Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Скачати 212.58 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір212.58 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 - "ОБЛІК І АУДИТ"


КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік і аудит у банках" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит"


Укладач Н.В. Черевик

Рецензент А.О. Касич

Кафедра обліку та аудиту


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від 2010р.

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко

ЗМІСТ

с

1. Зміст програми за темами 6

2. Організаційно - методичні вказівки та вимоги щодо виконання контрольної роботи 9

3. Завдання для виконання контрольної роботи 10

3.1 Теоретична частина контрольної роботи 10

3.2 Практична частина контрольної роботи 12

4. Контрольні питання для складання іспиту 22

5. Список літератури 24

Сучасний стан розвитку економіки в Україні оснований на ринкових відносинах. Найважливішою та невід'ємною складовою структури ринкової економіки виступають кредитні інституції. Однією складовою інституцій і є банки. Банки є суб'єктами господарської діяльності, проте характер їх діяльності є специфічним. З одного боку, вони залучають тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а з другого - задовольняють як власні потреби, так і потреби своїх клієнтів - фізичних та юридичних осіб.

Невід'ємною умовою тривалої та успішної господарської діяльності банку є: оптимальна продуктивність, економічність, рентабельність і ліквідність. Тому сьогодні банківська система повинна забезпечувати виправданий розподіл фінансових ресурсів, стимулювати конкуренцію, брати участь у приватизації, ціновій політиці.

Діяльність банків не обмежується розв'язанням лише проблем кредитування, що донедавна були пов'язані з найбільш дохідними операціями, а проводить активну політику на фондовому та валютному ринках; банки здійснюють довірчі операції за дорученнями клієнтів, надають консультаційні та інші послуги. Значно розширився обсяг лізингових, факторингових і ф'ючерсних операцій. Проводячи господарські операції, банки активізують свою діяльність у сфері розвитку ринкових відносин.

Метою вивчення даної дисципліни є:

- засвоєння загальних положень з бухгалтерського обліку та аудиту банківських установ;

- розкриття його суті та прикладного змісту облікових питань і категорій;

- уявлення про бухгалтерський облік як науку, направленість її теорії на розвиток методів і принципів бухгалтерського обліку, їх використання для отримання, обробки та інтерпретації обліково-економічної інформації;

- поглиблення знань і набуття навичок використання облікової інформації з метою прийняття відповідних управлінських рішень.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення та засвоєння основ бухгалтерського обліку банківських установ;

- засвоєння аналітичного та синтетичного обліку об'єктів бухгалтерського обліку з урахування принципів діяльності банківських установ;

- вивчення та засвоєння нормативно-правової бази з організації та ведення бухгалтерського обліку;

- засвоєння організації й ведення обліку та звітності банків.

1 Зміст програми за темами

^ Тема 1 Облік операцій щодо формування статутного капіталу

Система рахунків. Методика обліку векселів до статутного капіталу. Операції з продажу, викупу, перепродажу акцій стосовно формування статутного капіталу. Облік нарахування і сплати дивідендів. Порядок облікового відображення індексації акцій. Облік витрат пов'язаних з випуском, продажем, викупом і перепродажем акцій.

Література: [7, с. 94 - 103].


^ Тема 2 Облік наявних коштів

Організація касової роботи. Документообіг операцій по касі щодо приймання готівки та видаткових кас. Вечірня каса. Інкасація грошового торгу. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах. Методика і техніка ревізії цінностей та документів у грошових сховищах.

Література: [7, с.206 - 216].


^ Тема 3 Поточні рахунки. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за безготівковими розрахунками

Принципи та ознаки платіжних рахунків. Відкриття і режим функціонування платіжних рахунків. Розрахунки: платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, розрахунковими чеками, акредитивами, акцептованими (гарантованими) платіжними дорученнями, платіжними вимогами. Безспірне стягнення коштів. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту. Суть міжбанківських розрахунків та їх форми. Класифікація рахунків для обліку операцій з міжбанківських розрахунків. Розрахунки через НСЕП. Методика обліку операцій щодо касового обслуговування комерційних банків. Прямі кореспондентські рахунки. Види операцій, що обліковуються за цими рахунками. Рахунки „Лоро" і „Ностро".

Література: [7, с. 104 - 153].


^ Тема 4 Облік депозитних і довірчих операцій та операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень

Сутність депозитних операцій, довірчих операцій. Облік депозитних і довірчих операцій. Класифікація цінних паперів. Довгострокові вкладення в цінні папери. Вклади банку в боргові цінні папери. Облік пасивних операцій з цінними паперами та власними борговими зобов'язаннями.

Література: [1, 7, с.230 -236].


^ Тема 5 Облік кредитних операцій

Сутність, види кредитних операцій. Побудова синтетичних рахунків для їх обліку. Функції бухгалтерських працівників. Методи кредитування. Форми позичкових рахунків. Видача, пролонгування та погашення кредиту. Списання з балансу сумнівних кредитів і сумнівних до погашення відсоткових платежів. Суть і облік операцій кредитного характеру. Нарахування і відсотків за кредитами.

Література: [7, с. 156 - 203].


^ Тема 6 Облік операцій в іноземній валюті

Сутність валютних операцій. Неторговельні операції. Порядок роботи обмінних пунктів. Організація обліку валютних операцій. Експортно-імпортні операції. Облік операцій при використанні банківського переказу. Акредитивна форма розрахунків. Документарне інкасо. Торгівля іноземною валютою. Форвардні та ф'ючерсні контракти. Активно-пасивні валютні операції. Література: [7, с.260 - 320].


^ Тема 7 Облік основних засобів, нематеріальних активів. Облік лізингових операцій

Документальне забезпечення обліку. Облік надходження та руху основних засобів. Порядок нарахування зносу на основні засоби. Сутність лізингових операцій. Види лізингових операцій та їх характеристика. Нормативно-правове регулювання лізингових операцій. Оперативний та фінансовий лізинг. Облік лізингових операцій.

Облік нематеріальних активів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів і господарських матеріалів.

Література: [7, с.322 - 357; 2, с. 345 - 380., 1, с.240 - 243].


^ Тема 8 Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних банків

Об'єкти обліку. Склад доходів і витрат. Нормативно-правове регулювання обліку доходів і витрат банку. Облік доходів. Облік витрат. Визначення фінансового результату. Облік фінансового результату. Визначення і розподіл прибутку.

Література [8, с. 345 - 387].


^ Тема 9 Фінансова звітність комерційних банків

Об'єкти обліку. Склад доходів і витрат. Облік доходів. Облік витрат. Визначення фінансового результату. Облік фінансового результату. Визначення і розподіл прибутку. Сутність і класифікація звітності. Характеристика звітності. Основна фінансова звітність. Допоміжна фінансова звітність. Депозитна діяльність та їх звітність.

Література: [7, с. 360 -381, 414 - 440].


^ Тема 10 Внутрішній аудит комерційних банків

Сутність аудиту в банківській діяльності. Види аудиту. Місце і роль аудиту в системі внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності банку. Методика аудиту: касових операцій, розрахункових операцій, кредитних операцій, валютних операцій, операцій з цінними паперами, аудит доходів і витрат, аудит оподаткування.

Література: [7, с. 441 -460].


2 Організаційно-методичні вказівки та вимоги

щодо виконання контрольної роботи


1. Тематика контрольних робіт є в бібліотеці КДПУ.

2. Вибирати тему контрольної роботи потрібно за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки "0". Отже, ви можете вибрати тему за №№ 10, 20, 30. Якщо остання цифра вашої залікової книжки "5", то вибирають тему контрольної роботи за №№ 5, 15, 25.

3. Мета виконання контрольної роботи.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної теми.

Використовуючи різноманітну літературу, слухач повинен уміти коротко викласти зміст вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв'язання.

4. Основні вимоги до контрольної роботи.

4.1 Робота повинна бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на аркушах паперу форматом А 4. Приблизний обсяг - 15 - 20 сторінок.

4.2 У правому верхньому кутку обкладинки необхідно вказати шифр (номер залікової книжки).

По центру обкладинки:

^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Облік і аудит у банках"

студента(ки) групи__________________

____________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

У правому нижньому кутку вкажіть адресу.

4.3 Підготовлена робота висилається або здається не менше, як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо слухач надсилає контрольну роботу , він повинен при написанні адреси ВНЗ обов'язково вказати і прізвище, ім'я та по батькові викладача, який читає курс.

5. Захист контрольної роботи проводять за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи слухач не допускається до складання іспиту (заліку).

6. Контрольну роботу бажано написати українською мовою . Але слухачі, які вільно не володіють українською, можуть виконати її російською мовою.

7. Контрольна робота виконується згідно з навчальним планом і складається з теоретичної та практичної частини (розв'язання задач).

8. Контрольна робота передбачає складання плану до вибраної тематики
контрольних робіт і викладення відповідей на питання згідно з планом. Крім
того, необхідно розв'язати дві задачі згідно з останньої цифрою залікової
книжки.


3 Завдання для виконання контрольної роботи

3.1 Теоретична частина написання контрольної роботи

1. Основи побудови фінансового обліку в банках.

2. Облік операцій щодо формування статутного капіталу.

3. Облік наявних коштів.

4. Поточні рахунки: сутність, призначення та практичне застосування.

5. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за безготівковими розрахунками.

6. Суть міжбанківських розрахунків та їх форми.

7. Класифікація рахунків для обліку операцій з міжбанківських розрахунків. Розрахунки через НСЕП.

8. Методика обліку операцій щодо касового обслуговування комерційних банків.

9. Прямі кореспондентські рахунки: зміст, сутність, правила застосування.

10. Види операцій, що обліковуються за прямими кореспондентськими рахунками.

11. Рахунки „Лоро" і „Ностро", їх призначення.

12. Облік депозитних операцій.

13. Облік довірчих операцій.

14. Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень.

15. Облік пасивних операцій з цінними паперами та власними борговими.

зобов'язаннями.

16. Облік кредитних операцій їх сутність та види.

17. Видача, пролонгування та погашення кредиту.

18. Списання з балансу сумнівних кредитів і сумнівних до погашення відсоткових платежів.

19. Суть і облік операцій кредитного характеру.

20. Нарахування відсотків за видами кредитів та їх облік.

21. Сутність, види лізингових операцій та їх облік.

22. Сутність, види та облік валютних операцій.

23. Сутність, класифікація та облік неторговельних операцій.

24. Порядок роботи обмінних пунктів та облік операцій в обмінних пунктах.

25. Сутність, види та організація обліку валютних операцій.

26. Експортно-імпортні операції їх сутність та облік.

27. Облік операцій при використанні банківського переказу.

28. Акредитивна форма розрахунків, сутність, види та облік.

29. Документарне інкасо, сутність та правила застосування.

30. Торгівля іноземною валютою, сутність та облік операцій.

31. Форвардні та ф'ючерсні контракти, їх сутність і нормативно-правове регулювання і облік операцій.

32. Активно-пасивні валютні операції, їх сутність та облік.

33. Організація обліку основних засобів у комерційних банках.

З4. Організація обліку нематеріальних активів у комерційних банках.

З5. Організація обліку доходів і витрат у комерційних банках.

З6. Визначення фінансового результату діяльності комерційного банку та його облік.

З7. Звітність комерційних банків, її сутність і правила використання.

З8. Сутність внутрішнього аудиту комерційних банків.

З9. Оподаткування комерційних банків, сутність, види та облік цих операцій.

40. Методика проведення аудиту касових операцій.

41. Організація та методика проведення аудиту грошових коштів на поточних рахунках клієнтів.

42. Методика проведення аудиту доходів і витрат банків.

43. Методика проведення міжбанківських розрахунків.

44. Методика проведення основних засобів.

45.Методика проведення нематеріальних активів і малоцінних швидкозношуваних предметів.

46. Методика проведення аудиту кредитних операцій.

47. Методика проведення аудиту операцій з цінними паперами.

48. Методика проведення аудиту операцій з іноземною валютою.

49. Методика проведення аудиту валютних операцій.


3.2 Практична частина написання контрольної роботи


Задача № 1

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій:

1. Видана позика клієнтові банку зараховується на поточний рахунок: а) якщо позичальник - клієнт банку; б) якщо позичальник - клієнт іншого банку.

2. Перерахована комісія за відкриття кредитної лінії клієнтом.

3. Банк сплатив постачальникові за комплект оргтехніки.

4. Поміщення документів платника до картотеки через відсутність коштів на поточному рахунку.

5. Фізична особа внесла на свій поточний рахунок кошти.

6. Клієнт одержав кошти зі свого поточного рахунку на відрядження.

7. Фізична особа одержала кредит у банку на поточні потреби.

8. Комерційний банк отримав кредит в НБУ.


Задача № 2

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій:

1. Банк нарахував заробітну плату своїм працівникам

2. Провести нарахування на Фонд оплати праці банківського персоналу відповідно до чинного законодавства України.

3. Утриманий прибутковий податок із заробітної плати працівників банку.

4. Через відділення каси погашена заборгованість з короткострокових позик готівкою, яку видано фізичній особі на поточні потреби.

5. За результатами проведеної ревізії каси оприбутковано виявлені лишки готівки.

6. Банк нарахував відсотки за короткостроковий кредит, які видано суб'єктам господарської діяльності на поточні потреби.

7. Банк нарахував відсотки за видані кредити іншим банкам:

а) короткострокові;

б) довгострокові.

8. Надійшов платіж від покупця на користь клієнта, який обслуговується в
іншому банку.


Задача № З

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій:

1. Банк відкрив в іншому банку кореспондентський рахунок і переказав на нього кошти.

2. На рахунок „ ЛОРО" банку Б зарахована сума на користь клієнта цього банку.

3. Банк нарахував відсотки за кошти, які перебувають на рахунку „ЛОРО".

4. Нараховані доходи за обслуговування та ведення рахунку „ЛОРО".

5. З кореспондентського рахунку, відкритого в іншому банку, погашено заборгованість перед банком кореспондентом за одержаним міжбанківським кредитом.

6. За рахунок коштів кореспондентського рахунку банку в НБУ відкрито прямий кореспондентський рахунок в іншому банку.

7. Списана безнадійна кредиторська заборгованість: а) за міжбанківськими операціями; б) за операціями з клієнтами.

8. Відкрита обов'язкова кредитна лінія (у повній сумі контрактного зобов'язання) клієнтові.


Задача № 4

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських операцій:

1. Нараховані відсотки банком за отримані кредити від НБУ.

2. Банк сплатив відсотки НБУ за отримані кредити.

3. Сплачені відсотки банком за довгостроковими депозитами.

4. Нараховані відсотки банком за короткостроковими депозитами суб'єктам господарської діяльності.

5. Банк нарахував відсотки суб'єктам господарської діяльності за довгостроковими депозитами.

6. Банк сплачує відсотки суб'єктам господарської діяльності за депозитами:

а) короткостроковими;

б) довгостроковими.

7. Банк нарахував відсотки фізичним особам за депозитами:

а) короткостроковими; б ) довгостроковими.

8. Банк сплатив відсотки фізичним особам за депозитами: короткостроковими, довгостроковими.


Задача № 5

Розкрити зміст операцій, які використовуються банками

1. Дебет 3210 Кредит 1200

2. Дебет 6053 Кредит 3217

3. Дебет 3217 Кредит 1200

4. Дебет 3218 Кредит 6053

5. Дебет 3214 Кредит 1200

6. Дебет 3216 Кредит 6053

7. Дебет 5020 Кредит 3410

8. Дебет 1001 Кредит 2600


Задача № 6

Розкрити зміст операцій, які використовуються банками

1. Дебет 3118 Кредит 6052

2. Дебет 6203 Кредит 3112

3. Дебет 1524 Кредит 2600

4. Дебет 1200 Кредит 3118

5. Дебет 4430 Кредит 3652

6. Дебет 4430 Кредит 3511

7. Дебет 9900 Кредит 9129

8. Дебет 1600 Кредит 2600


Задача № 7

Розкрити зміст операцій, які використовуються банками

1. Дебет 1600 Кредит 2600

2. Дебет 1001 Кредит 1200

3. Дебет 1200 Кредит 3530

4. Дебет 3530 Кредит 5001

5. Дебет 6203 Кредит 3631

6. Дебет 5020 Кредит 5000

7. Дебет 1500 Кредит 2600

8. Дебет 1200 Кредит 3120

Задача № 8

Скласти бухгалтерські проведення за наступними операціями, а також назвати обов'язкові реквізити.

Банк «Укрінбанк» провів наступні операції за поточним рахунком клієнта ТОВ «Аврора»

1. Зарахований виторг від реалізації продукції за платіжним дорученням платника з іншого міста.

2. За грошовим чеком видано кошти на заробітну плату.

3. За платіжним дорученням перераховано кошти за виконані роботи з капітального ремонту приміщення.

4. На поточний рахунок клієнта зарахований наданий банком короткостроковий кредит.

5. За платіжним дорученням клієнта перераховано платежі до державного бюджету.

6. На поточний рахунок клієнта надійшов виторг від реалізації товарів.

7. За платіжним дорученням клієнта перераховано кошти за надані послуги зв'язку.

8. На поточний рахунок клієнта надійшов виторг від реалізації продукції в іноземній валюті.


Задача № 9

Скласти бухгалтерські проведення за господарськими операціями банку стосовно придбання та безкоштовного отримання основних засобів

1. Банк сплатив постачальникові за комплект ЕОМ і оргтехніки в сумі 150 тис. грн.

2. Отримав банк комплект ЕОМ і оргтехніку на суму 150 тис. грн.

3. За монтаж і установку придбаних основних засобів банк сплатив підрядникові кошти в сумі 1,5 тис. грн.

4. ЕОМ і оргтехніка вводяться в експлуатацію і зараховуються на баланс банку, суму визначити самостійно.

5. Місяцем пізніше нарахована амортизація на основні засоби в сумі 200 грн.

6. З метою фінансування визначити джерело придбання основних засобів, суму визначити самостійно.

7. Банк отримав безкоштовно комп'ютер на суму 5,5 тис. грн.

8. Відділення банку отримало офісні меблі від постачальників на суму 260 тис. грн.


Задача № 10

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій

1. Отримана готівка операційною касою установи банку.

2. З коррахунку НБУ погашена заборгованість перед бюджетом з ПДВ.

3. Нараховано дивіденди акціонерам банку.

4. Оприбутковано на склад МШП, які надійшли із експлуатації за цінами можливої реалізації.

5. Списані матеріали на виконання поточних робіт банку.

6. Погашена заборгованість банку за оренду приміщення.

7. Отримано внески від учасників до статутного капіталу банку.

8. Здана готівка банком на коррахунок НБУ.


Задача № 11

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій

1. Видані гроші клієнтові з каси банку готівкою.

2. Реалізовані МШП зі складу банком.

3. Нарахована заробітна плата працівникам банку.

4. Банківська установа придбала валюту.

5. Виплачена заробітна плата працівникам банку.

6. Списана нестача в касі за результатами проведеної інвентаризації.

7. Видана валюта юридичній особі з рахунку на відрядження.

8. Банк надав довгостроковий кредит суб'єктові господарської діяльності.


Задача № 12

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій

1. Отримано банком дозвіл на підкріплення з обігової каси НБУ.

2. Сплачено зареєстрований статутний капітал.

3. Нараховано податок на додану вартість до сплати банківською установою.

4. Частина отриманого доходу банком направляється на створення резервного капіталу.

5. Передані МШП до експлуатації по банківській установі.

6. Утримано податок із заробітної плати працівника банку.

7. Банківська установа придбала облігації за номінальною вартістю.

8. На коррахунок надійшли кошти від орендної плати.


Задача № 13

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських операцій

1. Фізична особа отримала кредит готівкою на поточні потреби в установі банку.

2. Отримано банком комісійну винагороду за відкриття поточного рахунку клієнтові.

3. На короткострокових депозитах розміщені кошти в інших установах банку.

4. Клієнт погасив кредит перед установою банку.

5. До установи банку внесена готівка клієнтом.

6. Видана готівка в підзвіт касирові банку для обмінного пункту в національній валюті.

7. Стягнута сума комісії за послуги банка з клієнта.

8. До установи банку надійшли кошти за продаж власних акцій банку.


Задача № 14

Розкрити зміст господарських операцій банківських установ за наведеними даними

1. Дебет 3511 Кредит 1200

2. Дебет 7702 Кредит 2401

3. Дебет 1528 Кредит 6017

4. Дебет 1001 Кредит 2010

5. Дебет 2008 Кредит 6020

6. Дебет 9830 Кредит 9910

7. Дебет 3308 Кредит 1200

8. Дебет 4400 Кредит 6420


Задача № 15

Розкрити зміст операцій, які використовуються банками

1. Дебет 2010 Кредит 1001

2. Дебет 2600 Кредит 2018

3. Дебет 1623 Кредит 1200

4. Дебет 3511 Кредит 1200

5. Дебет 7420 Кредит 3519

6. Дебет 1200 Кредит 1623

7. Дебет 7016 Кредит 1628

8. Дебет 3112 Кредит 1200


Задача № 16

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки операцій з підзвітними особами у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 17

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки операцій по касі у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 18

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки операцій при розрахунках у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 19

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки кредитних операцій у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 20

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки операцій з цінними паперами у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 21

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки операцій з основними засобами у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 22

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки операцій з валютними цінностями особами у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 23

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки міжбанківських операцій у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 24

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки операцій з витрат у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.


Задача № 25

Напишіть, які найбільш поширені помилки аудитор може виявити під час перевірки операцій з доходами та визначенням фінансових результатів у банківській діяльності. Перелічити з наведенням конкретного прикладу.

4 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ( заліку)

1. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банків.

2. Облік операцій з формування статутного капіталу.

3. Загальні принципи розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків.

4. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ.

5. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій.

6. Облік міжбанківських розрахунків.

7. Арешт коштів комерційних банків, а також безспірне списання коштів та облік цих операцій.

8. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями та платіжними вимогами-дорученнями.

9. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями та розрахунковими чеками.

10. Облік операцій при розрахунках акредитивами.

11. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників і безспірне стягнення коштів.

12. Організація обліку кредитних операцій.

13. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру.

14. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих витрат за кредитами.

15. Порядок списання безнадійних кредитів.

16. Облік операцій кредитного характеру.

17. Облік операцій щодо нарахування відсотків і комісійних винагород.

18. Організація касової роботи комерційних банків.

19. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки.

20. Облік операцій видаткових кас комерційних банків.

21. Облік інкасації грошового виторгу.

22. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах.

23. Синтетичний облік касових операцій.

24. Облік депозитних операцій.

25.Облік довірчих операцій.

26. Облік операцій з цінними паперами.

27. Облік пасивних операцій з цінними паперами за власними борговими зобов'язаннями.

28.Облік неторговельних операцій з валютними цінностями.

29. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків.

30. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів.

31. Облік основних засобів і нематеріальних активів у банках.

32. Облік доходів і витрат банку.

33. Облік фінансового результату і розподіл прибутку.

34. Облік прямих податків, що сплачуються банками.

35. Облік непрямих податків, що сплачуються банками.

З6. Облік внесків до загальнообов'язкових державних цільових фондів.

37. Облік місцевих податків і зборів.

З8. Класифікація та характеристика звітності комерційних банків.

39. Внутрішній аудит касових операцій банків.

40. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій.

41. Внутрішньобанківський аудит кредитних і валютних операцій.

42. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами.

43. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат та оподаткування.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 -111// Урядовий кур'єр .- 2001.- №8.-17 січня

2. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04. 2001 № 2346- 111 //Бухгалтерія. -2001. -№15 с.З.

3. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 29.03.2001.-№ 135 //Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №54 (600) С. 10-31.

4. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків Україні від 21.11.97 - №388 // Законодавчі й нормативні акти з банківської діяльності. -1999.-С. 15-36.

5. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами установ комерційних банків України від 30.12. 97. - № 466 // Законодавчі й нормативні акти з банківської діяльності - 1998. - Вип. 2. - с. 5 - 35.

6. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті» від 18.12.98. - № 527 // Законодавчі й нормативні акти з банківської діяльності. - 1998

7. Герасимович А.М. Облік та аудит у комерційних банках. - Л, - 1999. -С.510.

8. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. - К, 2001. -С.635.

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік і аудит у банках" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит"


Укладач старш. викл. Н.В. Черевик

Кафедра обліку та аудиту


Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку та аудиту А.О. Касич


Підп. до др.__________ Формат 60 84 х 1/16. Папір тип. Друк, ризографія.

Ум. друк. арк. _____ Наклад_____ прим. Зак. № ________Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconЗ навчальної дисципліни «облік І аудит у банках»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Облік І аудит» у банках денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» для студентів заочної форми навчання спеціальностей
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни облік та аналіз руху грошових поток
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Облік та аналіз руху грошових потоків” для студентів...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи