Методичні вказівки щодо виконання практичних занять icon

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять
Скачати 218.56 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання практичних занять
Дата26.09.2012
Розмір218.56 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ"


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050106 –„ ОБЛІК І АУДИТ „


КРЕМЕНЧУК 2007
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.050106- “Облік і аудит”


Укладач к.т.н., доцент Вячеслав Леонідович Мартинов


Кафедра “Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від “__” __________ 2007 р


Голова методичної ради професор В.В.Костін


Кременчук 2007
ЗМІСТ

 1. Вступ.............................................................................................................4-5

 1. Тематика практичних занять з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” ...............................………………. 6-7

 2. Задача 1 ………………………………………………………………… 8-12

 3. Задача 2 …………………………………………………………………13-15

 4. Задача 3 …………………………………………………………………16-19

 5. Задача 4 …………………………………………………………………20-23

 6. Питання, що виносяться на залік з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” ................... ...... ........................... 24-25

 7. Список літератури...................................................................................26-27

 8. Додаток 1................................................................................................... 28


ВСТУПВ економіці України відбуваються суттєві зміни, обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних систем та технологій. При переході до ринкової економіки відбуваються докорінні зміни в системі управління об’єктами народного господарства всіх рівнів. При цьому суттєво зростає роль бухгалтерського обліку як однієї із функцій управління.

У зв’язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому коригуванню підлягають методологічні та методичні аспекти його організації. Бухгалтерський облік як одна із основних функцій управління на сучасному етапі , не може достатньою мірою виконувати свої функціональні завдання без автоматизації інформаційних систем обліку, контролю і аудиту.

Подальше поширення і вдосконалення автоматизації бухгалтерського обліку потребує відповідної підготовки і перепідготовки з питань автоматизації інформаційних систем обліку, контролю і аудиту з використанням ЕОМ, комп’ютерних мереж та пакетів прикладного програмного забезпечення.

Навчальна дисципліна “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” належить до групи спеціальних прикладних дисциплін і вивчає організацію інформаційних систем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, прикладні програми бухгалтерського обліку. Вона складається з аудиторних занять (лекцій та практичних занять) та самостійної роботи студентів.

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дозволяють ефективно використовувати на практиці автоматизовані системи бухгалтерського обліку в різних галузях господарства .

У результаті вивчення предмету студент повинен знати: організацію інформаційних систем обліку, контролю та аудиту; значення обліку і аудиту в системі управління підприємством; інформаційне забезпечення автоматизованих систем обліку і аудиту; прикладне програмне забезпечення бухгалтерського обліку.


^ 2.. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ З КУРСУ “УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ”
Перелік тем лабораторних робіт.

Завдання для самостійної роботи
^

Денна формаАудит. заняття (год.)Сам. робота (год.)
1

ТЕМА 1. Утворення інформаційної системи фірми. Передача та опрацювання економічної інформації **.


4/4

4/4
2

ТЕМА 2. Побудова економічного прогнозу розвитку виробництва за різними показниками. Визначення аналітичних залежностей розвитку фірми **.

4/4

4/4
3

ТЕМА 3. Визначення точки беззбитковості виробництва продукції при неповних вихідних даних з візуальним поданням економічної інформації. Визначення аналітичних залежностей розвитку **.4/4

6/6
4

ТЕМА 4. Визначення оптимального режиму торгівлі фірми при неповних вихідних даних. Розв”язання задачі з використанням MS Excel. Аналітичне розв”язання задачі **.

4/4

4/4
5

ТЕМА 5. Визначення шляхів можливого поліпшення економічного стану фірми ( з використанням ПЕОМ).


4/4

4/4
6

ТЕМА 6. Визначення оптимального плану випуску продукції фірми ( з використанням ПЕОМ). Аналітичне розв”язання задачі**.


2/2

4/4
7

ТЕМА 7. Мінімізація транспортних витрат. Визначення оптимальної структури перевезення ( з використанням ПЕОМ). Аналітичне розв”язання задачі**.

4/4

6/6ВСЬОГО зі спеціальності 7.050106:

26

32ВСЬОГО зі спеціальності 7.050106с:

26

32


* * - питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентами денної форми навчання

Задача №1


За період з 1.01.2002 по 31.06.2002 року в СП «Міраж» витрати на виробництво і доходи від реалізації склали:


Час

Витрати

Доходи від реалізації

Прибуток

1.1.02

$ 104 200,00

$ 220 600
1.2.02

$ 107 800,00

$ 235 800
1.3.02

$ 109 100,00

$ 241 400
1.4.02

$ 111 700,00

$ 252 200
1.5.02

$ 113 800,00

$ 264 700
1.6.02

$ 115 400,00

$ 271 200
Усього:


Побудувати діаграму розвитку СП «Міраж» за 6 місяців поточного року і прогноз – діаграми розвитку на 7 і 8 місяці року з використанням MS Excel (лінії Тренда).

Визначити обсяг прибутку за весь період (1-8) місяців, за 1-6 місяців, за 7-8 місяців.

Описати хід виконання роботи побудувати діаграми, таблиці, знайти аналітичну залежність і вивести формули розвитку:

-витрат від часу;

-доходів від часу;

-прибутку від часу;

-прибутку від витрат.

Зробити роздрукування задачі роботи і надати викладачу для захисту.


^

ХІД РОБОТИ

 1. Побудова таблиці вихідних даних

Для побудови економічного прогнозу розвитку виробництва системи табличний редактор у MS Excel. Використовуючи в MS Excel, необхідно набрати назву таблиці, заповнити шапку, а потім ввести відомі дані в чарунки таблиці. Необхідно заповнити графи № місяця, Витрати, Доходи від реалізації, Прибуток.

Спочатку побудована таблиця буде мати наступний вигляд .
Щоб заповнити порожні графи таблиці, необхідно в графи E3-E8 увести формули, за якими комп'ютер прорахує прибуток.

E3=D3-C3

Якщо формули введені правильно, в графах 3-го рядка висвітяться суми. Після цього необхідно поставити курсор у правий нижній кут графи третього рядка, щоб він набув вигляд +, і, утримуючи ліву кнопку миші, провести його вниз по інших рядках.

Суми у всіх графах також повинен визначити комп'ютер.

Сумарні значення всього в графах C9, D9, E9 визначаються як сума значень граф. Для графи B9:

B9=СУММ(B3:B8).

Якщо формули введені правильно, в графах 9-го рядка 8 стовпця висвітяться суми. Після чого необхідно поставити курсор у правий нижній кут графи третього рядка, щоб він набув вигляд +, і, утримуючи ліву кнопку миші, провести його вправо по інших стовпцях.

Суми у всіх графах також повинен визначити комп'ютер.


2. Побудова діаграми розвитку СП « МІРАЖ»

Для побудови діаграм розвитку використовується майстер діаграм. Побудова виконується в чотири наступних етапи (кроки).

 1. Задається сфера (ділянка) вихідних даних B3-І8 і включається майстер діаграм. Вибирається тип діаграми (гістограма) .

 2. Використовується джерело даних діаграми. Кожному рядку дається ім'я, значення , підписуються значення по осі х.

 3. Задаються параметри діаграми – назва, таблиця даних, віддаляється “легенда”.

 4. Розміщення діаграми. Діаграма розміщається на окремому аркуші.

Після чого відбувається деяке коректування і підлаштування діаграми (розмір шрифту, кольору та й ін.).


3. Побудова прогнозу розвитку СП “МІРАЖ” на 7-8 місяці поточного року

Для побудови використовується діаграма розвитку СП “МІРАЖ”. Зазначається один з показників (наприклад витрати). У меню Діаграма використовується додати лінію тренда. Після чого вибирається тип, наприклад, поліномінальна третього ступеня. Використовуються параметри. Береться прогноз на два періоди вперед, показуються рівняння на діаграмі.

Аналогічно будується лінія тренда і виводяться формули для інших факторів розвитку.


4. Заповнення табличних даних перспективи розвитку СП” МІРАЖ” на 7-8 місяці поточного року

З використанням формул аналітичної залежності отриманих у результаті побудови ліній тренда заповнюються графи таблиці C11, C12, D11, D12, E11, E12. Наприклад.

C11=33,333*(A11^3)-471,43*(A11^2)+4095,28*A11+100700

Потім знаходиться сума в графах C13, D13, E13.Наприклад

C13=СУММ(C11:C12).

Після чого знаходиться сума в графах C13, D13, E13.Наприклад

C15=C9+C13.


5. Побудова діаграми залежності перспективи розвитку прибутку від витрат для СП” МІРАЖ”

Використовуючи методику, викладену в пунктах 3 і 4, будується діаграма розвитку СП “МІРАЖ” – залежності прибутку від витрат.


Задача № 2

Завод випускає продукцію. Відомі матеріальні витрати на одиницю продукції, трудові витрати, амортизація та інші. Також відомий прибуток від одиниці продукції та існуюча програма випуску.

З використанням MS Excel («Пошуку рішення») визначити оптимальний план випуску продукції. Зробити опис рішення задачі використовуючи копії з екрану. Побудувати діаграми існуючого й оптимального планів випуску продукції.


^ Хід роботи:

Дана робота виконується за два етапи.


 1. Підготовчий етап

Складання таблиці даних

 1. Після внесення даних у таблицю необхідно підрахувати витрати ( матеріальні, трудові, амортизацію та інші ) згідно з програмою випуску продукції, використовуючи функцію « сума добутків».

Для цього в графи В9, C9, D9, E9 уводимо відповідні формули:

^ B9 = СУММ ПРОИЗВ (G3:G6;В3:В6)

C9 = СУММ ПРОИЗВ (G3:G6;C3:C6)

D9 = СУММ ПРОИЗВ (G3:G6;D3:D6)

E9 = СУММ ПРОИЗВ (G3:G6;E3:E6)

 1. Після чого вираховуємо максимальний прибуток, увівши в графу B10 формулу:
^

B10 = СУММ ПРОИЗВ (F3:F6;G3:G6).


II.Основний етап

Визначення оптимального плану випуску продукції. Виконується даний етап з використанням « Пошуку рішення». Задається мета, змінювання й обмеження.

 1. Запускається СЕРВІС – ПОШУК РІШЕННЯ

 2. У діалоговому вікні, що відкрилося, вказується адреса цільової графи (прибуток повинен бути максимальним) B10.

 3. Зазначається: max.

 4. Указується діапазон змінюваних граф, тобто якості G3:G6.

 5. Вводяться обмеження:

 • Наша програма не повинна містити негативних значень, тобто 0 чи більше 0,- G3:G6>=0

 • Наші графи повинні містити тільки цілі числа: G3:G6= цілий

 • Наші витрати не повинні бути більше запасів: B9:Е9 <= B8:E8.


III. Результати пошуку рішення


Після задання всіх параметрів «Пошуку рішення» натискаємо « Виконати» у діалоговому вікні « Пошуку рішення».


Результати пошуку рішення висвітяться в графі B10 і зміниться стовпець

« Програма випуску».


З використанням отриманих даних будується діаграма існуючого й оптимального плану випуску продукції, робляться висновки.


Задача 3


Ви влаштовуєтесь на роботу з окладом 300$, і шеф просить Вас провести прогноз розвитку виробництва, використовуючи комп'ютер і можливості MS Excel, та надати аргументовані наочні розрахунки в протягом години.


Завод почав налагоджувати виробництво парасольок. Поступово збільшується обсяг випуску продукції. У перший і другий дні були випущені дві партії. Вони склали відповідно 200 і 400 штук. При цьому витрати на виробництво і доходи від реалізації склали (дивися табл.1). Проектна потужність випуску парасольок повинна зростати по 200 парасольок за день. На 5-й день випуск повинний скласти 1000 одиниць продукції (при цьому витрати повинні скласти 23000 грн. , а доход 30000грн.). На 6-й день випуск повинний досягти максимального значення 1200 парасольок (при цьому витрати повинні скласти 24000 грн. , а доход 36000 грн).

Визначити крапку беззбитковості випуску продукції, обсяги витрат доходу і прибутку. Вивести аналітичну залежність прибутку від кількості продукції, що випускається. Побудувати діаграми, лінію тренда, роздрукувати.

За який період завод зможе повернути банківський кредит (використовуючи прибуток). Кредит складає 200000 грн. узятий під 0.5% у день.День

Кількість

Витрати

Доходи

Прибуток

Прибуток сумарна

Борг банку

1

200

18000,00

6000,00


2

400

19000,00

12000,00


3

600
4

800
5

1000

23000,00

30000,00


6

1200

24000,00

36000,00Перша цифра кредиту визначається за останньою цифрою залікової книжки.

^

ХІД РОБОТИ1.Побудова таблиці вихідних даних
У чарунку Е3 уводиться формула Е3=D3-C3

F3=E3

F4=F3+E4 і т.д.

У чарунку G3=200000

G4=G3+G3*0.5%


 1. Побудова діаграм витрат і доходів очними даними.Для побудови діаграм розвитку використовується майстер діаграм. Побудова виконується в чотири наступних етапи (кроки).

1.Задається ділянка вихідних даних С3-D8, і включається майстер діаграм. Вибирається тип діаграми (гістограма)

2.Використовується джерело - дані діаграми. Кожному рядку надається ім'я, значення , підписуються значення по осі х.

3.Задаються параметри діаграми – назва, таблиця даних.

4.Розміщення діаграми. Діаграма розміщається на окремому аркуші.

Потім відбувається деяке коректування і підстроювання діаграми (розмір шрифту, кольору та інше).


 1. Побудова лінії тренда за наочними даними і діаграмами. Виведення формули залежності витрат від часу і формули доходів , що виражають залежність від часу (1-6) дні. Визначення точки беззбитковості

Для побудови використовується діаграма перебування точки беззбитковості підприємства. Зазначається один з показників (наприклад витрати). У меню Діаграма використовується додати лінію тренда. Потім вибирається тип, наприклад, поліномінальна третього ступеня лінійний чи ступенева. Використовуються параметри. Аналогічно будується лінія тренда і виводяться формули для інших факторів розвитку.


 1. Доповнення таблиці вихідних даних – витрат, доходів, прибутку (за 1-6 день) використовуючи знайдені аналітичні залежності. У чарунки вписуються формули З5=12453.3*A5+16676 D5 = 6000*А5 , що визначені завдяки лінії тренда. Чарунки С6 і D6 заповнюються аналогічно.
 1. Побудова діаграми залежності прибутку від часу (1-6 дні).

6. Додавання стовпця «Сумарний прибуток від виробництва» і «Борг банку». Додавання ряду рядків до 30 днів. Розрахунок і заповнення таблиці.

7. Побудова діаграми залежності прибутку від часу (1-6 дні).

8. Побудова прогнозів-графіків, написання висновків та друк.

9.Надання матеріалів шефу для ухвалення рішення.

Висновки: у результаті виконання лабораторної роботи придбані навички роботи в MS Excel. Побудовано діаграми розвитку підприємства і побудовані прогнози розвитку надалі за неповними даними. Обчислено обсяги витрат, доходів і прибутку, сумарного прибутку на перспективу. Визначено час можливого повернення кредит, який складає 25діб.Точка беззбитковості при випуску 695 парасольок. Дані навички можуть бути використані при виконанні дипломного проекту у майбутній професійній діяльності.


Задача 4


Фірма ЧП “Іванов” торгує на міському ринку продуктами, що швидко псуються (молоко). Декілька разів товар завозився та реалізувався . Дані наведено в таблиці нижче. Визначити, яку кількість продуктів необхідно реалізувати, щоб отримати максимальний прибуток. Задачу вирішити з використанням MS Excel графічно, аналітично, а також з

використанням пошуку рішення.


Похідні данні.

Хід роботи


1.Побудувати з використанням MS Excel таблицю похідних даних.

2. Побудувати з використанням майстра діаграм графіки залежності сумарних витрат, доходів та прибутку від кількості реалізованого товару.

 1. Побудувати лінії тренда, визначити аналітичну залежність сумарних витрат, доходів та прибутку від кількості товару.

 2. Візуально визначити оптимальний режим торговлі.

 3. Визначити оптимальний режим торговлі аналітично (найти похідну залежності та прирівняти її до нуля).


y = -147,5x2 + 1375x + 840

2* -147,5x + 1375 =0

х = 4.661

 1. В
  изначити за допомогою пошуку вирішення оптимальний режим

т
орговлі. 1. Порівняти отримані результати та зробити висновки.

 2. Зробити опис роботи в текстовому документі в MS Word.


Висновок: оптимальний режим торговлі складає 4661 л молока. Прибуток , який отримає ЧП Іванов складе 4044,45 гривні.


3. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК З КУРСУ
^

“ УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ"

 1. Що розуміють під поняттям система?

 2. Які властивості має система?

 3. Назвіть етапи розвитку інформаційних систем,

 4. Яка особливість економічної інформаційної системи?

 5. Які є види інформаційних систем?

 6. Назвіть основні фактори, які визначають результати створення і функціонування АІС.

 7. З якою метою створюється кодування й класифікація інформації?

 8. Які особливості структури економічної' інформаційної системи?

 9. Перелічить основні види і структури інформаційної системи.

 10. Назвіть основні класи ЕОМ-

 11. Що означають програмні агенти?

 12. Що означає система підтримки прийняття рішень?

 13. Що розуміють під завданням управління?

 14. Які корпоративні ІС найбільше поширені в Україні?

 15. Що таке автоматизована інформаційна технологія (АІТ)?

 16. Haзвіть етапи розвитку атоматизованих інформаційних технологій.

 17. Дайте класифікацію автоматизованих інформаційних технологій.

 18. Що таке нова інформаційна технологія?

 19. Визначте, що таке автоматизована інформаційна технологія експертної підтримки.

 20. Що є перспективним напрямом розвитку комп'ютерної технології.

 21. Що таке база знань?

 22. Яка особливість інформаційних технологій для проведення аналітичних досліджень?

 23. Які види інформаційних технологій?

 24. Що означає автоматизоване робоче місце аналітика?

 25. Дайте визначення, що таке автоматизована система економічного аналізу.

 26. Назвіть класифікацію програмного забезпечення економічного аналізу.

 27. Які вимоги висуваються до програмного забезпечення?

 28. Охарактеризуйте найбільш розповсюджені аналітичні програми.

 29. Які основні завдання бухгалтера-аналітика?

 30. З якою метою здійснюється організація аналітичного процесу?

 31. Що означає організація економічного аналізу?

 32. Назвіть організаційні етапи аналітичної роботи на підприємстві.

 33. Вкажіть, хто є суб'єктом економічного аналізу.

 34. Що розуміють під поняттям „інформація"?

 35. Як класифікується економічна інформація залежно від поставленої мети?

 36. Що розуміють під документом?

 37. За якими ознаками можна класифікувати документи7

 38. З яких частин складається документ?

 39. Обгрунтуйте процес введення документа в комп'ютер.

 40. Поясніть передумови здійснення електронного документообігу.

 41. Назвіть призначення модулю „Управління документообігом", що міститься в програмі „Галактика".

 42. Назвіть неї існуючі методи контролю.

 43. Назвіть джерела інформації для здійснення аудиту.

 44. Чим відрізняється внутрішній аудит від зовнішнього?

 45. 3.Які форми організації інформаційної бази використовуються при створенні комп'ютерних систем аудиту?

 46. Охарактеризуйте комп'ютерну систему зовнішнього аудиту.

 47. Охарактеризуйте комп'ютерну систему внутрішнього аудиту.

 48. Які комплекси завдань розв'язуються при комп'ютеризації зовнішнього і внутрішнього аудиту?

 49. Яка принципова схема функціонування комп'ютерних систем зовнішнього і внутрішнього аудиту?^ 4.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник. Под общ. ред. И.Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 2. Баронов В.В. Автоматизация управления предприятием. – М.: ИНФРА – М, 2000.

 3. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

 4. Бутенець В.Н. та інші. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Житомир ПП “Рута”, 2002.-354с.

 5. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999.

 6. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. – К.: А.С.К., 1998.

 7. Ильина П.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. – СПб.:Питер, 2001.-688с.

 8. Использование Microsoft Excel 97: Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Издат. дом „Вільямс”, 1998.

 9. Карлберг Конрад. Бізнес- аналіз за допомогою Ехсеl. К.:Діалектика,1997.

 10. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса.- М.: Финансы и статистика, 1997.

 11. О’Хара Шелли , Открой для себя Word 97. – К.: Комиздат; Диалектика, 1997.

 12. Овчаренко Е.К., Ильїна О.П., Балибердин Е.В.Фінансово-економічні розрахунки в Ехсеl.- М.: Інформаційно-видавничий будинок “Филин”, 1998.

 13. Петров В.Н. Информационные системы.- СПб.:Питер, 2002.-676 с.

 14. Перри П.Д. Секреты World Wide Web. – К: Диалектика, 1996.

 15. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

 16. Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999.

 17. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

 18. Специализированный каталог програмных продуктов. // «Компьютер в бухгалтерском учете и аудите”, № 1, 1998.

 19. Хоменко А.Д. Word 7.0 для Windows 95 в примерах. – СПб.: BHV – Санкт – Петербург, 1996.

 20. Word 97 (русифицированная версия) – К.: Издательская группа BHV, 1997.

 21. Журнал “Мир Интернет”, 1999-2001.

 22. Підбірка журналу „Компьютеры + программы”.

20.Підбірка журналу „Бухгалтер и компьютер”.

21.Підбірка журналу „Компьютер и мы”.

22.Адреси сайтів провідних фірм – виробників програмного забезпечення http:/www.1C.ru, http:/parus.com.ua, http:/sls.ru, http:/galaktica.ru, http:/finsoft.ru, http:/optim.ru та інше.

23.Періодична література.


Додаток 1

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку та аудиту


№ залікової книжки^

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ


з курсу Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті”


Тема № “__” _______________________________________________


Факультет: “Економічний”

Спеціальність: 7.050.106 – “Облік і аудит”

( 7.050.106с – “Облік і аудит”)

Група: ___________________________

Студент: ___________________________

Керівник: ___________________________


м. Кременчук –2007
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт та практичних занять з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної форми навчання зі спеціальності: 7.050106- “Облік і аудит


Укладач В.Л. Мартинов


Відповідальний за випуск А.О.Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж 30 примірників


КРЕМЕНЧУК 2007

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій”...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки
...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М....
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» / Укладач: Д. В. Горобченко. – Суми:...
Методичні вказівки щодо виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи для студентів з курсу «Інноваційно-інвестиційна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи