Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 351.11 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір351.11 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти, науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«ФІНАНСИ»

для студентів ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ форм навчання

зА НАПРЯМОМ 6.030509 – «ОБЛІК І АУДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2011


Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» ( у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. В. І. Глухова

Рецензент к.е.н., доц. Л. М. Хоменко
^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № _____ від _______________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………...............………..4

1 Загальні методичні вказівки…………………………………………….............…...5

2 Основні етапи виконання курсової роботи………………………………...............6

3 Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси»…………………….............…17

Список літератури…………………………………………………………............….24

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки…………………………...........26

Додаток Б Зразок плану курсової роботи……………………………………............27

Додаток В Приклади оформлення літературних джерел……………………….......30

Додаток Г Зразок рецензії на курсову роботу………………………………............31


ВСТУП


Фінанси відіграють важливу роль в економічному і соціальному розвитку. Вони забезпечують залучення суб'єктами діяльності економічних ресурсів, розподіл ВВП і національного багатства, обіг економічних ресурсів, використання фінансових важелів управління та контролю.

Формування ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами фінансової системи, зростанням ролі та ускладненням функції фінансів.

Усе більш високої кваліфікації спеціалістів потребує в сучасних умовах прийняття обґрунтованих рішень і управління грошовими потоками у всіх сферах і щодо фінансової системи.

Предметом цієї дисципліни є фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними і фізичними особами.

^ Мета дисципліни надання фундаментальних знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Завдання курсу вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

Майбутнім спеціалістам вивчення даного курсу необхідне для того, щоб зрозуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин як специфічної форми економічних відносин у процесі розподілу й перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту й створення фондів грошових коштів, знати їх особливості у сфері державних, міжнародних фінансів, фінансів підприємницьких структур або окремих громадян, уміти розробляти й вирішувати актуальні питання теорії та практики фінансової політики держави.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Курсова робота з дисципліни «Фінанси» передбачена навчальним планом для студентів бакалаврського рівня підготовки денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 - «Облік і аудит». Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів.

^ Мета курсової роботи закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами у процесі вивчення дисципліни «Фінанси», та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

^ Завдання курсової роботи проведення на основі використання наукової літератури, законодавчих актів, статистичних матеріалів дослідження суті фінансів та форм їх вияву в різних сферах відповідно до вибраної теми, виявлення актуальних проблем та внесення пропозицій щодо їх розв’язання.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні та практичні матеріали, що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері фінансів суб'єктів господарської діяльності, державних фінансів, міжнародних фінансів, страхового й фінансового ринку.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Фінанси», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання вибраної теми.

У курсовій роботі студент має показати:

- знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;

- уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення фінансових відносин і вдосконалення фінансової системи;

- здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст вибраної теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії та практики фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, що досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даних питань. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу.

^ 2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

 • вибір теми;

 • підбір та вивчення літератури;

 • складання попереднього плану;

- консультація з викладачем-керівником й уточнення плану курсової роботи;

 • написання та оформлення тексту курсової роботи;

 • передання завершеної курсової роботи на кафедру для рецензування;

-доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника;

- захист курсової роботи.

^ 2.1 Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми.

Тематика курсових робіт подана в даних методичних вказівках. Студент може також запропонувати для курсової роботи свою тему, обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з викладачем.

У межах групи одну тему може писати тільки один студент.

Вибравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів.

Слід мати на увазі, що всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, систему, у якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. Формування питань плану не повинне дублювати назву роботи.

Для складання бібліографії, підбору необхідних літературних джерел слід використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а також огляд змісту економічних журналів та тижневиків, що друкуються в останніх числах часописів за декілька попередніх років. Дозволяється використовувати необхідні матеріали з Інтернету, але з обов'язковим посиланням на адресу сайта. Список літературних джерел має складати не менше 20 назв, серед них обов’язково потрібно вказати нормативну базу, а також опрацьовані статті в періодичних видання останніх років щодо теми дослідження.

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в часописах «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка та держава», «Актуальні проблеми економіки», «Урядовий кур'єр», «Бізнес», «Вісник НБУ», «Фінансовий ринок» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Необхідну статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Головної Державної податкової адміністрації України, а також на офіційних сайтах органів державної законодавчої та виконавчої влади.

При вивченні літературних джерел рекомендується вести робочі записи у вигляді тез, конспектів, що полегшує систематизацію й узагальнення матеріалів відповідно до плану курсової роботи.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, у кількох варіантах), який погоджує з викладачем-керівником курсової роботи. Керівник курсової роботи визначається відповідно до навчального навантаження, тому їх може бути декілька.

Кожен студент заочної форми навчання повинен повідомити старосту групи про обрану ним тему. Староста у списку студентів групи реєструє номер обраної теми і слідкує, щоб одна й та ж тема не повторювалась.

^ Кафедра фінансів і кредиту призначає для кожної групи наукового керівника курсової роботи, який визначає день консультації для затвердження планів курсових робіт. На початку консультації староста передає науковому керівникові список студентів групи і номерів вибраних ними тем.

Кожен студент має бути підготовленим до консультації, тобто ознайомитися із сутністю предмета дослідження, а також скласти план роботи.

План — це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження вибраної теми, логічний зв'язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Зі складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал обраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Зразки планів курсових робіт наведені в Додатку Б. Після погодження плану керівник видає студенту завдання курсової роботи загального зразка. У завданні складається календарний план виконання роботи, який обов'язково погоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової роботи і разом з нею подається до захисту.

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план може уточнюватись. Уточнення обов’язково погоджується з науковим керівником.

^ 2.2 Структура і зміст курсової роботи

Курсову роботу потрібно написати самостійно.

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значущість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи, а також дати коротку характеристику структури роботи. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід зазначити об’єкт дослідження.

В основній частині належить викласти основні теоретичні та методичні положення роботи згідно з планом. ^ Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних. У ході дослідження необхідно проаналізувати статистичні дані щодо вибраної теми в цілому по Україні, області,

джерелом яких є статистичні щорічники, дані офіційних сайтів, звітні дані по конкретному суб'єкту фінансових відносин (якщо такий досліджується).

Цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Усі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела.

Бажано зробити порівняльний аналіз із досліджуваної тематики (якщо це можливо) відносно зарубіжних країн.

Основна частина курсової роботи повинна бути структурована на розділи, які нумеруються арабськими цифрами і поділяються на підрозділи (параграфи, які позначаються, наприклад, 1.1 – перший параграф першого розділу ).

У переважній більшості тем основна частина повинна містити три розділи:

^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ (відповідно до обраної теми).

2. АНАЛІЗ ФАКТИЧНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ (відповідно до обраної теми роботи).

^ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ (пропозиції автора курсової роботи щодо досягнення її основної мети).

Назви розділів повинні бути узгоджені з темою курсової роботи.

У теоретичній частині курсової роботи розкривається сутність розглянутої економічної категорії (об'єкта дослідження). Необхідно вивчити нормативну базу України, суб'єктів господарювання. У першому розділі розкриваються основні поняття, підходи до трактування основних категорій, вирішення даної проблеми дослідження. Варто показати власну позицію студента в оцінці проблеми і можливості її розв’язання. Необхідно робити посилання на літературні джерела, які використовуються, і точки зору авторів, що цитуються. Теоретичну частину роботи бажано ілюструвати рисунками, схемами, діаграмами й іншими наочними матеріалами.

Обов'язково в курсовій роботі виділяються в курсовій роботі проблемні та дискусійні аспекти дослідження.

При написанні аналітичного другого розділу необхідно використовувати сучасну і достовірну економічну, фінансову і статистичну інформацію, що характеризує стан розглянутих питань.

Числовий матеріал варто наводити по ходу викладу окремих питань теми, погоджуючи його з відповідними теоретичними положеннями. Таблиці, що приводяться наприкінці роботи без висновків і не пов'язані з темою, не можуть розціню-

ватися як ілюстративний матеріал. Даний розділ повинен базуватися на аналізі

статистичних матеріалів макроекономічного, галузевого, регіонального характе-

ру, звітності конкретного підприємства.

У рекомендаційній частині (третьому розділі) студентам необхідно розглянути основні шляхи розв’язання даної економічної проблеми, показати уміння вибрати й обґрунтувати найбільш ефективний з них. При цьому знайдений шлях варто співвіднести з відповідною практикою і врахувати світовий досвід у даній галузі.

Висновки курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати зв’язок з його результатами. ^ У висновках курсової роботи підбивають підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.

Курсова робота повинна бути підписана студентом. Дата і підпис студента

проставляється після висновку.


^ До змісту роботи висуваються такі вимоги:

 • системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу відповідно до плану;

 • логіка і науковий стиль викладеного матеріалу;

- виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і великі фрагменти не сприяють його розумінню;

- завершеність викладення кожної думки;

- виключення повторень.

Текст курсової роботи має бути написаний чітким, розбірливим почерком без пропусків та скорочень слів або набраний на комп'ютері.

Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід зазначити об'єкт аналізу.

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об'єкт і період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а у графіках та діаграмах — масштаб.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.


^ 2.3 Обсяги та оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша (А 4) та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку — 20 мм, правого — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Шрифт — 14, Times New Roman, інтервал між рядками — 1,5.

^ Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 30-40 сторінок стандартного формату А4 (без урахування додатків), при цьому: вступ – 1-2 с., висновки 2-3 с. Основна частина (27-35 с.), як правило, поділяється на три розділи, але іноді при виконання тем з теорії фінансів може бути структурована на 3-5 розділів і в їх межах – на параграфи таким чином, щоб обсяг розділу (який не поділяється на параграфи) був не менше 6 сторінок, а обсяг будь-якого з параграфів – не менше 4 сторінок.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульна сторінка вважається першою, номер на ній не ставиться. Зразок титульної сторінки курсової роботи наведений у додатку А.

Зміст роботи викладають на другій сторінці. У ньому послідовно записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, з якої воно починається. Вступ, висновки, список літератури, додатки у плані нумерації не мають.

Титульна сторінка, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляються, починаючи зі вступу.

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури, додатки також включаються до наскрізної нумерації. При застосуванні в курсовій роботі аркушів форматом А5 чи АЗ один такий аркуш у загальній нумерації враховується як одна сторінка.

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Кожен додаток повинен мати тематичний заголовок.

Кожен із розділів, а також список літератури починаються з нової сторінки, параграфи в межах розділу не починають писати з нового аркуша. Заголовки розділів, вступ, висновки, список використаних літературних джерел пишуть з великої літери, заголовки параграфів малими.

^ Робота переплітається або має бути зброшурована у наступній послідовності: - титульна сторінка,

- завдання роботи,

- зміст,

- вступ,

- розділи та параграфи (якщо є такі),

- висновки,

- список використаних літературних джерел,

- додатки,

- рецензія.

^ Оформлення таблиць, рисунків, цитат

Заголовки таблиць розміщують над ними праворуч, графіків, схем, діаграм під ними. Таблиці та рисунки нумерують окремо. Номер таблиці (графіка) складається з номера розділу (незалежно від наявності параграфів у ньому) та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця другого розділу).

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. У разі перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «—».

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки, які нумерують окремо і поміщають після списку літератури.

Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою, діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунка складається з номера питання та порядкового номера рисунка. Наприклад: Рис. 1.1. (перший рисунок першого питання).

Кожен рисунок розміщується по тексту після першого посилання на нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він належить. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с.10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5, на сторінці 10. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове.

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

 • закони України:

 • укази Президента;

 • постанови і декрети Уряду України;

 • статистичні та інші збірники;

 • інструктивні матеріали (у хронологічному порядку);

 • спеціальна економічна література і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та іні­ціалів автора;

 • матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані під час написання роботи.

Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно. Використані книги слід записувати у такій формі:

^ Прізвище та ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання.

Міста Москва, Санкт-Петербург, Київ позначаються першими літерами (М., СПб., К.), а назви інших міст подаються повністю. Наприклад: Василик О. Д. Теорія фінансів. К.: НЮС, 2001. 240 с.

Використані статті записуються наступним чином: Луніна І. Міжбюджетні відносини в Україні: концептуальні підходи до реформування // Економіка України, 2002. №5. – С.10-16. Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому — сторінка, звідки взята цитата. Приклади оформлення літературних джерел наведено в додатку В.

Текст повинен бути старанно перевіреним автором після друку.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання.

У кінці роботи після додатків (якщо додатки відсутні, то після списку літератури) необхідно розмістити форму для рецензії.

^ 2.4 Рецензування та захист курсових робіт

Курсову роботу рецензує викладач-керівник курсової роботи. У рецензії (додаток Г) дається попередня оцінка роботи, причому акцент робиться на недоліках з метою можливого їх усунення до захисту, визначається, допущена чи не допущена вона до захисту.

У додатку Г наведено перелік можливого зниження балів за недотримання студентом вимог при виконанні курсової роботи. Якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, не перевищує 2, то курсова робота допускається до захисту без доопрацювання.

^ Робота допускається до захисту за умови належного доопрацювання, якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, менша за 6,5 і більша за 2. Якщо дорівнює 6,5, то робота не допускається до захисту і повертається студенту для перероблення.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленню протягом терміну, встановленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами захисту. День і час захисту курсової роботи визначає викладач - науковий керівник згідно з графіком навчального процесу.

Остаточна оцінка залежить від того, як:

- студент виступить під час захисту;

- студент відповідає на питання щодо змісту курсової роботи в розрізі теми;

- студент якісно виконав роботу.

Якість виконання оцінюється за критеріями:

 • науковий рівень роботи;

 • практичний напрями роботи;

 • самостійність студента у викладанні матеріалів теми;

 • логіка розкриття теми, стиль;

 • оформлення матеріалів курсової роботи, схем, графіків, додатків, використання комп’ютерної техніки в оформленні.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

^ Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

^ Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

^ Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неохайно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

^ 3 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ » 1. Еволюція наукової думки у трактуванні сутності фінансів.

 2. Становлення та розвиток фінансової науки.

 3. Сутність та об’єктивна необхідність фінансів.

 4. Сучасна світова наукова фінансова думка.

 5. Роль і місце фінансів у економічній системі.

 6. Фінансові протиріччя і способи їх подолання.

 7. Джерела і структура фінансових ресурсів на макро- і мікрорівні.

 8. Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання.

 9. Фінансове право й ефективність функціонування фінансів.

 10. Фінансова політика України в епоху глобалізації.

 11. Фінансовий аудит і його становлення в Україні.

 12. Податкова політика України на сучасному етапі.

 13. Бюджетна політика економічного зростання.

 14. Дискусійні питання складу і структури фінансової системи України.

 15. Фінансова система однієї із розвинених зарубіжних країн (на вибір).

 16. Структурна перебудова національного господарства України і роль фінансів у її забезпеченні.

 17. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами.

 18. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання.

 19. Проблеми вдосконалення механізмів непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

 20. Прямі податки з населення.

 21. Єдиний соціальний внесок та його роль у формуванні доходів і видатків соціальних позабюджетних фондів.

 22. Управління бюджетним дефіцитом у країнах з перехідною економікою.
 1. Роль НБУ та комерційних банків у формуванні фінансових ресурсів України.

 2. Роль органів контрольно-ревізійної служби в збереженні та використанні державних фінансових ресурсів.

 3. Роль місцевих ДПІ в мобілізації доходів бюджету.

 4. Видатки місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації.

 5. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

 6. Фінансові проблеми органів місцевого самоврядування та шляхи їх розв’язання.

 7. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

 8. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

 9. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.

 10. Фінанси державних підприємств.

 11. Фінансові ресурси акціонерних товариств.

 12. Система оподаткування фізичних осіб і тенденції її розвитку в Україні.

 13. Формування і використання прибутку підприємств.

 14. Фінансові проблеми формування та використання основних засобів підприємства.

 15. Фінансові проблеми формування та використання обігових коштів підприємства.

 16. Використання лізингового кредитування на підприємстві.

 17. Податкові пільги та їх роль у системі фінансового регулювання.

 18. Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.

 19. Вплив цінової політики на фінансові результати підприємства.

 20. Роль державного фінансування в господарській діяльності підприємства.

 21. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни.

 22. Податкові пільги і санкції та їх вплив на економічний і соціальний розвиток України.

 23. Державний борг і його обслуговування в Україні.

 24. Фінансові ресурси громадян та напрями їх використання.

 25. Податкова система України, її становлення і розвиток.

 26. Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки.

 27. Організація фінансів у некомерційній сфері та шляхи її вдосконалення (у розрізі окремих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, державне управління).

 28. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

 29. Пенсійний фонд, його формування і використання.

 30. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.

 31. Фінансові резерви та їх значення в розвитку економіки.

 32. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку.

 33. Податкова служба і шляхи вдосконалення її діяльності.

 34. Фінансове забезпечення розвитку освіти.

 35. Місцеві податки і збори та їх роль у формуванні місцевих бюджетів.

 36. Податковий кодекс і реформування податкової системи України.

 37. Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування.

 38. Бюджетний контроль.

 39. Оптимізація структури бюджетних видатків у контексті забезпечення економічного зростання.

 40. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення.

 41. Бюджетний процес і проблеми його вдосконалення.

 42. Бюджетне планування у системі бюджетного менеджменту.

 43. Внутрішній державний борг України та управління ним.

 44. Амортизаційна політика та її реформування в Україні.

 45. Бюджетне фінансування соціально-економічної інфраструктури регіону.

 46. Фінансове забезпечення місцевого господарства територіальних громад.

 47. Державні доходи та перспективи їх розвитку в сучасній Україні.

 48. Проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів України.

 49. Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання в умовах ринкових відносин.

 50. Аудит ефективності використання бюджетних коштів.

 51. Особисте страхування і його розвиток в Україні.

 52. Майнове страхування в умовах ринку.

 53. Стабілізаційні фінансові фонди: український та світовий досвід.

 54. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва.

 55. Платіжний баланс України та його структура.

 56. Зовнішній державний борг у країнах з перехідною економікою.

 57. Біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів в Україні.

 58. Міжбюджетні відносини та їх регулювання.

 59. Ринок кредитних ресурсів України.

 60. Фінансування інноваційних проектів.

 61. Фінансовий аспект реформування охорони здоров’я в Україні.

 62. Фінансове забезпечення розвитку науки.

 63. Видатки місцевого бюджету.

 64. Розвиток ринку цінних паперів в Україні.

 65. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів на регіональному рівні.

 66. Фінансові проблеми комунальних підприємств та шляхи їх вирішення.

 67. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві.

 68. Прибуток підприємства: сутність, види, механізм формування.

 69. Становлення та розвиток місцевих фінансів України.

 70. Проблеми формування та використання доходів домогосподарств.

 71. Фонди цільового призначення та їх роль в умовах ринкових відносин.

 72. Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

 73. Медичне страхування та страхова медицина: необхідність запровадження та фінансові аспекти організації.

 74. Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави.

 75. Роль Державного казначейства в бюджетному процесі.

 76. Боргова політика України в період трансформації фінансової системи.

 77. Міжнародні фінансові інститути та їх роль у подоланні кризових явищ в економіці держав.

 78. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

 79. Застосування пільг при оподаткуванні в Україні.

 80. Ринок фінансових послуг, його роль та місце у структурі фінансового ринку.

 81. Розробка фінансової стратегії підприємства.

 82. Формування фінансових ресурсів бюджетних установ.

 83. Світовий фінансовий ринок та його розвиток.

 84. Фінансові аспекти функціонування спеціальних економічних зон.

 85. Фінанси населення та їх розвиток.

 86. Застосування програмно-цільового методу формування та виконання бюджетів.

 87. Бюджетні інвестиції в Україні: стан, проблеми, перспективи.

 88. Капітальні видатки Державного та місцевих бюджетів.

 89. Фінансова безпека держави.

 90. Фінансування видатків бюджету на охорону природи.

 91. Бюджет розвитку і пріоритети бюджетних інвестицій.

 92. Зарубіжний досвід бюджетного регулювання.

 93. Збалансування місцевих бюджетів.

 94. Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні.

 95. Валютно-курсова політика на сучасному етапі розвитку України.

 96. Валютний ринок як складова фінансового ринку України.

 97. Становлення і тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні.

 98. Управління формуванням неподаткових доходів бюджету.

 99. Фінансовий лізинг як форма накопичення капіталу.

 100. Фінансове забезпечення розвитку міста, села (на конкретному прикладі).

 101. Фінансове планування на промислових підприємствах України.

 102. Кошторисне планування та шляхи його вдосконалення.

 103. Роль небанківських кредитних установ у розвитку фінансового ринку України.

 104. Міжбюджетні трансферти в зарубіжних країнах.

 105. Міжнародні позики як джерело фінансових ресурсів та ефективність їх використання в Україні.

 106. Митна політика в Україні.

 107. Фінанси населення як сфера фінансової системи.

 108. Фінансування дошкільної освіти.

 109. Фінансування системи освіти як основа розвитку людського капіталу.

 110. Формування фінансових ресурсів у системі освіти (вищої, професійно-технічної, середньої) та оптимізація їх використання.

 111. Спрощена система оподаткування в Україні.

 112. Міжнародний фінансовий ринок: закономірності та тенденції розвитку.

 113. Місце та роль соціального страхування у фінансовому механізмі соціального захисту населення.

 114. Фінансові аспекти пенсійної реформи в Україні.

 115. Бюджетний дефіцит в Україні та управління ним.

 116. Державні цільові фонди як складова державних фінансів.

 117. Ухилення від оподаткування в Україні та його вплив на формування дохідної бази бюджету.

 118. Державний борг і його обслуговування в Україні.

 119. Фінансові проблеми грального бізнесу.

 120. Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 121. Податкова система однієї із розвинених зарубіжних країн ( на вибір).

 122. Фінансова система України й основні напрямки її реформування.

 123. Резервний фонд Державного бюджету України.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України / Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.

 2. Бюджетний кодекс України // Ухвалений Верховною Радою України 08.07.2010 р.

 3. Закон “Про Державний бюджет України” на відповідний рік.

 4. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991. № 1251 - ХІІ

 5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997. № 280/97-ВР.

 6. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999. № 679-ХІV.

 7. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006. № 3480-ІV.

 8. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу. Монографія. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

 9. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн. – К.: Комп’ютерпрес, 2004. – 320 с.

 10. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка: передмова та наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 653 с.

 11. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 432с.

 12. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

 13. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2003. – 606 с.

 14. Габбард Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка: Підручник:Пер. з англ. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 889с.

 15. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / Науково-дослідний фінансовий ін-т. — К. : НДФІ, 2007. — 299с.

 16. Карлін М.І. Державні фінанси України: навчальний посібник. — К. : Знання, 2008. — 349с.

 17. Карлін М.І. Фінанси України та сусідніх держав: навч. посібник. — К. : Знання, 2007. — 589с.

 18. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 245 с.

 19. Міжнародні фінанси: Підручник / Ред. О.І. Рогач. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 20. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

 21. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.

 22. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 458 с.

 23. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін.; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 467 с.

 24. П'ятаченко Г. О., Кухарець Л. В. Становлення та розвиток фінансів України. 1917-2003 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К. : НДФІ, 2005. — 784с.

 25. П’ятницька- Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К., – 2003. – 219 с.

 26. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 311 с.

 27. Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О., Балакін Р. А., Зятковський В. І. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України / А.М. Соколовська (заг.ред.). — К. : НДФІ, 2006. — 320с.

 28. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава – податки – бізнес: (зі світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

 29. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

 30. Теорія фінансів: Навчальний посібник/ За заг. ред О.Д. Василика. – К..: Центр навчальної літератури, 2005. – 415 с.

 31. Федосов В.М Теорія фінансів: підручник. – ЦУЛ, 2010 – 450 с.

 32. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 350 с.

 33. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. / За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

34. Фінанси: Підручник / За ред С.І.Юрія, В.М. Федосова. – Л.: Знання, 2008. – 611 с.

35. Юрій С.І, Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2006. – 818 с.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського


Кафедра фінансів і кредиту


^ КУРСОВА РОБОТА


з навчальної дисципліни “ФІНАНСИ”


Тема:_________________________________________________________

____________________________________________________________ВИКОНАВ:

студент_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

курс_______, спеціальність_____________________

група___________

форма навчання______________________________


особистий підпис студента_____________

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

________________________________________________________________________________________

____________________________________________
^ РЕЄСТРАЦІЯ РОБОТИ

номер__________ дата___________

КРЕМЕНЧУК – 2011

Додаток Б

Зразок плану курсової роботи


ПЛАН

курсової роботи з дисципліни «Фінанси»

студента _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

група ______________

форма навчання__________________


№ теми курсової роботи ________

Дата затвердження плану______________

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, учене звання)________________(підпис)

__________________________________________________________________


Тема (№ 3)

^ СУТНІСТЬ ТА ОБЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСІВ

Зміст

ВСТУП

1. Призначення та об’єктивна необхідність фінансів.

2. Сутність та ознаки фінансів.

3. Відмінності між фінансами та іншими економічними категоріями.

4. Функції фінансів.

5. Сучасні концепції сутності та функцій фінансів.

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Продовження додатка Б

Тема (№ 147):

ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Зміст

ВСТУП

 1. ^ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

1.1 Сутність та розвиток форм фінансування соціальної сфери в Україні.

1.2 Необхідність і роль бюджетного фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства.

1.3 Місце та тенденції розвитку фінансування дошкільного виховання дітей у видатках на освіту.

^ 2. ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

2.1. Основи кошторисного фінансування дошкільного виховання дітей.

2.2. Особливості планування видатків на фінансування дошкільного виховання дітей у місцевому бюджеті.

2.3. Характеристика та аналіз фінансування дитячого дошкільного закладу.

^ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ.

3.1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів закладами дошкільного виховання дітей.

3.2. Альтернативні шляхи та джерела фінансування дошкільної освіти.

3.3 Шляхи вдосконалення фінансування дошкільного виховання дітей в Україні на основі зарубіжного досвіду

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Додаток В

Приклади оформлення літературних джерел

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

1

2

Монографії одного і більше авторів

1. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – К.: НВП «АВТ», 2004. – 424 с.

Словники

Російсько-український та україно-російський словник фінансової термінології / За загальною ред. М.В. Афанасьєва, Н.М.Вітренко, А.П. Ярещенка. – Х.: Прапор, 1997. – 400 с.

Законодавча і нормативна база, стандарти

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р. № 2542-III // Голос України. 2001. - № 129. – С.5-12.


Навчальні посібники

Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. / За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

Підручники

Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 311 с.


Статті із журналів і збірників наукових праць

1. Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 3–10.

2. Тютюнник Ю.М., Кочетова Т.О. Оцінка фінансової стійкості суб’єкта малого підприємництва. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровський національний університет: ДНУ, 2004. Випуск 189:Том II. – С.333-340.

Перекладні видання

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім. /Передмова і наук. редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

Інформація з Інтернету

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.Додаток Г

Зразок рецензії на курсову роботу

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу студента_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

На тему_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

план роботи затверджено:___________________

(дата)
пор

Критерії оцінювання курсової роботи

Бали, що знімаються за порушен-ня вимог

Бали, що знімають-ся з даної роботи

1

Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 20 с.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

0,5-1,0
2

Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи

0,1
3

Вступ не відповідає вимогам:

(відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)

0,2
4

У курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

0,2-0,8
5

Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

0,5-1,0
6

Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

0,5-1,5
7

Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена і не поставлена проблема з даної теми, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

0,5-1,5
8

Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки з усіх висвітлених питань, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

0,2
9

Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)

0,2
Продовження додатка Г

^ Роботу перевірив

(ПІП наукового керівника, посада, науковий ступінь, учене звання)

Допуск до захисту

Допуск до захисту*

Допуск до захисту *

Усього знімається балів за результатами рецензування
так

ні

За умови належного доопрацюван-ня
Підпис наукового керівника, дата
* Робота допускається до захисту за умови належного доопрацювання, якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, менша за 6,5, але більша за 2. Якщо дорівнює 6,5, то робота не допускається до захисту і повертається студенту для перероблення.


Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямом 6.030509 «Облік і аудит» ( у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к. е. н., доц. В. І. Глухова


Відповідальний за випуск доц. кафедри «Фінанси і кредит» Л. М. Хоменко


Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно.


Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39614

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “ Інформаційні системи І технології у фінансах” для...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Аудит 11» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи