Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Скачати 355.19 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Дата26.09.2012
Розмір355.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ контрольної роботи

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

аудит у зарубіжних країнах

ДЛЯ СТУДЕНТІВ денної та ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 – “ облік і аудит

(у тому числі скорочений термін навчання)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050106 – “ Облік і аудит ” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Р.М. Циган

Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ

 1. Рекомендації студентам – заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни……………………………………………………………............. 5

 2. Вимоги до оформлення контрольної роботи……………………………….. 6

 3. Зміст контрольної роботи…………………………………………………….. 7

 4. Теми та плани контрольних робіт…………………………………………… 8

 5. Питання до заліку…………………………………………………………….. 14

 6. Тести…………………………………………………………………………… 19

Список літератури………………………………………………………………… 32

Додаток А…………………………………………………………………………. 33


ВСТУП


В умовах реформування вітчизняного аудиту і переходу на Міжнародні стандарти аудиту підвищується актуальність вивчення зарубіжного досвіду проведення аудиторських перевірок за цими стандартами і опанування методики аудиту господарської діяльності суб'єктів підприємництва у зарубіжних країнах.

^ Головною метою курсу є розширення професійної бази знань фахівця, опанування студентами теоретичних знань і нормативних засад регулювання і здійснення аудиторської діяльності в країнах з ринковою економікою у поєднанні з досвідом практичного аудиту.

Мета контрольної роботи - отримання практичних навичок проведення аудиторських перевірок відповідно до методів, що застосовуються у міжнародній аудиторській практиці, розв’язання конкретних ситуацій із застосуванням знань з міжнародних стандартів аудиту.

Завданням дисципліни є ознайомлення із зарубіжним досвідом і оволодіння методичними прийомами здійснення аудиту в зарубіжних країнах. Завдання контрольної роботи полягає у перевірці знань студентів з питань аудиту в зарубіжних країнах, уміння застосовувати методичні прийоми аудиту для розв’язання конкретних ситуаційних завдань, оброблення облікових даних і первинних документів, моделювання аудиторської думки.

У результаті вивчення предмета студент повинен

 • знати: особливості проведення аудиту в різних країнах, методи, що використовують для проведення аудиторських перевірок;

 • уміти: оволодіти практичними навичками використання зарубіжного досвіду проведення аудиту, його методами та прийомами, що застосовують вітчизняні підприємства.

Методичні вказівки допоможуть студентам оволодіти знаннями з аудиту у зарубіжних країнах з метою використання їх досвіду в Україні.

Вивчення курсу завершується заліком.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Основною метою роботи є формування системи базових знань з історії і практики аудиту в зарубіжних країнах, реформування вітчизняної системи аудиту, набуття навичок у роботі з нормативно-правовими документами, організа­ції та проведення аудиту на підприємствах.

Навчальним планом передбачається виконання студентами за­очної форми навчання контрольної роботи з аудиту в зарубіжних країнах.

Контрольна робота, як важлива форма навчального процесу, має навчити студентів-заочників самостійного узагальнення та письмового викладання основної думки опрацьованих літератур­них джерел, першоджерел. Контрольна робота виступає як засіб са­мостійного набуття та поглиблення знань студента, а також як фор­ма самоконтролю та контролю навчання студента з боку кафедри.

Контрольна робота з аудиту в зарубіжних країнах свідчить, наскільки глибоко студент засвоїв курс, як він уміє самостійно ви­вчати окремі питання в рамках вибраної теми.

Теми контрольних робіт вибирають згідно з двома останніми цифрами номера залікової книжки і узгоджують з викладачем.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу з іншої теми згідно з напрямом їх практичної діяльності, але в цьому ви­падку вибрану тему та план роботи має бути узгоджено з кафедрою.

Практичний матеріал, що використовують у роботі, має бути подано у формі таблиць, схем, діаграм, графіків. Таким чином, проданий практичний матеріал повинен бути логічним продовженням викладених теоретичних положень, слугувати підставою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таб­лицях має бути вказано одиниці виміру, об'єкт і часовий простір дослідження, а в графіках – масштаб. Таблицям і графічному ма­теріалу рекомендовано давати окрему нумерацію.

Під час написання контрольної роботи не можна обмежуватись ли­ше матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із законодавчи­ми і нормативними актами з вибраної теми, підібрати наукову літера­туру та ознайомитись із публікаціями в періодичних виданнях.


^ 2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольну роботу має бути належним чином оформлено. На титульній сторінці необхідно вказати дисципліну, з якої викона­но контрольну роботу; факультет, курс, групу, прізвище та ініціали студента. У кінці роботи треба проставити дату її виконання та особистий підпис студента.

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичне питання і ситуаційне завдання. Для успішного виконання контрольної роботи з аудиту в зарубіжних країнах першочергове значення має не її надзвичайно великий обсяг (контрольна робота повинна мати не менше ніж 20 сторінок форматом А4), а ті вузлові питання, логічно послі­довне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити тему.

Якщо студент вірно усвідомив логіку теми, то основні питання будуть складати єдину цілісну систему, яка за своєю суттю і буде планом контрольної роботи. План має містити не більше ніж 3-4 питання. Складання плану – це індивідуальна творча справа, тему може бути подано в різних варіантах плану, але в будь-якому випадку він має відображати основний її зміст.

У тексті контрольної роботи питання плану повинні бути обо­в'язково виділено. Виклад матеріалу має бути з посиланнями на дже­рела використаної літератури (у квадратних дужках [...]), а також з чітким розмежуванням параграфів, що допомагає студентові розді­лити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допу­стити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Список використаної літератури має містити не менше п'яти джерел.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафедру за десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. У разі негативної рецензії її повертають на доопрацювання, після чого виконують повторно і знову подають на перевірку.

До здачі заліку (екзамену) з дисципліни «Аудит у зарубіжних країнах» студента допускають лише за умови зарахування контрольної роботи.

Оформити титульну сторінку необхідно відповідно до додатка А.


^ 3 ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Виконання контрольної роботи студентами як складової частини навчального процесу передбачено їх навчальними планами.

Під час виконання контрольної роботи студент має розкрити теорію питання та навести практичні приклади з практики діяльності підприємства на ринку.

Завдання виконують в окремому зошиті, у кінці роботи студент ставить дату виконання, власний підпис і після перевірки роботи викладачем захищає її.

Головною метою курсу є розширення професійної бази знань фахівця, опанування студентами теоретичних знань і нормативних засад регулювання і здійснення аудиторської діяльності в країнах з ринковою економікою у поєднанні з досвідом практичного аудиту.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та літературних джерел, які використав студент під час її виконання.

У вступі студент дає загальну характеристику питання.

У першому питанні розглядають теорію проблеми.

У другому розділі розглядають питання практичного застосування теоретичних положень у діяльності підприємств.

У третьому питанні наводять пропозиції щодо вдосконалення аудиторської діяльності підприємства.

У висновках наводить узагальнення питань, які розглядалися у роботі.

Обсяг роботи 20-25 сторінок друкованого тексту, або 25–30 сторінок рукописного.


^ 4 ТЕМИ ТА ПЛАНИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема 1 Характеристика професійного аудиту

План

Вступ

 1. Визначення аудиту, що охоплює всю різноманітність типів і цілей перевірки, та його ключові елементи.

 2. Необхідність проведення аудиту та зміни у підході до аудиту й причини цих змін.

 3. Історія розвитку аудиту в США. Створення професійних бухгалтерських організацій.

Висновки

Список літератури

Література [1,с. 12-18; 5 с. 27-33].


Тема 2 Аудиторські організації та їх діяльність

План

Вступ

 1. Формування та характеристика основних професійних організацій бухгалтерів і аудиторів США, Великобританії та інших країн світу.

 2. Американський інститут присяжних бухгалтерів (АІСРА), його структура, функції, завдання.

 3. Інститут внутрішніх аудиторів, його функції та завдання. Інші професійні аудиторські організації.

 4. Професійна атестація (сертифікація) аудиторів.

Висновки

Список літератури

Література [3 с. 34-45].


Тема 3 Етика аудиту

План

Вступ

 1. Основна мета етики та загальна та професійна етика.

 2. Способи впливу на поведінку аудитора й Кодекс професійної етики АІСРА та його складові (концепції, правила поведінки, роз'яснення, етичні норми).

 3. Етичні принципи та їх характеристика, професійна та юридична відповідальність аудитора.

Висновки

Список літератури

Література [7 с. 34-71].


Тема 4 Операційний аудит

План

Вступ

 1. Операційний аудит, його визначення, призначення та відмінності від аудиту фінансової звітності.

 2. Види операційного аудиту: функціональний, організаційний, спеціальний.

 3. Зовнішній та внутрішній операційний аудит. Стандарти практичного внутрішнього аудиту.

 4. Обсяг робіт внутрішнього аудитора відповідно до стандартів НА.

Висновки

Список літератури

Література [1 с. 88-93].


Тема 5 Державний аудит, його характеристика та особливості

План

Вступ

   1. Державні аудитори, їх функції та обов'язки.

   2. Аудитори головної служби обліку.

   3. Податкові інспектори.

Висновки

Список літератури

Література [13 с. 88-93].


Тема 6 Стандарти GAO (Головне бухгалтерське управління)

План

Вступ

 1. Призначення стандартів.

 2. Загальна схема теорії аудиту фінансової звітності.

 3. Поняття концепцій, постулатів та стандартів аудиту.

 4. Система стандартів аудиторської діяльності.

Висновки

Список літератури

Література [8 с.99-123].


Тема 7 Загальноприйняті стандарти аудиту

План

Вступ

 1. Робочі стандарти та їх характеристика.

 2. Стандарти звітності та їх призначення.

 3. Додаткові стандарти, їх характеристика та особливості.

Висновки

Список літератури

Література [6 с. 139-144].

Тема 8 Незалежність аудиторів

План

Вступ

 1. Захист аудиторів від впливу керівництва.

 2. Аудиторські комісії. Контакт з попередніми аудиторами.

 3. Непогодження з клієнтом.

 4. Вивчення зміни аудиторів, ротація аудиторського персоналу та інші пропозиції щодо зміцнення незалежності.

Висновки

Список літератури

Література [6 с. 145-167].


Тема 9 Процес проведення аудиторської перевірки

План

Вступ

 1. Мета та процедури аудиторської перевірки.

 2. Етапи дослідження для досягнення цілей аудиту та визначення мети перевірки фінансової звітності.

 3. Взаємозв'язок між цілями та процедурами аудиторської перевірки.

 4. Стратегія аудиторської перевірки як сукупність рішень аудитора.

Висновки

Список літератури

Література [1 с. 56-222].


Тема 10 Аудиторський ризик та його складові

План

Вступ

 1. Визначення складових аудиторського ризику.

 2. Операційна формула моделі аудиторського ризику.

 3. Фактори, що впливають на аудиторський ризик.

 4. Застосування моделі ризику в процесі аудиту.

Висновки

Список літератури

Література [12 c. 34-56].


Тема 11 Обсяг перевірки та її засади

План

Вступ

 1. Перевірка на суттєвість та на відповідність.

 2. Послідовність застосування критеріїв суттєвості в процесі аудиту та фактори, що впливають на судження про суттєвість.

 3. Орієнтовані критерії суттєвості та їх використання, методи кількісної оцінки суттєвості.

 4. Проблеми під час визначення суттєвості, достатність і відповідність даних.

Висновки

Список літератури

Література [8 с. 9-20].


Тема12 Аудит у комп'ютерному середовищі

План

Вступ

 1. Комп'ютерні системи в управлінні та обліку.

 2. Аудиторські тести простих і складних комп'ютерних систем.

 3. Типові помилки та зловживання в комп'ютерних системах.

 4. Методи виявлення зловживань.

Висновки

Список літератури

Література [3 с. 68-74].

Тема 13 Аудит циклу отримання доходу

План

Вступ

 1. Схема циклу отримання доходу.

 2. Формулювання та рахунки, що використовують у циклі отримання доходу.

 3. Стратегія аудиту для кожного рахунку або типу операцій усередині циклу отримання доходу та основні джерела інформації аудиту.

 4. Цілі аудиту щодо рахунків.

Висновки

Список літератури

Література [2 с.198-303, 8 с.23-76].


Тема 14 Аудит виробництва циклу

План

Вступ

 1. Бухгалтерські рахунки, пов'язані з виробничим циклом.

 2. Типові операції виробничого циклу. Процедури контролю. Визначення стратегії аудиту.

 3. Цілі аудиту виробничого циклу і запасів. Оцінка ризику.

 4. Перевірки на суттєвість.

Висновки

Список літератури

Література [28 с. 88-112].


Тема 15 Аудит собівартості, залишків запасів матеріалів

План

Вступ

 1. Планування спостереження за інвентаризацією.

 2. Циклічні підрахунки.

 3. Альтернативні процедури, коли спостереження за інвентаризацією неможливе.

 4. Аудит собівартості реалізованої продукції.

Висновки

Список літератури

Література [8, с. 5-23].


Тема 16 Аудит каси та майна

План

Вступ

 1. Система обліку коштів у касі та мета аудиту готівки.

 2. Підтвердження залишків на банківських рахунках та іншої інформації.

 3. Графік банківського переказу як метод аудиторської перевірки.

 4. Мета аудиту майна. Перевірка сальдо на суттєвість. Визначення ступеню ризику.

Висновки

Список літератури

Література [13, с. 67-97].


 1. ^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Дайте визначення поняття "аудит".

 2. Назвіть і поясніть ключові фрази визначення поняття "аудит".

 3. Які вимоги гарантують можливість здійснення аудиту?

 4. Поясніть зміни у підході до аудиту та причини їх виникнення.

 5. Назвіть ранні етапи розвитку аудиту.

 6. Що являли собою публічний аудит і детальна перевірка рахунків?

 7. Коли і де було введено сучасне поняття незалежності аудиту?

 8. У якому середовищі комерційну діяльність здійснюють у більшості країн?

 9. Етапи розвитку аудиту в США.

 10. Дайте визначення поняття "аудиторський слід".

 11. Який період вважають початком сучасного аудиту? Які його ознаки?

 12. Сформулюйте п’ять загальних принципів аудиту балансу.

 13. Основні типи аудиту.

 14. Назвіть види аудиту та поясніть, коли застосовують той чи інший вид

 15. Які категорії аудиторів ви знаєте?

 16. Які вимоги ставлять до аудиторів?

 17. Що являють собою аудиторські організації?

 18. Назвіть аудиторські організації США.

 19. Дайте характеристику організацій АІСРА та НА.

 20. Охарактеризуйте процес формування професійних організацій бухгалтерів Великобританії.

 21. Дайте визначення поняття "етика поведінки аудиторів".

 22. Що являє собою загальна та професійна етика?

 23. Дайте визначення поняття "етика" та охарактеризуйте його ключові елементи.

 24. Що спільного між процесами аудиту та прийняття рішень?

 25. Назвіть філософські принципи в етиці.

 26. Що являє собою Кодекс професійної етики АІСРА?

 27. Які способи впливу на поведінку аудитора ви знаєте?

 28. Назвіть основні елементи Кодексу професійної етики.

 29. Дайте характеристику етичних принципів.

 30. Який існує взаємозв'язок між правилами поведінки та роз'ясненнями?

 31. Дайте визначення поняття "операційний аудит".

 32. Які відмінності існують між операційним аудитом та аудитом фінансової звітності?

 33. Дайте визначення поняття "продуктивність" та "ефективність".

 34. Які види операційного аудиту ви знаєте?

 35. Хто може виконувати операційний аудит?

 36. Ким і коли були видані стандарти практичного внутрішнього аудиту?

 37. Який обсяг робіт виконує внутрішній аудит відповідно до стандартів НА?

 38. Визначить обсяг робіт урядових аудиторів.

 39. Які якості є найважливішими під час виконання операційного аудиту?

 40. Які вимоги щодо незалежності операційного аудиту встановлено стандартами НА?

 41. Назвіть фази операційного аудиту.

 42. Хто такий державний аудитор?

 43. Дайте характеристику GAO.

 44. Який основний обов'язок аудиторів GAO?

 45. Який основний обов'язок IRS?

 46. Які вимоги ставлять до аудиторів, котрі займаються податками?

 47. Назвіть закони, які регулюють аудит.

 48. Які права аудиторів і третіх осіб відповідно до Акта про цінні папери?

 49. Назвіть основні вимоги до аудиту Закону про правопорушення та Акта про контроль за організованою злочинністю.

 50. Які фінансові санкції застосовуються до аудиторів SEC?

 51. Назвіть, які вимоги ставлять до аудиту згідно з Актом про зарубіжну корупцію.

 52. Дайте характеристику та визначить цілі Акта про індивідуальний аудит.

 53. Коли і ким були опубліковані GAGAS?

 54. Чому GAGAS називають "Жовтою книгою"?

 55. Які види аудиту визначають стандарти GAO?

 56. Надайте загальну схему теорії аудиторської перевірки фінансової звітності.

 57. Що є складовими системи стандартів аудиторської діяльності?

 58. Визначить концепції аудиту.

 59. Які основні постулати аудиту ви знаєте?

 60. Які стандарти належать до загальноприйнятих?

 61. Назвіть загальні стандарти аудиту. Що вони визначають?

 62. Назвіть робочі стандарти аудиту. Що вони визначають?

 63. Які існують стандарти звітності? Що вони регулюють?

 64. Побудуйте схему системи стандартів з аудиту в США.

 65. Яких додаткових стандартів мають дотримуватися державні аудитори?

 66. Назвіть етапи процесу аудиту. У чому їх сутність?

 67. Визначить етапи дослідження для досягнення цілей аудиту.

 68. Що є метою перевірки фінансової звітності?

 69. Як SAS 31 класифікує твердження адміністрації?

 70. Дайте характеристику цілей аудиту етапу II, який належить до операцій.

 71. Дайте характеристику цілей аудиту етапу III, який належить до перевірки залишків за рахунками.

 72. На що вказують висновки про наявність й існування?

 73. На що вказують висновки про повноту відображення?

 74. На що вказують та з чим порівнюються висновки про точність відображення?

 75. На що вказують висновки щодо класифікації?

 76. З чим порівнюються та на що вказують висновки про своєчасність відображення інформації?

 77. На що вказують висновки про рознесення і підбиття підсумків?

 78. Наведіть схему процесу аудиту за елементами внутрішнього контролю.

 79. Наведіть схему висновків про підтвердження існування та повноти операцій.

 80. Який взаємозв'язок між висновками, цілями та процедурами аудиторської перевірки?

 81. Наведіть приклади цілей і процедур аудиторської перевірки.

 82. Дайте визначення стратегії аудиту.

 83. Назвіть етапи аудиторської перевірки та визначить, які саме зумовлюють необхідність дій, що впливають на прийняття рішень про вибір стратегії.

 84. На якому етапі аудиту вибір стратегії є найбільш інтенсивним?

 85. Дайте визначення аудиторського висновку.

 86. З яких елементів складається аудиторський ризик? Визначить їх.

 87. Наведіть операційну формулу моделі аудиторського ризику.

 88. Які фактори впливають на аудиторський ризик?

 89. Які фактори впливають на невід'ємний ризик?

 90. Як оцінюють невід'ємний ризик?

 91. Як застосовують модель аудиторського ризику в процесі аудиту?

 92. Дайте визначення суттєвості.

 93. Мета визначення суттєвості.

 94. Яка послідовність застосування критеріїв суттєвості?

 95. Які фактори впливають на судження про суттєвість?

 96. Визначить критерії суттєвості.

 97. Що є базою для визначення критеріїв суттєвості?

 98. Наведіть фактори вибору відповідної бази та відсотка.

 99. Які методи кількісної оцінки суттєвості ви знаєте?

 100. Які проблеми існують під час визначення суттєвості?

 101. Що визначають достатність і відповідність даних?

 102. Які фактори впливають на відповідність?

 103. Які з документальних даних можна визначити як менш надійні, більш надійні та максимально надійні?

 104. Як можна визначити коллацію?

 105. Наведіть приклади перевірки на відповідність.

 106. Дайте визначення аудиторської вибірки.

 107. Які методи оцінки результатів вибірки вам відомі?

 108. Які методи оцінки результатів ви знаєте?

 109. Які процедури відбору ви знаєте?

 110. Дайте характеристику статистичної вибірки.

 111. Дайте характеристику вибірки за якісними параметрами.

 112. Як можна визначити обсяг вибірки за допомогою таблиць?

 113. Які методи формування вибіркової сукупності вам відомі?

 114. Як можна оцінити результати вибірки за якісними параметрами?

 1. ТЕСТИ

1. Визначить, яку аудиторську процедуру неможливо виконати за допомогою комп'ютеризованих методів аудиту (МАК):

a. формування вибірки;

б. повторне обчислення;

в. спостереження за процедурами контролю;

г. аналітичні процедури.

2. В он-лайнових комп'ютерних системах однією з процедур внутрішнього контролю є брандмауери. Це:

a. журнали операцій;

б. апаратно-програмні заходи міжмережевого захисту;

в. процедури відновлення даних;

г. усе перелічене.

3. Яке з нижченаведених тверджень правильне:

a. прикладна програма вважається складною, якщо обсяг операцій такий, що користувачам неважко виявити і виправити помилки, допущені у процесі обробки даних;

б. прикладна програма вважається складною, якщо обмін операціями з іншими організаціями здійснюється електронним способом без перегляду людиною;

в. комп'ютерні файли даних, потрібних аудиторові, можуть існувати необмежений термін;

г. термін "значущість системи комп'ютерної обробки даних" стосується суттєвості тверджень у фінансових звітах, на які не вплинула комп'ютерна обробка;

4 Яка з нижченаведених процедур контролю у середовищі КІС є неправильною:

a. збільшення кількості людей у здійсненні операції;

б. контроль ініціювання операції;

в. забезпечення обробки даних одного типу за допомогою однакових команд;

г. попередження несанкціонованого доступу до файлів даних.

5. Яке з нижченаведених тверджень неправильне:

a. процедури контролю вхідних даних забезпечують представлення звітності та доступ до файлів тільки уповноваженим особам;

б. метод контрольних даних заснований на тому, що комп'ютерне запрограмований на обробку операцій за визначеним алгоритмом;

в. процедури контролю процесу обробки дають певні гарантії того, що дані будуть оброблені без пропусків та повторів операцій;

г. метод паралельного моделювання заснований на тому, що аудитори розробляють спеціальну програму, яка імітує логіку і процедури контролю фірми, що перевіряється.

6. Чи правильне дане твердження?

a. складні комп'ютерні системи - це системи високого рівня, які миттєво коригують усі файли даних фірми і одночасно виконують декілька функцій;

б. складні комп'ютерні системи працюють тільки зі статистичними та імітаційними даними;

в. недоліком складних комп'ютерних систем є те, що вони виконують не тільки санкціоновані запити;

г. виконання процедур тестування системи контролю можливо тільки з використанням спеціальних програм, розроблених аудиторами.

7. Які з нижченаведених факторів підвищують ризик шахрайства у середовищі КІС:

a. неможливо внести корективи у комп'ютерні файли по закінченню звітного періоду.

б. аудиторська фірма, яка розробляла комп'ютерну програму, є постійним аудитором фінансової звітності даного клієнта.

в. неможливо отримати інформацію з комп'ютерних файлів унаслідок відсутності записів чи програм.

г. усе перелічене.

8. Найбільш важливими рахунками циклу доходів є:

a. рахунки безнадійних боргів;

б. рахунки грошових коштів;

в. рахунки дебіторів;

г. резерви на покриття безнадійних боргів.

9. Стратегія аудиту для кожного рахунку або типу операцій циклу отримання доходу заснована на оцінці:

a. ризику не виявлення;

б. невід'ємного ризику і ризику контролю;

в. загального рівня аудиторського ризику;

г. рівня суттєвості щодо кожного рахунку.

10. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що рахунки дебіторів відображають усі суми заборгованості на дату балансу?

a. наявність;

б. точність;

в. оцінка;

г. повнота.

11. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що рахунки дебіторів, за якими дано забезпечення, представляються певним чином:

a. оцінка;

б. повнота;

в. подання і розкриття;

г. права та зобов'язання.

12. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що доходи визначаються тільки у випадку дотримання відповідних умов обліку і критеріїв оцінки:

a. точність;

б. оцінка;

в. дотримання строків;

г. подання і розкриття.

13. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що доходи, одержані авансом, відображають усі суми, отримані до відправки товарів або надання послуг:

a. повнота;

б. існування;

в. оцінка;

г. дотримання строків.

14. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що доходи, отримані авансом відображають суми, одержані компанією за майбутні торговельні операції?

a. повнота;

б. подання і розкриття;

в. існування;

г. дотримання строків.

15. Найвищий рівень впевненості досягається під час виконання:

a. тестів операцій по суті;

б. тестів процедур контролю;

в. аналітичних тестів;

г. прямих тестів залишків.

16. Залежність між досягнутим рівнем упевненості та аудиторськими доказами:

a. відсутня;

б. обернена;

в. пряма;

г. паралельна.

17. Перевірка копій рахунків-фактур і підтверджуючих їх транспортних накладних і замовлень покупців - це:

a. тести перевірки операцій по суті;

б. тести процедур контролю;

в. аналітичні тести;

г. тести залишків.

18. Які з перелічених нижче процедур є перевіркою операцій по суті:

a. перевірка замовлення покупця щодо затвердження кредиту;

б. перевірка повноти та послідовності пронумерованих рахунків-фактур;

в. перевірка роздрукування операцій, які були відхилені комп'ютером, як такі, що містять неправильні номери покупця;

г. перевірка журналу продаж, ГК та основного файла дебіторської заборгованості на наявність крупних або незвичайних операцій.

19. Чи правильне дане твердження:

a. підтвердження - це один з типів перевірок по суті, які застосовуються найбільш широко для встановлення повноти і оцінки;

б. підтвердження дебіторської заборгованості та вивчення інвентарних відомостей є загальноприйнятою методикою аудиту;

в. докази, отримані за допомогою процедури підтвердження,більш надійні, якщо є ймовірність втручання в прямий контакт з дебіторами;

г. аудиторські процедури підтвердження дебіторських рахунків за всіх обставин дають змогу отримати докази, на які розраховують.

20. Чи правильне дане твердження:

a. негативне підтвердження найчастіше застосовується щодо клієнтів з великою кількістю несуттєвих рахунків;

б. позитивне підтвердження найчастіше застосовується щодо клієнтів з великою кількістю несуттєвих рахунків;

в. негативне підтвердження застосовується до всіх рахунків,частини рахунків або відібраних рахунків, які відображають великі суми;

г. негативне підтвердження застосовується до незвичайних операцій або до рахунків, де аудитору необхідна велика впевненість в їх наявності та точності.

21. Чи правильне дане твердження:

a. при позитивному підтвердженні дебітор безпосередньо відповідає аудитору на запит, якщо сальдо рахунку певною мірою є неправильним;

б. при негативному підтвердженні дебітор безпосередньо відповідає аудитору на запит, відзначаючи, наскільки точне сальдо його рахунку;

в. при негативному підтвердженні дебітор безпосередньо відповідає аудитору на запит, якщо сальдо рахунку певною мірою є неправильним;

г. при позитивному підтвердженні форма запиту не потребує обов'язкової відповіді.

22. Під час здійснення додаткових перевірок контролю реалізації товарів, підтвердження того, що угоди правильно зареєстровані стосовно суми, кількості та покупців, буде підтвердженням цілі контролю:

a. санкціонування;

б. повноти введення інформації;

в. точності введення інформації;

г. збереження.

23. Методом контролю за повнотою і точністю доповнення інформації про оплату за реалізовані товари є:

a. дослідження прострочених рахунків дебіторів особами, які не здійснюють прийом і реєстрацію грошових надходжень;

б. складання звітів про прийняття рішень відносно оплати за відповідним рахунком-фактурою особами, які не виконують іншу роботу з грошовими надходженнями;

в. складання звітів щодо грошових надходжень, не звірених з неоплаченими рахунками-фактурами;

г. порівняння підсумкових введених даних про надходження з підсумковими даними, доданими у файли грошових надходжень і рахунків дебіторів.

24. Підтвердження надходження грошових коштів - це:

a. тести процедур контролю;

б. тести перевірки операцій по суті;

в. тести відсічення;

г. аналітичні процедури з огляду.

25. Перевірка санкціонування знижок, наданих клієнтам, шляхом перевірки наявності дозволу - це:

a. детальні тести;

б. зустрічні тести контролю;

в. оцінка структури системи внутрішнього контролю;

г. аналітичні процедури.

26. Яка з нижченаведених операцій не належить до циклу отримання доходу:

a. оплата товарів, отриманих від постачальників;

б. повернення товарів від покупців;

в. реалізація послуг;

г. приймання претензій від покупців.

27. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що рахунки дебіторів є законним правом компанії на дату балансу;

a. подання і розкриття;

б. повнота;

в. права і обов'язки;

г. наявність.

28. Який з нижченаведених методів контролю не стосується цілі контролю повноти введення інформації про реалізацію товарів:

a. облік замовлень на відвантаження товарів;

б. складання виписок з рахунків покупців про залишок на рахунку;

в. визначення наявності рахунку-фактури на кожне замовлення;

г. складання звітів за дублікатними рахунками-фактурами особами, які не беруть участь у відвантаженні товарів.

29. Який з нижченаведених методів контролю не стосується цілі контролю захисту коштів під час отримання оплати від дебіторів:

a. вивчення прострочених рахунків дебіторів;

б. обмежувальні надписи на чеках про надходження;

в. щоденне депонування надходжень;

г. обмеження доступу до файлів дебіторів при обробці грошових надходжень.

30. До закупівельного циклу належать рахунки:

a. дебітори;

б. собівартість реалізації;

в. запаси сировини;

г. закупки сировини.

31. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що заробітна плата службовців правильно врахована за звітний період:

a. точність;

б. повнота;

в. оцінка;

г. подання і розкриття.

32. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що товари, які повинні були отримати за зареєстрованими угодами закупівлі, дійсно отримані за звітний період:

a. наявність;

б. повнота;

в. права і обов'язки;

г. подання і розкриття.

33. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що усі витрати і збитки із закупівель за звітний період зафіксовано:

a. наявність;

б. повнота;

в. оцінка;

г. подання і розкриття.

34. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує правильність відображення можливості збитків у відповідності з зобов'язаннями із закупівель:

a. наявність.

б. повнота.

в. оцінка.

г. подання і розкриття.

35. Яка з нижченаведених операцій не належить до виробничого циклу:

a. виробництво товарів;

б. збереження сировини;

в. придбання сировини;

г. відвантаження готової продукції.

36. Оцінка відхилень фактичних витрат на матеріали, робочу силу від нормативних визначається на підставі:

a. аналітичних процедур;

б. детальних тестів;

в. тестів контролю;

г. професійного судження.

37. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що запаси заявлені із вартості, яка не перевищує їх чисту реалізаційну вартість:

a. подання і розкриття;

б. оцінка;

в. точність;

г. наявність.

38. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що всі відправлені товари за період, який охоплюється фінансовими звітами, відображено в собівартості реалізованої продукції:

a. права та зобов'язання;

б. повнота;

в. наявність;

г. оцінка.

39. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що надано всю інформацію про всі зобов'язання щодо запасів:

a. повнота;

б. точність;

в. наявність;

г. подання і розкриття.

40. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що зафіксована в документах собівартість реалізованої продукції - це товари, дійсно відвантажені протягом періоду, який охоплюється фінансовими звітами:

a. повнота;

б. наявність;

в. оцінка;

г. обмеження звітного періоду.

41. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що затрати, пов'язані з запасами, правильно класифіковані та акумульовані:

a. оцінка;

б. подання і розкриття;

в. точність;

г. повнота.

42. До якої з цілей аудиту належить аудиторська процедура, яка підтверджує, що аналітичні реєстри математично точні та відповідають систематичним рахункам обліку запасів у ГК:

a. повнота;

б. наявність;

в. точність;

г. оцінка.

43. За планування та інвентаризацію запасів безпосередньо відповідає:

a. ніхто;

б. аудитор.

в. клієнт.

г. клієнт і аудитор разом.

44. Запаси слід підраховувати наприкінці року, якщо:

a. процедури контролю і обліку руху запасів неефективні;

б. процедури контролю ефективні;

в. клієнт застосовує систему циклічних підрахунків поетапно протягом року;

г. запаси не підтверджені значними змінам за рухом, кількістю.

45. Запаси слід підраховувати до кінця року, якщо:

a. клієнт застосовує систему циклічних підрахунків поетапно протягом року;

б. процедури контролю і обліку руху запасів ефективні;

в. процедури контролю неефективні;

г. запаси підтверджені значними змінам за рухом, кількістю.

46. Для підтвердження точності підрахунків, виконаних під час інвентаризації запасів, аудитору необхідно здійснити:

a. спостереження за інвентаризацією;

б. повторний підрахунок;

в. аналітичні процедури;

г. запит і підтвердження.

47. Якщо клієнт не має ефективних процедур контролю МВЗ, необхідно:

a. негайно провести інвентаризацію;

б. відмовитися від перевірки;

в. відмовитися від інвентаризації протягом декількох днів;

г. переглянути записи в регістрах обліку запасів.

48. Альтернативними аудиторськими процедурами для випадків,коли спостереження за інвентаризацією в натурі не можливе, є:

a. ознайомлення з фізичним розміщенням та станом запасів;

б. підтвердження запасів шляхом подальшого вивчення облікових документів, бухгалтерських книг і регістрів;

в. виправлення помилок, виявлених у результаті підрахунків;

г. перегляд графіків, планів та інструкцій циклічних підрахунків.

49. Графік банківського переказу як метод аудиторської перевірки, допомагає аудитору визначити, що:

a. касова готівка не враховано двічі;

б. усі перекази грошей по банківських рахунках правильно зареєстровані в обліку;

в. відсутня явна виписка чека проти неінкасованої суми;

г. усе перелічене правильно.

50. Аудитору, переглядаючи узгодженість банківських рахунків, необхідно:

a. отримати копії звірки клієнтом банківських рахунків та встановити їх математичну точність;

б. звірити загальне сальдо банківських рахунків із сальдо синтетичного рахунку;

в. переглянути звірку банківських рахунків для виявлення незвичайних пунктів та отримати докази їх правильності за допомогою запиту;

г. усе перелічене правильно.

51. Яка з нижченаведених процедур не використовується для отримання доказів фактичної наявності грошових коштів у касі:

a. перевірка чеків, виписаних протягом даного періоду;

б. перегляд сум у банківських виписках;

в. проведення інвентаризації готівки у касі;

г. звірка сум надходження готівки по касовому журналу зведеними депозитами у банківській виписці.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Международные стандарты аудита. Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров (1999). - М., 2000. - 699 с.

 2. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. /Под ред. Я.В. Соколова. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 754 с.

 3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 690 с.

 1. Аудит Монтгомери /Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейли, М.Б. Хирш; Пер.с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.-542 с.

 2. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 1999. - 943 с.

 3. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. - М.: Сирин, 2002. - 224 с.

 4. Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита / Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 566 с.

 5. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 459 с.

 6. Нидлз Б., Андерсон X., Колдузлл Д. Принципи бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1993. – 496 с.

10. Робертсон Дж. Аудит: Пер. с англ. - М.: KPMG, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. – 360 с.

11. Энтони P., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. - М.: Финансы и статистика, 1993. – 477 с.

12. Інтернет-ресурси:

 1. service-audit.ru

 2. сайт www.audit-premier.ru

 3. сайт www.globalaudit.ru

 4. сайт www.interexpertiza.ru

 5. сайт www.universaudit.ru

Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

^ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


№ залікової книжки


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни

“Аудит у зарубіжних країнах”


Студента(ки) групи ___________

економічного факультету КДПУ

П І Б (повністю)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах ” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. Р.М. Циган

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

3


9614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconАудит у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconАудит у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconОблік у зарубіжних країнах”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з вивчення навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconОблік у зарубіжних країнах ”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи