Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 322.65 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір322.65 Kb.
ТипМетодичні вказівки

міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо практичних занять

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни «бюджетна система»

для студентів ДЕННОЇ та заочної форм навчання

зА НАПРЯМОМ 6.030508 – «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.030508 – „Фінанси і кредит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к.е.н., доц. В.І. Глухова

Рецензент к.е.н., доц. Л.М. Хоменко
^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від ____________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнкозміст


Вступ................................................................................................................4

1. Загальні відомості......................................................................................5

2. Перелік практичних занять………………………………………………6

Список літератури.........................................................................................26


ВСТУП

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.

Навчальна дисципліна “Бюджетна система“ є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом “Фінанси“. Її вивчення грунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів. Дисципліна має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному плані – закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

Предметом курсу “Бюджетна система“ є господарська діяльність бюджетних установ, спрямована на здійснення ними соціальних функцій держави та ефективне використання фінансових ресурсів.

^ Мета дисципліни “Бюджетна система” – надання знань з організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики.

Завдання вивчення дисципліни “Бюджетна система“ полягає у:

засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави; розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи; формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків; оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.

Дана дисципліна пов'язана з курсами „Фінанси”, „Бухгалтерський облік у бюджетних і фінансових установах", "Фінансовий менеджмент”, „Податкова система”, „Фінансове право”.

Види занять з дисципліни «Бюджетна система»: лекції, практичні заняття, самостійне вивчення окремих тем, індивідуальна робота студентів.

Контроль знань виконується шляхом проведення модульного контролю, іспиту.

Важлива роль під час засвоєння даного курсу відведена практичним заняттям. Практичні заняття, які проводяться за основними темами дисципліни у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань, отриманих студентами на лекціях, під час підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками. На практичні заняття виносяться найістотніші питання, насамперед, методичні, які потребують обговорення й поглибленого з'ясування їх сутності.

До всіх тем пропонуються контрольні запитання для закріплення вивченого матеріалу і самоперевірки знань, а також навчальні завдання. У процесі практичних занять здійснюється поточний контроль рівня знань студентів. Об'єктами поточного контролю знань студента є виконання на кожному практичному занятті завдань, що комплексно охоплюють матеріал теми згідно з навчальною програмою.

Підготовка до практичних занять передбачає уважне вивчення джерел, поданих у списку літератури в кінці методичних рекомендацій. Крім цього, деякі студенти готують самостійно реферати з відповідної теми і виступають на практичних заняттях.


^ 2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття №1

Тема: Засади бюджетного устрою.

Мета: вивчення зв’язку між видами бюджетів та визначення нормативно-правової бази у побудові бюджетної системи України.

^ Короткі теоретичні відомості

1. Основи бюджетного устрою:

– виокремлення видів бюджетів;

– встановлення принципів побудови бюджетної системи;

– розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;

– організація взаємовідносин між бюджетами.

2. Роль бюджетного права у побудові бюджетної системи:

– характеристика бюджетного права;

- «Бюджетний кодекс України».

Теми рефератів

1. Державний і територіальний устрої та їх вплив на побудову бюджетної системи.

2. Демократичний бюджетний устрій.

3.Бюджетний федералізм, його організація.

Контрольні питання

 1. Які характерні ознаки бюджетних відносин?

 2. Якими правовими актами регламентуються бюджетні відносини?

 3. Які альтернативні принципи побудови бюджетної системи?

 4. Які способи усунення фінансових протиріч у суспільстві, пов'язаних з формуванням бюджету?

Література: [1; 5, с. 5-50; 7, с.35-52; 9, с. 16-30; 11, с. 76-90].


Практичне заняття №2

Тема: Склад і структура бюджетної системи України


^ Мета: визначення сутності бюджетної системи України та пошук шляхів її реформування


Короткі теоретичні відомості:

1. Становлення бюджетної системи України.

2. Бюджетна система України:

– склад бюджетної системи України;

– зведені бюджети в Україні, їх склад і призначення;

– структура бюджетної системи України.

 1. Реформування бюджетної системи в Україні.

Теми рефератів


1. Бюджетна система України та однієї із зарубіжних країн (порівняльна характеристика).

2. Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічно­му розвитку території.


Контрольні питання

 1. Які основні принципи побудови бюджетної системи в Україні?

 2. У чому полягає самостійність формування та виконання бюджетів?

 3. Чи діє у повній мірі в Україні принцип єдності при побудові бюджетної системи?

 4. Яка структура бюджетної системи України?

Література: [1; 2; 5, с. 5-50; 6, с.42-52; 9, с. 16-30; 11, с. 76-90].


Практичне заняття №3

Тема: Системи доходів, витрат і фінансування бюджету України

^ Мета: вивчити склад і структуру доходів і витрат бюджету України, організаційні основи фінансування.

Короткі теоретичні відомост

1. Організація системи доходів бюджету.

2. Склад і структура доходів бюджетів в Україні:

– податкові надходження;

– неподаткові та інші доходи бюджету.

3. Організація системи витрат бюджету:

– видатки бюджету та її класифікація;

– кошти на кредитування;

– кошти на погашення основної суми боргу.

4. Система і форми бюджетного фінансування.

5. Склад і структура витрат бюджетів в Україні.

6. Організація системи фінансування бюджету:

– класифікація фінансування;

– форми фінансування бюджету;

- вплив фінансування бюджету на економіку.

Теми рефератів

 1. Вдосконалення форм бюджетного фінансування в Україні.

 2. Бюджетна класифікація та її вплив на цільове використання коштів .

Контрольні питання

 1. Які фактори впливають на склад і структуру дохідної та видаткової частин бюджету?

 2. Від чого залежить рівновага доходів і видатків?

 3. Які є форми бюджетного фінансування?

 4. Які причини виникнення бюджетного дефіциту?

 5. Яка існує класифікація фінансування ?

 6. Назвіть форми фінансування бюджету?

Література: [2; 5, с. 40-50; 6, с.82-93; 9, с. 28-36; 11, с. 102-110].

Практичне заняття №4

Тема: Державний бюджет України

^ Мета: вивчення суті, складових Державного бюджету України.

Короткі теоретичні відомості

1. Сутність та призначення Державного бюджету України:

– роль в перерозподілі ВВП;

– структурна будова;

– цільові фонди держави.

2. Склад та структура дохідної та видаткової частин Державного бюджету України.

3. Стан Державного бюджету України.

Теми рефератів

 1. Особливості бюджету як фінансового плану.

 2. Причини і наслідки бюджетного дефіциту.


Контрольні питання

 1. Склад і структура доходів Державного бюджету в Україні.

 2. Які тенденції структурних зрушень в Державному бюджеті України?

 3. Яка існує класифікація видатків бюджету?

 4. Склад і структура видатків Державного бюджету в Україні.

 5. Які складові дефіциту державного бюджету України та основні шляхи його фінансування?

Література: [1; 3; 6, с. 95-112; 7, с.105-123; 9, с. 34-56; 10, с. 102-110].


Практичне заняття №5

Тема: Місцеві бюджети

Мета: вивчення суті, призначення місцевих бюджетів та особливості їх складових на різних рівнях бюджетної системи.

^ Короткі теоретичні відомості

1. Сутність і призначення місцевих бюджетів:

– склад і правовий характер;

– структурна будова;

– цільові місцеві фонди;

– поточний бюджет і бюджет розвитку.

2. Склад і структура надходжень та витрат Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.

3. Обласні та районні бюджети в Україні.

4. Характеристика бюджетів місцевого самоврядування.

Теми рефератів

 1. Місцеві бюджети в умовах самоуправління регіону.

 2. Проблеми збалансування місцевих бюджетів.

 3. Вдосконалення місцевого оподаткування.


Контрольні питання

 1. Яка структура місцевих бюджетів України?

 2. Доходи і видатки бюджету розвитку місцевих бюджетів.

 3. Які є види бюджетів місцевого самоврядування?

 4. Особливості доходів і витрат Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.


Практичне заняття №6

Тема: Міжбюджетні взаємовідносини

Мета: визначення сутності між бюджетних відносин, видів міжбюджетних трансфертів, методів бюджетного регулювання.


^ Короткі теоретичні відомості

1. Міжбюджетні грошові потоки:

– мета регулювання міжбюджетних взаємовідносин;

– характер, напрями проведення та форми міжбюджетних взаємовідносин;

– вилучення коштів з бюджету;

– міжбюджетні трансферти та їх види в Україні.

 1. Бюджетне регулювання в Україні.


Теми рефератів

 1. Субвенції на інвестиційні проекти в Україні.

 2. Міжбюджетні трансферти як засіб балансування бюджетів.

Контрольні питання

1. Які особливості міжбюджетних відносин в Україні?

2. Назвіть засади розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів?

 1. Які найбільш поширені в Україні види міжбюджетних трансфертів?

 2. Охарактеризуйте основні види субвенцій, дотацій.

Література: [1-3; 6, с. 95-112; 8, с.115-141; 9, с. 45-56; 12, с. 114-128].


Практичне заняття №7
^
Тема: Витрати бюджету на економічну діяльність держави та науку

Мета: вивчити склад і структуру витрат бюджету на економічну діяльність та науку в Україні.

Короткі теоретичні відомості

1. Роль бюджету у забезпеченні економічного розвитку країни.

2. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

3. Бюджетні кредити підприємствам.

4. Державні дотації.

5. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження.

Теми рефератів

. 1. Проблеми фінансування поповнення державних запасів і резервів.

2. Бюджетне фінансування житлового господарства.

3. Фінансування міжнародної діяльності держави.


Контрольні питання

 1. Назвіть склад видатків бюджету на економічну діяльність.

 2. Які пріоритети бюджетного фінансування розвитку економічної діяльності?

 3. Які теоретичні та нормативні засади фінансування видатків бюджету на науку?

 4. Перспективи розвитку джерел фінансування видатків на науку.

Література: [4; 7, с. 370-380, 411-433; 9, с.103-122].


^
Практичне заняття №8
Тема: Видатки бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення

Мета: визначити складові видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, їх місце у здійсненні соціальної політики держави.


^ Короткі теоретичні відомост

1. Роль бюджету в забезпеченні соціального захисту населення.

2. Склад і характеристика видатків бюджетів на соціальний захист населення:

– державні соціальні гарантії;

– програми, пільги і заходи із соціального захисту населення;

– адресні субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива.

3. Склад і характеристика видатків на соціальне забезпечення.

4. Бюджетне фінансування соціальних закладів, його організація.


Теми рефератів

 1. Пенсійна реформа та її фінансове забезпечення.

 2. Український фонд соціальних інвестицій.

Контрольні питання

Які існують види соціальних видатків?

 1. Склад видатків на соціальний захист населення та вдосконалення їх структури.

 2. Які Вам відомі програми з соціального захисту населення?

 3. Охарактеризуйте основні види видатків на соціальне забезпечення.

 4. Які основні напрями вдосконалення фінансування соціального захисту та

 5. соціального забезпечення?

Література: [4, 7 (с. 284-395, 488-500)].


Практичне заняття №9

Тема: Видатки бюджетів на освіту

Мета: вивчити склад і структуру видатків бюджету України на освіту, методику розрахунку їх обсягів за кошторисами.


Короткі теоретичні відомості

1. Розрахунок оперативно-сітьових показників загальноосвітньої школи.

2. Складання тарифікаційного списку загальноосвітньої школи.

3. Складання кошторису загальноосвітньої школи

4. Особливості кошторисного фінансування дошкільних закладів.

5. Бюджетне фінансування вищих закладів освіти.

Задача 1. Кількість класів і число учнів у них на 1 січня планованого року по міській середній школі такі:

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість класів

7

6

6

5

5

5

6

4

5

4

3

Число учнів

209

182

176

148

147

150

178

118

147

100

75

2. Дані про випуск і прийом учнів на планований рік:

План випуску

План прийому

класи

кількість, осіб

класи

кількість, осіб

з 4-х

148

до 1-х

240

з 9-х

147

до 5-х

148

з 11-х

75

до 10-х

70 % випуску
з 9-х класу

3. Групування і наповнюваність класів прийнята на рівні 30 осіб у класі.

Визначити: число учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічне число учнів і кількість учнів по групах класів.

Задача 2.

1. У міській середній школі є шість груп подовженого дня з числом учнів: на 1 січня планованого року — 220, на 1 вересня — 236. Число днів харчування одного учня на рік — 170, вартість харчування в день — 0,72 грн. Для 318 учнів 1—4 класів передбачається безплатний відпуск молока вартістю 0,37 грн. на день на одну особу протягом 205 днів.

Обчислити річні видатки на харчування по школі.

2. Середньорічне число учнів, які перебувають у групах подовженого дня, в школах району становить: по міських школах — 360, по сільських школах — 280. Число днів харчування учнів — 210, середня вартість харчування одного учня на день: у міських школах — 0,72 грн., у сільських школах — 0,46 грн.

Обчислити річні видатки бюджету на харчування у групах подовженого дня в школах району


Теми рефератів

1. Фінансування загальної середньої освіти в Україні.

2. Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти.

3. Планування і фінансування видатків на утримання дошкільних закладів.

Контрольні питання

 1. Який склад і структура видатків на освіту, їх особливості в залежності від видів бюджетів?

 2. Основи фінансування загальноосвітніх шкіл.

 3. Які особливості складання кошторису дошкільних закладів?

 4. Які особливості кошторисного планування і фінансування у вищих навчальних закладах ?

Література: [4, 7 (с. 397-410].


Практичне заняття №10

^ Тема: Видатки бюджетів на охорону здоров’я

Мета: вивчити склад і структуру видатків бюджету України на охорону здоров’я, особливості складання кошторисів по медичних закладах.


Короткі теоретичні відомості

1..Оперативно-сітьові показники діяльності медичних закладів.

2. Складання тарифікаційного списку медичного закладу.

3. Складання кошторису медичного закладу.

Задача 1. Для складання кошторису районної лікарні маємо такі показники:

1. Середньорічна кількість ліжок — 180 од.

2. Число днів функціонування одного ліжка

протягом року — 316 днів

3. Норма витрат на 1 ліжко-день:

на харчування — 2,31 грн.

на придбання медикаментів і перев’язувальних

матеріалів — 1,80 грн.

4. Передбачено витрати за окремими кодами
економічної класифікації видатків на рік:

(1131) предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 14 тис. грн.

(2110) придбання обладнання і предметів довгострокового

користування — 15 тис. грн.

(2130) капітальний ремонт, реконструкція і реставрація — 25 тис. грн.

(1160) оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 31 тис. грн.

з них:

(1161) оплата теплопостачання — 10 тис. грн.

(1162) оплата водопостачання та водовідведення — 8 тис. грн.

(1163) оплата електроенергії — 9 тис. грн.

(1164) оплата природного газу — 4 тис. грн.

5. Нарахування на зарплату становлять — 37,2 %

6. Для розрахунків витрат на оплату праці
(код 1110) є такі дані, грн.:

Найменування показників

Середньо-
річне число посад

Середня ставка на 1 посаду в місяць

Річна сума на всі посади
в цілому

Лікарі

43

203

Визначити

Середній медичний персонал

93

152

Визначити

Молодший медичний персонал

42

123

Визначити

Адміністративно-господарський, обслуговуючий та ін. персонал

35

143

Визначити

Виплати допомоги з тимчасової непрацездатності

×

×

30 650

Витрати на оплату роботи у святкові дні і нічний час

×

×

18 500

Потрібно:

1. Визначити загальну кількість ліжко-днів у році по лікарні.

2. Розрахувати витрати лікарні за такими напрямами:

(1110) заробітна плата;

(1133) видатки на харчування;

(1132) придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів.

3. Скласти кошторис видатків районної лікарні.

Задача 2. В Глобинській дільничній лікарні працює платний госпрозрахунковий кабінет зубопротезування. Маємо такі дані для складання кошторису доходів і витрат кабінету:

Доходи:

1. Залишок коштів на початок року — 177 грн.

2. Надходження поточного року:

Найменування робіт

Вартість одиниці робіт, грн.

Кількість,
шт.

Сума, грн.

Коронки сталеві

9

400

Визначити

Зуби сталеві

8

400

Визначити

Зуби з облицюванням

12,6

50

Визначити

Знімні протези

31,5

70

Визначити

Разом

×

×

Визначити


Витрати:

(1110) Заробітна плата, грн. — визначити

(1120) Нарахування на зарплату (37,5%), грн. — 1125

(1130) Придбання предметів постачання і матеріалів, грн. — 1960

(1160) Оплата комунальних послуг та електроенергії, грн. — 1880

Разом — визначити

Потрібно:

1. Визначити загальну суму надходжень за платні роботи.

2. Обчислити витрати по заробітній платі (код 1110), а також загальну суму витрат.

3. Визначити перевищення доходів над витратами, тобто госпрозрахунковий результат роботи кабінету зубопротезування.

Задача 3.

1. У центральній районній лікарні на 1 січня планового року є 225 ліжок. Наприкінці жовтня планового року вводиться в експлуатацію новий лікувальний корпус на 75 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік — 320.

2. У дільничній лікарні на початок планового року є ліжок: у пологовому відділенні — 40, хірургічному — 70, дитячому — 80, інших — 140. У плановому році в зв’язку з перебудовою частини господарського корпусу під стаціонар кількість ліжок збільшується з 1 вересня поточного року в хірургічному відділенні до 120, дитячому — 110, інших — до 215. Число днів функціонування одного ліжка на рік відповідно по відділеннях — 317, 298, 305 і 293.

3. У міській лікарні на 1 січня планового року кількість ліжок 450, в тому числі у дитячому відділенні — 40, інфекційному — 120, онкологічному — 20, у решті відділень — 270. Число днів функціонування одного ліжка протягом року відповідно по відділеннях 330, 280, 195, 340. У плановому році передбачається капітальний ремонт лікувального корпусу, у зв’язку з чим з 1 червня по 1 жовтня в інфекційному відділенні функціонуватиме 60 ліжок.

4. На початок планового року ліжкова мережа лікувально-профілактичних закладів у районі становитиме 1485 ліжок. Відповідно до соціально-еконо­мічного плану розвитку господарства району число ліжок на кінець листопада планового року буде доведено до 1525. Середнє число днів функціонування ліжка в рік — 315.

Визначити: середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів по даних лікувально-профілактичних закладах.

Задача 4.

1. Для визначення числа лікарських відвідувань по амбулаторно-полік­лінічному закладу на плановий рік маємо такі показники:

Спеціальність

Число ставок

Норма

навантаження(число відвідувань на годину)

Кількість годин

в поліклініці

на дому

в поліклініці

на дому

Терапія

3,5

5

2

3

3

Хірургія

1,0

9

1,25

5,5

0,5

Гінекологія

0,5

5

1,25

5,5

0,5

Педіатрія

2,5

5

2,0

3,0

3,0

Невропатологія

0,5

5

1,25

5

1,0

Дерматологія

0,5

8

1,25

5

1,0

Стоматологія

1,5

36Офтальмологія

1,5

8

1,25

5,5

0,5

Отоларингологія

1,5

8

1,25

5,5

0,5

Число робочих днів у році, за винятком святкових, вихідних і днів чергової відпустки, за всіма спеціальностями — 271.

2. Для розрахунку числа посад лікарів з надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Березанською поліклінікою маємо такі дані про чисельність населення:

а) що мешкає в селищі, де розташована поліклініка, і безпосеред­ньо обслуговуються нею: дорослих — 12100, дітей — 1420;

б) що мешкає за межами населеного пункту, де розташована поліклініка, але безпосередньо обслуговуються нею: дорослих — 3700, дітей — 350;

в) що мешкає на іншій території району, яка обслуговується поліклінікою: дорослих — 786, дітей — 82.

При цьому використовуються такі штатні нормативи:

Найменування
посади лікаря

Число посад на 1000 осіб населення, що мешкає

в селищі, де розташована поліклініка, і безпосередньо обслуговуються нею

за межами населеного пункту, де розташована поліклініка, але безпосередньо обслуговуються нею

на іншій території району, яка обслуговується поліклінікою

дорослого

дитячого

дорослого

дитячого

дорослого

дитя-чого

Лікар-терапевт дільничний

0,50,4Лікар-терапевт

0,03Лікар-хірург

0,035

0,03

0,025

0,02

0,01

0,01

Лікар—травматолог-ортопед

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

Лікар-акушер-гінеколог

0,10,060,025Лікар-педіатр дільничний1,250,8

Лікар-педіатр0,02

Лікар-отоларинголог

0,04

0,05

0,02

0,02

0,01

0,01

Лікар-офтальмолог

0,04

0,05

0,02

0,02

0,01

0,01

Лікар-невропатолог

0,05

0,05

0,01

0,01

Лікар-стоматолог

0,27

0,27

0,25

0,25

0,02

0,02

Лікар-кардіолог

0,020,010,01Лікар-кардіоревматолог0,020,010,01

Визначити:

а) річне навантаження на одну лікарську посаду за спеціальністю і загальне число лікарських відвідувань по амбулаторно-поліклінічному закладу;

б) число посад лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Березанською поліклінікою.

Теми рефератів

 1. Вдосконалення кошторисного планування в медичних закладах.

 2. Планування коштів спец фонду.

Контрольні питання

 1. Видатки бюджетів на охорону здоров’я населення, їх склад і структура.

 2. Особливості тарифікації медичного закладу та складання його кошторису.

 3. Як формується заробітна плата працівників медичних закладів –основна стаття кошторису?

 4. Які перспективи державного фінансування охорони здоров”я в Україні?

Література: [4, 7 (с. 397-410].


Практичне заняття №11

^ Тема: Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток


Мета: вивчити особливості планування та фінансування видатків на духовний та фізичний розвиток.


Короткі теоретичні відомості

1. Оперативно-сітьові показники діяльності закладів культури та мистецтва.

2. Складання кошторису культурно-просвітницького закладу.

3. Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту.


Теми рефератів

 1. Видатки бюджету на культурно-просвітницькі установи.

 2. Резерви збільшення видатків на розвиток фізичної культури та спорту.


Контрольні питання

 1. Як розраховуються основні оперативно-сітьові показники діяльності закладів культури та мистецтва?

 2. Які особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури?

 3. Який склад і структура видатків бюджету на розвиток фізичної культури та спорту?


Література: [4, 7 (с. 397-410].
^

Практичне заняття №12

Тема: Видатки бюджетів на оборону та управління


Мета: вивчити склад і структуру видатків бюджету на оборону та управління.


Короткі теоретичні відомості

1. Воєнна доктрина держави і військові витрати.

2. Планування і фінансування видатків на оборону.

3. Склад видатків на управління.

4.Особливості планування і фінансування витрат органів державної влади й управління.

Теми рефератів

1. Бюджетні права органів державної влади і самоврядування.

2. Планування і фінансування видатків бюджету на національну оборону.

3. Фінансування органів митної служби.

4. Видатки бюджету на утримання органів внутрішніх справ і внутрішніх військ.


Контрольні питання

 1. Як впливає воєнна доктрина країни на рівень і розмір видатків на оборону?

 2. . Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.

 3. Які види видатків на державне управління?

 4. Які особливості планування та фінансування видатків бюджету на управління?

Література: [4, 7 (с. 397-410].


Практичне заняття №13

Тема: Витрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань

Мета: визначити види боргових зобов’язань та джерела їх погашення.


Короткі теоретичні відомості

 1. Передумови і чинники надання запозичень державі.

2. Класифікація і структура боргу України.

3. Боргові і неборгові зобов’язання. Зобов’язання позичальників бюджетних кредитів перед державою.

Теми рефератів

1. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

Контрольні питання

 1. Передумови державого кредиту, його основні форми.

 2. Який взаємозв’язок і взаємозалежність державного кредиту та бюджетного дефіциту?

 3. Основні напрями сучасної політики управління державним боргом.

Література:[ 1-4, 6 (с. 90-106), 7, (с.524-530), 9 (с.47-66)].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. N 2456-VI // www.rada.gov. ua .

 2. Закон України «Про Державний бюджет України // Відомості Верховної Ради України.

 3. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік (Бюджетна резолюція) : Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.

 4. «Про бюджетну класифікацію та її введення»: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604 // Податки і бухгалтерський облік. - 2002. - №9. – С. 6 - 8.

 5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 6. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.: За заг. ред. В. Федосова. - К..КНЕУ, 2004.- 864 с.

 7. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

 9. Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я.Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.:КНЕУ, 2002.-336 с.

 10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. К.: Знання-Прес, 2008. – 495с.

 11. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч. посіб. – Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

 12. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.


Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання з напряму 6.030508 – „Фінанси і кредит” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач к. е. н., доц. В. І. Глухова


Відповідальний за випуск доц. кафедри «Фінанси і кредит» Л.М.Хоменко


Підп. до др.________________Формат 60х84.1/16 Папір тип. Друк ризографія


Ум. друк. арк.._________ Наклад ______________Зам. № ____ Безкоштовно


Видавничий відділ КрНУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ податки І податкова політика для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика ” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " кримінальне право" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ організація І методика аудиту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація І методика аудиту” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни: "маркетинг" для студентів денної І заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни: „ організація обліку для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ правознавство для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з вивчення навчальної дисципліни „Правознавство” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічна теорія" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " математичне програмування" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Математичне програмування ” для студентів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи