Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Скачати 185.23 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір185.23 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМУ 6.030508 „ФІНАНСИ І КРЕДИТ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності” для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030508 „Фінанси і кредит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ст. викладач Ю.Г. Лактіонов


Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова


Кафедра „Фінанси і кредит”


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _____ від “____” _____________ 2011 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

^ 3 ВАРІАНТИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ . .

4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


стор.

4


5


7

9


11

17

19


ВСТУП


Принципові зміни у ставленні людини до інформації, які відбулися з переходом від ручної обробки інформації до автоматизованої, дали змогу розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і важливий фактор суспільного розвитку.

Інформація стала комерційною категорією, їй притаманні усі властивості товару. Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси, відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки, що ґрунтується на інформації. Засобом реалізації цих тенденцій є сучасна інформаційна технологія – сукупність різноманітних інформаційно-технологічних процесів.

Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур, які реалізують функції збору, передавання, обробки, зберігання й доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з використанням вибраного комплексу технічних засобів. Принципові відмінності інформаційної технології від виробничої – сукупності засобів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які відбуваються у процесі виробництва – полягають у тому, що інформаційна технологія, окрім рутинних операцій, містить елементи творчого характеру, які не піддаються регламентації та формалізації.

При виконанні контрольної роботи студент повинен користуватися методичними вказівками щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни, методичними вказівками щодо самостійної роботи з дисципліни, а також навчально-методичною літературою.

Контрольна робота виконується студентом у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладача з питань, що виникають під час виконання контрольної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант теоретичної частини контрольної роботи визначають за останньою цифрою номера залікової книжки, а варіант практичної частини контрольної роботи визначають за останньою та передостанньою цифрами залікової книжки.

Метою виконання теоретичної частини контрольної роботи є активізація самостійної роботи, покращення теоретичної та практичної підготовки студентів. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Мета виконання практичної частини контрольної роботи - глибоко та детально вивчити можливості комп`ютерної техніки, пакетів прикладного програмного забезпечення й одночасно навчитися їх застосовувати з метою автоматизації фінансово-економічних задач.

Після визначення теми теоретичної частини контрольної роботи потрібно ознайомитися з її планом або скласти свій на основі вивчення рекомендованої літератури.

Окрім вказаної у тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

Після визначення теми практичної частини контрольної роботи потрібно ознайомитися з вимогами щодо її виконання, проаналізувати можливості пакета Microsoft Office та уважно вивчити розв’язання типової задачі.

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4 за допомогою текстового редактора Word та електронної таблиці Excel, що входять до пакета Microsoft Office, з обов`язковим роздрукуванням теоретичної частини та таблиць практичної частини. За результатами розрахунків повинні бути зроблені висновки. Відповідні файли повинні бути записані на дискету 3.5”. Приблизний обсяг роботи 12-15 сторінок.

Правила оформлення теоретичної частини контрольної роботи:

 • поля: зверху та знизу по 2 см; зліва – 2.5 см; справа – 1.5 см;

 • текст: шрифт – Times New Roman, 14 pt, вирівнювання – по ширині сторінки, міжрядковий інтервал – полуторний.

Зразок оформлення титульної сторінки наведено в додатку А.

На першій сторінці визначають тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

Розкриття теми має бути пов’язаним із пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. Сама робота повинна бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних та журнальних статей тощо).

Підготовлену роботу у вигляді роздрукованого матеріалу та файлів на дискеті 3.5” висилають або здають на кафедру “Фінанси та кредит” (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, корпус №5, ауд. 5501) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Під час захисту студент повинен показати знання положень, викладених у контрольній роботі, та вміння працювати з комп`ютерною технікою. Захист контрольної роботи студентом є обов’язковою умовою для отримання заліку.

^ 2 ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


Тема № 1. Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами

Сутність та необхідність функціонування прикладного програмного забезпечення. Вимоги до сучасного програмного забезпечення. Класифікація прикладного програмного забезпечення. Проблеми автоматизації фінансової діяльності.

Література: [2, с. 182-245; 12, c. 97-143; 17, с. 241-311].


Тема № 2. Прикладне програмне забезпечення розрахунку інвестиційних проектів та підготовки фінансових розділів бізнес-планів

Призначення прикладного програмного забезпечення інвестиційних проектів. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку. Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній.

Література: [2, c. 317-381; 5, с. 286-341; 12, с. 89-127; 17, с. 229-271].


Тема № 3. Прикладне програмне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Призначення прикладного програмного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку. Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній.

Література: [5, с. 269-341; 8, c. 153-219; 9, с. 128-176].


Тема № 4. Прикладне програмне забезпечення формування бюджету компанії та контроль за його виконанням

Призначення прикладного програмного забезпечення формування бюджету компанії та контроль за його виконанням. Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку. Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній.

Література: [3, с. 312-357; 10, c. 117-138; 16, с. 300-331].


Тема № 5. Експрес-бюджет

Сутність та призначення модуля. Основні функціональні можливості модуля. Організація процесу бюджетування у модулі „Експрес-бюджет”. Переваги модуля для малого та середнього бізнесу.

Література: [4, с. 362-395; 9, c. 214-231; 12, с. 47-76].

^ 3 ВАРІАНТИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант 1

Сутність та необхідність функціонування прикладного програмного забезпечення фінансової діяльності.

Призначення прикладного програмного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

Література: [1, 2, 3, 5, 8, 9].


Варіант 2

Вимоги до сучасного програмного забезпечення фінансової діяльності.

Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку для аналізу фінансового стану підприємства.

Література: [1, 2, 5, 7, 10].


Варіант 3

Класифікація прикладного програмного забезпечення фінансової діяльності.

Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній для аналізу фінансового стану підприємства.

Література: [3, 5, 12, 17].


Варіант 4

Призначення прикладного програмного забезпечення формування бюджету компанії та контроль за його виконанням.

Основні функціональні можливості модуля „Експрес-бюджет”.

Література: [2, 3, 9, 12].


Варіант 5

Призначення прикладного програмного забезпечення інвестиційних проектів.

Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів на ринку для формування бюджету компанії та контролю за його виконанням.

Література: [4, 5, 7, 17].


Варіант 6

Огляд та порівняльний аналіз існуючих програмних продуктів з інвестиційних проектів на ринку.

Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній для формування бюджету компанії та контролю за його виконанням.

Література: [4, 5, 7, 17].


Варіант 7

Переваги та недоліки програмних продуктів різних компаній із інвестиційних проектів.

Сутність та призначення модуля „Експрес-бюджет”.

Література: [2, 3, 5, 9, 12].


Варіант 8

Проблеми автоматизації фінансової діяльності.

Переваги модуля „Експрес-бюджет” для малого та середнього бізнесу.

Література: [1, 7, 8, 12].


Варіант 9

Класифікація прикладного програмного забезпечення фінансової діяльності.

Організація процесу бюджетування у модулі „Експрес-бюджет”.

Література: [2, 3, 7, 9].


Варіант 10

Вимоги до сучасного програмного забезпечення фінансової діяльності.

Призначення прикладного програмного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

Література: [2, 3, 5, 9, 12].


^ 4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ


Завдання №1

Розробити у середовищі електронної таблиці Excel форму 1 (Баланс) і форму 2 (Звіт про фінансові результати) і за допомогою цих таблиць зробити аналіз фінансового стану та результатів діяльності підприємства, а результати розрахунку представити у вигляді графічного матеріалу.

Рекомендації

Спочатку створюємо на листу 1 таблицю „Форма 1 «Баланс»” і вводимо в неї дані бух. звітності, підготовлені раніше.

На другому листі створюємо таблицю „Форма 2 «Звіт про фінансові результати»” та вводимо в неї дані бух. звітності, підготовлені раніше.

На основі отриманих даних на третьому листі розробляємо таблицю „Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства”, розраховуючи усі необхідні коефіцієнти.

Значення коефіцієнтів знаходимо за формулами:

 1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою:

Кзл = (А123) / (П12),

де А1 – найліквідніші активи (рядки 150, 220-240),

А2 – активи, що швидко реалізуються (рядки 160-220),

А3 – активи, що повільно реалізуються (рядки 100-140, 250),

П1 – негайні пасиви (рядки 530-610),

П2 – короткострокові пасиви (рядки 500-520).

^ ВставкаФункціяСУММ і вводимо значення формули шляхом виділення потрібних блоків на листі 1 „Баланс”, формула має вигляд:

=СУММ(Баланс!C32:C49)/СУММ(Баланс!C81:C92).

 1. Коефіцієнт швидкої ліквідності за своєю сутністю аналогічний коефіцієнту покриття, проте при його визначенні враховуються не всі поточні активи: з розрахунку виключається найменш ліквідна частина активів – виробничі запаси. Цей коефіцієнт обчислюється за формулою:

Кш = (А1+А2) / (П1+П2).

^ ВставкаФункціяСУММ – імпортуємо відповідні масиви у віконце функції.

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових позикових зобов’язань може бути за необхідності погашена негайно і розраховується за формулою:

Каб.лік = А1 / (П1+П2).

 1. Показник маневреності власних оборотних коштів характеризує ту частину власних оборотних коштів, яка перебуває у грошовій формі й має абсолютну ліквідність. Цей показник обчислюється за формулою: 1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу, який характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність.

 2. Коефіцієнт фінансової залежності. Цей коефіцієнт є оберненим до коефіцієнта концентрації власного капіталу, значення його завжди більше за 1.

 3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, який показує, яка частка власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка капіталізована.

Р
ис. 1.1 - Динаміка показників фінансових результатів

та фінансового стану підприємства

 1. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень.

 2. Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів, який характеризує структуру капіталу.

 3. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів. Цей коефіцієнт є найзагальнішою оцінкою фінансової стабільності підприємства.

Далі на основі отриманих коефіцієнтів будуємо гістограму, яка відображає динаміку змін показників фінансових результатів та фінансового стану підприємства (рис. 1.1).

Література: [4, с. 233-245; 9, c. 117-216; 15, с. 300-331].


Завдання №2

У ході виконання лабораторної роботи студент повинен самостійно провести аналіз трьох статей накладних витрат, обравши як параметр базової активності обсяг товарної продукції.

Робота виконується за допомогою можливостей табличного процесора Excel.

У ході виконання роботи студент повинен:

 • відповісти на ряд теоретичних питань, які стосуються теми роботи;

 • розглянути можливості табличного процесора Excel для побудови точкових діаграм;

 • розглянути використання статистичних функцій Excel для розділення витрат;

 • провести розділення витрат двома способами (графічним методом та за допомогою статистичних функцій), порівняти отримані результати та зробити висновки про перевагу того або іншого методу.

Рекомендації

Варіант 1. Проводимо аналіз трьох статей накладних витрат за допомогою графічного методу, як параметр базової активності обираємо обсяг товарної продукції.

 1. За допомогою таблиці Excel створюємо таблицю (табл. 2.1) результатів діяльності підприємства.


Таблиця 2.1 - Вихідні дані з накладних витрат
Товарна продукція, тис. грн

Енергія технологічна, тис. грн

Витрати на утримання обладнання, тис. грн

Цехові витрати, тис. грн

Січень

180,25

18,7

22,9

48,2

Лютий

31,81

0,7

20,4

38,8

Березень

388,00

16,0

19,9

34,8

Квітень

259,78

15,0

23,8

28,2

Травень

1,15

0,1

19,4

28,0

Червень

194,30

12,6

20,2

32,7

Липень

322,52

23,2

19,9

32,3

Серпень

291,51

11,2

18,5

28,8

Вересень

469,79

21,0

39,5

72,0

Жовтень

736,98

37,1

35,1

59,3

Листопад

553,45

26,2

31,5

51,0

Грудень

601,79

28,2

32,8

52,9
 1. Використовуючи Майстер діаграм, будуємо точкову діаграму за таблицею 2.1. Вставка – Діаграма – Точкова – заповнюємо діапазон діаграми, імпортуючи масив даних усіх стовпців таблиці окрім стовпця «Період». Отримуємо діаграму з трьома кривими даних: енергія технологічна, витрати на утримання обладнання, цехові витрати.

 2. Додаємо на точковій діграмі лінію Тренда, рівну лінію, яка проходить з початкової точки кривої даних до кінцевої та об’єднує точки, які найближче до неї розміщені.

Для цього на кривій даних натискаємо правою кнопкою миші (для виклику розгорнутого меню). Обираємо функцію Додати лінію трендаЛінійну лініювкладка Параметри – відмічаємо галочкою напис «показати рівняння на діаграмі» та «помістити на діаграму величину достовірності апроксимації R2» (рис. 2.1).

Рівняння накладних витрат має наступний вигляд:

У = а*Х + в,

де У – розмір витрат, тис. грн;

Х – товарна продукція, тис. грн;

а – коефіцієнт змінних витрат (тобто обсяг змінних витрат на одиницю товарної продукції);

в – коефіцієнт постійних витрат (тобто постійні витрати).

Рис. 2.1 Аналіз динаміки накладних витрат


Варіант 2. Розподіляємо витрати за допомогою функції Excel.

 1. Будуємо таблицю. Використовуючи Майстер функцій вводимо у статті «Змінні витрати» функцію НАКЛОН і розраховуємо розмір змінних витрат для кожної статті.

ВставкаФункціяНАКЛОН – у поле Y імпортуємо масив значень показника Енергія технологічна з таблиці – у поле X імпортуємо масив значень показника Товарна продукція. Отриману формулу копіюємо по всіх трьох статтях витрат.

 1. У стовпець «Постійні витрати» вносимо функцію ОТРЕЗОК і розраховуємо обсяг постійних витрат для кожної статті.

ВставкаФункціяОТРЕЗОК – у поле Y імпортуємо масив значень показника Енергія технологічна з таблиці – у поле X імпортуємо масив значень показника Товарна продукція. Отриману формулу копіюємо по всіх трьох статтях витрат.

 1. У стовпці «Коефіцієнт достовірності» розраховуємо величину достовірності лінійної апроксимації для кожної зі статей витрат за допомогою функції КВПІРСОН аналогічним чином. Отримані результати наведені у таблиці (табл. 2.2).


Таблиця 2.2 - Розподілення витрат за допомогою функцій Excel

Показник

Функція

Енергія технологічна, тис. грн

Витрати на утримання обладнання, тис. грн

Цехові витрати, тис. грн

Змінні витрати

НАКЛОН

2,428304239

1,799750623

3,520885287

Постійні витрати

ОТРЕЗОК

217,8534913

21,57992519

15,36876559

Коефіцієнт

достовірності

КВПИРСОН

0,980510044

0,992264663

0,999645556


Література: [6, с. 31-65; 8, с. 233-245; 15, c. 300-331, 394-397].

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М.И.Семенов, И.Т.Трубилин, В.И.Лойко, Т.П.Барановская; Под общей ред. И.Т.Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416с.: ил.

 2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 544с. (Альма-матер).

 3. Каранфілов М.С. Інформаційні системи в державному менеджменті: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 456 с.

 4. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. – К.: Диалектика, 1997. – 448 с.: ил. – Парал. тит. англ.

 5. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. М.: Финансы и статистика, 1997. – 416с.: ил.

 6. Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. Математичне програмування в Excel: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 320 с.

 7. Лігоненко Л.О., Кустова Н.П., Клоченок Л.В. Сучасні інформаційні технології економічних досліджень: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 103 с.

 8. Лук`яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352 с.

 9. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 278 с.: іл.

 10. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 216с.

 11. Самуэльсон П. Экономика. Том 1. - М.: НПО «Алгон», ВНИИСИ «Машиностроение», 1993. – 334 с.

 12. Ситник В.Ф., Краєва О.С., Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 200с.

 13. Теорія статистики: Навч. посібник / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач – К.: Либідь, 2001. – 320 с.

 14. Толбанов Ю.А. Економетрика. – К.: Четверта хвиля, 1997.

 15. Уокенбах, Джон. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 873 с. + 23 с. (Кр. спр.): ил. – Парал. тит. англ.

 16. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений: Учеб. пособие. – С.Пб.: Издательство ”ДиаСофтЮП”, 2000. – 368 с.

 17. Экономическая информатика / Под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. – СПб.: Питер, 2001. – 560 с.: ил.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Контрольна робота

з навчальної дисципліни

Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”


Тема № “___” ______________________________________________________

(назва теми контрольної роботи)


Роботу виконав: _________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)

Група: __________________

(шифр групи)

Залікова книжка №


Викладач: Лактіонов Ю.Г.


^ Домашня адреса студента:


КРЕМЕНЧУК 201__


Додаток Б

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності” для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030508 „Фінанси і кредит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач ст. викладач Ю.Г. Лактіонов


Відповідальний за випуск зав. кафедри „Фінанси і кредит” В.І. Глухова


Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______. Наклад __________ прим. Зам. № _______. Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \"прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи