Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Скачати 177.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір177.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні вказівки

щодо виконання контрольних робіт з дисципліни

аудит 1”

для студентів заочної форми навчання

зі спеціальності 6.050100 - “Облік і аудит”

(У тому числі скороченИЙ ТЕРМІН навчання)
Кременчук 2008


Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит» (в тому числі скорочений термін навчання)


^

Укладачі: асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. Одінцова


Рецензент к.е.н., доцент А.О.Касич

Кафедра обліку та аудиту


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від “­­___” ________2007 р.


Заступник голови методичної ради___________________ доц. С.А. Сергієнко


Кременчук 2008

Зміст


Вступ 4

1. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо написання

контрольних робіт із дисципліни “Аудит 1" 6

2. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни "Аудит 1" 8

3. Контрольні запитання 17

Список літератури 20


ВСТУП


Розвиток ринкових відносин в економіці України пов'язаний з удосконаленням функцій управління щодо нових виробничих відносин і використання продуктивних сил у суспільстві, де існують різні форми власності та методи господарювання. Однак це не значить, що потрібно повністю відкинути досі існуючі функції управління та замінити їх новими за формою та змістом. Вони повинні пройти еволюційний шлях адаптації до нових економічних відносин. Це повною мірою стосується функцій фінансово-господарського контролю, складовими частинами якого є тематичні контрольні перевірки та ревізії. За умов акціонування власності в зарубіжній практиці виникла нова форма фінансово-господарського контролю - аудит, який здобуває право на існування та розвиток в Україні.

Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю. Власник самостійно вибирає його, ставить питання стосовно дослідження з метою отримання науково обґрунтованих висновків, спрямованих на подальше вдосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу в підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів) зацікавлені в тому, щоб власність, яка їм належить, була розподілена правильно, тобто підтверджена аудитором. Довіра аудиторові - це впевненість підприємця у правильності нарахування податків, своєчасній та в повній сумі сплат їх до бюджету. Тому при конфліктних ситуаціях з державною податковою адміністрацією підприємець має належну захищеність від суб'єктивізму останніх.

Висновок аудитора є обґрунтованим доказом під час вирішення майнових спорів в арбітражному та народному судах між власником та його контрагентами. Підтвердження потреби кредитів для підприємницької діяльності може дати тільки незалежний зовнішній аудитор, висновок якого подається до Національного банку України та до комерційних банків. Кваліфіковані висновки аудитора з питань господарської діяльності мають для власника велике значення в попередженні збитковості ще до здійснення господарських процесів, тобто ще на стадії їх проектування, інженерної підготовки.

Перманентний внутрішній аудит на підприємстві допомагає вдосконаленню технологічного процесу, упровадженню у виробництво ноу-хау та інших досягнень науково-технічного прогресу. У зв'язку з цим набуває досить широкого застосування незалежний аудиторський контроль в Україні, основним завданням якого є контроль та взаємна зацікавленість підприємств в особі власників, держави - в особі податкової служби та аудиту в забезпеченні достовірності обліку та звітності.

Головною метою курсу є вивчення організації та методології аудиторського контролю в Україні з використанням міжнародних і національних стандартів (норм) аудиту, зарубіжного досвіду, нових комп’ютерних технологій в АРМ аудитора із застосуванням загальнонаукових і власних методичних прийомів фінансово-економічного контролю та аудиту.


^ Мета і задачі навчальної дисципліни:

 • формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг;

 • набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності;

 • планування аудиту;

 • виконання комплексу аудиторських процедур;

 • оформлення робочих документів аудитора;

 • підготовка аудиторських висновків та інших підсумкових

документів.

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» призначені для виконання контрольної роботи з дисципліни.


^ 1. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо написання

контрольних робіт із дисципліни “Аудит 1"


Тематика контрольних робіт знаходиться в читальній залі бібліотеки КДПУ. Вибрати варіант контрольної роботи необхідно за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки «0», вибрати варіант потрібно за № 10 або № 20. Якщо остання цифра вашої залікової книжки «5», то вибрати потрібно варіант № 5 або № 15.

^ Мета виконання контрольної роботи

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, статистичними та іншими навчально - допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

^ Підготовка до написання контрольної роботи

Після визначення теми контрольної роботи треба ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури. Окрім зазначеної у тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну й додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

^ Основні вимоги до контрольної роботи

Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті. Приблизний обсяг 15-20 сторінок. У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр (номер залікової книжки).

По центру обкладинки:

Контрольна робота з дисципліни

"Аудит 1"

студента групи _________№ зал. книжки_______

економічного факультету КДПУ

(П.І.Б. повністю)

Викладач:

У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу.


На першій сторінці вказується тема контрольної роботи, її план, а список використаної літератури - в кінці роботи. Розкриття теми має бути пов'язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб робота давала відносно завершене уявлення вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання і засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

Підготовлену роботу висилають або здають на кафедру економіки (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, КДПУ, корпус №5, ауд. 301 не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи провидиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до складання заліку.

Контрольну роботу бажано виконати українською мовою.

^ 2. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни "Аудит 1"


Варіант № 1 Аудит: поняття та місце в системі контролю

Історія виникнення та розвитку аудиту. Становлення аудиту в різних країнах світу. Поняття, мета та завдання аудиту. Предмет та об’єкти аудиту. Класифікація аудиту. Постулати та концепції аудиту. Зв'язок аудиту з іншими навчальними дисциплінами. Різниця між аудитом і ревізією. Законодавче забезпечення аудиторської діяльності.

Задача 1

У результаті аудиторської перевірки виявлено: сума статутного капіталу становит 850 тис. грн. У рахунок вкладу в статутний капітал підприємства троє співвласників внесли:

1-й учасник – 450 тис. грн грошовими коштами,

2-й учасник – 100 тис. грн виробничими запасами,

3-й учасник – 100 тис. грн основними засобами.

Як відображена дана операція в бухгалтерських записах підприємства? Чи правильно сформований статутний капітал підприємства?
Задача 2

У листопаді поточного року було придбано та введено в експлуатацію вантажний автомобіль. Згідно з документами постачальника, вартість автомобіля становить 35000 грн, у тому числі ПДВ – 5830 грн. У цьому самому місяці було частково сплачено його вартість на суму 20000 грн, в обліку було зроблено такі записи:

Дт 152 Кт 631 29170

Дт 631 Кт 311 20000

Дт 641 Кт 631 5830

Дт 104 Кт 152 16670

Чи правильно на баланс підприємства зарахований транспортний засіб? Які порушення допущені та як їх виправити?

^ Література: [1; 5 с. 7-42; 6 с. 9-45].


Варіант № 2 Організаційно – правові основи аудиторської діяльності в Україні

Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні. Аудитор та аудиторська фірма, їх статус та умови існування. Підвищення кваліфікації аудитора. Аудиторська палата України: порядок створення та її діяльність. Права та обов’язки аудитора та аудиторської фірми. Відповідальність аудитора та аудиторської фірми. Організація аудиторської діяльності. Поняття, види та вартість послуг аудиторських фірм. Стандарти аудиту. Процес проведення аудиту та його стадії. Основні принципи аудиту. Професійна етика аудитора.
Задача 1

Під час аудиторської перевірки виявлено, що на підприємстві у травні поточного року було придбано 50 стільців за ціною 120 грн за 1 шт. (у т.ч. ПДВ). Стільці було передано заводоуправлінню. При цьому зроблено такі записи:

Дт 91 Кт 22 – 6000 грн.

Чи правильно зроблено бухгалтерські записи? Відповідь обґрунтувати.
Задача 2

Під час аудиторської перевірки виявлено, що заробітна плата робітника складає 800 грн.

Бухгалтером проведені наступні утримання:

Податок на доходи фізичних осіб – 44,50 грн.

До Пенсійного фонду – 5,0 грн.

До Фонду зайнятості – 2,5 грн.

Перевірити, чи правильно проведено утримання? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

^ Література: [1; 5 с. 56-123; 6 с. 54-116].


Варіант № 3 Робочі документи аудитора

Поняття та склад робочих документів аудитора. Класифікація робочих документів аудитора. Вимоги до оформлення робочих документів аудитора. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора. Класифікація документів з метою контролю. Способи і прийоми перевірки документів. Вибірковий спосіб дослідження документів в аудиті.
Задача 1

Під час аудиторської перевірки виявлено, що промислове підприємство у грудні 2004 р. придбало офісне обладнання на загальну суму 34510 грн (у т.ч. ПДВ). До складу обладнання увійшло чотири ксерокси за ціною 8000 грн кожний та 5 калькуляторів за ціною 502,00 грн кожний. Дана операція була відображена у бухгалтерському обліку записом:

Дт 22 Кт 631 34510 грн.

Чи правильно обліковується обладнання на підприємстві? Які допущено порушення і як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
Задача 2

Працівник відряджений до Дніпропетровська терміном з 1 березня до 10 березня поточного року. Після повернення з відрядження, 11 березня подав до бухгалтерії авансовий звіт, згідно з яким йому були відшкодовані наступні витрати: за проїзними квитками – 60 грн.(у т.ч. ПДВ), добові – 10 діб х 25 грн = 250 грн., квитанція за проживання в готелі – 2400 грн. (у т.ч. ПДВ). Чек на придбання матеріалів – 180 грн. у т. ч. ПДВ.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

^ Література: [1; 5 с. 135-157); 6 с.206-213].


Варіант № 4 Узагальнення матеріалів дослідження аудитором

Узагальнення результатів аудиту. Оформлення результатів надання послуг аудиторською фірмою. Контроль якості послуг аудиторської фірми. Оцінка суттєвості при підготовці підсумкових документів. Поняття аудиторського висновку. Види аудиторських висновків.
Задача 1

Під час аудиторської перевірки виявлено, що фонд заробітної плати по МПП за листопад поточного року склав 50 тис. грн. Оскільки підприємство новостворене, бухгалтер не проводив нарахування на фонд заробітної плати.

Чи правомірні дії бухгалтера? Які нормативні акти порушено? Зробити необхідні бухгалтерські проводки.
Задача 2
Під час аудиторської перевірки виявлено, що із заробітної плати О.І. Іванова (1750 грн.) проведені наступно утримання:

Податок з доходів фізичних осіб– 30,40 грн.

Пенсійний фонд – 12,50 грн.

Фонд зайнятості – 12,50 грн.

Соцстрах – 3,25 грн.

Аліменти на дитину – 162,50 грн.

Чи правильно проведено утримання? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

^ Література: [1; 5 с. 277-298); 6 с. 413-441].


Варіант № 5 Аудит установчих документів та формування власного капіталу

Аудит складу та зміст установчих документів. Відповідність чинному законодавству. Статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації. Фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах. Відхилення форм і змісту документації, які можуть призвести до порушення прав власника (власників) господарюючих суб’єктів. Аудит формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками. Аудит відповідності статутного капіталу установчим документам. Аудит формування та використання фондів спеціального призначення (резервного та інших).
Задача 1

Підприємство в березні поточного року придбало 5 калькуляторів на суму 1200 грн, у тому числі ПДВ. У бухгалтерському обліку зроблено такі записи, грн:

Дт 22 Кт 631 1200 грн.

Дт 641 Кт 631 200 грн.

Чи правильно зроблено бухгалтерські записи? Які допущені порушення, і як їх виправити?

Задача 2

Під час аудиторської перевірки виявлено: підприємство виконало поточний ремонт основних засобів власними силами, за що нарахована заробітна плата робітникам у сумі 3000 грн. Для ремонту використано запасні частини на суму 360 грн, в тому числі ПДВ, придбані у постачальника. Витрати на ремонт віднесені на збільшення вартості основних засобів. Чи правомірна дана операція? Відобразити все в бухгалтерських записах.

^ Література: [1; 5 с. 318-343; 6 с. 290-413].


Варіант № 6 Методика дослідження форм фінансової звітності

Основні напрями аудиту фінансового стану для зовнішніх користувачів та для внутрішніх користувачів інформації. Аудит фінансової стійкості незалежності підприємства. Аудит власних активів та зобов’язань. Загальна методика аудиту фінансової звітності підприємства. Аудит Балансу. Аудит Звіту про фінансові результати. Аудит Звіту про рух грошових коштів. Аудит Звіту про власний капітал. Аудит власних активів та зобов’язань. Аудит платоспроможності підприємства.
Задача 1

Фірма у першому півріччі 2005 р. придбала бухгалтерські програми “Гросс-бух” і “Бізнес-експерт”, загальна вартість яких становить 40000 грн (у т.ч. ПДВ). Витрати на їх придбання були відображені записом:

Дт 12 Кт 631 40000

Дт 641 Кт 631 8000

Чи правильно зарахували програмне забезпечення на баланс підприємства? Які порушення допущені, та як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача 2

Заробітна плата робітника1000 грн. Провести необхідні утримання із заробітної плати.

^ Література: [1; 5 с. 337-381; 6 с. 350-379].


Варіант № 7 Аудит фінансового стану

Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства. Аналіз активів підприємства. Аналіз пасивів підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства. Баланс ліквідності. Аналіз грошових коштів. Аналіз рентабельності.
Задача 1

За даними Головної книги підприємства, що перевіряється, бухгалтерські записи про нарахування витрат на оплату праці та нарахувань на заробітну плату в грудні поточного року були такі:

Дт 23 Кт 661 4710;

Дт 92 Кт 661 7770;

Дт 23 Кт 652 555;

Дт 23 Кт 651 4067;

Дт 23 Кт 653 249,6

Чи правомірна дана операція? Які порушення допущені та як їх виправити?

Задача 2


При аудиторській перевірці виявлено: підприємство виконало капітальний ремонт основних засобів підрядним способом, за що перерахувало 1800 грн в т.ч. ПДВ стороній організації. Оскільки сума ремонту незначна, витрати віднесено на затрати поточного періоду. Чи правомірна дана операція? Відобразити все в бухгалтерських записах.

^ Література: [1; 5 с. 337-381; 6 с. 350-379].


Варіант № 8 Аудиторський ризик

Сутність аудиторського ризику та його складові. Власний ризик. Ризик не виявлення помилок. Ризик внутрішнього контролю. Методика визначення аудиторського ризику.
Задача 1

Під час аудиторської перевірки виявлено, що на підприємстві станом на 01.01.поточного року у складі основних засобів

2 столи конторські по 75 грн на суму 150 грн;

2 годинники по 50 грн на суму 100 грн;

4 книжкові полиці по 90 грн на суму 360 грн.

Комп’ютерне обладнання на загальну суму 5000 грн.

Чи правильно бухгалтер підприємства обліковує офісне обладнання? Які порушення допущено та як їх виправити? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача 2


Під час аудирської перевірки виявлено, що фонд заробітної плати по підприємству за грудень поточного року складає 100 тис. грн. Провести необхідні нарахування на фонд заробітної плати.

^ Література: [1; 6 с. 163-213; 17 с. 27-58].


Варіант № 9 Аудиторські докази

Поняття аудиторських доказів та їх види. Вимоги до аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Методика та прийоми отримання аудиторських доказів.
Задача 1

Робітник відбув у відрядження 5 травня поточного року, повернувся з відрядження 10 травня поточного року. Перед поїздкою отримав під звіт

300 грн, авансовий звіт здав 15 травня поточного року на суму 290 грн. Документи на проїзд та проживання не подані, невикористана сума не повернута в касу підприємства.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. Які допущені порушення, та як їх виправити?
Задача 2

Інвентаризацією виявлено недостачу товару на суму 120 грн, яку було утримано із заробітної плати комірника.

Зарплата комірника 1000 грн.

Після цього із залишкової суми з/п було проведено необхідні утримання.

Чи правомірна дана операція? Які порушення допущено та як їх виправити?

Відобразити все в бухгалтерських записах.

^ Література: [1; 6 с. 255-318; 17 с. 65-120].


Варіант 10 Процедура виявлення обману та помилок

Поняття та причини виникнення помилок. Шляхи здійснення обману. Визначення та оцінка порушень, зловживань. Наслідки помилок та обману.
Задача 1

У вересні поточного року було придбано та введено в експлуатацію основні засоби на суму 26480 грн (в т.ч. ПДВ). У реєстрах синтетичного обліку наявності та руху основних засобів були зроблені такі записи, грн:

Дт 152 Кт 631 26480

Дт 641 Кт 631 5790

Дт 631 Кт 311 26480

Дт 10 Кт 152 26480

Чи правильно оприбутковані основні засоби, які допущені порушення, та як їх виявити?
Задача 2

Підприємство відрядило працівника до Львова 10 січня поточного року. Працівник повернувся з відрядження 15 січня поточного року На підставі авансового звіту та посвідчення про відрядження добові були розраховані так: 6 діб х 25 грн = 250 грн.

До авансового звіту додали:

1) квитки на суму 90 грн у т.ч. ПДВ;

2) квитанція за готель за три дні з одноразовим харчуванням.

Чи правильно підрахована сума авансового звіту? Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Література: [1; 5 с. 206-241; 17 с. 35-88].


^ 3. Контрольні запитання

 1. Історія виникнення та розвитку аудиту.

 2. Становлення аудиту в різних країнах світу.

 3. Поняття, мета та завдання аудиту.

 4. Предмет та об’єкти аудиту.

 5. Класифікація аудиту.

 6. Постулати та концепції аудиту.

 7. Зв'язок аудиту з іншими навчальними дисциплінами.

 8. Різниця між аудитом і ревізією.

 9. Законодавче забезпечення аудиторської діяльності.

 10. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні.

 11. Аудитор та аудиторська фірма, їх статус та умови існування.

 12. Підвищення кваліфікації аудитора.

 13. Аудиторська палата України: порядок створення та її діяльність.

 14. Права та обов’язки аудитора та аудиторської фірми.

 15. Відповідальність аудитора та аудиторської фірми.

 16. Організація аудиторської діяльності.

 17. Поняття, види та вартість послуг аудиторських фірм.

 18. Стандарти аудиту.

 19. Процес проведення аудиту та його стадії.

 20. Основні принципи аудиту.

 21. Професійна етика аудитора.

 22. Поняття та склад робочих документів аудитора.

 23. Класифікація робочих документів аудитора.

 24. Вимоги до оформлення робочих документів аудитора.

 25. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора. Класифікація документів з метою контролю.

 26. Способи і прийоми перевірки документів.

 27. Вибірковий спосіб дослідження документів в аудиті.

 28. Узагальнення результатів аудиту.

 29. Оформлення результатів надання послуг аудиторською фірмою.

 30. Контроль якості послуг аудиторської фірми.

 31. Оцінка суттєвості при підготовці підсумкових документів.

 32. Поняття аудиторського висновку.

 33. Види аудиторських висновків.

 34. Аудит складу та зміст установчих документів.

 35. Відповідність чинному законодавству.

 36. Статутна і фактично існуюча організаційна структура підприємства, установи, організації.

 37. Фактично існуючий документообіг і зафіксований в установчих документах.

 38. Відхилення форм і змісту документації, які можуть призвести до порушення прав власника (власників) господарюючих суб’єктів.

 39. Аудит формування статутного капіталу та розрахунків з учасниками.

 40. Аудит відповідності статутного капіталу установчим документам.

 41. Аудит формування та використання фондів спеціального призначення (резервного та інших).

 42. Основи напрями аудиту фінансового стану для зовнішніх користувачів та для внутрішніх користувачів інформації.

 43. Аудит фінансової стійкості незалежності підприємства.

 44. Аудит власних активів та зобов’язань.

 45. Загальна методика аудиту фінансової звітності підприємства.

 46. Аудит Балансу.

 47. Аудит Звіту про фінансові результати.

 48. Аудит Звіту про рух грошових коштів.

 49. Аудит Звіту про власний капітал.

 50. Аудит власних активів та зобов’язань.

 51. Аудит платоспроможності підприємства.

 52. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства.

 53. Аудит доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 54. Аудит інших операційних доходів.

 55. Аудит доходів від фінансової діяльності.

 56. Аудит доходів, які виникають у ході інвестиційної діяльності.

 57. Аудит надзвичайних доходів і страхових платежів.Список літератури

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” К. 244 від 22.04.93

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” /Дайджест, 15.02.2000-09-10/

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-11, 15,16,19, 20, 25 та інші /Дайджест, випуск 2000 р./

 4. Наказ МФУ №291 від 30.11.99 План рахунків бухгалтерського обліку /Дайджест, 15.02.2000/

 5. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник – Житомир, ПП. “Рута”, 2004.- 588 с.

 6. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник – Житомир, ПП. “Рута”, 2004.- 511 с.

 7. Білуха М.Т. Курс аудиту. Підручник. К. Вища школа, 1999 – 463 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. – Ж. ПП “Рута”,– 2006, 37 с.

 9. Жила В.Г. Ревизия и аудит –к.,1998 – 254 с.

 10. Камышанов П.И. Знакомьтесь: аудит (организация и методика проверок). - М.:Информационно-внедренческий центр «Маркетинг» ,1994 -78с.

 11. Кузьминский А.Н. Аудит. Практическое пособие.-К.:Учетинформ.,1996 –

281 с.

 1. Кізима А.Я. Дерій В.А. Аудит. Тернопіль: Джура: Т., 2002-87 с.

 2. Лабынцев Н.Т. Ковалева О.В. Аудит: Теория и практика: Учебное пособие.- М.: ПРИОР, 2000.- 208 с.

 3. Макальская А.К. внутренний аудит Учебное пособие. - М.: Дело и сервис, 2000. – 80 с.

 4. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. - М.: КРМС ,Аудиторская фирма «Контакт»,1993-496с.

 5. Суйц В.П. Аудит. Практическое пособие для аудиторов. - М.: Издательский центр «Анкил», 1994-.108 с

 6. Одинцова Л.М. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Аудит»

 7. Усач Б. Ф. Аудит. – К.: Знання - прес, 2002 – 365с.

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Аудит 1” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050106 - «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання )


Укладачі: асит. І.М. Гноєва, старш. викл. Л.М. ОдінцоваВідповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. До др. ____________. Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.. _____. Наклад _______ прим. Зам. №________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " фінансовий контроль І аудит" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль І аудит” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни \" аудит 1\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи