Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Скачати 468.64 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Сторінка3/3
Дата26.09.2012
Розмір468.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
^

Розрахуйте прибуток від продажу товарної продукції методом прямого розрахунку згідно таблиці


Методом аналітичного розрахунку визначте базову рентабельність.


Розрахунок прибутку від продажу товарної продукції

Найменування продукції


Товарний випуск за планом, тн.


Ціна за одиницю продукції за мінусом ПДВ та акцизів, грн за тн


Планова повна собівартість одиниці продукції, грн за тн


Товарний випуск за планом в цінах, грн


Товарний випуск за планом по повній собівартості

Прибуток,

грн

Порівняльна продукція:

Лак ПГС

Емаль ЗА

Емаль АВ

Алгідні смоли

Продукція А

1475

1500

1450

1400

1375

3780

3855

3940

3675

38603460

3565

3570

3355

3475?

?

?

?

??

?

?

?

??

?

?

?

?

Усього


х

х

х

?

?

?

Продукція, що не

порівнюється:

лак ГМ

продукція Б

1210

12203570

36503185

3350?

??

?
?

?

Усього

х

х

х

?

?

?

Залишки готової продукції на початок планового періоду
160


130


?


Залишки готової продукції на кінець планового періоду

20

?

Усього від реалізації товарної продукції?

?

?
^

Метод аналітичного розрахунку


Розрахунок базової рентабельності

Показники

Звіт за 9 місяців

План 4 кварталу

Очікування виконання за поточний рік

(гр.2 +3)

1

2

3

4

 1. 1. Порівняльна товарна продукція звітного року:

а) за діючими цінами (без ПДВ та акцизу)

б) за повною собівартістю43066


3606014024


11980
Прибуток на обсяг порівняльної товарної продукції (п.1а-п.1б)


Поправка до суми прибутку в зв’язку зі змінами цін, які мали місце протягом року (+або – за час з початку і до дати змін)+100Прибуток, який береться

за базуБазова рентабельність, %Література: [1, 3, 7, 12, 14].


Тема 8 (Варіант 8)

^ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ


Питання:

 1. Основи кридутування;

 2. Види кредитів, що надаються підприємствам;

 3. Банківське кредитування підприємств.


Джерелом коштів, що циркулюють на кредитному ринку, є кошти, акумульовані на депозитних рахунках банків, залишки коштів на розрахункових та інших рахунках юридичних осіб, вільні кошти населення і кошти акумульовані центральним банком держави. Розміщення акумульованих коштів здійснюється на основі кредитних угод між банками, юридичними і фізичними особами.

Овердрафт - це кредитування банком особистого банківського рахунку клієнта за відсутності або недостатності на ньому коштів, що дозволить Вам не турбуватися про стан свого рахунку і завжди мати можливість скористатися кредитними коштами в межах ліміту овердрафту.

Факторингце система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів перевідступає короткострокові вимоги за торгівельними операціями комерційного банку.

Кредит під облік векселів (обліковий кредит) - це короткостроковий кредит, який банківська установа надає пред'явнику векселів, обліковуючи (скуповуючи) їх до настання строку виконання зобов'язань за ними і сплачуючи пред'явнику номінальну вартість векселів за мінусом дисконту. Надання облікового кредиту здійснюється на підставі поданої підприємством заяви на дисконтування векселів. Банк ретельно перевіряє репутацію підприємства-векселедавця, а також підприємства-пред'явника векселя.

Розмір та термін дії вексельного кредиту залежать від строку пред'явленого векселя. Термін, на який видається вексель, не може перевищувати 90 днів.

Підприємство сплачує банку дисконт , що розраховується за формулою:
С=(К*Т*П)/(365*100)
де С - сума дисконту;
К - номінальна сума векселя;
Т - строк (у днях) від дня обліку до дня платежу;
П - ставка, за якою обліковується вексель.

Завдання:

1. Номінальна вартість векселя - 10 000 грн. Банк викуповує в підприємства вексель за 90 днів до його погашення за ставкою 10% річних.

Яку суму банк сплачує підприємству за вартість векселя?

2. Підприємство звернулось у банк з проханням викупити рахунки-фактури (дебіторську заборгованість) на суму 30000 грн. Плата за кредит – 35 % річних. Середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцем - 10 днів. Комісійна винагорода за факторингове обслуговування 3%. Розрахуйте плату за факторинг.


Література: [2, 3, 8, 9, 10, 14].


Тема 9 (Варіант 9)

^ ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО


Питання:

1. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення;

2. Планування та фінансування санації;

3. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств.


Головною метою фінансової санації є мобілізація фінансових ресурсів для:
- відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності.
- формування фінансового капіталу для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.


Завдання:


На підставі даних ліквідністі балансу ВАТ „Протон” визначте коефіцієнти ліквідності та зробіть висновки.


Аналіз ліквідності балансу ВАТ „Протон”Актив

На початок періоду

На кінець періоду

Пасив


На початок періоду

На кінець періоду

Надлишок або недостача

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду
^

Найбільш ліквідні активи (А1)


840

631,4

Негайні пасиви (П1)


26951,1

20138,9Активи, що швидко реалізують-ся (А2)

11855,5

10039,8

Короткостракові пасиви (П2)

8000,0

5650,0Активи, що реалізуються повільно (А3)

6628,3

8050,6

Довгострокові пасиви

3)

5774,9

5032,0Активи, що важко реалізуються (А4)

53849,6

48775,7

Постійні пасиви

(П4)

33836,3

35825,6
Аналіз показників ліквідності


Показник

На початок періоду

На кінець

періоду

відхилення

норматив

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт покриття


Література: [3, 6, 8, 9, 11, 13].


Тема 10 (Варіант 10)

^ ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ


Питання:

1. Характеристика та склад грошових надходжень;

2. Виручка від реалізації – основне джерело доходів підприємства;

3. Податок на додану вартість та акцизний збір.


Виручка від реалізації продукції у відтворювальному процесі матеріального виробництва відіграє важливу роль як одна з ланок нового кругообігу коштів підприємства. За рахунок грошових надходжень від реалізації продукції передовсім відшкодовується вартість матеріальних витрат на виробництв.

Податок на додану вартість (ПДВ) домінує серед непрямих податків, що надходять до бюджету. Тобто це податок, який виконує яскраво виражену фіскальну функцію.

Слід звернути увагу, що варіант обчислення ПДВ, який застосовується в Україні, допускає оподаткування перенесеної вартості, а також подвійне оподаткування.

Акцизний збір обчислюється за ставками, що визначаються у двох варіантах:
- у твердих сумах з одиниці реалізованого товару;
- за ставками у відсотках до обороту з продажу товарів.

Суму акцизного збору можна обчислити за наступною формулою:

На = (Ца * А %) / 100%;

Ца = (С+ П) / (100 % –А %),

де На – сума акцизного збору;

А % – ставка акцизного збору;

Ца – ціна товару з урахуванням акцизного збору;

С – собівартість;

П – прибуток.


Завдання:

1. Фабрика шкіргалантереї за липень 2008 року відвантажила покупцям 1500 шт. пальт із натуральної шкіри, договірна ціна яких (без акцизу та ПДВ) складає 173,6 тис. грн. Ставка акцизного збору на одяг з натуральної шкіри – 35%. Розрахуйте продажну ціну партії з урахуванням акцизного збору, акцизний збір,суму ПДВ та всю продажну ціну партії.

2. Оптова ціна, яка включає витрати виробництва та прибуток , складає 100 грн. Ставка акциза у відсотках до відпускної ціни – 46,5%. Розрахуйте відпускну ціну та акциз.

Література: [3, 8, 9, 11, 14].


^ 3.ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Основи організації фінансів

 1. Сутність і функції фінансів підприємств

 2. Основи організації фінансів підприємств

 3. Фінансові ресурси підприємства, їх склад та характеристика

 4. Зміст та організація фінансової роботи на підприємстві

 5. Сутність основних засобів

 6. Показники стану та ефективності використання основних засобів

 7. Знос і амортизація основних засобів

 8. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

 9. Сутність та класифікація прибутку

 10. Сутність та методи обчислення рентабельності

 11. Розподіл та використання прибутку

 12. Сутність, призначення та функції податків

 13. Сутність податкової системи

 14. Непрямі податки

 15. Прямі податки

 16. Місцеві податки та збори

 17. Сутність обігових активів, їх класифікація та структура

 18. Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами

 19. Показники ефективного використання оборотних активів

 20. Контроль за використанням оборотних активів

 21. Показники оцінки фінансового стану

 22. Оцінка ліквідності та платоспроможності

 23. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану

 24. Стратегічне фінансове планування

 25. Зміст, завдання та мета фінансового планування на підприємстві

 26. Оперативне та поточне фінансове планування

 27. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування

 28. Основи кридутування

 29. Види кредитів, що надаються підприємствам

 30. Банківське кредитування підприємств

 31. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення;

 32. Планування та фінансування санації

 33. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств

 34. Характеристика та склад грошових надходжень

 35. Виручка від реалізації – основне джерело доходів підприємстваСписок літератури


 1. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. / Бланк И.А. – Киев, МП “ИТЕМ ЛТД”, СП “АДЕФ – Украина”, 1996 – 534 с.

 2. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – [3-тє вид.], стер. / Гриньова В. М., Коюда В. О. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-311-040-6.

 3. Грідчіна М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. – [2-ге вид.], стереотип. / Грідчіна М. В. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.: іл. – Бібліогр.: с. 225–229. – ISBN 966-608-222-5

 4. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. / Романенко О. Р. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с. – ISBN 966-8253-40-Х.

 5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник .-К.: МАУП.- 2000.-152с. .

 6. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: Навч. посібник / Терещенко О. О. – К.: КНЕУ, 2006. – 552с. – ISBN 966-574-872-6.

 7. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник / Терещенко О. О. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с. – ISBN 966-574-441-0.

 8. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник / Терещенко О. О. – К.: КНЕУ, 2000. – 412с. – ISBN 966-574-144-6.

 9. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємст [Підручник] / А.М.Поддєрьогін - Київ: КНЕУ, 2006. -552c.

 10. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Філімоненков О. С. – К.: Кондор, 2005. – 400 с. – ISBN 966-8251-59-8.

 11. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. – [2-ге вид.], перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с. – ISBN 966-06-0239-1.

 12. Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.:Финансы и статистика,1998. – 336 с.

 13. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова. – К.: Либідь,1993. – 456 с.

 14. Шелудько В.М. Финансовый менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.
Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет

імені Михайла Остроградського


Контрольна робота

з дисципліни “Фінанси підприємств

студента групи _____________

шифр залікової книжки ________

прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

Домашня адреса студента


Перевірив ____________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові викладача)


Кременчук 2010Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 - «Облік і аудит», 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030601 – «Менедмент» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.є.н., доцент Л. М. Хоменко

Відповідальний за випуск зав. кафедри “Фінанси і кредит ” В.І. Глухова


Підп. до др. ___________. Формат 60х84 1/16. Паір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад_____прим. Зам. №_________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconГ.І. Базецька методичні вказівки з дисципліни фінанси підприємств
Базецька, Г.І. Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємства» (для виконання контрольної роботи для студентів освітньо –...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни \" фінанси підприємств \" для студентів економічного факультету iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи