Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" icon

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси"
Скачати 228.72 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси"
Дата26.09.2012
Розмір228.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОТСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ „ФІНАНСОВИЙ РИНОК”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 „ФІНАНСИ”

(В ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНОГО ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050100 – „Фінанси”


Укладач: ст.викл. Волошина О.В.


Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № ____ від _______________2011 р.

Зав. кафедри ______________доц. Касич А.О.


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____від ________________2011 р.

Голова методичної ради ___________проф.Костін В.В.


КРЕМЕНЧУК 2011

^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» є нормативною для підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси» і має теоретико-прикладний характер. Мета курсу «Фінансовий ринок» — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин. Основними завданнями курсу є:

- виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;

- розкриття взаємозв'язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;

- обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередковується взаємовідносинами між суб'єктами фінансового ринку;

- обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;

- виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, їх значення для забезпечення виконання ринком своїх функції;

- розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.

Предметом курсу є фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини з купівлі-продажу фінансових фондів, що знаходять своє відображення в цінних паперах.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен:

знати: інфраструктуру фінансового ринку, нормативно-правову базу функціонування фінансового ринку, способи та методи регулювання фінансового ринку, механізм функціонування структурних елементів фінансового ринку (грошового, банківських кредитів, фондового та ін.)

вміти: приймати рішення за інвестиційними проектами, здійснювати розрахунки доходності фінансових інструментів, визначати вартість фінансових активів, прогнозувати ситуацію на фінансовому ринку, працювати з індексами, визначати та управляти ризиками.

^ 2. ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД АУДИТОРНОЇ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з/п

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

аудиторн.

роб.,год

самост. роб.,год

аудиторн.роб.,год

самост. роб.,год

лекції

практики

лекції

практики

1

Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

2

1

10

2

-

12

2

Законодавче регулювання фінансового ринку

2

-

10

-

-

14

3

Інфраструктура фінансового ринку

2

1

10

-

-

14

4

Ризик та ціна капіталу

6

4

6

2

2

10

5

Фондовий ринок

4

4

6

2

-

12

6

Ринок похідних цінних паперів

4

2

8

2

-

12

7

Грошовий ринок і ринок банківських позичок

4

2

8

2

2

10

8

Фондова біржа та біржові операції

4

2

8

-

-

10
ВСЬОГО

28

14

66

10

4

94

^ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1 Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці


Перша тема знайомить студента з предметом дисципліни – фінансовим ринком, який являє собою специфічну сферу економічних відносин. Їх особливість полягає в тому, що відносини, які розглядаються, формуються на певному економічному просторі, зі сформованою правовою, технічною, економічною, податковою інфраструктурою, яка постійно змінюється. Тому предмет курсу - економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини між його учасниками з приводу купівлі-продажу фінансових фондів.

Основними учасниками (суб’єктами) фінансового ринку є : емітенти, інвестори, фінансові посередники, держава в особі спеціальних органів нагляду та контролю.

Варто звернути увагу, що з правової точки зору цінний папір – юридичний документ, стандартний контракт, зміст якого зумовлює те, що емітент продав цінний папір, щоб отримати необхідні фінансові фонди, і відповідно прийняв на себе зобов’язання. Інвестор, що купив цінний папір, придбав майнові та інші права, передбачені контрактом. З економічної точки зору цінний папір – капітал, який приносить дохід його власнику.

Фондовий і грошовий ринки можна узагальнено назвати ринками цінних паперів.

Фонди, які обертаються на ринку банківських послуг втілені в індивідуальні контракти – договори про позички. З економічної точки зору, банківська позичка – надання на визначений термін грошового капіталу під встановлений процент.

Розширення фінансових ринків спричинило до життя похідні цінні папери, розвиток фінансового інжинірингу та появу опціонних та ф’ючерсних бірж.

Процеси, що відбуваються на світовому фінансовому ринку, так само, як і розвиток сучасних телекомунікацій, зокрема мережі Інтернет, впливають на національні фінансові ринки: збільшується міжнародний рух грошових потоків, відбувається інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків.


Теми рефератів

 1. Склад та структура фінансового ринку в Україні.

 2. Структура зарубіжних фінансових ринків.

 3. Особливості розвитку фінансового ринку в Україні у 98-99 роках.

 4. Основні напрями розвитку фінансового ринку в майбутньому.

 5. Заощадження та інвестиції: особливості їх формування в Україні.

 6. Правова природа цінних паперів

 7. Економічна природа цінних паперів


Питання для самоперевірки знань

 1. Дайте визначення предмета дисципліни, що вивчається.

 2. У чому полягає різниця між основними сферами фінансового ринку?

 3. Назвіть головних учасників фінансового ринку.

 4. Як ви розумієте категорію «заощадження»?

 5. Поясніть чому головною функцією фінансового ринку є перетворення заощаджень на інвестиції.

 6. Як вирозумієте категорію «фінансові фонди» і чому на фінансовому ринку вони втілюються у фінансові інструменти?

 7. Чим пояснюється різноманітність цінних паперів?

 8. Назвіть причини розвитку електронного ринку цінних паперів.

 9. У чому полягають особливості ринку банківських позичок?

 10. Як ви розумієте інтернаціоналізацію і глобалізацію фінансових ринків?

 11. Який вплив має розвиток мережі Інтернет на розвиток сучасного фінансового ринку?

Література: 11 (ст. 3-8), 12 (ст.5-10)

^ ТЕМА 2 Законодавче регулювання фінансового ринку


Економічні відносини, що формуються на фінансовому ринку. повинні регулюватися законодавчо. Закони, що регулюють ринок і створюють над ним контроль створюються поступово. по мірі розвитку ринкових відносин.

Світовий досвід регулювання фінансового ринку:

Розвиток законодавства в США:

 1. Перші закони з’явилися e 1933-34 роках тобто за умови розвиненої економіки. Причиною їх виникнення був крах фінансового ринку та економічна криза.

 2. Законодавством на цей час охоплено весь ринок – біржовий та позабіржовий. Кінцева мета регулювання – створення єдиного національного фінансового ринку

 3. Розширення фінансового ринку порушило питання про введення інструментів саморегулювання. Державний контроль не в змозі був охопити весь ринок і підвищував затрати обігу цінних паперів. Тому частково функції регулювання передались саморугулівним організаціям (СРО) Перша з них створена у 1938 році – Національна асоціація дилерів з цінних паперів

Інтернаціоналізація і глобалізація міжнародних відносин зумовила необхідність розвитку єдиних стандартів, процедур та умов розрахунків на фінансовому ринку, тому були прийняті і на сьогодні діють наступні акти:

 1. рекомендації Групи 30 – Міжнародної організації міжнародних експертів;

 2. стандарти IOSCO

В Україні діють:

 1. Закон України „Про цінні папери та фондову біржу”

 2. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”

 3. Закон України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”.

 4. Постанова ВР України „Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії”.

Окрім законів щорічно приймаються та оновлюються акти виконавчої влади з метою регулювання корпоративної діяльності, реєстрації цінних паперів, організації депозитарної діяльності, регулювання діяльності спільного інвестування та ін.

Найголовнішим моментом законодавчої бази є те, що фінансові відносини між учасниками ринку повинні бути оформлені юр. документами – угодами чи договорами, кожен з яких має відповідні обов’язкові реквізити. Суперечки, що виникають при невиконанні зобов’язань вирішуються в арбітражному суді.

Чинне законодавство містить основні положення, що захищають права інвестора та накладають на емітента обов’язки щодо розкриття інформації. введена обов’язкова реєстрація випуску цінних паперів у Державній комісії цінних паперів і фондового ринку, інформації про їх випуск, оприлюднення публічної регулярної інформації про наслідки господарської діяльності емітента. Встановлені правила та стандарти стосовно проведення операцій на фондовому ринку.

Основними проблемами є :

 1. розбудова інфраструктури фондового ринку;

 2. запровадження системи моніторингу фондового ринку;

 3. стабілізацію ринку облігацій внутрішніх державних позик;

 4. вдосконалення системи захисту прав інвестора;

 5. розвиток нормативно-правової бази;

 6. інформування та підвищення обізнаності населення стосовно питань функціонування фондового ринку.

Регулювання ринку банківських позик зводиться до таких положень:

Специфічність грошового ринку як сфери фінансового ринку в чинних законах не відображена.

Грошовий ринок і ринок банківських позичок потребують норм, що забезпечують підвищення ліквідності інструментів.

Захист прав інвесторів, емітентів та професійних учасників фінансового ринку, а також підтримка ліквідності на грошовому ринку застосовуються до кожного інструменту відповідно до норм права. До цього часу в Україні немає закону, який би регулював обіг векселів.

Ринок банківських позичок традиційно високо регульований. Здійснюється пруденційний банківський нагляд, спрямований на захист прав вкладників та акціонерів банку, підтримку ліквідності банківської системи.


Теми рефератів

  1. Особливості розвитку та формування законодавства з фінансового ринку в США.

  2. Стратегія розвитку фінансового ринку в Україні

  3. Правові основи розвитку інфраструктури фондового ринку.

  4. Вексельне право.


Питання для самоперевірки знань

 1. За яких обставин і чому в США в 1933 та в 1934 роках прийняті закони про регулювання фінансового ринку?

 2. Через які причини починають діяти міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку?

 3. Назвіть основні принципи фондового ринку згідно із Концепцією розвитку і функціонування фондового ринку України.

 4. Які юридичні норми прав захисту інвесторів?

 5. Які права та обов’язки інституційних інвесторів?

 6. Назвіть правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку.

 7. Які причини появи та розвитку саморегулівних організацій?

 8. Назвіть основні особливості формування законодавчої бази грошового ринку.

 9. Назвіть основні особливості формування законодавчої бази ринку банківських позик.

 10. Як ви розумієте пруденійний банківський нагляд?

Література: 10 (ст. 4-18)


^ ТЕМА 3 Інфраструктура фінансового ринку


Інфраструктура – це система інститутів , які функціонують на фінансовому ринку.

Склад інфраструктури:

професійні учасники – торгівці цінними паперами;

організатори торгівлі – фондові біржі та позабіржові фондові торговельні системи;

посередники в торгових угодах – брокери та дилери;

посередницькі фінансові інститути – комерційні банки, небанківські депозитні установи, кредитні асоціації, спілки, ощадні інститути, страхові компанії, пенсійні фонди, фонди грошового ринку, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди;

реєстратори цінних паперів;

депозитарії, клірингові депозитарії;

розрахунково-клірингові банки;

саморегулівні організації фондового ринку;

інформаційно - аналітичні інститути.

В Україні функціонують 6 фондових бірж, Позабіржова фондова торговельна система (ПФТС), створено широку мережу посередницьких інститутів, реєстраторів і зберігачів цінних паперів, діють депозитарій НБУ для державних цінних паперів, Національний депозитарій та Міжрегіональний фондовий союз (МФС) – для корпоративних цінних паперів.

Значення посередництва на фінансовому ринку:

 1. Посередники консолідують ризики, приймають на себе багато з них, насамперед ризик неповернення виданих позик та виплати процентів у строк;

 2. забезпечення деномінації заощаджень. Дрібні позички у посередника нагромаджуються поступово. Згодом на їх основі укладаються угоди з цінними паперами на більші суми.

 3. з другого положення випливає так званий ефект масштабу угоди: чим на більшу суму укладено угоду, тим нижчими виявляється адміністративні, консультаційні, юридичні та інші подібні витрати.

Посередник має кращий доступ і можливості придбати інформацію з широкого кола питань, які стосуються обігу цінних паперів.

Посередництво між емітентами та інвесторами займається значна кількість фінансових інститутів, багато з яких мають власні функціональні обов’язки. Так, комерційні банки обслуговують свою клієнтуру, залучають грошові кошти на рахунки, надають позички на різноманітні строки. Але, окрім цього, вони на замовлення клієнтів купують і продають цінні папери, виплачують по них дивіденди і проценти. Пенсійні фонди за своїм призначенням мають нагромаджувати кошти членів фонду для наступних виплат пенсій. Нагромаджені грошові вклади учасників вкладаються в цінні папери, і фонд отримує певні доходи. За своєю суттю операції фонду з цінними паперами являють собою спільне інвестування членів фонду.

Крім посередників, велику роль на фінансовому ринку відіграють організатор торгівлі – фондові біржі, а зі зростанням масштабів операцій – позабіржові фондові торговельні системи. В Україні організаторами торгівлі є також центри сертифікатних аукціонів. В Україні тільки 5% обігу цінних паперів припадає на організований ринок. Неорганізований це укладення угод поза біржею, по телефону.

В Україні сьогодні на передньому плані два завдання – створити систему обліку руху цінних паперів та забезпечити ліквідність фондового ринку. Ці проблеми практично поєднані зі створенням централізованої депозитарної системи та бездокументарної системи обігу цінних паперів.

Структура Національної депозитарної системи складається з двох рівнів: нижнього – зберігачів , які ведуть рахунки власників іменних цінних паперів та реєстратори власників іменних цінних паперів, верхнього – Національний депозитарій України та депозитарії, які ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки з цінних паперів.


Теми рефератів

 1. Реєстри та реєстратори цінних паперів.

 2. Професійна діяльність на ринку цінних паперів

 3. Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку


Питання для самоперевірки знань

 1. Як вирозумієте інфраструктуру фінансового ринку?

 2. У чому полягає значення посередництва?

 3. Як ви розумієте професійну діяльність на ринку цінних паперів?

 4. Назвіть організаторів торгівлі, яке їх значення?

 5. За яким напрямом розвивається професійна діяльність в Україні?

 6. Що таке депозитарій, яке його значення?

 7. Окресліть сферу діяльності Національної депозитарної системи в Україні.

 8. Хто є зберігачем цінних паперів?

 9. Яке значення має реєстрація власників іменних цінних паперів?

 10. Які вимоги висуваються до реєстраторів в Україні?

 11. Як вирозумієте кліринговий депозитарій?

 12. Яка роль на фінансовому ринку інформаційно-аналітичних інститутів?

 13. Як розвиваються саморегулівні організації в Україні?

Література: 9 (ст. 40-55), 6 (ст. 55-80)

^ ТЕМА 4 Ризик та ціна капіталу


Насамперед потрібно з’ясувати зміст двох категорій: ціна (курс) цінного паперу, що виражається в грошових одиницях, та ціна капіталу, що виражається у процентах.

Для інвестора ціна капіталу є доходом, який він отримує від вкладення інвестицій у фінансові активи. Для емітента – фінансовими витратами, які він повинен сплатити інвестору у процентах до отриманого капіталу.

Ціна капіталу визначається попит і пропозицією, які залежать на фінансовому ринку від багатьох факторів. Особливе значення мають ризики. Дохід, на який розраховує інвестор, визначається не тільки коньюктурою ринку, але й надійністю фінансових активів, в які вкладаються грошові кошти. Формується структура процентних ставок, що встановлюється за строками цінного папера, його ліквідністю, можливістю у визначений час сплачувати борг та іншими факторами.

У західній економічні йлітературі відомі теорії часової структури процентних ставок, що пояснюють форму так званої кривої доходів залежно від строків погашення.

Теорія неупередженого очікування пояснює нахил кривої ринковим консенсусом щодо майбутніх процентних ставок та деякою впевненістю інвесторів у зміні ставок.

Теорія переваги ліквідності передбачає, що в інвесторів у русі процентних ставок. Через це кожен з них приймає власне рішення, віддаючи перевагу вкладенням у ліквідні цінні папери, тому премія за ліквідність буде рівною для всіх.

Теорія ринкової сегментації вбачає, що процентна ставка за цінними паперами окремих строків визначається попитом і пропозицією. Тому кожен з учасників віддає перевагу операціям в якійсь одній зоні строковості (сегменті ринку). При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з розвитком теорій ризику. Теорія американського економіста Марковіца виокремлює з усіх цінних паперів папір без ризику – казначейський вексель строком на 30 днів. Він також розробляє модель ефективного портфеля, сутність якої полягає в тому, що здійснюється такий підбір цінних паперів за строками, фірмами , регіонами, галузями, який забезпечує отримання очікуваного прибутку за мінімального ризику.

Американський вчений Шарп запропонував поділити ризик на систематичний та несистематичний. Систематичний ризик перебороти шляхом диверсифікації портфеля інвестор не може. Системні зміни в господарстві (падіння цін на експортні товари, зниження капітальних вкладень та ін.) можуть спричинити різке зниження процентних ставок. На думку Шарпа, систематичний ризик потрібно вивчати і бути готовому до змін, щоб встигнути пристосуватися до них. Щодо несистематичного ризику , то він долається шляхом диверсифікації, тобто побудови ефективного портфеля.

Вивчаючи дану тему, потрібно ознайомитися і зрозуміти значення побудови лінії характеристики, лінії ринку цінних паперів та лінії ринку капіталів. Усі три лінії використовуються для розрахунку очікуваного доходу по цінному паперу з урахуванням ризику.

Студент повинен бути обізнаним з дуже популярною на Заході теорією ефективності фінансового ринку американського економіста Фами. Її сутність полягає в тому, що ефективним можна вважати тільки інформований ринок. він виокремлює три рівні інформованості і відповідно три рівні ефективності: слабка форма ефективності, напівсальна і сильна.


Питання для самоперевірки знань

 1. Чим визначається структура процентних ставок?

 2. Чому в 50-х роках зявляється практична потреба в розробці теорій ризику?

 3. У чому полягає сутність теорії ефективного портфеля Марковіца?

 4. У чому сутність поділу ризику на систематичний і несистематичний?

 5. Який цінний папір виокремлено як без ризиковий? Чому?

 6. Поясніть модель оцінки капітальних активів.

 7. Що показує лінія характеристики цінного папера?

 8. Поясніть модель лінії ринку цінних паперів. Напишіть формулу. Наведіть числовий приклад розрахунку.

 9. Поясніть модель лінії ринку капіталів.

 10. У чому різниця між лінією ринку капіталів та лінією ринку цінних паперів?

 11. У чому полягає сутність арбітражного ціноутворення?

 12. Поясніть теорію безсистемного руху цін?

 13. У чому сутність ефективного ринку Фами?

 14. Назвіть форми ефективності фінансового ринку?

Література: 4 (ст18-56), 6 (ст 58-96), 7 (ст. 25-39), 8 (ст. 64-78), 14 (ст 225-238)


ТЕМА 5. Фондовий ринок

Вивчаючи тему , студент повинен розуміти, що ринок капіталів (так у західній економічній літературі називають фондовий ринок) є однією із сфер фінансового ринку. Специфічність ринку капіталів полягає в тому, що на ньому обертаються довгострокові цінні папери. Основна функція ринку капіталів – забезпечення процесу нагромадження капіталу, залучення інвестицій в економіку. Саме цим і пояснюється рух довгострокових фінансових фондів.

В Україні фондовий ринок почав розвиватися у 1997 році. Він має ряд особливостей. Потрібно знати основні фінансові інструменти фондового ринку – акції, сертифікати акцій, паї, облігації. Їх визначення, реквізити. Варто зясувати тенденції в появі нових видів акцій. Так, прості акції, що випускаються акціонерними товариствами, в класичному варіанті наділені правом голосу. В наш час у західних країнах зявилися прості акції без права голосу, з обмеженими правами голосу. Або, навпаки, випускаються привілейовані акції з правом голосу за окремими рішеннями. Ринок акцій у західних країнах переважно біржовий, при цьому слід визначити, що на фондовій біржі реалізуються, зазвичай, крупні пакети акцій найвпливовіших в економічному значенні компанії.

Потрібно знати категорію ціни акції та вміти її обчислювати. Ціна акції – теперішня вартість її майбутніх грошових потоків.

Слід знати такі цінні папери, як райти та сріпи. Їх випуском компанія має на меті обмеження припливу нових акціонерів.

Скріп підтверджує право акціонера на придбання нових акцій пропорційного його частці в акціонерному капіталі. Особливість полягає в тому, що акції сплачують за рахунок резервного фонду компанії. Скріпи називають також бонусом або капіталізацією.

Райти – цінні папери, що розподіляються серед акціонерів пропорційно їх частці в капіталі за пільговими цінами. При випуску нових акцій власники райтів допускаються до розміщення з дисконтом 15-20 % до ринкової ціни на момент оголошення емісії.


Питання для самоперевірки знань

 1. Що таке фондовий ринок?

 2. Хто є суб’єктом фондового ринку?

 3. Яке призначення фондового ринку?

 4. Яка функція фондового ринку?

 5. Назвіть інструменти фондового ринку?

 6. Чим відрізняється облігація від акції?

 7. Які ви знаєте сегменти ринку облігацій?

 8. У чому полягають особливості державної облігації? Муніципальної облігації?

 9. Які ви знаєте види облігацій, які випускаються корпораціями?

 10. Які види акцій ви знаєте?

 11. Курс акцій.

 12. Як визначити поточний дохід за облігацією?

Література: 1 (ст. 356-380), 2 (ст. 13-25), 5 (ст. 189-200), 6 (ст. 298-320)

ТЕМА 6 Ринок похідних цінних паперів


Особливість похідного цінного папера полягає в тому, що він випускається на основі вже емітованих класичних цінних паперів – акцій та облігацій.

Необхідно знати види похідних цінних паперів: форварди, ф’ючерси, опціони, свопи, варанти. Крім того, на фінансовому ринку зявляються похідні фінансові інструменти другого покоління, основою яких є обіг похідних цінних паперів першого порядку: опціони на ф’ючерси, ф’ючерси на фондові індекси і т.д.

Продавець похідного цінного папера при укладанні угоди відкриває коротку позицію. Це означає, що він продав певну кількість цінних паперів, яких у нього в наявності немає. Покупець відкриває відповідно довгу позицію. Це означає , що він купив більше цінних паперів ніж продав.

В короткій позиції перебуває торговець цінними паперами, який їх позичає маючи надію виграти на зниженні поточної ціни в майбутньому, тобто на поверненні боргу за нижчою ціною. У довгій позиції учасник угоди сподівається на підвищення поточної ціни в майбутньому та отримає курсової різниці.

Необхідно розібратися у визначенні похідних цінних паперів всіх видів. Знати їх класифікацію. Оцінити фактори які впливають на ціни на похідні цінні папери. Також потрібно вміти будувати графіки по опціонах на купівлю і продаж.

Розвиток похідних цінних паперів стимулює розвиток фінансового інжинірингу, внаслідок чого створюються нові фінансові інструменти шляхом їх поєднання. Так, існують комбінаційні опціони: стренг, стред, стріп, спред.

Своп – контракт між двома учасниками на право обміну певною сумою валюти, цінних паперів, процентних платежів на умовах, зафіксованих в угоді.

Інтернаціоналізація фінансових ринків призвела до появи американських депозитарних розписок та глобальних депозитарних розписок. Вони підтверджують право власності на акції, що випускаються у інших країнах. Емітуються банками – депозитаріями акцій. Вони є ефективним засобом доступу до американського фондового ринку та країн Західної Європи.


Теми рефератів

 1. Опціон – фінансовий інструмент, що забезпечує страхування угод спот.

 2. Ринок операцій своп.

 3. Організація та функціонування ф’ючерсного ринку.


Питання для самоперевірки знань

 1. Які причини появи та розвитку похідних фінансових інструментів?

 2. Як вирозумієте категорію «хеджування»?

 3. Назвіть основні види похідних цінних паперів.

 4. Чим відрізняється форвардна угода від ф’ючерсної?

 5. Для чого відкривається маржевий рахунок? Які види маржевих сум на нього надходять?

 6. Що таке опціон? Які його особливості?

 7. Чим відрізняється опціон колл від опціона пут? Американський від західноєвропейського?

 8. Як вирозумієте опціонну премію?

 9. Напишіть основну формулу Блека-Сколеса?

 10. Де та як укладаються контракти своп?

 11. Що таке варант?

 12. Як вирозумієте категорія «синтетичні» цінні папери?

 13. Які причини появи фінансового інжинірингу?

 14. Назвіть основні види комбінованих опціонів.


Література: 13 (ст. 9-120)


ТЕМА 7 Грошовий ринок і ринок банківських позичок


Грошовий ринок і ринок банківських позичок є сферами фінансового ринку, що пов’язані між собою. Існують певні особливості грошового ринку як ринку короткострокових цінних паперів високоліквідних фінансових активів і ринку банківських позичок у наданні коротко- або середньострокових банківських позичок для фінансування оборотного капіталу. Ці особливості визначають головні функції даних сфер фінансового ринку: забезпечення купівлі грошей як засобу платежу, руху короткострокових фондів а також касового виконання державного бюджету.

Слід звернути увагу на те, що всі фінансові інструменти, обертаються на грошовому ринку, є борговими цінними паперами – векселі, казначейські векселі та інші цінні папери держави, строком до одного року, комерційні папери сертифікати депозитів, що вільно обертаються.

Комерційні банки видають позички під заставу векселів, акцій, ОВДП; ломбардний кредит – під заставу цінних паперів; проводять операції з векселями, зокрема обліковують їх тощо. Слід зрозуміти, що грошовий ринок та ринок банківських позичок тісно пов'язаний з фондовим.


Питання для самоперевірки знань

 1. Що таке грошовий ринок?

 2. Хто є суб’єктами грошового ринку?

 3. Що таке ринок банківських позичок? його зв'язок з грошовим ринком.

 4. Які функції грошового ринку та ринку банківських позичок?

 5. Які особливості банківського векселя?

 6. Що таке дисконт?

 7. Як визначити дохідність казначейського векселя?

 8. Назвіть причини появи та швидкого розвитку сертифікатів депозитів, комерційних цінних паперів?

 9. Що таке банківський акцепт?

 10. У чому сутність операцій центральних банків на відкритому ринку?

 11. Чому операції на відкритому ринку є важливим засобом для управління грошовим обігом?

 12. Який зв'язок між управлінням грошовим обігом та управління грошовим боргом?

 13. Яке значення має ринок ОВДП в Україні?

 14. Розкрийте взаємозвязок між кредитно-грошовою та фінансовою політикою.

Література: 12 (ст. 38-50)


^ ТЕМА 8 Фондова біржа та біржові операції


Поява і розвиток фондових бірж пов’язані з такими основними причинами: розвиток державного кредиту та необхідність створення вторинного ринку для державних облігацій; розвиток вексельного обігу, виникнення вексельних ярмарків на яких купці обмінювалися векселями; поява та розвиток акціонерних компаній, що випускають цінні папери.

Необхідно знати основи організації роботи фондових бірж, керівні органи біржі, її комітети значення котирувальної комісії, що складає вимоги лістингу та допускає акції до котирування на фондовій біржі.

Біржовий процес містить такі стадії:

- оформлення та реєстрація заяв (наказів) на купівлю-продаж цінних паперів;

- введення заявок (наказів) до біржової торгівлі;

- виконання угод;

- реєстрація торговельних угод на біржі;

- розрахунки (кліринг) між клієнтами.

Студент повинен знати види наказів, які може дати клієнт брокеру на купівлю або продаж цінних паперів, та їх головні характеристики. Слід зрозуміти категорію «купівля на маржі», тобто з використанням позичених коштів. Інвестор вкладає в цінні папери запозичені кошти на відміну від маржевих угод, укладаються також «короткі» угоди – поставка шляхом запозичення цінних паперів.

Студент повинен знати причини появи та розвитку позабіржових фондових торговельних систем.


Питання для самоперевірки знань

 1. Охарактеризуйте поняття «біржа».

 2. Який правовий статус фондових бірж в Україні?

 3. Коли була створена українська фондова біржа?

 4. Коли вона почала працювати? Назвіть інші фондові біржі України.

 5. Дайте характеристику кожному документу з нормативної бази УФБ.

 6. Що таке біржовий статут, правила біржі?

 7. Які основні правила УФБ?

 8. Назвіть еміте6нтів та інвесторів УФБ. Яким чином захищені їхні права?

 9. Що таке депозитарій?

 10. Які функції клірингового банку?

 11. Брокери на УФБ. Які правила їх допуску до проведення торгів?

 12. Що таке лістинг?

 13. Назвіть основні види біржових наказів.

Причини розвитку позабіржової торгівлі цінними паперами в Україні Література: 1 (ст. 356-380), 2 (ст. 13-25), 5 (ст. 189-200), 6 (ст. 298-320)

Схожі:

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 050100 “фінанси”
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" icon«фінанси»
Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconФінансовий ринок
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей
Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 050100 – “Економіка підприємства”, 050100 – “Облік...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconЩодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 050100 – “Економіка підприємства”, 050100 – “Облік...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок\" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси\" iconЩодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік”
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” денної та заочної форм навчання для студентів зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи