Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " облік у селянських та фермерських господарствах " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Скачати 263.38 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " облік у селянських та фермерських господарствах " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Дата26.09.2012
Розмір263.38 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІмЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО практичних занять

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"облік у селянських та фермерських господарствах"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050106 – "Облік і аудит",

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік у селянських та фермерських господарствах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. І.М. Гноєва

Рецензент к.е.н., доц. А.О.Касич


Кафедра «Облік і аудит»


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №____ від__________

Заступник голови методичної ради______________ доц. С.А. Сергієнко

^ Зміст


Зміст 3

Вступ 4

Тематика практичних занять 5

Список літератури 23


ВСТУП


Зміни, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери. Одним з головних завдань реформування галузі сільського господарства є побудова якісно нових фінансово-економічних відносин, а саме: визначення загального механізму їх дії та внутрішньої структури, суб'єктів зазначених відносин і принципів їх побудови. Значну роль у вирішенні даних питань покликаний відіграти оновлений облік господарської діяльності підприємств як засіб формалізації та відображення зазначених відносин.

Ринкова економіка сприяє виникненню нових форм господарювання відповідно до нових підходів бухгалтерського обліку на державних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях і організаціях тощо.

Курс «Облік у селянських і фермерських господарствах» є складовою завершального блока навчальних дисциплін під час підготовки майбутніх бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності "Облік і аудит". Він розкриває основні завдання та особливості організації, методики обліку в сільському та фермерському господарствах.

^ Мета даного курсу - допомогти слухачам із застосуванням різноманітних методів навчання та контролю засвоїти теорію і практику бухгалтерського обліку сільського господарства у повному обсязі.

Предметом вивчення є діяльність суб'єктів селянських і фермерських господарств, відображена у планових, звітних, облікових та інших джерелах інформації.

Задачі курсу визначаються професійною підготовкою студентів. У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: методологію ведення бухгалтерського обліку в селянському та фермерському господарствах; первинну та зведену бухгалтерську документацію у всіх об'єктів обліку;

уміти: користуватись планом рахунків бухгалтерського обліку щодо сільськогосподарської діяльності; складати кореспонденції щодо ведення бухгалтерського обліку в галузях сільського і фермерського господарства; розв’язувати задачі з бухгалтерського обліку.

Види занять з дисципліни "облік у селянських і фермерських господарствах": лекції, практичні заняття, самостійне вивчення окремих тем, індивідуальна робота слухачів.

Важливу роль під час засвоєння даного курсу відведено практичним заняттям. Практичні заняття, які проводяться за основними темами дисципліни у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань, отриманих слухачами на лекціях, під час підготовки до занять, а також у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками.

У методичних вказівках розкривають мету і завдання вказівок, наведено теми практичних занять та їх обсяг, зміст кожного з них, контрольні питання, задачі. Наведено перелік літератури, яким треба користуватися під час вивчення курсу та підготовки до практичних занять.

Контроль знань виконують шляхом проведення модульного контролю, комплексних контрольних робіт, заліку.

^ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1 Сільськогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання

План

 1. Регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

 2. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку.

 3. Основні принципи бухгалтерського обліку.

 4. Види обліку.

 5. Вибір організаційно-правової форми підприємства.

 6. Суб'єкт і об’єкт організації бухгалтерського обліку.

 7. Етапи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Контрольні питання

 1. Законодавче забезпечення функціонування агропромислового комплексу.

 2. Основні принципи бухгалтерського обліку.

 3. Регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

 4. Організація облікового процесу на сільськогосподарському підприємстві.

 5. Етапи організації бухгалтерського обліку в господарстві.

 6. Суб'єкт і об'єкт організації бухгалтерського обліку.

 7. Вибір організаційно-правової форми підприємства.

 8. Вибір форми бухгалтерського обліку.

 9. Сільськогосподарський кооператив.

 10. Селянське (фермерське) господарство.

 11. Приватне підприємство.

Література: [1,2,3,7,8,12-14].


Тема 2 Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань

План

 1. Облік власного капітану.

 2. Облік вилученого капіталу.

 3. Відображення інформації про забезпечення зобов’язань та операцій з власним капіталом в облікових регістрах та звітності.

 4. Нарахування основної і додаткової заробітної плати.

 5. Основні та додаткові нарахування і утримання до фондів.

Контрольні питання

 1. Поняття та види капіталу.

 2. Складові власного та вилученого капіталу.

 3. Функції статутного, резервного, пайового та додаткового капіталу.

 4. Облік власного капіталу.

 5. Облік вилученого капіталу.

 6. Відображення операцій з власним і вилученим капіталом в облікових регістрах і звітності.

 7. Поняття, класифікація та оцінювання зобов'язань.

 1. Основні види та форми взаєморозрахункових взаємовідносин.

 2. Облік довгострокових зобов'язань.

 1. Облік поточних зобов'язань.

 2. Облік розрахунків з оплати праці та з учасниками.

 3. Синтетичний та аналітичний облік праці та її оплати.

Література: [2,3,5,7,8,9,12,14].

Завдання до теми:


Задача

Засновниками до статутного фонду внесено: основні засоби - 1500 грн, ТМЦ на суму - 5000 грн, нематеріальні активи - 500 грн, товари на суму — 8000 грн. Визначити загальну суму внесених активів. Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Із господарства нараховано фонд оплати праці у сумі 450000 грн, крім того матеріальна допомога у сумі 30000 грн. Провести розрахунок нарахувань на фонд оплати праці, дані операцій відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

Робітникові нарахована заробітна плата за попередні 12 місяців у сумі 4750,8 грн, крім того премія у сумі 400 грн, за рік. Вихідні та святкові дні, оголошені урядом, складають 10 днів. Кількість днів відпустки - 24. Нарахувати суму заробітної плати за відпустку та утримання. Дані операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Тема 3 Облік необоротних активів. Облік грошових засобів

План

 1. Методи нарахування амортизації необоротних активів,

 2. Порядок проведення оцінювання та до дооцінювання у господарстві.

 3. Виявлення надлишків і нестач під час проведення інвентаризації. Їх облік.

 4. Відображення операцій з обліку необоротних активів в облікових регістрах та фінансовій звітності.

 1. Облік витрат на формування основного стада.

 2. Облік багаторічних насаджень.

 3. Облік грошових засобів у касі та на поточних рахунках у банку.

Контрольні питання

 1. Економічна сутність необоротних активів.

 2. Характеристика Ц(С)БО 7 "Основні засоби".

 3. Облік основних засобів та інших необоротних активів.

 4. Облік нематеріальних активів.

 5. Порядок надходження, утримання та вибуття активів.

 6. Облік оренди майнових паїв і землі.

 7. Облік переоцінювання необоротних активів. Проведення уцінювання та дооцінювання.

 8. Облік інвентаризації.

 9. Виявлення надлишків і недостач під час проведення інвентаризації.

 10. Облік амортизації необоротних активів.

 11. Методи нарахування амортизації необоротних активів.

 12. Облік багаторічних насаджень.

 13. Облік витрат на формування основного стада.

 14. Облік грошових засобів у касі та на поточних рахунках у банку.

 15. Готівкові та безготівкові розрахунки.

 16. Облік кредитних операцій.

 17. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 18. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

 19. Облік довгострокової та поточної заборгованості.

Література: [1,2,3,5,7-9,12-14].

Завдання до теми

Задача

Товариство "Нива" придбало трактор МТЗ - 80:

 • договірна вартість (включаючи ПДВ) – 54000 грн;

 • вартість послуг сторонньої організації з транспортування трактора (включаючи ПДВ) - 660 грн;

 • оплата праці (з відрахуваннями) тракториста, який обкатував трактор — 85 грн;

 • вартість палива, використаного для обкатки -90 грн;

 • сума витрат, зазнаних підзвітною особою - головним інженером під час транспортування трактора на підприємство — 40 грн.

Відобразити кореспонденцію рахунків з оприбуткування трактора.

Задача

проаналізувати зміст господарських операцій і визначити кореспонденцію рахунків: списані загальногосподарські виграти тваринництва - 1100 грн, витрачено насіння кормових буряків на суму 130 грн, використані гербіциди на вирощування пшениці - 125 грн, списані витрати на утримання машинно - транспортного парку – 480 грн, витрачено для потреб рослинництва органічні добрива на суму 210 грн.

Задача

Підприємство придбало у постачальників комбайн за 125200 грн, у тому числі ПДВ. Транспортні витрати склали 1800 грн, у тому числі ПДВ. Комбайн зараховано до балансу за первісною вартістю. Скласти бухгалтерські проводки за даними операції, визначити первісну вартість.


Тема 4 Облік запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів

План

  1. Документування та бухгалтерське відображення операцій з обліку запасів.

  2. Облік кормів на складі та в бухгалтерії.

  3. Документальне оформлення кормів.

  4. Первинний облік молодняку тварин на вирощуванні та відгодівлі.

  5. Порядок оцінювання приплоду тварин.

  6. Порядок переведення тварин із груші до групи.

  7. Оцінка та первинний облік приросту живої маси.

  8. Облік вибуття молодняку тварин.

Контрольні питання

 1. Економічна сутність запасів.

 2. Запаси: поняття, визначення, класифікація та оцінювання згідно з П(С)БО 9.

 3. Облік надходження, збереження та вибуття запасів.

 4. Облік переоцінювання запасів, готової продукції та товарів.

 5. Облік інвентаризації запасів, готової продукції та товарів.

 6. Методи оцінювання запасів під час їх вибуття.

 7. Облік МШП. Порядок надходження, збереження та вибуття.

 8. Продукція сільськогосподарського виробництва.

 9. Облік кормів і контроль за їх використанням. Облік кормів на складі та у бухгалтерії. Облік насіння.

 10. Синтетичний і аналітичний облік кормів і насіння.

 11. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

 12. Синтетичний і аналітичний облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

 13. Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів.

Література: [1,2,З,5,7,8,10,13,14].

Задача

Проаналізувавши зміст господарських операцій і визначити кореспонденцію рахунків:

 1. Нарахована заробітна плата працівникам тваринництва – 1220 грн.

 2. Оприбутковано приплід від ВРХ -840 грн.

 3. Оприбутковано корми -245 грн.

 4. Витрачено палива для роботи кормокухонь на 182 грн.

 5. Списано загально виробничі витрати рослинництва - 730 грн.

Задача

Визначити фактичну собівартість 1ц приросту використовуючи наступні дані:

 • витрати на вирощування ВРХ склали 18750 грн;

 • отримано 100 кг вовни-линьки;

 • нормативні витрати на вовну - 300 грн;

- приріст живої ваги-4500 грн.

Задача

Визначити фактичну собівартість 1 ц живої ваги, використовуючи наступні дані:

 • витрати на вирощування ВРХ склали — 28000 грн;

 • отримано 4,5т гною. Нормативні витрати на гній - 220 грн;

 • жива вага ВРХ-140 ц.Тема 5 Облік доходів, витрат і фінансових результатів

План

 1. Документування операцій, пов'язаних з обліком доходів.

 2. Облікові регістри та звітність.

 3. Заповнення звітності селянського (фермерського) господарства.

 4. Витрати, пов'язані з нарахуванням податку на прибуток.

 5. Визначення чистого доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, послуг).

 6. Визначення валового прибутку (збитку).

 7. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Контрольні питання

 1. Поняття, класифікація та оцінювання доходу.

 2. Порядок визначення доходів від звичайної діяльності.

 3. Порядок визначення доходу у вигляді цільового фінансування.

 4. Фінансова діяльність. Інвестиційна діяльність. Надзвичайна діяльність.

 5. Перелік статей витрат сільськогосподарського підприємства.

 6. Поняття та порядок визначення фінансових результатів діяльності.

 7. Формування та використання нерозподіленого прибутку.

 8. Фінансова звітність.

 9. Податкова звітність.

 10. Форми статистичної звітності сільськогосподарських підприємств. Література: [1,2,3,5,7,8,10,14].

Задача

Підприємство реалізувало фрукти за фактичною собівартістю на суму 5000 грн.

Відпускна вартість (за цінами продажу) становить 6500 грн, у тому числі ПДВ -? Списані комерційні витрати - 200 грн. Визначити результат від реалізації фруктів і відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача

За звітний місяць підприємство реалізувало продукцію власного виробництва за цінами продажу на суму 24000 грн, (у тому числі ПДВ - 4000 грн). Витрати на виробництво реалізованої продукції склали 145000 грн, адміністративні витрати - 2700 грн, витрати на збут - 1200 грн.

За даними операціями скласти бухгалтерські записи, визначити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний місяць.


^ Тема 6 Облік витрат, виходу продукції рослинництва. Визначення собівартості продукції рослинництва

План

 1. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції рослинництва.

 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва.

 3. Загальна методика обчислення собівартості продукції рослинництва.

 4. Визначення планової та фактичної собівартості продукції рослинництва.

 5. Обчислення собівартості зернових культур.

 6. Обчислення собівартості зерна кукурудзи.

 7. Обчислення собівартості цукрових буряків.

 8. Обчислення собівартості льону і конопель.

 9. Обчислення собівартості картоплі.

 10. Обчислення собівартості баштанних культур.

 1. Обчислення собівартості плодів, ягід, винограду.

 2. Розрахунок списання калькуляційних різниць.

Контрольні питання

 1. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції рослинництва.

 2. Облік основної, побічної та супутньої продукції рослинництва.

 3. Постатевий облік витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва.

 4. Планова та фактична собівартість. Калькуляційні різниці.

 5. Обчислення собівартості зернових культур.

 6. Обчислення собівартості зерна кукурудзи.

 7. Обчислення собівартості цукрових буряків.

 8. Обчислення собівартості льону і конопель.

 9. Обчислення собівартості картоплі.

 10. Обчислення собівартості баштанних культур.

 11. Обчислення собівартості плодів, ягід, винограду.

Література: [1,2,3,5-9,12,13,14].

Задача

Вихід озимої пшениці становить 2100 ц повноцінного зерна та 1200 ц зерновідходів. За даними лабораторії, уміст зерна у зерно відводах становить 75%. Заграти на вирощування (без вартості соломи) склали 312000 грн. Необхідно визначити;

а) собівартість 1 ц повноцінного зерна;

б) собівартість 1 ц зерновідходів.

Задача

Однорічні трави займають 310 га із них було використано на зелену масу - 140 га, на сіно - 90 га, на насіння - 80 га Від урожаю однорічних трав отримано: зеленої маси - 19000 ц, сіна - 3000 ц, насіння — 250 ц та соломи -600 ц за розрахунково - нормативними витратами на її заготівлю на суму 1200 грн. Витрати на вирощування однорічних трав (без витрат на збирання, транспортування та доробку певних видів продукції) становлять 131000 грн. Крім того, на збирання, транспортування та доробку продукції затрачено: на зелену масу - 13420 грн, сіно - 3200 грн, насіння - 5600 грн.

Обчислити собівартість 1 ц отриманої продукції.

Задача

Витрати на вирощування саджанців насіння є порід склали 36000 грн. Викопано для реалізації 30 тис штук саджанців і залишилося у ґрунті для дорощування 22 тис штук. Витрати на викопування становили 4000 грн. Визначити собівартість 1 тис штук вирощених саджанців.

Задача

У господарстві, за даними виробничого звіту, загальна сума витрат на озиму пшеницю становила 140000 грн. Від урожаю отримано 12000 ц повноцінного зерна, 1000 ц зерно відходів, у яких міститься 41% зерна Вартість соломи, оціненої за нормативними витратами, становить 7300 грн.

Визначити собівартість 1 ц повноцінного зерна та собівартість 1 ц зерновідходів.


^ Тема 7 Облік витрат, виходу продукції тваринництва, визначення собівартості продукції тваринництва

План

 1. Порядок надходження, збереження та вибуття продукції тваринництва.

 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції тваринництва.

 3. Загальна методика обчислення собівартості продукції тваринництва.

 4. Визначення планової та фактичної собівартості продукції тваринництва.

 5. Обчислення собівартості продукції молочного та м'ясного скотарства.

 6. Обчислення собівартості продукції свинарства.

 7. Обчислення собівартості продукції вівчарства.

 8. Обчислення собівартості продукції птахівництва.

 9. Обчислення собівартості продукції конярства.

 10. Обчислення собівартості продукції бджільництва.

 11. Обчислення собівартості продукції кролівництва та звірівництва.

 12. Обчислення собівартості продукції рибництва.

 13. Обчислення собівартості продукції шовківництва.

 14. Розрахунок списання калькуляційних різниць.

Контрольні питання

 1. Методичні основи та завдання бухгалтерського обліку в тваринництві.

 2. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції тваринництва.

 3. Постатевий облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва

 4. Облік витрат на формування основного стада

 5. Об'єкти калькулювання собівартості в тваринництві.

 6. Облік основної, побічної та супутньої продукції тваринництва

 7. Планова та фактична собівартість. Калькуляційні різниці.

 8. Обчислення собівартості продукції молочного та м'ясного скотарства.

 9. Обчислення собівартості продукції свинарства

 10. Обчислення собівартості продукції птахівництва

 11. Обчислення собівартості продукції конярства

 12. Обчислення собівартості продукції бджільництва.

Література: [1,2,3,5-9,12,13,14].

Завдання до теми

Задача

Визначиш собівартість 1 тис штук яєць, ураховуючи наступні дані. За звітний період витрати на утримання основного стада склали 12200 грн, вартість посліду - 200 грн. Протягом даного періоду було зібрано 28000 тис штук яєць.

Задача

Визначити собівартість 1 ц голови приплоду і 1 ц молока, використовуючи наступні дані:

 • витрати на вирощування молочного стада склали 21000 грн.

 • отримано 1000 ц молока та 14 голів приплоду;

 • вартість 1 кормо-дня - 8 грн.

Задача

В інкубатор 20 липня закладено 20000 шт курячих яєць. Тривалість інкубації - 21 день. Планова собівартість курчати - 0,60 грн. Фактична тривалість інкубації у липні складає 11 днів (31-20).

Визначити собівартість незавершеного виробництва.

Задача

На початок звітного періоду в господарстві було 1490 голів великої рогатої худоби живою масою 1610 ц на суму 156000 грн. За звітний період надійшло: приплід - 980 голів, живою масою 310 ц, вартістю 164297 грн., придбано у постачальника 35 голів, живою масою 86 ц на суму 14300 грн., переведено з основного стада 25 голів, масою 128 ц на суму 12000 грн. За звітний період реалізовано 645 голів масою 1300 ц, переведено до основного стадо 89 голів масою 391 ц, загинуло 3 голови живою масою 1,6 ц. Визначити фактичну собівартість 1 ц приросту живої маси.


^ Тема 8 облік витрат і визначення собівартості допоміжних виробництв

План

 1. Облік витрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшення основних засобів.

 2. Постатевий розподіл витрат ремонтних майстерень.

 3. Постатевий розподіл витрат гужового транспорту.

 4. Обчислення собівартості допоміжних виробництв.

 5. Відображення операцій в облікових відомостях та ордерах.

Контрольні питання

 1. Облік витрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшення основних засобів.

 2. Постатевий розподіл витрат ремонтних майстерень.

 1. Облік витрат автотранспорту.

 2. Облік витрат гужового транспорту.

 3. Облік витрат з електропостачання.

 4. Облік витрат з водопостачання.

 5. Облік витрат в інших допоміжних виробництвах.

 6. Обчислення собівартості допоміжних виробництв.

Література: [ 1,5,6,7,8,10,13].

Завдання до теми

Задача

Скласти кореспонденцію рахунків за операціями щодо визначення фактичної собівартості робіт і послуг гужового транспорту, використовуючи наступні дані:

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грнНараховано суму оплати праці робітникам, зайнятим під час обслуговування гужового транспорту

3000Нараховано відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці

?Витрачено корми для потреб гужового транспорту

800Списано покупні сировину і матеріали для потреб гужового транспорту

300Списано вартість МІНІ, використаних для потреби гужового транспорту

250Списано вартість електроенергії, використаної на конюшні, де утримується гужовий транспорт

600Виконано роботи стороннім підприємством (включаючи ПДВ)

300Оплачено через підзвітних осіб витрати гужового транспорту

40Віднесено фактичну собівартість робіт і послуг гужового транспорту на споживачів цих послуг

?Задача

Скласти кореспонденцію рахунків за операціями щодо визначення фактичної собівартості робіт і послуг ремонтної майстерні, використовуючи наступні дані:

№ З/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

1

2

3

1

Нараховано суму оплати праці робітникам, зайнятим ремонтом сільськогосподарської техніки

2000

2

Нараховано відрахування на соціальні заходи від втрат на оплату праці

?

3

Списано вартість палива, витраченого на обкатку машин після ремонту

600

4

Списано собівартість запасних частин, використаних для заміни під час ремонту

100

5

Списано вартість МШП використаних під час ремонту машин

50

6

Списано вартість електроенергії використаної на зварювальні роботи

60

7

Виконано роботи стороннім підприємством (включаючи ПДВ)

60

8

Оплачено через підзвітних осіб витрати ремонтної майстерні

40

9

Оприбутковано запасні частини, що підлягають відновленню

46

10

Оприбутковано як металобрухт вузли і деталі, що не підлягають відновленню

70

11

Віднесено фактичну собівартість завершених ремонтних робіт на споживачів послуг

?^ Тема 9 Облік витрат, виходу продукції промислових виробництв. Визначення собівартості промислових виробництв

План

 1. Об’єкти та одиниці калькулювання у промисловому виробництві.

 2. Номенклатура і зміст статей витрат.

 3. Використання простого, попередільного, позамовного та нормативного методів.

 4. Обчислення собівартості промислових виробництв.

 5. Обчислення собівартості переробки олійних культур.

 6. Обчислення собівартості переробки овочів та фруктів.

 7. Обчислення собівартості переробки шкіри та м’яса.

 8. Відображення операцій в облікових відомостях та ордерах

Контрольні питання

 1. Основні завдання бухгалтерського обліку в промисловому виробництві.

 2. Об'єкти та одиниці калькулювання у промисловому виробництві.

 3. Використання простого, попередільного, позамовного та нормативного методів.

 4. Облік витрат з переробки зернових і круп'яних культур.

 1. Облік витрат на переробку льону.

 2. Облік переробки молока.

 3. Облік забою тварин і птиці.

 4. Облік виноробства.

 5. Обчислення собівартості промислових виробництв.

 6. Обчислення собівартості лісопильного виробництва.

Література: [ 1,2,3,5,7,8,11,13,14].

Завдання до теми

Задача

Млином перемелено 60 т зерна за фактичною собівартістю 600 грн. за 1 т на суму 36000 грн. Крім цього, млином перероблено зі сторони 10 т зерна (давальницька сировина). Усі витрати з переробки власного і давальницького зерна склали 47600 грн. Від помолу свого зерна одержано 54 т борошна, 5 т висівок. Ціна можливого використання складає: 1 т висівок -300 грн. Протягом звітного року 50 т борошна продано на ринку, 4 т залишено на складі. Визначити фактичну собівартість борошна.

Задача

Фактичні витрати на виробництво консервованих кабачків склали 546612 грн. З виробництва одержано банок ємністю 3 л - 42000 шт, 2 л- 28000 шт, 1,5 л-18000 шт. Визначити фактичну собівартість 1 тис фізичних банок.


^ ТЕМА 10 Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах

План

І. Постатевий розподіл витрат житлово - комунального господарства.

2 Постатевий розподіл доходів підприємств житлово – комунального господарства.

 1. Постатевий розподіл витрат у підрозділах громадського харчування сільськогосподарського підприємства.

 2. Постатевий розподіл витрат у дитячих установах.

Контрольні питання

 1. Основні принципи і завдання обліку витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах.

 2. Основні принципи і завдання обліку доходів в обслуговуючих виробництвах і господарствах.

 3. Облік і по статевий розподіл витрат житлово – комунального господарства.

 4. Облік і по статевий розподіл витрат у підрозділах громадського харчування сільськогосподарського підприємства.

 5. Облік витрат в закладах соціально – культурного призначення сільськогосподарського підприємства.

Література: [ 1,5,6,7,8,9,14].

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність"// Відомості Верховної Ради (ВВР).

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-25.

 1. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від (13.04.93. - №250

 2. Национальные стандарты бухгалтерского учета: Учебное пособие / ПП Житная, В.И.Чиж, М.Ю.Манухина, Л.Ф.Трикова, НАРудецкая.-Луганск: Изд-во ВУГУ 2000. – 266 с.

 3. БеловН.Г., КостянийН.І. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник. — М: Агропромвидання, 1985. – 235 с.

 4. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ За ред проф. Ф.Ф. Бутинця та к.е.н., доц. М.М. Коцуштрого. -Житомир: ПП"Рута" 2003. – 512 с.

 5. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Підручник для ВНЗ / Ю.Я. Литвин, П.Я. Хомик, В.С. Совінський та ін.- Тернопіль: Чарівниця, 1995. – 453 с.

 6. Дудников А.А Основи стандартизации, допуски, посадки и технические измерения: Учеб. пособие. - М: Агропромиздат, 1989. – 175 с.

 7. Минакова Н.А. экономика сельского предприятия: Учеб. пособ. - М: Колос, 2003. -528 с.

 8. Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства Учебник. -М: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.

 9. Петранева Г.А Экономика и управлеиие в сельском хозяйстве: Учебник. -М: Издательский центр "Академия", 2003. – 352 с.

 10. Скирпан О.П., Олійник В.М., Палюк М.С. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів спеціальностей "Економіка підприємства (АПК) та "Аграрний менеджмент". – 2ге вид., перероблене і доповнене. - Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво 'Тернопіль", 1998. – 294 с.

 11. Сторожук Т.М, Пдлісна О.І., Гуменкж О.В. Особливості бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: Навчальний посібник, - Ірпінь: Академія ДГЕ України, 2001. – 460 с.

 12. Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств (методологія і методика). - Тернопіль: Економічна думка, 2001.-453 с.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік у селянських та фермерських господарствах" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач: асист. І.М. Гноєва

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку і аудиту А.О. Касич


Підп. до др. __________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад ______ прим. Зам. №_________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності icon"облік у селянських І фермерських господарствах"
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських І фермерських господарствах" для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" облік у селянських та фермерських господарствах \" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи