Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання
Скачати 239.67 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір239.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«бюджетний менеджмент»

для студентів ДЕННОЇ форми навчання

зі спеціальностІ 7.050104 – «ФІНАНСИ»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2010


Загальні положення

щодо виконання контрольних робіт


Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують у письмовій формі контрольну роботу.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох практичних завдань. Варіанти контрольної роботи обираються згідно з таблицею 1.

Використовуючи різноманітну спеціальну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її вирішення.

Відповіді на теоретичні питання виконуються у письмовому вигляді в короткій конспективній формі, за необхідністю супроводжуються рисунками, таблицями. У роботі обов’язкове посилання на використані літературні джерела (підручники, монографії, періодичні видання тощо), список яких наводиться в кінці кожного питання контрольної роботи.

Контрольна робота виконуються на аркушах формату А4 ( приблизний обсяг 15-20 сторінок у друкованому варіанті або 20-25 сторінок – у рукописному.

Контрольну роботу слід писати українською мовою.

Захист контрольної роботи проводиться в строки, затверджені деканатом, але не менше, ніж за два тижні до іспитів. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до екзамену.

Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни „Бюджетний менеджмент” наведено у додатку 1.

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру фінансів і кредиту (39614. м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3 КДПУ, 5 корпус, кімната 5501) не менше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

^ Таблиця 1

Варіанти контрольних робітПерша буква прізвища студента

Номер варіанта

А, Ч

1

Б

2

В

3

Г

4

Д

5

Е, Х

6

Є, Ц

7

Ж, Ф

8

З

9

І

10

К

11

Л

12

М

13

Н

14

О, Ш

15

П, Щ

16

Р

17

С,

18

Т, Ю

19

У, Я

20Додаток 1


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет

Імені Михайла Остроградського


Контрольна робота

з дисципліни „Бюджетний менеджмент”

студента групи _____________

шифр залікової книжки ________

прізвище, ім’я та по батькові (повністю)


Перевірив ____________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові викладача)


Кременчук 2010Варіанти контрольних робіт


Варіант 1

 1. Сутність і роль бюджетного менеджменту, об’єкт і суб’єкти, складові.

 2. Виконання Державного бюджету за доходами.

 3. Аналіз складу і структури видатків зведеного бюджету за 2009 р.

 4. Задача

Наступного року в міській дитячій лікарні на стаціонарі планується використовувати 60 ліжок із середньою завантаженістю 310 днів. Кількість ліжко-днів для матерів - 3500. Норма витрат на харчування за один ліжко-день - 9 грн. Норма витрат на медикаменти і перев'язувальні матеріали - 4.6 грн. за день.

Визначити потребу стаціонару в коштах на харчування та медикаменти.


Варіант 2

 1. Сутність і структура бюджетного процесу.

 2. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції.

 3. Аналіз складу і структури доходів зведеного бюджету України за 2009 р.

 4. Задача

Районний фінансовий відділ має наступні дані: у поточному році середньомісячна заробітна плата працівників і службовців району складала 1800 грн., чисельність працівників та службовців –8240 осіб. У плановому році фонд зарплати працівників та службовців за прогнозами збільшиться на 3%, а їх чисельність зменшиться - на 0,3%.

Визначити планову суму надходжень податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету, а також визначте розмір середньої заробітної плати у плановому бюджетному році.


Варіант 3

1 Бюджетний процес та його учасники.

2 Податковий контроль та його організація в Україні.

3 Аналіз складу і структури доходів зведеного бюджету України за 2010р.

4. Задача

Розрахувати обсяг надходження до міського бюджету на наступний бюджетний рік за нижченаведеними даними:

 • сукупний плановий фонд заробітної плати по місту - 10 млн. грн.;

 • очікуваний прибуток юридичних осіб до оподаткування - 250 млн. грн.;

 • обсяг операцій, що підпадатимуть оподаткуванню ПДВ, - 900 млн. грн.

Норматив відрахування податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету - 75%. Куди перераховується решта суми податку з доходів фізичних осіб і на підставі чого?


Варіант 4

 1. Система видатків бюджету та форми бюджетного фінансування.

 2. Організація та види бюджетного контролю в демократичному суспільстві.

 3. Аналіз складу і структури доходів зведеного бюджету України за 2010р.

 4. Задача

Наступного року в міській дитячій лікарні на стаціонарі планується використовувати 93 ліжка із середньою завантаженістю 320 днів. Кількість ліжко-днів для матерів - 4500. Норма витрат на харчування за один ліжко-день - 8 грн. Норма витрат на медикаменти і перев'язувальні матеріали - 4.6 грн. за день.

Визначити потребу стаціонару в коштів на харчування та медикаменти.


Варіант 5

 1. Бюджет як основний фінансовий план держави.

 2. Виконання місцевих бюджетів за доходами.

 3. Аналіз складу і структури видатків державного бюджету за 2009 р.

 4. Задача

Головний розпорядник коштів довів до підвідомчої установи лімітну довідку про бюджетні асигнування на її утримання на поточний бюджетний рік із загального фонду державного бюджету 1 500 000 грн. Власні надходження установи складають 100 000 грн.

Проектом кошторису бюджетної установи були передбачені такі затрати:

 • фонд оплати праці працівників бюджетної установи - 750 000 грн.;

 • нарахування на фонд оплати праці - 255 000 грн.;

 • затрати на придбання канцтоварів - 25 000 грн.;

 • оплата за спожиту електроенергію -55 000 грн.;

 • оплата за спожитий газ - 45 000 грн.;

 • оплата за послуги зв'язку - 30 000 грн.;

 • затрати на поточний ремонт приміщення - 60 000 грн.;

 • придбання основних фондів - 180 000 грн.;

 • затрати на капітальний ремонт опалювальної системи - 290 000 грн.

Складіть уточнений кошторис бюджетної установи із зазначенням кодів економічної класифікації видатків.


Варіант 6

 1. Бюджетна класифікація.

 2. Сутність, функції та завдання обліку виконання бюджету.

 3. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України за 2008 р. в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів (по плану і фактично)

 4. Задача

Визначити рівень виконання планових показників окремо по податкових, неподаткових надходженнях до бюджету, доходах від операцій з капіталом за наведеними даними:

(Тис. грн.)
план

факт

Податок на прибуток

1500,5

1590,0

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

350,2

347,9

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

21,7

24,5

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

150,0

160,0

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

45,0

46,4

Державне мито

34,0

32,0

Надходження від продажу землі

250,0

275,0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

460,5

490,6

Адміністративні штрафи та інші санкції

100,0

102,5

Мито

34,0

36,0Варіант 7

 1. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження місцевих бюджетів України.

 2. Річна звітність про виконання місцевих бюджетів та порядок її затвердження.

 3. Аналіз складу і структури видатків місцевих бюджетів за 2009 р.

 4. Задача

Міський фінансовий відділ має наступні дані: у поточному році середньомісячна заробітна плата працівників і службовців міста обласного значення складала 1900 грн., чисельність працівників та службовців – 18200 осіб. У плановому році фонд зарплати працівників та службовців за прогнозами збільшиться на 5%, а їх чисельність зменшиться - на 0,2%.

Визначити планову суму надходжень податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету, а також визначте розмір середньої заробітної плати у плановому бюджетному році.


Варіант 8

1Сутність і роль бюджету як економічної категорії

2 Річна звітність про виконання Державного бюджету та порядок її затвердження.

3 Аналіз складу і структури видатків зведеного бюджету за 2009р.

4. Задача

На рахунок 3321 поступив надійшов із доходів фізичних осіб у загальній сумі за операційний день 45000 грн. За виконавчим листом місцевого суду, громадянину К. необхідно повернути 1300 грн., як зайво сплачені.

Яка сума коштів підлягає розподілу між бюджетами міста й області?

Які суми повинні бути відраховані, якщо нормативними документами встановлено процент розмежування відповідно 75 і 25?


Варіант 9

  1. Формування доходів бюджету.

  2. Виконання Державного бюджету за видатками.

  3. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України за 2010р. в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів (по плану і фактично)

  4. Задача

Упроцесі виконання бюджету виявилося, що на 1 жовтня його доходи

становлять 16833751 гр. од., при плані на 9 місяців 18411308 гр. од. Чи вважаєте Ви за потрібне введення механізму секвестру державних видатків? Що це таке? На який термін вводиться секвестр державних видатків?


Варіант 10

    1. Система видатків бюджету та форми бюджетного фінансування.

    2. Бухгалтерський облік операцій з виконання загального та спеціального фонду місцевих бюджетів за видатками в органах держказначейства.

    3. Аналіз виконання Держбюджету за видатками по загальному, спеціальному фондах , а також в цілому за 2009р.

    4. Задача

Розрахувати обсяг надходження до місцевого бюджету на наступний бюджетний період за нижченаведеними даними:

 • сукупний плановий фонд заробітної плати по місту - 20 млн. грн.;

 • очікуваний прибуток юридичних осіб до оподаткування - 450 млн. грн.;

 • обсяг операцій, що підпадатимуть оподаткуванню ПДВ, - 800 млн. грн.

Норматив відрахування від податку з доходів фізичних осіб до місцевого бюджету - 75%.


Варіант 11

1 Основи бюджетного устрою та взаємовідносини між бюджетами.

2 Розпис доходів і видатків бюджету.

3 Аналіз складу і структури видатків Державного бюджету за 2010 р. в цілому та в розрізі загального та спеціального фондів (по плану і фактично)

4. Задача

На рахунок 3321 поступив надійшов із доходів фізичних осіб у загальній сумі за операційний день 45000 грн. За виконавчим листом місцевого суду, громадянину К. необхідно повернути 2300 грн., як зайво сплачені.

Яка сума коштів підлягає розподілу між бюджетами міста й області?

Які суми повинні бути відраховані, якщо нормативними документами встановлено процент розмежування відповідно 10 і 90?


Варіант 12

1 Бюджетна система та принципи її побудови.

2 Порядок складання, розгляду проектів та затвердження місцевих бюджетів України.

3 Аналіз складу і структури видатків місцевих бюджетів за 2010р.

4. Задача

Визначити рівень виконання планових показників окремо по податкових, неподаткових надходженнях до бюджету, доходах від операцій з капіталом за наведеними даними:

(Тис. грн.)
план

факт

Податок з доходів фізичних осіб

4500,5

5590,0

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

350,2

307,9

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

121,7

204,5

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

150,0

180,0

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

45,0

46,4

Державне мито

34,0

32,0

Надходження від продажу землі

250,0

275,0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

460,5

490,6

Адміністративні штрафи та інші санкції

120,0

58,5Варіант 13

 1. Місцеві бюджети: види, склад та структура доходів і видатків.

 2. Бухгалтерський облік операцій з виконання загального та спеціального фонду Державного бюджету за доходами в органах держказначейства.

 3. Аналіз дотацій вирівнювання і вилучення до Держбюджету в територіальному розрізі згідно Закону про Держбюджет на 2010 р. (додаток до закону № 6).

 4. Задача

За наведеними даними визначити планову суму доходів по загальному та спеціальному фонду державного бюджету на наступний рік, якщо в поточному році фактично надійшли до бюджету:

- податок на додану вартість – 230,0 млн.грн.;

- надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 12,0 млн.грн.;

- 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, - 15,0 млн.грн.;

- акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів – 25 млн.грн. ;

- збір за спеціальне водокористування - 65,0 млн.грн.;

- рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні - 64,0 млн.грн.;

- 90 відсотків портового (адміністративного) збору - 3,8 млн. грн.;

Темп росту вказаних видів доходів загального і спеціального фондів у плановому році порівняно зі звітним складає відповідно 2,1% і 3,5%.


Варіант 14

1 Бюджетний дефіцит.

2 Організація бухгалтерського обліку виконання бюджету в органах держказначейства.

3 Аналіз виконання обласного бюджету Полтавської області за доходами за 2008р.

4. Задача

Визначити рівень виконання планових показників окремо по податкових, неподаткових надходженнях до бюджету, доходах від операцій з капіталом за наведеними даними:

(Тис. грн.)
план

факт

Податок з доходів фізичних осіб

1500,5

1590,0

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

350,2

347,9

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

21,7

24,5

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

150,0

160,0

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

45,0

46,4

Державне мито

34,0

32,0

Надходження від продажу землі

250,0

275,0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

460,5

490,6

Адміністративні штрафи та інші санкції

100,0

102,5Варіант 15

1 Міністерство фінансів України — центральний орган державної виконавчої влади: завдання, функції, структура.

2 Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком.

3 Аналіз виконання обласного бюджету за видатками за 2008р.

4. Задача

Обсяг планових видатків загального фонду міського бюджету дорівнює 160 млн. грн. на квартал, розмір оборотної касової готівки – 2%. Під час виконання бюджету виник тимчасовий касовий розрив у сумі 7 млн. грн. Які дії повинен вжити міське фінуправління та управління ДК, щоб подолати цей тимчасовий касовий розрив.


Варіант 16

1 Роль та функції Державного казначейства України в бюджетному процесі.

2 Значення та основні етапи обліку податків, зборів та інших обов’язкових платежів у органах ДПІ.

3 Видатки бюджету розвитку по плану на 2010р. та їх розподіл в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (додаток до закону про Держбюджет № 3).

4. Задача

Міський фінансовий відділ має наступні дані: у поточному році середньомісячна заробітна плата працівників і службовців міста обласного значення складала 1800 грн., чисельність працівників та службовців – 19250 осіб. У плановому році фонд зарплати працівників та службовців за прогнозами збільшиться на 5%, а їх чисельність - на 2%.

Визначити планову суму надходжень податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету, а також визначте розмір середньої заробітної плати у плановому бюджетному році.


Варіант 17

1 Рахункова палата України: завдання та функції.

2 Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засади побудови

3 Динаміка стану Державного бюджету України за 2002-2010 роки, джерела фінансування дефіциту бюджету (фактично).

4. Задача

Розрахувати обсяг надходження до бюджету міста на наступний бюджетний період за нижченаведеними даними:

 • сукупний плановий фонд заробітної плати по місту - 10 млн. грн.;

 • очікуваний прибуток юридичних осіб до оподаткування - 250 млн. грн.;

 • обсяг операцій, що підпадатимуть оподаткуванню ПДВ, - 900 млн. грн.

Норматив відрахування ПДФО до міського бюджету - 75%.


Варіант 18

1 Державна контрольно-ревізійна служба та її функції.

2 Виконання місцевих бюджетів за видатками.

3 Аналіз виконання плану податкових надходжень до Державного бюджету за 2005-2010 рр.

4. Задача

За наведеними даними визначити планову суму доходів по загальному та спеціальному фонду державного бюджету:

- податок на додану вартість – 530,0 млн. грн.;

- надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 32,0 млн.грн.;

- 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, - 15,0 млн. грн.;

- акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів – 25 млн.грн. ;

- збір за спеціальне водокористування - 65,0 млн. грн.;

- 90 відсотків портового (адміністративного) збору - 1,8 млн. грн.;

- 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 79,5 млн.грн.;

- 10 відсотків портового (адміністративного) збору - 0,6 млн. грн.


Варіант 19

1 Програмно-цільовий метод бюджетного планування.

2 Касове виконання бюджету

3 Аналіз державних запозичень за 2010р. згідно Закону про Держбюджет (додаток до закону № 4).

4. Задача

Розрахувати обсяг надходження до районного бюджету за нижченаведеними даними:

 • нарахована сума плати за землю з платників даного податку в районі- 7,5 млн.грн.;

 • очікуваний прибуток всіх юридичних осіб до оподаткування – 2,4 млн. грн.;

 • обсяг операцій, що підпадатимуть оподаткуванню ПДВ, - 30 млн. грн.;

 • очікуваний прибуток комунальних і підприємств місцевого підпорядкування до оподаткування – 0,7 млн. грн.;

 • база для оподаткування ПДФО – 45 млн.грн.

 • середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах, що є платниками комунального податку 670 осіб;

 • ставка комунального податку – 10%.Варіант 20

1 Порядок складання, розгляду проектів та затвердження Державного бюджету України.

2 Бюджетні трансферти: порядок їх виділення та перерахування.

3 Аналіз виконання плану податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2005-2008 рр.

4. Задача

Розрахувати обсяг надходження до районного бюджету на наступний бюджетний період за нижченаведеними даними:

 • нарахована сума плати за землю з платників даного податку в районі- 7,5 млн.грн.;

 • очікуваний прибуток всіх юридичних осіб до оподаткування – 2,4 млн. грн.;

 • обсяг операцій, що підпадатимуть оподаткуванню ПДВ, - 30 млн. грн.;

 • очікуваний прибуток комунальних і підприємств місцевого підпорядкування до оподаткування – 0,7 млн. грн.;

 • база для оподаткування ПДФО – 45 млн.грн.^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 1. Предмет та завдання курсу „Бюджетний менеджмент".

 2. Сутність і роль бюджетного менеджменту, його об’єкт і суб’єкти.

 3. Система управління бюджетом.

 4. Бюджетний процес: суть, структура та його учасники.

 5. Сутність і роль бюджету як економічної категорії

 6. Бюджет як основний фінансовий план держави та його роль у фінансовому механізмі

 7. Бюджетна система та принципи її побудови

 8. Формування доходів бюджету

 9. Система видатків бюджету

 10. Форми бюджетного фінансування.

 11. Бюджетний дефіцит

 12. Основи бюджетного устрою та взаємовідносин між бюджетами

 13. Місцеві бюджети: види, склад та структура доходів і видатків.

 14. Міністерство фінансів України — центральний орган державної виконавчої влади: завдання, функції, структура.

 15. Роль та функції Державного казначейства України в бюджетному процесі.

 16. Рахункова палата України: завдання та функції.

 17. Завдання та функції Державної податкової адміністрації України.

 18. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції.

 19. Організація, завдання та методи бюджетного планування.

 20. Програмно-цільовий метод бюджетного планування.

 21. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження Державного бюджету України.

 22. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження місцевих бюджетів України.

 23. Планування доходів бюджету.

 24. Планування видатків на економічну діяльність.

 25. Кошторисне планування.

 26. Зміст Закону України «Про Державний бюджет України».

 27. Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засади побудови

 28. Бюджетна декларація на 2010 р., її основні положення.

 29. Розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції

 30. Сутність і принципи організації виконання бюджету.

 31. Розпис доходів і видатків бюджету.

 32. Бюджетна класифікація.

 33. Касове виконання бюджету.

 34. Платіжна система виконання бюджетів.

 35. Виконання Державного бюджету за доходами.

 36. Виконання місцевих бюджетів за доходами.

 37. Виконання Державного бюджету за видатками.

 38. Виконання місцевих бюджетів за видатками.

 39. Органи, що забезпечують виконання бюджету, їхні функції.

 40. Бюджетні трансферти: порядок їх виділення та перерахування.

 41. Бюджетні позички: порядок їх виділення та погашення.

 42. Основні принципи та завдання фінансування видатків бюджету.

 43. Сутність, функції та завдання обліку виконання бюджету.

 44. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджету в органах держказначейства.

 45. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету.

 46. Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком.

 47. Оперативний облік надходжень до бюджету в органах державної податкової служби.

 48. Бухгалтерський облік виконання бюджету за доходами.

 49. Бухгалтерський облік виконання бюджету за видатками.

 50. Бухгалтерський облік інших активів, зобов’язань, розрахунків між державним та місцевими бюджетами.

 51. Визначення результатів виконання бюджету та відображення їх в обліку.

 52. Поняття, принципи та класифікація звітності про виконання бюджету.

 53. Порядок складання та характеристика звітності про виконання державного бюджету, її затвердження.

 54. Порядок складання та характеристика звітності про виконання місцевих бюджетів, її затвердження.

 55. Звітність податкових органів про надходження до бюджету

 56. Сутність, види, форми і методи бюджетного контролю.

 57. Оформлення і реалізація результатів ревізії.

 58. Податковий контроль та його організація в Україні.

 59. Митний контроль

 60. Відповідальність за бюджетні правопорушення.

 61. Еволюція бюджету та бюджетного менеджменту.

 62. Програмно-цільове бюджетування та прогнозування.

 63. Бюджетний федералізм.

 64. Організація та види бюджетного контролю в демократичному суспільстві.

 65. Бюджетний аудит.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бюджетний кодекс України від 21 липня 2010 р. № 2542 //Урядовий кур’єр .- 2010. - № 129. – С. 5 - 12.

 2. Закон України «Про Державний бюджет України // Відомості Верховної Ради України.

 3. «Про бюджетну класифікацію та її введення»: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604 // Податки і бухгалтерський облік. - 2002. - №9. – С. 6 - 8.

 4. «Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету»: Постанова Кабінету Міністрів України, НБУ № 13 від 14.01.1997 //Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. — 1997.- №6.- С. 23 - 25.

 5. «Про затвердження переліку власних надходжень бюджетних установ і організацій»: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2000 № 146 // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 66. – С.9-14.

 6. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками, затверджений наказом ДКУ № 89 від 25.05.2004 // Баланс - бюджет. – 2004. - № 13. – С.12 – 36.

 7. Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарчук О.І., Петрашко П.Г. та ін. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. К.: НВП «АВТ», 2004. – 593 с.

 8. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича - К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 9. Бюджетна сфера: нормативна база. Укл.: Маргорська Л., Піроженко О. — Х.: Фактор, 2003. — 208 с.

 10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. – Житомир: ЖІЕІ,2004. – 512 с.

 11. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

 12. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, B. Опарін, Л. Сафонова та ін.: За заг. ред. В. Федосова. - К..КНЕУ, 2004.-864 с.

 13. Бюджетний менеджмент: Практикум / В. Федосов, C. Кондратюк, Л. Сафонова та ін.: За заг. ред. B. Федосова. - К.: КНЕУ, 2005. - 420 с.

 14. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 15. Галушка Є.О. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 280 с.

 16. Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Хижняк Й.С. Казначейська справа: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 248 с.

 17. Герасименко О.М., Сторожук Т.М., Ніколайченко В.І., Терещенко В.В. Облік податків,зборів та інших обов’язкових платежів в органах державної податкової служби України: Навчальний посібник / За заг. ред. Онищенко В.А. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 203 с.

 18. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – К.: НВП «АВТ», 2004. – 424 с.

 19. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Вітвицька Н.С.,Чумакова І.Ю., Коцупатрий М.М.,Сенченко М.Т. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 20. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.

 21. Матвеева В. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. — X.: Фактор, 2003. — 566 с.

 22. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисцип. -К.: КНЕУ, 2002 –ЗЗЗ с.

 23. Осипчук Л.Л. Основи казначейської справи. – К.: МАУП, 2003. – 152 с.

 24. Петрашко П.Г., Чечуліна О.О. та ін. Казначейська справа. У 2-х т. – К.: НВП “АВТ”, 2004.

 25. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн.- К.: Знання-Прес, 2002. – 495с.

 26. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2001. - 186 с.

 27. Свірко С.В. Облік виконання бюджету: Навч.- метод. посібник для сам ост. вивч. дисц.. – К.: КНЕУ,2004. – 290 с.

 28. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

 29. Юрій С.І, Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2006. – 818 с.

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "міжнародні економічні відносини" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Міжнародні економічні відносини” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи