерські програми “Гросс-бух” і “Бізнес-експерт”, загальна вартість яких становить 40000 грн. (у т.ч. ПДВ). Витрати на їх придбання були відображені записом:

Дт 10 Кт 631 40000

Дт 641 Кт 631 8000

Чи правильно зарахували програмне забезпечення на баланс підприємства? Які порушення допущені та як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Під аудиторської перевірки виявлено, що на підприємстві станом на 11 січня поточного року у складі основних засобів на субрахунку 109 “Інші основні засоби” обліковуються предмети, оприбуткування яких відображене записами на рахунку 10 “Основні засоби”

2 столи конторські по 75 грн на суму 150 грн;

2 годинники по 50 грн на суму 100 грн;

4 книжкові полиці по 90 грн. на суму 360 грн.

Чи правильно бухгалтер підприємства обліковує офісне обладнання? Які порушення допущені та як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

У вересні поточного року були придбані та введені в експлуатацію основні засоби на суму 26480 грн. (у т.ч. ПДВ). У регістрах синтетичного обліку наявності та руху основних засобів були зроблені такі записи, грн:

Дт 152 Кт 631 26480

Дт 641 Кт 631 5790

Дт 631 Кт 311 26480

Дт 10 Кт 152 26480

Чи правильно оприбутковані основні засоби, які допущені порушення ,та як їх виявити?

Задача

У листопаді поточного року було придбано та введено в експлуатацію вантажний автомобіль. Згідно з документами постачальника вартість автомобіля становить 35000 грн тому числі ПДВ – 5830 грн. У цьому самому місяці було частково оплачено його вартість на суму 20000 грн, в обліку були зроблені такі записи:

Дт 152 Кт 631 29170

Дт 631 Кт 311 20000

Дт 641 Кт 631 5830

Дт 104 Кт 152 16670

Чи правильно на баланс підприємства зарахований транспортний засіб? Які порушення допущені, та як їх виправити?


Задача

Під час аудиторської перевірки виявлено, що на підприємстві оприбуткування комп’ютера та відображення його вартості записом за дебетом рахунку 10 “Основні засоби” було здійснено на підставі документів постачальника (рахунок-фактура, накладна).

Чи правомірна дана операція?

Контрольні запитання

 1. Аудит первинних документів з придбання, руху, вибуття та ліквідації основних засобів.

 2. Аудит нарахування зносу.

 3. Аудит використання основних засобів.

 4. Аудит витрат на ремонт основних засобів.

 5. Аудит придбання, руху, вибуття та ліквідації нематеріальних активів.


Тема 2 Аудит виробничих запасів

 1. Задачі аудиту виробничих запасів.

 2. Етапи проведення аудиту запасів.

 3. Аудит матеріалів, палива, запасних частин, товарів і тари.

 4. Аудит придбання, зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 5. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної з придбанням виробничих запасів.

 6. Аудит документального оформлення руху виробничих запасів.

 7. Перевірка відображення даних про запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

 8. Аудит виробничих запасів на складах.

 9. Інвентаризація запасів.

 10. Перевірка відображення операцій з руху товарів на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [1,5,6,10].


Задача

Під час аудиторської перевірки виявлено, що на підприємстві у травні поточного року було придбано 54 стільці за ціною 170 грн за 1 шт. (у т.ч. ПДВ). Стільці було передано заводоуправлінню. При цьому зроблено такі записи:

Дт 91 Кт 22 – 9180 грн.

Чи правильно зроблено бухгалтерські записи? Відповідь обґрунтувати.

Задача

Під час аудиторської перевірки виявлено, що промислове підприємство у грудні поточного року придбало офісне обладнання на загальну суму 34510 грн (у т.ч. ПДВ). До складу обладнання ввійшло чотири ксерокси за ціною 8000 грн кожний та 5 калькуляторів за ціною 502,0 грн кожний. Дана операція була відображена у бухгалтерському обліку записом:

Дт 22 Кт 631 34510 грн.

Чи вірно обліковується обладнання на підприємстві? Які допущено порушення, і як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Підприємство в березні поточного року придбало 5 калькуляторів на суму 1500 грн., у тому числі ПДВ – 250 грн. У бухгалтерському обліці зроблені такі записи, грн.:

Дт 22 Кт 631 1250

Дт 641 Кт 631 250

Чи правильно зроблені бухгалтерські записи? Які допущені порушення, і як їх виправити?

Задача

Перевіркою встановлено, що на підприємстві протягом півмісяця відбувалося надходження матеріалів, проте первинні документи на їх оприбуткування відсутні. Матеріально відповідальні особи пояснили це тим, що первинні документи вони складають по закінченні звітного періоду (місяць).

Чи має місце порушення?

Задача

Інвентаризацією виявлена недостача товару на суму 120 грн, яку було утримано із заробітної плати комірника і відображено в обліку записом: Дт 661 Кт 375. Після цього на залишкову суму заробітної плати були здійснені нарахування до обов’язкових фондів.

Чи правомірна дана операція? Які порушення допущено, і як їх виправити?

Контрольні запитання

 1. У чому полягають задачі аудиту виробничих запасів?

 2. Порядок проведення аудиту документального оформлення надходження запасів на склад і відпуску зі складу.

 3. Аудит виробничих запасів на складах.

 4. Аудит матеріалів, палива, запасних частин.

 5. Аудит придбання, зберігання малоцінних та швидкозношуних предметів.

 6. Інвентаризація запасів.

 7. Як проводиться аудит дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної з придбанням виробничих запасів?


Тема 3 Аудит готової продукції, її відвантаження та реалізація

  1. Аудит формування первісної вартості готової продукції.

  2. Методика проведення аудиту готової продукції та її реалізації.

  3. Перевірка відображення операцій з руху готової продукції на рахунках

бухгалтерського обліку.

  1. Перевірка документів з інвентаризації готової продукції.

  2. Аудит випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії.

  3. Аудит документування господарських операцій з руху готової продукції.

  4. Аудит реалізації готової продукції та поза виробничих витрат.

^ Література: [1,5,8,13].

Задача

Собівартість готової продукції 200 грн. Продукцію реалізували за 480 грн, у т.ч. ПДВ.

Відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. Підрахувати фінансовий результат.

Задача

Під час аудиторської перевірки виявлено, що підприємство відобразило в бухгалтерському обліку реалізацію готової продукції такими записами в грн.:

Дт 901 Кт 26 собівартість готової продукції

Дт 361 Кт 701 ціна реалізації без ПДВ;

Дт 36 Кт 643 сума ПДВ, внесена до Декларації з ПДВ за звітний період.

Чи правильно проведені бухгалтерські записи?

Контрольні запитання

 1. Як проводиться перевірка випуску продукції, її обліку на складі та в бухгалтерії?

 2. Перевірка документів з інвентаризації готової продукції.

 3. Аудит реалізації готової продукції та позавиробничих витрат.


Тема 4 аудит системи обліку праці та її оплати

 1. Аудит документів кадрової служби з прийому, переміщення та звільнення працівників.

 2. Аудит системи оплати праці, її форми та види, формування та використання фонду оплати праці.

 3. Аудит нарахувань на фонд оплати праці.

 4. Аудит розрахунків з пенсійним фондом, фондом соціального страхування та розрахунків з фондом сприяння зайнятості населення.

 5. Аудит обліку робочого часу та виробітку.

 6. Аудит системи обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати.

 7. Аудит оплати листків тимчасової непрацездатності.

 8. Аудит розрахунків з інших платежів.

Література: [1,5,7,11].

Задача


При аудиторській перевірці виявлено, що заробітна плата робітника складає 500 грн. Бухгалтером проведені наступні утримання

Податок на доходи- 44.50 грн.

До Пенсійного фонду - 5,0 грн.

До фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності – 2,5 грн.
^

До фонду соціального страхування на випадок безробіття – 2,4 грн.

Перевірити, чи правильно проведені утримання? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача


Фонд заробітної плати по підприємству складає 500000 грн. Провести необхідні нарахування до фондів. Якими бухгалтерськими записами оформлюються дані операції?

Задача


При аудиторській перевірці виявлено, що із заробітної плати О.І. Іванова 750 грн. проведені наступні утримання:

Податок на доходи- 30,40 грн.

Пенсійний фонд - 2,50 грн.

Фонд зайнятості - 2,50 грн.

Соц.страх - 1,25 грн.

Аліменти на 1 дитину - 62,50 грн.

Чи правильно проведені утримання? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача


На ЗАТ “Центр” три працівники оформлені як сумісники. Згідно зі штатним розкладом їх посадовий оклад становить 1500 грн., 1200 грн., 1100 грн.

Які утримання необхідно провести із заробітної плати робітників?

Задача

Працівникові підприємства нарахована заробітна плата у розмірі
1400 грн., премія 500 грн.. Бухгалтером відображено це даними записами:
Дт 23 Кт 661 500
^

Дт 91 Кт 661 1450

Перевірити, чи правильно проведено утримання? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача


За даними Головної книги підприємства, що перевіряється, бухгалтерські записи про нарахування витрат на оплату праці та нарахувань на заробітну плату в грудні 2005 р. були такі:

Дт 23 Кт 661 4710

Дт 92 Кт 661 7770

Дт 23 Кт 652 555

Дт 23 КІ 651 4067

Дт 23 КІ 653 249,6

Чи вірно зроблені нарахування на Фонд заробітної плати? Які порушення допущені та як їх виправити? Які нормативні акти порушено?

Задача


Підприємство виробляє товари народного споживання, протягом місяця виплачує заробітну плату працівникам товарами власного виробництва. При цьому відрахування до фондів здійснюються в момент одержання грошей з розрахункового рахунку в касу на виплату заробітної плати.

Чи правомірна дана операція? Які порушення допущено та як їх виправити?
^

Контрольні запитання


 1. Який порядок перевірки документів кадрової служби з прийому, переміщення та звільнення працівників?

 2. Як перевіряється облік робочого часу та виробітку?

 3. Який документ вивчає аудитор під час перевірки розрахунків за податками і платежами?

 4. Назвіть форми та види, а також, як формується та використовується фонд оплати праці.

 5. Якими нормативно-правовими актами керується аудитор під час перевірки розрахунків з оплати праці?

 6. Як здійснюється аудит системи обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати?

 7. Назвіть етапи контролю розрахунків з Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування та розрахунків з Фондом сприяння зайнятості населення.

 8. Яка методика перевірки оплати листків тимчасової непрацездатності?


Тема 5 Аудит фінансово – розрахункових операцій

 1. Аудит касових операцій.

 2. Аудит поточних, бюджетних, валютних рахунків.

 3. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками, з постачальниками, з підзвітними особами, з бюджетом та позабюджетними фондами.

 4. Аудит системи бухгалтерського обліку розрахункових операцій.

 5. Аудит наявності та відповідності чинному законодавству форм розрахункових документів.

 6. Методи проведення фінансово розрахункових операцій.

 7. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості стосовно розрахунків.

^ Література: [1,5,12,15].

Задача

Під час несподіваної перевірки каси аудитором виявлено:

а) надлишок грошових коштів у сумі 300 грн,

б) нестача грошових коштів у сумі 250 грн.

Відобразити дані операції у бухгалтерських записах. Які допущено порушення, та як їх виправити?

Задача

Робітник відбув у відрядження 05.05.200_ повернувся з відрядження 10.05.200_. Перед поїздкою отримав під звіт 300 грн, авансовий звіт здав 15.05.200_ на суму 290 грн. Документи на проїзд та проживання не надані, невикористана сума не повернута до каси підприємства.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту. Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. Які допущені порушення та як їх виправити?

Задача

Ліміт каси по підприємству складає 20 грн. Під час аудиторської перевірки виявлено, що:

01.09. – отримані й оприбутковані до каси підприємства 20000грн, у т.ч. 19000 грн. на виплату заробітної плати і 1000 грн на відрядження.

02.09. – з каси видано кошти на відрядження експедиторові А.В. Сидорову.

03.09. – невиплачену заробітну плату О.І. Іванова (800 грн) депонували і здали до банку.

Яке порушення допущено? Які штрафні санкції за дане порушення? Усі операції оформити в бухгалтерських записах.

Задача

Працівник відряджений до Дніпропетровська терміном з 1 березня до 10 березня поточного року. Після повернення з відрядження відразу подав до бухгалтерії авансовий звіт, згідно з яким йому були відшкодовані наступні витрати: за проїзними квитками – 34 грн, добові – 10 діб.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Вартість придбаних підзвітними особами канцтоварів відноситься на витрати збуту з одночасним включенням до складу валових витрат і відображається в обліку записом:

Дт 93 Кт 372

Чи правомірна дана операція? Які нормативні акти порушено?

Задача

Директор підприємства отримав з каси на господарські потреби кошти у сумі 380 грн. На цю суму до бухгалтерії було подано авансові звіти від 5 працівників підприємства.

Яке порушення допущено?

Задача

З каси підприємства А.А. Петрову видано 150 грн на підставі авансового звіту про витрати на відрядження. Трудова книжка і договір на співробітництво (виконання певного виду робіт, послуг) відсутні.

Чи правомірна дана операція?

Задача

Працівник підприємства був відряджений до Києва. За посвідченням про відрядження працівник відбув до Києва 01.12.200_ , а 03.12.200_ повернувся із відрядження. Підтверджувальні документи на проїзд не подані, але додана до авансового звіту квитанція за проживання в готелі за 2 доби по 120 грн (у т.ч. ПДВ). Бухгалтерія підприємства розрахувала суму авансового звіту 84 грн.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Підприємство відрядило працівника до Львова 10.01.200_ . Працівник повернувся з відрядження 15.01.200_ . На підставі авансового звіту та посвідчення про відрядження добові були розраховані за 6 діб.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Працівника підприємства обласного центру було відряджено 16.03.200_ р. до селища міського типу цієї області на 10 днів. Оскільки населений пункт, куди було направлено працівника, розташований недалеко від міста, працівник міг на ніч повертатися додому. Проте у зв’язку з виробничою необхідністю він був вимушений залишатися у пункті відрядження протягом 3 ночей. За 7 днів бухгалтерія підприємства виплатила добові у половинному розмірі, тобто 21 грн., за 3 дні у повному – 18 грн.

Чи правомірні дії бухгалтера? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Контрольні запитання

 1. Перевірка наявності та відповідності чинному законодавству форм розрахункових документів.

 2. Які існують методи проведення фінансово-розрахункових операцій?

 3. Аудит операцій по касі.

 4. Аудит поточних, бюджетних та валютних рахунків.

 5. Порядок контролю розрахунків з підзвітними особами.

 6. Аудит розрахунків з покупцями та замовниками, з постачальниками, з бюджетом та позабюджетними фондами.

 7. Аудит системи бухгалтерського обігу розрахункових операцій. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості стосовно розрахунків.


Тема 6 Аудит операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності

 1. Мета і завдання аудиту з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

 2. Методика аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

 3. Предмет і об’єкти аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

 4. Джерела інформації для аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

 5. Складання аудиторського висновку щодо перевірки операцій з обліку фінансових результатів.

Література: [1,5,9,11].
^

Контрольні запитання


 1. Яка мета аудиту доходів і фінансових результатів діяльності?

 2. Що є предметом і об’єктом аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності?

 3. Як проводиться аудит доходів і фінансових результатів діяльності?

 4. Особливості складання аудиторського висновку.

Список літератури

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” К. 244 від 22.04.93

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” /Дайджест, 15.02.2000-09-10/

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-11, 15,16,19, 20, 25 та інші /Дайджест, випуск 2000 р./

 4. Наказ МФУ №291 від 30.11.99 План рахунків бухгалтерського обліку /Дайджест, 15.02.2000/

 5. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник – Житомир, ПП. “Рута”, 2004.- 588 с.

 6. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник – Житомир, ПП. “Рута”, 2004.- 511 с.

 7. Білуха М.Т. Курс аудиту. Підручник. К. Вища школа, 1999 – 463 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. – Ж. ПП “Рута”,– 2006, 37 с.

 9. Жила В.Г. Ревизия и аудит –к.,1998 – 254 с.

 10. Камышанов П.И. Знакомьтесь: аудит (организация и методика проверок). - М.:Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» ,1994 -78с.

 11. Кузьминский А.Н. Аудит. Практическое пособие.-К.:Учетинформ.,1996 –

281 с.

 1. Кізима А.Я. Дерій В.А. Аудит. Тернопіль: Джура: Т., 2002-87 с.

 2. Лабынцев Н.Т. Ковалева О.В. Аудит: Теория и практика: Учебное пособие.- М.: ПРИОР, 2000.- 208 с.

 3. Макальская А.К. внутренний аудит Учебное пособие. - М.: Дело и сервис, 2000. – 80 с.

 4. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. - М.: КРМС ,Аудиторская фирма «Контакт»,1993-496с.

 5. Суйц В.П. Аудит. Практическое пособие для аудиторов. - М.: Издательский центр «Анкил», 1994-.108 с.

 6. Одинцова Л.М. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Аудит»

 7. Усач Б. Ф. Аудит. – К.: Знання - прес, 2002 – 365с.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Аудит 1, 2” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання )


Укладачі: асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. ОдінцоваВідповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О.Касич


Підп. До др. ____________. Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад _______ прим. Зам. №________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Аудит 11» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни \" аудит 1, 2\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи