Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 311.64 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір311.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 –«ОБЛІК І АУДИТ»


Кременчук 2007

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни

„Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Рецензент доц. А.О. Касич


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від „___” ____________ 2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ВСТУП


Управлінська діяльність – один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкових відносин. Ця діяльність постійно вдосконалюється відповідно до об'єктивних вимог виробництва, складності господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних параметрів продукції.

Програма дисципліни побудована на органічному поєднанні та комплексному вивченні теоретико – методологічних засад розробки управлінських рішень та аналізу окремих напрямів діяльності підприємства.

Головною метою курсу є: формування у студентів системи знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки проектів управлінських рішень; вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень та моделей і методів підготовки проектів рішень за напрямами управлінської діяльності. У процесі вивчення дисципліни необхідно вивчити теоретично – методичні підходи до прийняття рішень, необхідних для планування та управління підприємством; ознайомитися з особливостями застосування наукових методів прийняття ефективних рішень, мистецтвом управління та етичними засадами управлінської діяльності.

Вивчення дисципліни базується на загальних знаннях з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Фінансовий менеджмент», «Логістика», «Менеджмент», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аудит» та ін. Курс «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» є професійно-орієнтованою навчальною дисципліною при підготовці фахівців зі спеціальності «Облік і аудит». Дисципліну читають у 9-му семестрі, загальний обсяг-135 годин, аудиторних 42 години, з них лекційних-28 і практичних занять-14 годин.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сутність, принципи та вимоги до управлінських рішень, їх системний аналіз; методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень; моделі та методи аналізу проблем беззбиткової діяльності підприємства, операцій з інвестиціями, матеріальними запасами. А також уміти: застосовувати программно-цільовий підхід до прийняття управлінських рішень; проводити аналіз варіантів проектів рішень; розробляти моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності, аналізу інвестицій в основні засоби, фінансових інвестицій, управління матеріальними запасами та фінансового управління.


Далі наведено теми практичних занять з курсу, та контрольні запитання до кожної теми.

^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень.

 1. Принципи управління як основа управлінських рішень.

 2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішеня.

 3. Види управлінських рішень.

 4. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень.

Тести

 1. Одним із перших фундаментальні положення управління ввів:

а) Ф.Тейлор;

б) А.Файоль;

в) Г.Емерсон*.


 1. До основних принципів, ігнорування яких може спричинити помилкові рішення і незадовільні результати належить:

а) винагорода персоналу;

б) чіткість політики, стратегії і цілей*;

в) розподіл праці.


 1. Рішення – це:

а) реакція на внутрішні і зовнішні впливи, спрямована на розв’язання проблеми і досягнення заданої мети*;

б) процес розв’язання поставленої проблеми менеджером (керівником);

в) низка послідовних дій, спрямованих на досягнення поставленого керівником завдання.


 1. До функцій управлінських рішень відносяться:

а) функція контролю;

б) функція мотивації;

в) функція узгодження *.


 1. За способом прийняття рішення класифікують на:

а) загальні і спеціальні;

б) індивідуальні, колективні і консультативні;

в) стандартні, творчі і за аналогією*.


 1. Рішення, які характеризують управлінські функції в межах виконання конкретних проектів або робіт, передбачають розподіл функціональних обов’язків і поточне керівництво називають:

а) координуючими*;

б) організуючими;

в) контролюючими.

 1. Рішення, які приймаються в ході видачі завдань, делегування повноважень, носять спрямовуючий характер, покликані задавати основний напрям дій називають:

а) методичними;

б) орієнтуючими*;

в) рекомендуючими.


 1. До рішень, які залежать від особистості керівника відносять:

а) адаптаційні рішення;

б) інтуїтивні рішення;

в) ризиковані рішення*.


 1. Вимога цілеспрямованості передбачає:

а) рішення повинно мати мету, пов’язану зі стратегічними планами розвитку підприємства*;

б) впевненість менеджера (керівника) у досягненні позитивного результату, шляхом прийняття певного рішення;

в) відповідність економічному критерію мінімізації витрат та максимізації прибутку.


10. Системний аналіз розглядає як систему:

а) підприємство в цілому;

б) національну економіку;

в) господарську діяльність*.


Контрольні запитання

 1. Які ви знаєте принципи управління

 2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішеня.

 3. Які ви знаєте види управлінських рішень.

 4. Які вимоги висуваються до управлінських рішень.

Література:


Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем.
 1. ^

  Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем.


 2. Процес системного аналізу управлінських проблем.

 3. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).

Тести

 1. Системний аналіз – це:

а) аналіз господарської діяльності як системи;

б) метод дослідження системи для визначення ефективних методів управління нею*;

в) аналіз об’єкта або процесу, що розглядається як елемент певної системи.


2. Основним завданням системного аналізу є:

а) чітке формулювання цілей, які ставляться в процесі управління;

б) підвищення ефективності виробництва, впровадженням управлінських рішень, що базуються на певних підходах*;

в) виявлення взаємозв’язку елементів в середині організаційної структури.


3. Сукупність структурних підрозділів, рівнів, ступенів, ланцюгів у виробництві і апараті управління характеризує підприємство як:

а) економічну систему;

б) технологічну систему;

в) організаційну систему*.


4. До правил проведення системного аналізу відносяться:

а) розробка і введення в дію функціональних систем*;

б) написання плану системного аналізу;

в) своєчасність проведення аналізу.


5. Які з наведених нижче дій не є етапами системного аналізу:

а) оцінка;

б) підготовка даних для аналізу*;

в) аналіз одержаних результатів і вибір оптимального варіанту.


6. До стадій системного аналізу не відносяться:

а) постановка проблеми;

б) аналіз проблеми;

в) аналіз системи*.


7. Одноаспектний характер аналізу взаємозв’язків не притаманний для:

а) евристичних методів;

б) експертних оцінок;

в) імітаційного моделювання*.


8. Імітаційне моделювання – це:

а) створення та вивчення подібної до досліджуваної ситуації;

б) дослідження взаємозв’язків явищ та процесів в умовах невизначеності за допомогою комп’ютерних систем*;

в) створення моделі для дослідження певного явища, процесу або об’єкта.


9. В основі економіко-математичних методів лежить методика розрахунків:

а) елементарної математики;

б) вищої математики*;

в) економічного моделювання.


10. Метод дедукції заснував (рух від часткових міркувань до загальних висновків):

а) Р.Декарт;

б) Ф.Бекон*;

в) Аристотель.


Контрольні запитання
 1. ^

  Що таке системний аналіз

 2. Які передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем.


 3. В чому полягає процес системного аналізу управлінських проблем.

 4. Які особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем.
^

Література:
Тема 3. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень.


 1. Теорія рішень.

 2. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

 3. Методи та способи прийняття управлінських рішень.

 4. Моделювання при прийнятті управлінських рішень:поняття та підходи.

 5. Мистецтво прийняття управлінських рішень: нестандартні підходи.

Тести

1.Авторами «теорії корисності» є:

а) Р.Акофф. та Дж.Форрестер;

б) Дж. фон Непман та С.Моргенштерн*;

в) Г.Кунц та С.Донел.


2. До основних аспектів управління не належить:

а) психологічний аспект;

б) особистий (індивідуальний) аспект*;

в) організаційний аспект.


3.Аспект управління, який враховує особливості кожного працівника::

а) політичний;

б) соціальний;

в) психологічний*.


4. Метод Делфі передбачає:

а) детальні прорахунки ситуації;

б) процедуру «мозкового штурму»;

в) багатотурову процедуру анкетування*.


5. До умов, за яких приймаються рішення не відносяться:

а) стан ризику;

б) стан сумніву*;

в) стан повної невпевненості або невизначеності.


6. Модель – це:

а) зображення визначеного реального предмета чи ситуації*;

б) видозмінена копія предмета чи ситуації;

в) зображення предмета чи ситуації на паперовому носії.


7. Процес моделювання в управлінні діяльністю не включає в себе:

а) суб’єкт (дослідник);

б) об’єкт дослідження;

в) зовнішні чинники.


8. До моделей прийняття управлінських рішень не відносяться:

а) модель сміттєвого контейнера;

б) теорія «пляшки шампанського»*;

в) теорія хаосу.


10. Підхід, у якому стверджується, що зрозумівши окремий компонент проблеми, можна пізнати логіку у всій цілісності:

а) редукціонізм*;

б) раціонально-дедуктивна модель;

в) дискретно-інкрементальна модель.


Контрольні запитання

  1. В чому полягає теорія рішень.

  2. Що значить багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

  3. Які ви знаєте методи та способи прийняття управлінських рішень.

  4. Як використовують методи моделювання при прийнятті управлінських рішень

Література:.


Тема 4. Програмно – цільовий підхід до прийняття управлінських рішень.

 1. Зміст програмно – цільового управління.

 2. Поняття програми та її основні характеристики.

 3. Методика розробки комплексних програм.

 4. Життєвий цикл цільових комплексних програм.

Тести

1.Програмно-цільове управління – це:

а) раціонально-дедуктивна модель управліня;

б) розробка програм для прийняття ефективних рішень;

в) прийняття рішень на основі підготовлених комплексних програм*.


2. Використання програмно-цільового методу планування передбачає:

а) коригування заходів, спрямованих на реалізацію ідей*;

б) визначення проблеми та формулювання цілей*;

в) прийняття ефективних рішень у плануанні.


3. Цільове програмне управління здійснюється на основі наступних принципів:

а) комплексність*;

б) раціональність;

в) альтернативність*.


4. Документ, в якому міститься визначений за ресурсами, виконавцями та строками здійснення комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей носить назву:

а) бізнес-план;

б) цільова комплексна програма*;

в) строкова комплексна програма.


5. До етапів складання і розробки цільової комплексної програми не включаються:

а) формування єдиної стратегії вирішення проблеми;

б) контроль за ходом виконання програми;

в) аналіз наслідків виконання програми*.


6. Коли кінцеву мету програми не вдається пов’язати із засобами її досягнення застосовується метод:

а) дедукції;

б) агрегації;

в) дезагрегації*.


7.Визначення оптимального обсягу інформації відбувається внаслідок здійснення наступної процедури програми:

а) розробка плану формування програми;

б) інформаційне забезпечення розробників*;

в) визначення цілей програми.


8. Наближену оцінку затрат на реалізацію програми за питомою вагою окремих етапів циклу в загальній вартості робіт або питомій вазі окремих елементів у загальному кошторисі затрат на програму викоистовує:

а) метод експертних оцінок;

б) структурний метод*;

в) нормативний метод.


9,Поточний контроль здійснюється:

а) на протязі виконання програми;

б) під час виконання програми*;

в) перед виконанням і в ході виконання програми.


10. Проект програми не включає розділи:

а) зведений;

б) скеровуючий*;

в) цільовий.


Контрольні запитання

 1. В чому полягає зміст програмно – цільового управління.

 2. Що таке програма та які її основні характеристики.

 3. Яка методика розробки комплексних програм.

Література:


Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень.

 1. Загальні положення підготовки і прийняття рішень.

 2. Визначення цілей та вибір стратегії при прийнятті управлінських рішень.

 3. Оцінка варіантів рішень.

 4. Організація виконання рішень.

 5. Оцінка ефективності прийнятих рішень

 6. Контроль виконання управлінського рішення.

 7. Етика в прийнятті управлінських рішень.

Тести

1.До основних аспектів прийняття рішень відносяться:

а) оперативність;

б) обов’язковість* ;

в) своєчасність.


2. Централізований підхід до управління полягає в:

а) прийнятті якомога більшої кількості рішень керівними ланками управління*;

б) прийняття рішень менеджерами за розпорядженнями керівника;

в) прийняття якомога більшої кількості рішень менеджерами середньої ланки.


3. До колективних форм групової роботи не відноситься:

а) засідання;

б) робота в комісії;

в) робота над частиною питань основного завдання*.


4. На процес прийняття ефективних рішень впливає:

а) особа керівника*;

б) відношення працівників робочої групи;

в) рівень мотивації персоналу.


5. Стадія прийняття рішення передбачає:

а) винесення остаточного рішення керівником;

б) розробка альтернативних рішень і вибір найбільш оптимального*;

в) аналіз проблемної ситуації.


6. Певна сукупність дій, виходячи з найнесприятливішого збігу обставин носить назву:

а) мінімаксної стратегії*;

б) стратегії максимального ризику;

в) стратегії мінімалізму.


7. Фактори, що забезпечують ефективне виконання рішень:

а) організаційні, особистісні, рівня ризику;

б) організаційні, матеріальні, особистісні*;

в) організаційні, особистісні.


8. Коефіцієнт економічності реалізації рішень – це:

а) відношення результативності реалізації рішень до витрат на досягнення поставлених цілей;

б) відношення нормативних (планових) витрат на реалізацію рішень до фактичних виробничих витрат*;

в) відношення нормативного строку підготовки рішень до фактичної тривалості розробки рішень.


9. До функцій контролю виконання рішень не відноситься:

а) діагностична;

б) стримуюча*;

в) коректуюча.


 1. Американська освітня організація Центр етичних ресурсів пропонує певні кроки у напрямі розробки організацією:

а) корпоративного етичного кодексу;

б) системи оцінок та нагород;

в) власної етичної програми*.


Контрольні запитання

 1. Які загальні положення підготовки і прийняття рішень ви знаєте

 2. В чому полягає визначення цілей та вибір стратегії при прийнятті управлінських рішень.

 3. Які існують оцінки варіантів рішень.

 4. В чому полягає організація виконання рішень.

 5. Як проводиться оцінка ефективності прийнятих рішень

 6. Як проводиться контроль виконання управлінського рішення.

Література: .


Тема 6. Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності.

 1. Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

 2. Методика проведення аналізу беззбитковості.

 3. Напрями застосування аналізу беззбитковості.

Тести

1.Критична (мертва) точка беззбитковості – це:

а) рівність витрат і виручки від реалізації продукції*;

б) рівність витрат і прибутку;

в) рівність прибутку і обсягу виробництва.


2. Змінні витрати – це:

а) витрати, що змінюються на протязі певного періоду часу;

б) витрати, що зростають пропорційно до росту обсягів виробництва*;

в) витрати, що знижуються зі зростанням обсягів виробництва.


3. Постійні витрати – це:

а) витрати, які не змінюються з плином часу;

б) витрати, які не змінюються зі зміною обсягу виробництва*;

в) витрати, які залишаються сталими при сталому обсязі виробництва.


4. Сукупний дохід – це:

а) виручка від реалізації продукції*;

б) прибуток без вирахування податків;

в) різниця між виручкою від реалізації та витратами.


5. Яка з наведених стадій аналізу «витрати – обсяг – прибуток» є завершальною:

а) аналітичне обґрунтування обсягу реалізації, необхідного для забезпечення запланованої суми прибутку*;

б) збір, підготовка і аналітична обробка вихідної інформації відповідно до умов аналізу;

в) розрахунок умовно-постійних та умовно-змінних витрат, рівня беззбитковості та зони безпеки.


6 Середні сукупні витрати позначаються:

а) АРС;

б) AVC;

в) ATC*.


7 FC – це:

а) середні змінні витрати;

б) змінні витрати;

в) постійні витрати*.


8. Середні змінні витрати у короткостроковому періоді:

а) зменшуються;

б) зростають, а потім спадають;

в) спадають, а потім зростають*.


9. З точки зору фінансових або альтернативних витрат, проект, який знаходиться у точці беззбитковості:

а) є прибутковим;

б) є збитковим*;

в) є нейтральним.


10.Для прийняття оптимальних управлінських рішень слід користуватись розрахунком:

а) бухгалтерської точки беззбитковості;

б) фінансової точки беззбитковості;

в) різних рівнів беззбитковості*.


Контрольні запитання

 1. Які теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

 2. В чому полягає методика проведення аналізу беззбитковості.

 3. Які основні напрями застосування аналізу беззбитковості.

Література:


Тема 7. Аналіз вигод і витрат.

1. Модель аналізу вигод і витрат.

2. Визначення коректних варіантів вибору.

 1. Вимірювання та оцінювання вигод і витрат.

 2. Порядок коригування на інформацію та дисконтування.

 3. Зміни у відносних цінах.

 4. Аналіз чуттєвості.

 5. Аналіз невизначеності і ризику.

Тести

1.Поняття надлишку споживача вперше було вжито:

а) у 1844р. французьким вченим*;

б) у 1958р. англійським вченим;

в) у 1850р. російським вченим.


2. Предметом аналізу вигід і витрат є:

а) доходи і витрати;

б) різні види витрат та можливості їх регулювання*;

в) різні види доходів та витрати.


3. До методів аналізу вигід і витрат не належать:

а) виявлення альтернатив;

б) виключення недостатньо вигідних альтернатив*;

в) з’ясування невизначеності у даних.


4. Кінець періоду, у межах якого порівнюватимуть витрати і вигоди для впевненості в доцільності інвестиційного проекту називають:

а) інвестиційний поріг;

б) інвестиційний горизонт*;

в) інвестиційний період.


5. Якщо організація часто і у великих розмірах здійснює інвестиції, то загальновиробничі та адміністративні витрати:

а) включаються до складу загальних витрат;

б) не включаються до складу загальних витрат;

в) включаються за рішенням керівника організації*.


6. Надлишок споживача спостерігається якщо:

а) споживач міг би купити товар за більш високу ціну ніж існуючу на ринку*;

б) споживач міг би купити більшу кількість товару за нижчої ціни;

в) кількість товару на ринку перевищує купівельну спроможність споживача.


7. Які з нижченаведених є підходами до фінансового та економічного ризику в аналізі вигод і витрат:

а) дисконтні ставки, скориговані на ризик*;

б) аналіз ринку через моделювання*;

в) розрахунок оптимальної ринкової ціни.


8. Якщо найнижчий можливий показник ЧВП більше нуля, то:

а) необхідно відхилити проект;

б) необхідно прийняти проект*;

в) потрібно підрахувати ENVP.


9. Якщо криві кумулятивного розподілу ймовірностей двох взаємовиключних проектів не перетинаються, необхідно вибрати варіант, де крива розподілу ймовірностей:

а) зсунута якнайдалі ліворуч;

б) зсунута якнайдалі праворуч*;

в) залишається без руху.


10. До переваг аналізу ринку не належать:

а) можливість перепланування проектів;

б) можливість виявлення, де дії зі зменшення ризику матимуть найбільший ефект;

в) кореляція змінних*.


Контрольні запитання

1. В чому полягає визначення коректних варіантів вибору.

 1. Як првести вимірювання та оцінювання вигод і витрат.

 2. Який порядок коригування на інформацію та дисконтування.

 3. В чому полягають зміни у відносних цінах.

 4. Як проводиться аналіз чуттєвості невизначеності та ризику.

Література:


Тема 8. Моделі і методи аналізу інвестицій в основні засоби.

 1. Мета та основні завдання аналізу інвестицій в основні засоби.

 2. Інформаційна база для аналізу інвестицій в основні засоби.

 3. Основні моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби.

Тести

1.Метою проведення аналізу інвестицій в основні засоби є:

а) вибір найефективніших і реальних проектів та обґрунтування програм їх реалізації*;

б) вибір найбільш прибуткового проекту;

в) інвестування у довгострокові проекти.


2. Об’єктами аналізу інвестицій в основні засоби не є:

а) обсяг інвестицій в основні засоби;

б) структура інвестицій в основні засоби;

в) інвестиційні об’єкти*.


3. Рішення, що приймаються у сфері інвестування:

а) не призводять до значного витрачання коштів;

б) суттєво впливають на стан інвестора в майбутньому*;

в) ґрунтуються на прогнозах майбутніх умов*.


4. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, що не враховують фактор часу:

а) метод оцінки ефективності, виходячи зі строку їх окупності*;

б) метод чистої приведеної вартості;

в) метод індексу дохідності.


5. Основний недолік показника норми прибутку:

а) не враховується різна вартість грошей в залежності від часу їх отримання*;

б) усереднення початкової і кінцевої вартості інвестицій;

в) не враховується зміна норм амортизації.


6. До способів оцінки ефективності інвестицій. Заснованих на дисконтуванні належать:

а) спосіб чистої приведеної вартості*;

б) спосіб внутрішньої норми прибутку*;

в) спосіб індексу витрат.


7. Грошові потоки – це:

а) рух грошових коштів за період реалізації інвестиційного проекту;

б) рух засобів (доходів, витрат) за період реалізації інвестиційного проекту*;

в) рух грошових коштів за певний період часу.


8. Відношення грошових доходів від інвестицій до інвестиційних витрат – це:

а) рентабельність інвестицій*;

б) індекс дохідності інвестицій;

в) прибутковість інвестицій.


9. Інвестиції в основні засоби – це:

а) придбання обладнання;

б) ремонт застарілих основних засобів;

в) вкладення коштів основні засоби з метою отримання прибутку*.


10.Об’єктами аналізу інвестицій в основні засоби не є:

а) обсяг інвестицій в основні засоби;

б) структура інвестицій в основні засоби;

в) інвестиційні об’єкти*.


Контрольні запитання

 1. Яка мета та основні завдання аналізу інвестицій в основні засоби.

 2. Яка інформаційна база використовується для аналізу інвестицій в основні засоби.

 3. Які моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби ви знаєте

Література:


Тема 9. Методи та моделі аналізу фінансових інвестицій.

 1. Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій.

 2. Основні форми фінансового інвестування.

 3. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

 4. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

 5. Методи аналізу фінансових інвестицій.

Тести

1.Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку – це:

а) основні засоби;

б) фінансові активи;

в) фінансові інвестиції*.


2. Основна мета аналізу стану фінансового інвестування за минулий період:

а) вивчення тенденцій динаміки масштабів, форм і ефективності фінансового інвестування в ретроспективі*;

б) вивчення тенденцій ефективності фінансового інвестування в майбутньому;

в) дослідження для виявлення найбільш дохідних проектів.


3. У ході аналізу інвестиційної діяльності до найважливіших джерел інформації відносять:

а) бізнес-план*;

б) вартість проекту;

в) норми та нормативи витрат ресурсів*.


4. До форм фінансового інвестування відносяться:

а) вкладання капіталу в доходні види грошових інструментів*;

б) вкладання капіталу в доходні види фондових інструментів*;

в) вкладання капіталу в доходні види біржових інструментів.


5. Вкладання капіталу в доходні види грошових інструментів передбачає:

а) вкладення капіталу в різні види цінних паперів, що вільно обертаються на фондовому ринку;

б) депозитні внески у комерційних банках*;

в) участь у біржових операціях.


6. Вирішення завдання приросту капіталу у довгостроковому періоді пов’язане з:

а) вкладанням коштів в статутні капітали підприємств та придбання контрольного пакету акцій;

б) вкладанням капіталу у довгострокові фондові та грошові інструменти*;

в) вкладанням коштів у депозитні рахунки банків.


7. До об’єктів аналізу фінансових інвестицій належать:

а) цінні папери індивідуальних емітентів і пакети інвестицій*;

б) стан фінансового ринку*;

в) відсоткові ставки по депозитам комерційних банків.


8. До інформаційної бази аналізу фінансових інвестицій відноситься:

а) спостереження за станом фондового ринку;

б) висновки аналітика щодо дохідності пректу;

в) аналітичний огляд періодичних видань*.


9. До видів аналізу фінансових інвестицій відносяться:

а) зовнішній*;

б) перспективний*;

в) поточний.


10. Математичне програмування – це:

а) прийом аналізу фінансових інвестицій*;

б) метод розрахунків у аналізі фінансових інвестицій;

в) вид аналізу фінансових інвестицій.


Контрольні запитання

 1. Які особливості здійснення фінансових інвестицій.

 2. Які основні форми фінансового інвестування ви знаєте

 3. В чому полягає модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

 4. Які основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

 5. Які методи аналізу фінансових інвестицій ви знаєте

Література:


Тема 10. Ситуаційний аналіз при прийнятті управлінських рішень.

 1. Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

 2. Оцінка реального стану діяльності.

 3. SWOT – аналіз.

 4. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

Тести

1.Оцінка основних блоків стратегії – її сильних та слабких сторін проводиться на етапі:

а) оцінки ефективності просування існуючої стратегії;

б) проведення SWOT – аналізу*;

в) визначення стратегічних підходів і проблем підприємства.


2. Оцінка вартісної позиції компанії щодо конкурентів передбачає:

а) підтримання вартісного фактора вищого, ніж у конкурентів;

б) підтримання вартісного фактора нижчого, ніж у конкурентів;

в) підтримання вартісного фактора на рівні конкурентів.


3. Економія на масштабах виробництва у SWOT аналізі є:

а) сильною стороною*;

б) можливістю;

в) загрозою.


4. Поле СМ у SWOT матриці знаходиться на перетині :

а) сильних сторін і можливостей*;

б) слабких сторін і можливостей;

в) сильних і слабких сторін.


5. При розрахунках комплексного показника привабливості ринку товарів джерелами інформації виступають:

а) підприємства;

б) споживачі;

в) держава*.


6. Для комплексної оцінки положення товару на ринку за проведеними критеріями необхідно створити базу даних, яка буде містити такі групи інформації:

а) техніко-економічні характеристики підприємства і його конкурентів*;

б) динаміка фінансового стану підприємства*;

в) державна політика у відношенні конкурентної боротьби.


7. Різниця у цінах на сировину, комплектуючі матеріали, електроенергію та ін. спричиняють різницю у:

а) цінах конкурентів;

б) витратах конкурентів*;

в) доходах конкурентів.


8. Матриця Бостонської консультаційної групи застосовується:

а) при дослідженні ринку товарів;

б) при формуванні ринкової стратегії;

в) при плануванні асортименту продукції*.


9. Можливості і загрози у матриці SWOT знаходяться:

а) у верхній частині*;

б) у нижній частині;

в) у лівій частині.


10. Вихід зі старим товаром на нові ринки відображає стратегічну позицію:

а) обробки наявного ринку;

б) розвитку ринку*;

в) розвитку продукту (інновації).


Контрольні запитання

 1. Як проводиться аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

 2. Як проводиться оцінка реального стану діяльності.

 3. Що значить SWOT – аналіз.

 4. Як проводиться оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

Література:


Тема 11. Моделі та методи управління матеріальними запасами.

 1. Поняття та мета управління матеріальними запасами.

 2. Завдання аналізу використання матеріальних запасів.

 3. Моделі управління матеріальними запасами.

 4. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів.

 5. Системи контролю матеріальних запасів.

Контрольні запитання

 1. Яка мета управління матеріальними запасами.

 2. В чому полягає аналіз використання матеріальних запасів.

 3. Які моделі управління матеріальними запасами ви знаєте

 4. Як проводиться нормування матеріальних запасів.

5. Які ви знаєте системи контролю матеріальних запасів.

Література:


Тема 12. Моделі фінансового управління.

 1. Поняття фінансового управління, його методи та завдання.

 2. Фінансова модель підприємств.

 3. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

 4. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні.

 5. Стратегія управління фінансовою стійкістю.

 6. Удосконалення фінансового управління.

Контрольні запитання

1. Що таке фінансове управління, які його методи та завдання.

2. Як будується фінансова модель підприємств.

3.Чи використовується математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

4. В чому полягає моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні.

 1. Яка стратегія управління фінансовою стійкістю.

 2. Ваші пропозиції щодо вдосконалення фінансового управління.

Література:


Тема 13. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень.

 1. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень.

 2. Переваги стратегічного підходу до управління.

 3. Процес прийняття стратегічних рішень.

Контрольні запитання

1. В чому полягає стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень.

2.Які переваги стратегічного підходу до управління.

3. В чому полягає процес прийняття стратегічних рішень.

Література:


Тема 14. Методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємств.

 1. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

 2. Моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємств.

 3. Прогнозування на основі пропорційних залежностей.

 4. Прогнозування фінансової діяльності.

 5. Оцінка ефективності моделей прогнозування.

Контрольні запитання

1.Які ви знаєте методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

2.Які використовуються моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємств.

3.В чому полягає прогнозування на основі пропорційних залежностей.

4.Як проводиться прогнозування фінансової діяльності.

 1. В чому полягає оцінка ефективності моделей прогнозування.

Література:


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищихнавчальних закладів. - 2-ге вид., перероб. та доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 672 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106- "Облік і аудит" /Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид., перероб. та доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 544 с.

 3. Бутинець Ф.Ф., Давилкж Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 -"Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 480 с.

 4. Бухгалтерський облік в торгівлі: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106-"Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюга. 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир: ПП "Рута", 2002. 576 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф Ф.Ф. Бутинця. 5-те вид., доп. і перероб. Житомир: ПП "Рута", 2003. - 724 с.

 6. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 -"Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ПП "Рута", 2003. 680 с.

 7. Малюга Н.М., Белоусова І.А., Герасимчук Н.В., Давидюк, Т.В. Бухгалтерський управлінський облік. Збірник задач і вправ: Навчальний посібник для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106-"Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 2001. 256 с.

 8. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2003. 476 с.

 9. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лекцій /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. Житомир: ПП "Рута", 2004. 352 с.

 10. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. 2-ге вид., доп. і перероб. Житомир: ПП "Рута", 2004. 364 с

 11. Світовий бізнес: Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир ПП "Рута", 2004. 498 с.

 12. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник /За ред.проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2004. 380 с.

 13. Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф, Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2003. 504 с.

 14. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2003. 436 с.Екзаменаційні питання

1. Принципи управління як основа управлінських рішень.

2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішеня.

3. Види управлінських рішень.

4. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень.
^

5. Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирі шенні управлінських проблем.


6. Процес системного аналізу управлінських проблем.

7. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).

8. Теорія рішень.

9. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

10. Методи та способи прийняття управлінських рішень.

11. Моделювання при прийнятті управлінських рішень:поняття та підходи.

12. Мистецтво прийняття управлінських рішень:нестандартні підходи.

13. Зміст програмно – цільового управління.

14. Поняття програми та її основні характеристики.

15. Методика розробки комплексних програм.

16. Життєвий цикл цільових комплексних програм.

17. Загальні положення підготовки і прийняття рішень.

18. Визначення цілей та вибір стратегії при прийнятті управлінських рішень.

19. Оцінка варіантів рішень.

20. Організація виконання рішень.

21. Оцінка ефективності прийнятих рішень

22. Контроль виконання управлінського рішення.

23. Етика в прийнятті управлінських рішень.

 1. Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

 2. Методика проведення аналізу беззбитковості.

 3. Напрями застосування аналізу беззбитковості.

27. Модель аналізу вигод і витрат.

28. Визначення коректних варіантів вибору.

29. Вимірювання та оцінювання вигод і витрат.

30. Порядок коригування на інформацію та дисконтування.

31. Зміни у відносних цінах.

32. Аналіз чуттєвості.

33. Аналіз невизначеності і ризику.

34. Мета та основні завдання аналізу інвестицій в основні засоби.

35. Інформаційна база для аналізу інвестицій в основні засоби.

36. Основні моделі та методи аналізу інвестицій в основні засоби.

37. Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій.

38. Основні форми фінансового інвестування.

39. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

40. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

41. Методи аналізу фінансових інвестицій.

42. Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

43. Оцінка реального стану діяльності.

44. SWOT – аналіз.

45. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

46. Поняття та мета управління матеріальними запасами.

47. Завдання аналізу використання матеріальних запасів.

48. Моделі управління матеріальними запасами.

49. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів.

50. Системи контролю матеріальних запасів.

51. Поняття фінансового управління, його методи та завдання.

52. Фінансова модель підприємств.

53. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

54. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні.

55. Стратегія управління фінансовою стійкістю.

56. Удосконалення фінансового управління.

57. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень.

58. Переваги стратегічного підходу до управління.

59. Процес прийняття стратегічних рішень.

60. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

61. Моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємств.

62. Прогнозування на основі пропорційних залежностей.

63. Прогнозування фінансової діяльності.

64. Оцінка ефективності моделей прогнозування.


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”


Укладач старш. викл. Л.М. Одінцова

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Облік і аудит» А.О. Касич


Підп. до др. ____________ Формат 60 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.___________Наклад ______прим. Зам. №_______Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.


ЗМІСТ

Вступ

1. Теми практичних занять

1.1 Практичне заняття №1

1.2 Практичне заняття №2

1.3 Практичне заняття №3

1.4 Практичне заняття №4

1.5 Практичне заняття №5

1.6 Практичне заняття №6

1.7 Практичне заняття №7

1.8 Практичне заняття №8

1.9 Практичне заняття №9

1.10 Практичне заняття №10

1.11 Практичне заняття №11

1.12 Практичне заняття №12

1.13 Практичне заняття №13

1.14 Практичне заняття №14

2. Екзаменаційні питання.

Список літератури.

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання
Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ. М. Конспект лекцій з дисципліни „моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ”
Конспект лекцій з дисципліни „Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ. М. Методичні вказівки дo виконання практичних робіт з дисципліни «моделі І методи прийняття управлінських рішень в аналізі І аудиті» для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму 0501
Методичні вказівки дo виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі І методи прийняття управлінських рішень в аналізі І аудиті»...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconНавчальної дисципліни „моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті”
Моделі І методі прийняття рішень в аналізі І аудиті” для студентів 6 курсу та слухачів другої вищої освіти фпо та зн напряму підготовки...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМоделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для студентів спеціальності 050106 „Облік І аудит”) Харків – хнамг 2005
Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМіського господарства лелюк н.Є. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи