Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 187.23 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір187.23 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 –«ОБЛІК І АУДИТ»


Кременчук 2008

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни

„Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Рецензент доц. А.О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від „___” ____________ 2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ.......................................................................................................................

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної

дисципліни.............................................................................................................

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни..............................................

3 Перелік питань до модульного контролю.....................................................

Список літератури................................................................................................


ВСТУП


Управлінська діяльність – один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкових відносин. Ця діяльність постійно вдосконалюється відповідно до об'єктивних вимог виробництва, складності господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних параметрів продукції.

Програму дисципліни побудовано на органічному поєднанні та комплексному вивченні теоретико – методологічних засад розроблення управлінських рішень та аналізу окремих напрямів діяльності підприємства.

Головною метою курсу є: формування у студентів системи знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки проектів управлінських рішень; вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень та моделей і методів підготовки проектів рішень за напрямами управлінської діяльності. У процесі вивчення дисципліни необхідно вивчити теоретично – методичні підходи до прийняття рішень, необхідних для планування та управління підприємством; ознайомитися з особливостями застосування наукових методів прийняття ефективних рішень, мистецтвом управління та етичними засадами управлінської діяльності.

Вивчення дисципліни базується на загальних знаннях з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Фінансовий менеджмент», «Логістика», «Менеджмент», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аудит» та ін. Курс «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» є професійно-орієнтованою навчальною дисципліною під час підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит». Дисципліну читають у 9-му семестрі, загальний обсяг-135 годин, аудиторних-42 години, з них лекційних-28 і практичних занять-14 годин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сутність, принципи та вимоги до управлінських рішень, їх системний аналіз; методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень; моделі та методи аналізу проблем беззбиткової діяльності підприємства, операцій з інвестиціями, матеріальними запасами. А також уміти: застосовувати програмно-цільовий підхід до прийняття управлінських рішень; проводити аналіз варіантів проектів рішень; розробляти моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності, аналізу інвестицій в основні засоби, фінансових інвестицій, управління матеріальними запасами та фінансового управління.


Із урахуванням значного обсягу матеріалу студенти вивчають самостійно його частину. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни “Фінансовий контроль та аудит ”, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Основні форми самостійної роботи з курсу:

– комплексне вивчення конспекту лекцій;

– опрацювання основної та додаткової літератури;

– тестування після кожної теми;

– виконання контрольної роботи.

Контрольну роботу виконують комп’ютерним набором українською мовою. Роботу потрібно написати (набрати) грамотно, акуратно, красиво оформити. Сторінки роботи послідовно нумерують арабськими цифрами. Для написання використовують літературні джерела, зазначені у кінці кожної теми, періодичні видання та інші. У кінці роботи наводять список використаних літературних джерел. Обсяг кожної роботи має становити 15-20 сторінок.


^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
пор.

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість год.

(лекц)

Кількість год.

СРС

Кількість год.

(лекц)

Кількість год.

СРС

1

Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень.


2

7

2

8

2

Системний аналіз управлінських проблем.


2

7

2

8

3.
^

Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень.

2

7

2

8

4.

Програмно – цільовий підхід до прийняття управлінських рішень.


2

7

2

8

5.

Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень.


2

7

2

8

6.

Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності.


2

7

-

8

7.

Аналіз вигод і витрат.


2

7

-

8

8.

Моделі і методи аналізу інвестицій в основні засоби.


2

7
8

9.

Методи та моделі аналізу фінансових інвестицій.

2

2

7
8

10.

Ситуаційний аналіз при прийнятті управлінських рішень.


2

6
8

11.

Моделі та методи управління матеріальними запасами.


2

6
8

12.

Моделі фінансового управління.


2

6
8

13.

Методи прийняття стратегічних управлінських рішень.


2

6
8

14.

Методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємств.


2

6
8

15.

Контрольна робота
_
11
Усього:

28

93

10

123^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень.

Види управлінських рішень. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень

Питання для самоперевірки

 1. Які ви знаєте принципи управління

 2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішеня.

 3. Які ви знаєте види управлінських рішень.

 4. Які вимоги висуваються до управлінських рішень.

Література:


Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем.
^

Особливості застосування системного аналізу при роз


вязанні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).

Питання для самоперевірки
 1. ^

  Що таке системний аналіз

 2. Які передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем.


 3. В чому полягає процес системного аналізу управлінських проблем.

 4. Які особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем.
^

Література:
Тема 3. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень.

Моделювання при прийнятті управлінських рішень:поняття та підходи. Мистецтво прийняття управлінських рішень:нестандартні підходи


Питання для самоперевірки

  1. В чому полягає теорія рішень.

  2. Що значить багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

  3. Які ви знаєте методи та способи прийняття управлінських рішень.

  4. Як використовують методи моделювання при прийнятті управлінських рішень

Література:.


Тема 4. Програмно – цільовий підхід до прийняття управлінських рішень.

Методика розробки комплексних програм.. Життєвий цикл цільових комплексних программ.

Питання для самоперевірки

 1. В чому полягає зміст програмно – цільового управління.

 2. Що таке програма та які її основні характеристики.

 3. Яка методика розробки комплексних програм.

Література: .


Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень.

Організація виконання рішень. Оцінка ефективності прийнятих рішень. Контроль виконання управлінського рішення.* Етика в прийнятті управлінських рішень.

Питання для самоперевірки

 1. Які загальні положення підготовки і прийняття рішень ви знаєте

 2. В чому полягає визначення цілей та вибір стратегії при прийнятті управлінських рішень.

 3. які існують оцінка варіантів рішень.

 4. В чому полягає організація виконання рішень.

 5. Як проводиться оцінка ефективності прийнятих рішень

 6. Як проводиться контроль виконання управлінського рішення.

Література: .


Тема 6. Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності.

Напрями застосування аналізу беззбитковості.

Питання для самоперевірки

 1. Які теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

 2. В чому полягає методика проведення аналізу беззбитковості.

 3. Які основні напрями застосування аналізу беззбитковості.

Література: .


Тема 7. Аналіз вигод і витрат.

Порядок коригування на інформацію та дисконтування. Зміни у відносних цінах. Аналіз чуттєвості. Аналіз невизначеності та ризику.

Питання для самоперевірки

1. В чому полягає визначення коректних варіантів вибору.

 1. Як првести вимірювання та оцінювання вигод і витрат.

 2. Який порядок коригування на інформацію та дисконтування.

 3. В чому полягають зміни у відносних цінах.

 4. Як проводиться аналіз чуттєвості невизначеності та ризику.

Література: .


Тема 8. Моделі і методи аналізу інвестицій в основні засоби.

Інформаційна база для аналізу інвестицій в основні засоби. Основні моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби.

Питання для самоперевірки

 1. Яка мета та основні завдання аналізу інвестицій в основні засоби.

 2. Яка інформаційна база використовується для аналізу інвестицій в основні засоби.

 3. Які моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби ви знаєте

Література: .


Тема 9. Методи та моделі аналізу фінансових інвестицій.

Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій. Методи аналізу фінансових інвестицій.

Питання для самоперевірки

 1. Які особливості здійснення фінансових інвестицій.

 2. Які основні форми фінансового інвестування ви знаєте

 3. В чому полягає модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

 4. Які основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

 5. Які методи аналізу фінансових інвестицій ви знаєте

Література:


Тема 10. Ситуаційний аналіз при прийнятті управлінських рішень.

SWOT – аналіз. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

Питання для самоперевірки

 1. Як проводиться аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

 2. Як проводиться оцінка реального стану діяльності.

 3. Що значить SWOT – аналіз.

 4. Як проводиться оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

Література:


Тема 11. Моделі та методи управління матеріальними запасами.

Моделі управління матеріальними запасами. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів. Системи контролю матеріальних запасів*

Питання для самоперевірки

 1. Яка мета управління матеріальними запасами.

 2. В чому полягає аналіз використання матеріальних запасів.

 3. Які моделі управління матеріальними запасами ви знаєте

 4. Як проводиться нормування матеріальних запасів.

5. Які ви знаєте системи контролю матеріальних запасів.

Література:


Тема 12. Моделі фінансового управління.

Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні. Стратегія управління фінансовою стійкістю.

Удосконалення фінансового управління.

Питання для самоперевірки

1. Що таке фінансове управління, які його методи та завдання.

2. Як будується фінансова модель підприємств.

3.Чи використовується математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

4. В чому полягає моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні.

 1. Яка стратегія управління фінансовою стійкістю.

 2. Ваші пропозиції щодо вдосконалення фінансового управління.

Література:


Тема 13. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень.

Переваги стратегічного підходу до управління. Процес прийняття стратегічних рішень.

Питання для самоперевірки

1. В чому полягає стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень.

2.Які переваги стратегічного підходу до управління.

3. В чому полягає процес прийняття стратегічних рішень.

Література:


Тема 14. Методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємств.

Прогнозування на основі пропорційних залежностей. Прогнозування фінансової діяльності. Оцінка ефективності моделей прогнозування.

Питання для самоперевірки

1. Які ви знаєте методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

2.Які використовуються моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємств.

3.В чому полягає прогнозування на основі пропорційних залежностей.

4.Як проводиться прогнозування фінансової діяльності.

 1. В чому полягає оцінка ефективності моделей прогнозування.

Література:


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищихнавчальних закладів. - 2-ге вид., перероб. та доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 672 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106- "Облік і аудит" /Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид., перероб. та доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 544 с.

 3. Бутинець Ф.Ф., Давилкж Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 -"Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 480 с.

 4. Бухгалтерський облік в торгівлі: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106-"Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюга. 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 576 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф Ф.Ф. Бутинця. 5-те вид., доп. і перероб. Житомир: ПП "Рута", 2003. - 724 с.

 6. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 -"Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ПП "Рута", 2003. 680 с.

 7. Малюга Н.М., Белоусова І.А., Герасимчук Н.В., Давидюк, Т.В. Бухгалтерський управлінський облік. Збірник задач і вправ: Навчальний посібник для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106-"Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 2001. 256 с.

 8. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2003. 476 с.

 9. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лекцій /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. Житомир: ПП "Рута", 2004. 352 с.

 10. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. 2-ге вид., доп. і перероб. Житомир: ПП "Рута", 2004. 364 с

 11. Світовий бізнес: Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир ПП "Рута", 2004. 498 с.

 12. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник /За ред.проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2004. 380 с.

 13. Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф, Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2003. 504 с.

 14. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2003. 436 с.^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


1. Принципи управління як основа управлінських рішень.

2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішеня.

3. Види управлінських рішень.

4. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень.
^

5. Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирі шенні управлінських проблем.


6. Процес системного аналізу управлінських проблем.

7. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).

8. Теорія рішень.

9. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

10. Методи та способи прийняття управлінських рішень.

11. Моделювання при прийнятті управлінських рішень:поняття та підходи.

12. Мистецтво прийняття управлінських рішень:нестандартні підходи.

13. Зміст програмно – цільового управління.

14. Поняття програми та її основні характеристики.

15. Методика розробки комплексних програм.

16. Життєвий цикл цільових комплексних програм.

17. Загальні положення підготовки і прийняття рішень.

18. Визначення цілей та вибір стратегії при прийнятті управлінських рішень.

19. Оцінка варіантів рішень.

20. Організація виконання рішень.

21. Оцінка ефективності прийнятих рішень

22. Контроль виконання управлінського рішення.

23. Етика в прийнятті управлінських рішень.

 1. Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

 2. Методика проведення аналізу беззбитковості.

 3. Напрями застосування аналізу беззбитковості.

27. Модель аналізу вигод і витрат.

28. Визначення коректних варіантів вибору.

29. Вимірювання та оцінювання вигод і витрат.

30. Порядок коригування на інформацію та дисконтування.

31. Зміни у відносних цінах.

32. Аналіз чуттєвості.

33. Аналіз невизначеності і ризику.

34. Мета та основні завдання аналізу інвестицій в основні засоби.

35. Інформаційна база для аналізу інвестицій в основні засоби.

36. Основні моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби.

37. Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій.

38. Основні форми фінансового інвестування.

39. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

40. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

41. Методи аналізу фінансових інвестицій.

42. Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

43. Оцінка реального стану діяльності.

44. SWOT – аналіз.

45. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

46. Поняття та мета управління матеріальними запасами.

47. Завдання аналізу використання матеріальних запасів.

48. Моделі управління матеріальними запасами.

49. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів.

50. Системи контролю матеріальних запасів.

51. Поняття фінансового управління, його методи та завдання.

52. Фінансова модель підприємств.

53. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

54. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні.

55. Стратегія управління фінансовою стійкістю.

56. Удосконалення фінансового управління.

57. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень.

58. Переваги стратегічного підходу до управління.

59. Процес прийняття стратегічних рішень.

60. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

61. Моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємств.

62. Прогнозування на основі пропорційних залежностей.

63. Прогнозування фінансової діяльності.

64. Оцінка ефективності моделей прогнозування.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________Наклад ______прим. Зам. №_______Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання
Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ. М. Конспект лекцій з дисципліни „моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ”
Конспект лекцій з дисципліни „Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ. М. Методичні вказівки дo виконання практичних робіт з дисципліни «моделі І методи прийняття управлінських рішень в аналізі І аудиті» для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму 0501
Методичні вказівки дo виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі І методи прийняття управлінських рішень в аналізі І аудиті»...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconНавчальної дисципліни „моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті”
Моделі І методі прийняття рішень в аналізі І аудиті” для студентів 6 курсу та слухачів другої вищої освіти фпо та зн напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМоделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для студентів спеціальності 050106 „Облік І аудит”) Харків – хнамг 2005
Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМіського господарства лелюк н.Є. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи