Методичні вказівки щодо проведення практичних занять icon

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять
Скачати 281.88 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Дата26.09.2012
Розмір281.88 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо проведення практичних занять

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«бюджетний менеджмент»

для студентів ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ форм навчання

зі спеціальностІ 7.050104 – «ФІНАНСИ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2011

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент" для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. В.І. Глухова

Рецензент к.е.н., доц. Л.М.Хоменко
^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Затверджено методичною радою КрНУ


Протокол № ___ від ____________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко
зміст


Вступ________________________________________________________4

1. Загальні відомості__________________________________________5

 1. Тематика практичних занять і завдання до них _________________6

 2. Тематика рефератів________________________________________22

Список літератури ___________________________________________ 25


ВСТУП

Бюджетний менеджмент – це сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, що спрямовані на керування бюджетними ресурсами та відносинами, які виникають у процесі руху бюджетних потоків.

Бюджетний менеджмент забезпечує раціональне та ефективне використання бюджетних коштів відповідними розпорядниками та користувачами цих коштів, дозволяє сконцентрувати їх на пріоритетних напрямах та реалізувати плани соціального та економічного розвитку країни. Важливе значення в підготовці спеціалістів-економістів відіграє навчальний курс „Бюджетний менеджмент".

Майбутні спеціалісти-фінансисти повинні належно опанувати теорію та практику ефективного управління бюджетними коштами, володіти методами оптимізації та раціоналізації використання останніх, знати процедури обліку та контролю, що застосовуються в бюджетній сфері, бути обізнаними з передовим вітчизняним і світовим досвідом і вміти використовувати ці знання у практичній діяльності.

Програма дисципліни побудована на органічному поєднанні та комплексному вивченні теоретичних принципів структури бюджету як об'єкта управління і практичних навичок з бюджетного планування та обліку виконання бюджету у сфері бюджетного менеджменту.

Курс "Бюджетний менеджмент" є професійно орієнтованою навчальною дисципліною при підготовці фахівців зі спеціальності 7.050104 – "Фінанси".

Предметом вивчення дисципліни є бюджетні ресурси держави і відносини, пов'язані з їх використанням.

Мета – надання знань з організації та управління бюджетним процесом у державі.

Завдання курсу – вивчення функцій та структури органів оперативного управління бюджетом, теоретичних основ організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; набуття вмінь ведення обліку виконання бюджету у фінансових органах, складання бюджетної звітності, контролю за виконанням бюджету.

Дана дисципліна пов'язана з курсами "Фінанси", "Бухгалтерський облік у бюджетних і фінансових установах", "Фінансовий менеджмент", "Бюджетна система", «Податкова система", „Фінансове право".


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Види занять з дисципліни «Бюджетний менеджмент»: лекції, практичні заняття, самостійне вивчення окремих тем, індивідуальна робота студентів.

Контроль знань виконується шляхом проведення модульного контролю, іспиту.

Важлива роль під час засвоєння даного курсу відведена практичним заняттям.

Практичні заняття, які проводяться за основними темами дисципліни у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань, отриманих студентами на лекціях, під час підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками. На практичні заняття виносяться найістотніші питання, насамперед, методичні, які потребують обговорення й поглибленого з'ясування їх сутності.

До всіх тем пропонуються контрольні запитання для закріплення вивченого матеріалу і самоперевірки знань, а також навчальні завдання. У процесі практичних занять здійснюється поточний контроль рівня знань студентів. Об'єктами поточного контролю знань студента є виконання на кожному практичному занятті завдань, що комплексно охоплюють матеріал теми згідно з навчальною програмою (тестові завдання, задачі).

Підготовка до практичних занять передбачає уважне вивчення джерел, поданих у списку літератури в кінці методичних рекомендацій. Крім цього, деякі студенти готують самостійно реферати з відповідної теми і виступають на практичних заняттях.

^ 2 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАННЯ ДО НИХ


Тема 1 Сутність і складові бюджетного менеджменту

 1. Предмет та завдання курсу „Бюджетний менеджмент".

 2. Сутність і роль бюджетного менеджменту, його об’єкт і суб’єкти.

 3. Зміст, структура бюджетного процесу, його учасники.

 4. Складові бюджетного менеджменту.

Питання для обговорення та самопідготовки

 1. Поясніть необхідність бюджетного менеджменту.

 2. У чому полягає зміст бюджетного менеджменту?

 3. Які завдання вирішує бюджетний менеджмент?

 4. Дайте характеристику складових бюджетного менеджменту.

 5. Назвіть основні складові організації бюджетного процесу.

 6. Дайте загальну характеристику органів управління бюджетом.

 7. Назвіть етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі.

Література: [1, 2,12 (с. 24-34), 13(с.1-5), 15(с. 23-33), 26(с. 15-20)].

Практичні завдання

 1. Назвіть законодавчі акти, що забезпечують організацію та функціонування бюджетної системи України.

 2. Проаналізуйте систему управління Державним бюджетом та її елементи.

 3. Поясніть відмінність бюджетного менеджменту від бюджетної політики.

 4. Поясніть різницю між бюджетним регулюванням і бюджетним плануванням.

 5. Поясніть взаємозв'язок між бюджетною системою та бюджетним устроєм.

 6. Охарактеризуйте засади розмежування видатків між бюджетами.

Тести

1. Бюджетний менеджмент – це складова:

 1. державного регулювання;

 2. фінансового менеджменту;

 3. бюджетного процесу;

 4. бюджетного планування.

2. Бюджетний менеджмент – це:

 1. система оцінювання діяльності бюджетних установ;

 2. система контролю руху бюджетних коштів;

 3. система управління бюджетним процесом;

 4. система розподілу бюджетних ресурсів.

3. Визначення основних показників бюджету за попередньо встановленими нормативами передбачає застосування:

 1. аналітичного методу;

 2. балансового методу;

 3. методу екстраполяції;

 4. нормативного методу.


Тема 2 Структура бюджету держави як об'єкта управління

 1. Сутність бюджету як економічної категорії та його роль у бюджетному менеджменті.

 2. Бюджет як основний фінансовий план.

 3. Формування доходів бюджету.

4. Система видатків бюджету та форми бюджетного фінансування.

 1. Бюджетний дефіцит.

6. Основи бюджетного устрою та взаємовідносини між бюджетами.

Питання для обговорення та самопідготовки

 1. Яке місце належить бюджету в побудові фінансової моделі суспільства?

 2. Назвіть і поясніть принципи побудови бюджетної системи.

3. Дайте характеристику складу і структури доходів Державного бюджету.

 1. Назвіть принципи формування видатків бюджету.

5. Охарактеризуйте склад і структуру видатків Державного бюджету.

6. Як визначається бюджетний дефіцит і чи означає він незбалансованість бюджету?

7. Що являє собою кошторисне фінансування?

8. Назвіть статті видатків розвитку та поточних видатків, обґрунтуйте доцільність такого їх розмежування.

Література: [8 (с. 95-125), 9, (с. 24-37), 12 (с. 14-35), 14(с. 16-30), 20(с. 136-180)].


Практичні завдання

1. Зазначити, до якого бюджету зараховуються названі нижче доходи:

 1. кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності області;

 2. надходження від податку на прибуток підприємств комунальної власності міста з районним поділом;

 3. надходження в розмірі 25 % від загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території міста обласного підпорядкування;

4) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності територіальної громади міста Київа;

5) надходження від податку з реклами, що справляється на території міста обласного значення.

2. Вказати, до якого бюджету треба віднести такі видатки:

 1. утримання дитячих садків комунальної власності району в місті;

2) утримання поліклініки районного управління охорони здоров'я;

 1. утримання Національної академії наук України;

 2. утримання обласного суду.

3. Указати, на які підрозділи бюджетної класифікації мають бути віднесені такі надходження:

 1. податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг);

 2. плата за спеціальне використання диких тварин;

 3. податок на доходи фізичних осіб, які працюють у сільському господарстві;

 4. плата за утримання дітей у школах-інтернатах;

 5. кредиторська та депонентська заборгованість підприємств, за якою минув термін позовної давності;

 6. дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Київа і Севастополь, міст республіканського та обласного значення) бюджетів.

4. Указати підрозділи бюджетної класифікації, на які мають бути віднесені такі видатки:

 1. капітальні вкладення на будівництво адміністративного об'єкта Кабінету Міністрів України в місті Київі;

 2. заробітна плата апарату Міністерства закордонних справ України;

 3. придбання м'якого інвентарю для Міністерства транспорту України;

 4. виплата стипендій студентам КДПУ.

Тести

1. Згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавне і міжнародне порівняння бюджетних даних - це:

 1. бюджетне вирівнювання;

 2. бюджетна класифікація;

 3. статистичне групування;

 4. бюджетне фінансування.

2. Хто встановлює порядок касового виконання бюджетів за доходами?

 1. Верховна Рада України;

 2. Кабінет Міністрів України;

 3. Міністерство фінансів України;

 4. Державне казначейство України.

Тема 3 Органи оперативного управління бюджетним процесом

1. Класифікація органів державного управління бюджетом

2. Міністерство фінансів України — центральний орган державної виконавчої влади: завдання, функції, структура.

3. Роль та функції Державного казначейства України в бюджетному процесі.

4. Рахункова палата України: завдання та функції.

5. Завдання та функції Державної податкової адміністрації України.

Питання для обговорення та самопідготовки

 1. Назвіть завдання і функції центрального апарату Мінфіну України.

2. Які завдання та функції реалізують місцеві фінансові органи?

3. Яка структура, функції та завдання органів Державного казначейства?

4. Якими повноваженнями наділені органи Державного казначейства?

5. Назвіть завдання та функції органів ДПАУ.

6. Які функції та повноваження має Рахункова палата?

Література: [1-3, 8 (с. 148-255), 9, (с. 34-57), 11(с. 79-101), 20(с. 180-203)].

Практичні завдання

 1. Опишіть нормативну базу діяльності Міністерства фінансів, Рахункової палати, Державної податкової адміністрації України.

 2. Охарактеризуйте співпрацю органів Державної податкової адміністрації та Державного казначейства України.

Тести

1. Які функції не виконує Державне казначейство в касовому обслуговуванні бюджетів за доходами?

1) відкриття бюджетних рахунків;

2) облік доходів бюджетів;

3) установлення строків сплати податків;

4) розподіл платежів між бюджетами.

2. Яку функцію Державне Казначейство не виконує:

1) складання проекту бюджетів;

2) операції з коштами Державного бюджету;

3) операції з коштами місцевих бюджетів;

4) розрахунково-касове обслуговування місцевих бюджетів;

3. Державна податкова адміністрація України забезпечує:

 1. виконання бюджетів за доходами та видатками;

 2. виконання бюджетів за доходами;

 3. контроль дотримання податкового законодавства;

 4. контроль виконання кошторисів бюджетних установ.

4. У яких органах відкриваються бюджетні рахунки?

 1. в органах Державного казначейства;

 2. у відділеннях Національного банку;

 3. у банківських установах;

 4. усі відповіді правильні.


Тема 4 Бюджетне планування

 1. Організація, завдання, принципи та методи бюджетного планування.

 2. Програмно-цільовий метод бюджетного планування.

 3. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження Державного і місцевих бюджетів України.

 4. Планування доходів бюджету

 5. Планування видатків на економічну діяльність

 6. Кошторисне планування.

 7. Зміст Закону України «Про Державний бюджет України».

Питання для обговорення та самопідготовки

 1. У чому полягає призначення бюджетного планування?

 2. Які основні елементи й переваги програмно-цільового методу бюджетного планування?

 3. Охарактеризуйте особливості формування Державного бю­джету України за програмно-цільовим методом.

 4. Охарактеризуйте розгляд проекту Державного бюджету України.

 5. Як відбувається затвердження Державного бюджету України?

 6. Охарактеризуйте складання, розгляд проектів і затвердження місцевих бюджетів.

 7. Як планується сума податку на прибуток підприємств до бюджету?

 8. Як плануються надходження до бюджету від податку на додану вартість, акцизного збору і мита?

 9. Які особливості кошторисного планування у закладах охорони здоров'я?

Література: [1-3, 8 (с. 148-255), 9, (с. 34-57), 11(с. 79-101), 20(с. 180-203)].

Практичні завдання

1. Наступного року в міській дитячій лікарні на стаціонарі планується використовувати 93 ліжки із середньою завантаженістю 320 днів. Кількість ліжко-днів для матерів – 4500. Норма витрат на харчування за один ліжко-день – 8 грн. Норма витрат на медикаменти і перев'язувальні матеріали – 4.6 грн. за день.

Визначити потребу стаціонару в коштах на харчування та медикаменти.

2. Заповнити табл. 1 «Процедура бюджетного планування в Україні» за такими варіантами:

 1. Складання проекту Закону «Про Державний бюджет України».

 2. Складання проекту місцевого бюджету.

Таблиця 1 – Процедура бюджетного планування в Україні


Документи та інформація, необхідні для складання, розгляду і затвердження бюджету

Державні органи, які беруть участь у бюджетному плануванні

Регламентовані терміни окремих

етапів бюджетного планування3. Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету 1500000 грн. Власні надходження установи складають 100000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені такі видатки:

 • фонд оплати праці працівників бюджетної установи – 750 000 грн.;

 • нарахування на фонд оплати праці – 255 000 грн.;

 • затрати на придбання канцтоварів – 25 000 грн.;

 • оплата за спожиту електроенергію – 55 000 грн.;

 • оплата за спожитий газ – 45 000 грн.;

 • оплата за послуги зв'язку – 30 000 грн.;

 • затрати на поточний ремонт приміщення – 60 000 грн.;

 • придбання основних фондів – 180 000 грн.;

 • затрати на капітальний ремонт опалювальної системи – 290 000 грн.

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи із зазначенням кодів економічної класифікації видатків.

Тести

1. Визначте термін подання проекту Державного бюджету України на розгляд Кабінету Міністрів України:

а) до 1 серпня;

б) до 15 серпня;

в) до 1 вересня;

г) до 15 липня.

2. У бюджетному регламенті визначені:

1) основні напрями бюджетної політики держави на наступний бюджетний рік;

 1. порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету;

 2. процедури виконання бюджету;

 3. частка ВВП, що розподіляється через бюджет.

3. Програмно-цільового метод складання бюджету започатковано в Україні:

 1. із 1998 p.; 2) із 2001 p.; 3) із 2002 р.

4. Документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період, — це ...

а) кошторис;

б) бюджетна пропозиція;

в) бюджетний запит.

Тема 5 Виконання бюджету


 1. Сутність і принципи організації виконання бюджету.

 2. Касове виконання бюджету.

 3. Розпис доходів і видатків бюджету.

 4. Бюджетна класифікація.

 5. Платіжна система виконання бюджетів.

 6. Виконання бюджету за доходами.

 7. Виконання бюджету за видатками.

 8. Бюджетні трансферти: порядок їх виділення та перерахування.

Питання для обговорення та самопідготовки

 1. З якою метою та яким чином складається Розпис доходів і видатків бюджету?

 2. Назвіть відомі системи касового виконання бюджету.

 3. Яка існує бюджетна класифікація доходів та видатків?

 4. Що означає платіжна система виконання бюджету?

 5. Як організовано виконання бюджету за доходами?

 6. Що таке бюджетні трансферти та які їх види існують?

 7. Назвіть принципи та методи бюджетного фінансування.

Література: [1, 8 (с. 257-290), 9, (с. 112-135), 21(с. 46-80), 22(с. 106-190)].

Практичні завдання

1. На рахунки, що відкриті в Управлінні Державного казначейства в м. Київі, для зарахування доходів до Державного і місцевих бюджетів України надійшли такі види доходів і в таких обсягах тис. грн.:

 • податок на прибуток підприємств 800,0

 • податок на доходи фізичних осіб 100,0

 • податок на додану вартість 600,0

 • акцизний збір із вироблених в Україні товарів 340,0

комунальний податок 34,0

 • фіксований сільськогосподарський податок 65,0

 • надходження від грошово-речових лотерей 42,0

 • плата за утримання дітей у школах-інтернатах 120,0

 • надходження від штрафів та фінансових санкцій 86,0

Необхідно:

а) назвати доходи, які у повному обсязі зараховуються до Державного бюджету України або до місцевих бюджетів.

б) назвати види доходів, які розподіляються між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами; між видами місцевих бюджетів. Зазначте пропорції розподілу. Як здійснюється цей розподіл органами казначейства?

в) назвати види доходів, які розподіляються між загальним і спеціальними фондами відповідного бюджету. Зазначте пропорції розподілу. Як здійснюється цей розподіл органами казначейства?


2. На рахунок 3161 одержано надходження в сумі 25600 грн, які підлягають розподілу між загальним і спеціальними фондами місцевого бюджету. Відповідно до поданих документів, необхідно повернути платнику помилково сплачені платежі на суму 5600 грн.

Які суми коштів повинні надійти до загального й спеціального фондів місцевого бюджету, якщо нормативними документами встановлено нормативи розмежування відповідно 40% і 60%?

Тести

1. Протягом якого часу з дня затвердження розпису бюджету мають бути затверджені кошториси і плани використання бюджетних коштів?

1) 10 днів; 2) 15 днів; 3) 30 днів.

2. Який документ є підставою для взяття бюджетних зобов'язань бюджетною установою?

 1. лімітна довідка;

 2. затверджений кошторис бюджетної установи;

 3. розпорядження фінансового управління;

 4. розпорядження органу ДКУ.

3. Бюджетні зобов'язання, прийняті установою, реєструються у:

1) фінансовому управлінні;

 1. органі державного казначейства;

 2. вищестоящій організації;

 3. усі відповіді правильні.

4. Покриття видатків одного бюджету коштами іншого для відновлення збалансування бюджетів – це:

 1. взаємозалік;

 2. бюджетне субсидіювання;

 3. взаємні розрахунки;

 4. вилучення коштів.


Тема 6 Облік виконання бюджету

 1. Сутність, функції та завдання обліку виконання бюджету.

 2. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджету в органах держказначейства.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку, баланс виконання бюджету та облікові реєстри.

 4. Бухгалтерський облік операцій з виконання загального та спеціального фонду бюджетів за доходами в органах держказначейства.

 5. Оперативний облік надходжень до бюджету в органах Державної податкової служби України.

 6. Бухгалтерський облік операцій з виконання загального та спеціального фонду бюджетів за видатками.

 7. Бухгалтерський облік інших активів, зобов’язань і розрахунків між державним та місцевими бюджетами.

 8. Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком.

 9. Визначення результатів виконання бюджету та відображення їх в обліку.

Питання для обговорення та самопідготовки

 1. Що таке бюджетний облік?

 2. Охарактеризуйте план рахунків з обліку виконання бюджетів.

 3. Охарактеризуйте баланс виконання бюджету.

 4. Назвіть рахунки з обліку ресурсів бюджету.

 5. Охарактеризуйте рух доходів до бюджету.

 6. Назвіть рахунки та основні бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджету.

 7. Як здійснюється аналітичний облік доходів бюджету?

 8. Як здійснюються операції за спеціальними реєстраційними рахунками розпорядників коштів?

 9. Як проводяться операції з управління єдиним казначейським рахунком та їх облік?

Література: [4, 8 (с. 292-397), 9 (с. 149-177), 13(с. 16-30),18 (с.7-70), 22(с. 170-200)].

Практичні завдання

1. Відобразити бухгалтерські проведення зі списання видатків загального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету.

2. Відобразити бухгалтерські проведення зі списання доходів загального фонду державного бюджету на результат виконання бюджету.

3. Відобразити бухгалтерські проведення зі списання видатків загального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету.

4. До управління Держказначейства надійшли доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами. Відобразити в обліку.

5. Назвіть документи, які є підставою для зарахування коштів до бюджету. Який порядок їх оформлення? Коли і ким він установлений? Опишіть послідовність операцій з опрацювання платежів за рахунками, що відкриті для зарахування надходжень до бюджетів.

6. До державного бюджету надійшли кошти, сплачені суб'єктами підприємницької діяльності державної форми власності як податок на прибуток у сумі 120000 грн. На балансовому рахунку 6111 „Доходи загального фонду державного бюджету" на початок дня рахувалась сума 1 550 000 грн.

Які бухгалтерські проведення необхідно здійснити?

Який залишок коштів буде на кінець операційного дня на рахунку загального фонду державного бюджету?

7. Обґрунтуйте проблеми інформаційного забезпечення касового виконання бюджету казначейською системою.

Тести

1. Надходження коштів до загального фонду місцевих бюджетів відображається проведеннями:

 1. д-т 1111 к-т 3141 одночасно д-т 6911 к-т 6121;

 2. д-т 1111 к-т 3152 одночасно д-т 6911 к-т 6131;

 3. д-т 1111 к-т 3121 одночасно д-т 6911 к-т 6112.

2. Органи казначейства ведуть облік:

1) тільки виконання бюджету;

2) тільки виконання кошторису доходів і видатків установи;

3) виконання бюджету і кошторису доходів і видатків установи.

3. В Україні застосовується метод виконання бюджетів;

1) касовий; 2) нарахування; 3) касовий та нарахування.

  4. Для забезпечення відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами органи Держказначейства використовують відповідні рахунки:

  1) 1, 3, 6, 8 і 9 класів;

  2) 2, 3, 7, 9 класів;

  3) 1, 3, 6, 9 класів.


Тема 7 Звітність про виконання бюджету

 1. Організація, види та форми бюджетної звітності.

 2. Звітність бюджетних установ.

 3. Періодична звітність про виконання державного та місцевих бюджетів.

 4. Річна звітність про виконання державного та місцевих бюджетів та порядок її затвердження.

Питання для обговорення та самопідготовки

  1. Назвіть види бюджетної звітності.

  2. Назвіть форми місячної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з Державного та місцевих бюджетів. Зазначте терміни їх подання і зміст.

  3. Назвіть форми квартальної і річної звітності розпорядників коштів.

  4. Яку звітність готують органи Державного казначейства України?

  5. Назвіть квартальні та річні форми звітності про виконання Державного бюджету України.

  6. Назвіть квартальні та річні форми звітності про виконання місцевих бюджетів.

  7. Охарактеризуйте порядок подання звітності про виконання бюджету вищим виконавчим органам.

  8. Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Державного бюджету України?

Література: [8 (с.401-424), 11 (с. 185-210)].

^ Практичні завдання

1. Необхідно:

пов'язати наведені у таблиці 2 форми квартальної звітності розпорядників бюджетних коштів з їх назвою. Для цього проставити ліворуч від номера поняття відповідну літеру.


Таблиця 2 – Форми квартальної звітності

Форма

Назва

.№1

А. Звіт про рух грошових коштів

№ 2

Б. Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ

№ 2-валюта

В. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

№ 4–1

Г. Баланс

№ 3

Д. Звіт про використання коштів загального фонду кошторису установи

№ 4–2

Е. Звіт про заборгованість бюджетних установ

№ 8

Є. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

№ 4–3

Ж. Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України

№ 7

3. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ


2. Проаналізувати процедуру розгляду і прийняття рішення щодо затвердження річного звіту про виконання відповідного бюджету і Закону «Про Державний бюджет України на відповідний рік».

3. Визначити склад пакетів «щоденна місячна та звітність» щодо виконання Державного бюджету.

Тести

1. Яка звітність про виконання бюджетів не належить до фінансової?

 1. баланс;

 2. звіт про результати виконання бюджету;

 3. звіт про рух грошових коштів;

 4. штатний розпис.

2. Хто встановлює єдині форми та методику звітності про виконання бюджетів?

 1. Кабінет Міністрів України;

 2. Міністерство фінансів України;

 3. Державне казначейство України;

 4. головні розпорядники коштів.


Тема 8 Контроль за виконанням бюджету

 1. Сутність, види, форми та методи бюджетного контролю.

 2. Органи бюджетного контролю, їх повноваження.

 3. Податковий контроль та його організація в Україні.

 4. Митний контроль.

 5. Контрольно-ревізійна робота з бюджету.

Питання для обговорення та самопідготовки

 1. Які методи бюджетного контролю застосовуються в Україні?

 2. Які органи здійснюють бюджетний контроль?

 3. У чому полягають функції Державної контрольно-ревізійної служби України?

 4. Яким чином здійснюється митний контроль?

 5. Роль податкового контролю в процесі виконання бюджету.

Література: [8 (с. 476-584), 11 (с. 210-234), 14(с. 116-130), 15(с. 56-70].


Практичні завдання

1. Охарактеризуйте структуру програми перевірки бюджетної установи державним аудитором.

У чому різниця між документальною та тематичною ревізіями?

2. Охарактеризуйте нормативну базу організації контролю виконання бюджету в Україні.

3. У чому полягає попередній контроль органу Державного казначейства в процесі виконання бюджетів за цільовим спрямуванням бюджетних коштів?

Тести

1. Попередній і поточний контроль за використанням бюджетних коштів здійснює:

 1. Міністерство фінансів;

 2. Рахункова палата;

 3. Державне казначейство;

 4. Контрольно-ревізійне управління.

2. Попередній контроль видатків бюджетної установи здійснюється на стадії:

 1. прийняття зобов'язань;

 2. оплати рахунків;

 3. перевірки підтвердних документів;

 4. всі відповіді правильні.

3. Поточний контроль видатків бюджетної установи здійснюється на стадії:

 1. оплати рахунків;

 2. після проведення платежів;

 3. після виконання робіт;

 4. виділення асигнувань.


Тема 9 Світовий досвід бюджетного менеджменту

 1. Еволюція бюджету та бюджетного менеджменту.

 2. Програмно-цільове бюджетування та його різновиди.

 3. Формування бюджетів за методом «витрати – вигоди».

 4. Бюджетне прогнозування.

5. Організація та види бюджетного контролю в демократичному суспільстві.

Питання для обговорення та самопідготовки

 1. Як відбувалася еволюція бюджетного менеджменту?

 2. Чим традиційний бюджет відрізняється від програмно-цільового бюджету?

 3. У чому суть формування бюджету за методом «витрати – вигоди»?

 4. Обґрунтуйте доцільність бюджетного прогнозування.

Література: [8 (с. 688-783), 11 (с. 234-54)].


^ 3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Передумови становлення та розвиток бюджетного устрою в Україні

 2. Еволюція складових бюджету.

 3. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні.

 4. Проблеми формування та зміцнення доходної бази бюджету (державного, місцевих.).

 5. Роль Рахункової палати у здійсненні позавідомчого фінансового контролю.

 6. Удосконалення бюджетного планування і регулювання бюджетів на основі розширення самостійності адміністративно-територіальних формувань.

 7. Вилучення коштів на користь Державного бюджету як вид міжбюджетних трансфертів.

 8. Взаємні розрахунки між бюджетами.

 9. Непрямі методи податкового контролю

 10. Адміністративно-управлінський ресурс фінансової бюрократії.

 11. Управління державним боргом в зарубіжних країнах.

 12. Практика впровадження аудиту ефективності використання бюджетних коштів

 13. Формування бюджету за програмно – цільовим методом у зарубіжних країнах.

 14. Роль державного казначейства України у здійснені бюджетного контролю

 15. Види субвенції з Державного бюджету 2007, 2006 роках

 16. Планування і виконання бюджетних програм 2002–2006 рр.

 17. Результати контрольно-перевірочних заходів органів ДКРС за останні роки в України.

 18. Проблеми і напрями вдосконалення бюджетного планування.

 19. Прогнозування доходів і видатків бюджету: сучасний стан, проблеми, перспективи.

 20. Бюджет розвитку в Україні, необхідність його створення, функціонування, проблеми.

 21. Пріоритетні напрями бюджетного інвестування.

 22. Збалансування місцевих бюджетів.

 23. Роль органів контрольно-ревізійної служби в збереженні та використанні державних фінансових ресурсів.

 24. Роль Державного казначейства в бюджетному процесі.

 25. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення.

 26. Джерела фінансового забезпечення бюджетної установи та шляхи їх оптимізації.

 27. Податкова служба і шляхи вдосконалення її діяльності.

 28. Бюджет розвитку і пріоритети бюджетних інвестицій.

 29. Управління формуванням неподаткових доходів місцевого бюджету.

 30. Ухилення від оподаткування в Україні та його вплив на формування доходної бази бюджету.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542 //Голос України 2001. - № 129. – С. 5 - 12.

 2. Закон України «Про Державний бюджет України // Відомості Верховної Ради України.

 3. «Про бюджетну класифікацію та її введення»: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604 // Податки і бухгалтерський облік. - 2002. - №9. – С. 6 - 8.

 4. Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарчук О.І., Петрашко П.Г. та ін. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. К.: НВП «АВТ», 2004. – 593 с.

 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича - К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. – Житомир: ЖІЕІ, 2004. – 512 с.

 7. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

 8. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, B. Опарін, Л. Сафонова та ін.: За заг. ред. В. Федосова. - К..КНЕУ, 2004.-864 с.

 9. Бюджетний менеджмент: Практикум / В. Федосов, C. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.: За заг. ред. B. Федосова. - К.: КНЕУ, 2005. - 420 с.

 10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 11. Галушка Є.О. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 280 с.

 12. Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Хижняк Й.С. Казначейська справа: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 248 с.

 13. Герасименко О.М., Сторожук Т.М., Ніколайченко В.І., Терещенко В.В. Облік податків,зборів та інших обов’язкових платежів в органах державної податкової служби України: Навчальний посібник / За заг. ред. Онищенко В.А. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 203 с.

 14. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – К.: НВП «АВТ», 2004. – 424 с.

 15. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Вітвицька Н.С.,Чумакова І.Ю., Коцупатрий М.М.,Сенченко М.Т. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 16. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.

 17. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисцип. -К.: КНЕУ, 2002 –ЗЗЗ с.

 18. Петрашко П.Г., Чечуліна О.О. та ін. Казначейська справа. У 2-х т. – К.: НВП “АВТ”, 2004.

 19. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн.- К.: Знання-Прес, 2002. – 495с.

 20. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2001. - 186 с.

 21. Свірко С.В. Облік виконання бюджету: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц.. – К.: КНЕУ,2004. – 290 с.

 22. Юрій С.І, Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2006. – 818 с.Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент" для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – "Фінанси" (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к. е. н., доц. В. І. Глухова


Відповідальний за випуск зав. кафедри «Фінанси і кредит» В.І.Глухова


Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно


Видавничий відділ КрНУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи стандартизації, сертифікАції І управління якістю”
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи біржової діяльності ”
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку”...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему «Кредитування» з дисципліни "Фінанси підприємств" / укладачі: В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи