Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " ринок фінансових послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 275.73 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " ринок фінансових послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір275.73 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 – „ФІНАНСИ”
КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси”Укладач старш. викл. Л.О. Лактіонова

Рецензент к.е.н., доц. В.І. Глухова

Кафедра „Фінанси і кредит”


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від «____» _______________ 2010 р.


Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ...............................................................................................................

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи.....................................................................................................................

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання............................

3 Питання до модульного контролю...........................................................

4 Тематика рефератів....................................................................................

5 Тестові завдання з навчальної дисципліни „Ринок фінансових послуг”................................................................................................................

Список літератури.........................................................................................


4

6


7

15

19

22


26ВСТУП


Ринок фінансових послуг – це особлива, притаманна тільки ринковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. В умовах розвиненої ринкової економіки, де гроші протягом століть формувалися і розвивалися як товар, подібний до будь-якого іншого, ринок фінансових послуг має розвинену, розгалужену інфраструктуру. Ця інфраструктура включає ефективну банківську систему, фондову біржову та позабіржову систему, небанківські кредитно-фінансові інститути, підтримуючі та стимулюючі інформаційні системи, законодавчу базу, що забезпечує врегулювання економічних взаємовідносин між суб’єктами економіки, що діють на фінансовому ринку, державний бюджет та інші елементи (у т.ч. соціальний елемент).

Навчальна дисципліна “Ринок фінансових послуг” належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін та вивчає форми виявлення економічних законів у сфері фінансових відносин.

Дисципліна “Ринок фінансових послуг” пов'язана з курсами “Фінанси”, “Гроші та кредит”, “Банківські операції”, “Фінансовий ринок”.

Курс “Ринок фінансових послуг” складається з лекційних занять, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою самостійної роботи студентів є продовження формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

^ Завдання самостійної роботи полягає в детальному вивченні й розумінні потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямів державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і недоліків окремих видів послуг.

Предметом вивчення є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • вивчення законодавчих актів, що регулюють фінансову діяльність;

 • підготовка до практичних занять;

 • виконання контрольних робіт або рефератів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.

Для виконання самостійної роботи студенти повинні користуватися методичними рекомендаціями щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни, методичними рекомендаціями щодо проведення практичних занять з дисципліни, методичними рекомендаціями щодо виконання контрольних робіт з дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.

У методичних вказівках щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Ринок фінансових послуг” наведено перелік питань, які виносяться на самостійне опрацювання, питання для самоперевірки, питання до модульного контролю, а також список літератури стосовно теми.

Самостійна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання самостійної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ
^

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИпор.

Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість

год.,

(Лк)

Кількість

год.,

(СРС)

Кількість

год.,

(Лк)

Кількість

год.,

(СРС)

1

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

1

3

-

3

2

Суб’єкти ринку фінансових послуг

1

3

-

3

3

Поняття і класифікація фінансового посередництва

2

3

1

3

4

Інституційна структура ринку фінансових послуг

2

3

-

3

5

Сегментарна структура ринку фінансових послуг

1

3

1

3

6

Фінансові послуги на грошовому ринку

2

3

1

3

7

Фінансові послуги на валютному ринку

2

3

1

3

8

Фінансові послуги на ринку позик

2

3

1

3

9

Фінансові послуги на фондовому ринку

2

3

1

3

10

Фінансові послуги з перейняття ризику

1

3

1

3

11

Інфраструктура ринку фінансових послуг

1

3

-

3

12

Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

1

3

1

3

Всього:

18

36

8

36^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

Рух фінансових ресурсів і капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

Питання для самоперевірки

 1. Яким чином здійснюється рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці?

 2. Назвіть основні передумови виникнення фінансового ринку.

 3. Поясніть економічну сутність поняття „фінансовий ринок”.

 4. Які виникають проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”?

 5. Яким чином здійснюється регіоналізація фінансових відносин?

 6. Який фінансовий ринок може вважатися регіональним?

 7. Назвіть передумови формування регіональних фінансових ринків.

 8. Назвіть теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

Література: [1, с. 3-5; 6, с. 15-22; 7, с. 10-13; 8, с. 18-27; 16, с. 4-32].


^ Тема 2 Суб’єкти ринку фінансових послуг

Домогосподарство як суб’єкт фінансового ринку. Місцеве та регіональне самоврядування як суб’єкт фінансового ринку. Інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти фінансового ринку. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте домогосподарство як суб’єкт фінансового ринку.

 2. Яким чином органи місцевого та регіонального самоврядування можуть виступати як суб’єкти фінансового ринку?

 3. Назвіть відомі вам інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти фінансового ринку.

 4. Поясніть сутність системи взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

Література: [1, с. 3-7; 2, с. 1-7; 7, с. 110-134; 8, с. 81-120; 13, с. 61-121; 15, с. 23-38; 16, с. 35-57 ].


^ Тема 3 Поняття і класифікація фінансового посередництва

Етапи становлення ринку банківських послуг України. Банківська система як основа розвитку фінансових послуг в Україні. Небанківські кредитні інститути. Контрактні фінансові інститути.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть етапи становлення ринку банківських послуг України.

 2. Поясніть, чому банківська система виступає основою розвитку фінансових послуг в Україні.

 3. Назвіть відомі вам небанківські кредитні інститути.

 4. Які функції виконують небанківські кредитні інститути як фінансові посередники на фінансовому ринку?

 5. Чи можливе існування фінансового ринку України без небанківських кредитних інститутів?

 6. У чому полягає діяльність контрактних фінансових інститутів?

Література: [1, с. 3-5; 3, с. 4-7; 4, с. 1-3; 7, с. 85-115; 9, с. 261-265; 11, с. 23-38; 12, с. 166-172; 13, с. 430-471; 16, с. 89-160].


^ Тема 4 Інституційна структура ринку фінансових послуг

Брокерські компанії. Інвестиційні компанії та фонди. Трастові компанії. Фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії. Інформаційно-консультативні центри.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні переваги та недоліки співпраці з брокерськими компаніями на ринку фінансових послуг.

 2. Які функції на ринку фінансових послуг виконують інвестиційні компанії та фонди?

 3. У чому полягає сутність діяльності трастової компанії?

 4. Назвіть відомі вам фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії України. У чому полягає їх діяльність?

 5. Які послуги надають інформаційно-консультативні центри на ринку фінансових послуг?

Література: [1, с. 1-6; 2, с. 4-7; 3, с. 1-7; 7, с. 125-144; 9, с. 123-129; 13, с. 228-269; 16, с. 129-153].


^ Тема 5 Сегментарна структура ринку фінансових послуг

Методи структуризації фінансового ринку. Страховий ринок. Ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’єктів реального інвестування. Ринок нерухомості.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні методи структуризації фінансового ринку.

 2. Дайте характеристику страхового ринку як елементу ринку фінансових послуг.

 3. Наскільки розвиненим в Україні є ринок дорогоцінних металів і каменів та інших об’єктів реального інвестування?

 4. Яка питома вага ринку нерухомості у структурі ринку фінансових послуг України?

 5. Яким чином формуються ціни на ринку нерухомості?

Література: [7, с. 158-193; 10, с. 22-43; 13, с. 250-284; 14, с. 325-391; 16, с. 61-88].


^ Тема 6 Фінансові послуги на грошовому ринку

Операції з інструментами грошового ринку. Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Критерії вибору банку вкладниками.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні операції з інструментами грошового ринку. Поясніть їх сутність.

 2. Які державні фінансові інститути здійснюють операції на грошовому ринку?

 3. Які операції на грошовому ринку здійснюють державні фінансові інститути?

 4. За якими критеріями вкладники найчастіше обирають банк?

 5. За якими критеріями вкладники повинні обирати банк?

Література: [1, с. 1-8; 3, с. 2-6; 5, с. 1-3; 13, с. 542-550; 14, с. 211-240; 16, с. 161-212].


^ Тема 7 Фінансові послуги на валютному ринку

Основні види котирування валюти. Стратегія валютного арбітражу. Міжнародний кредит. Місце валютного ринку в системі світової валютної системи. Валютні клірингові розрахунки. Розрахунки за допомогою блок-рахунків.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні види котирування валют та поясніть відмінності між ними.

 2. Поясніть сутність операції валютного арбітражу.

 3. У чому полягає стратегія валютного арбітражу?

 4. Дайте визначення міжнародного кредиту, назвіть його види та форми.

 5. Назвіть функції міжнародного кредиту.

 6. Яке місце займає валютний ринок у системі світової валютної системи?

 7. Поясніть сутність клірингової операції.

 8. У яких випадках найчастіше використовуються валютні клірингові розрахунки?

 9. У чому полягає сутність розрахунків за допомогою блок-рахунків?

Література: [ 4, с. 3-5; 8, с. 121-140; 11 с. 215-298; 12, с. 125-173; 13, с. 246-310; 14, с. 180-210; 16, с. 213-260 ].


^ Тема 8 Фінансові послуги на ринку позик

Поняття та методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень. Порядок відкриття фінансування капіталовкладень. Лізингові та селенгові операції.

Питання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень.

 2. Назвіть методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень.

 3. Поясніть порядок відкриття фінансування капіталовкладень.

 4. Дайте визначення лізингу.

 5. У яких випадках підприємство найчастіше використовує лізинг?

 6. Назвіть основні види та форми лізингу.

 7. Поясніть сутність фінансового лізингу.

 8. Поясніть сутність оперативного лізингу.

 9. У чому сутність операції селенгу?

 10. Назвіть основні переваги та недоліки операцій лізингу та селенгу.

Література: [8, с. 158-196; 11, с. 98-134; 13, с. 220-265; 16, с. 261-306].


^ Тема 9 Фінансові послуги на фондовому ринку

Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід).

Питання для самоперевірки

 1. Які види цінних паперів випускаються та обертаються на ринку цінних паперів?

 2. Назвіть похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів.

 3. Назвіть основні особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.

 4. Які показники використовуються для оцінки акцій та облігацій?

 5. Яким чином здійснюється управління портфелем цінних паперів у зарубіжних країнах? Наведіть приклади.

Література: [2, с. 1-8; 5, с. 4-5; 6, с. 88-96; 8, с. 52-94; 10, с. 561-570; 16, с. 307-352].


^ Тема 10 Фінансові послуги з перейняття ризику

Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

Питання для самоперевірки

 1. Які основні стратегії захисту від валютних ризиків вам відомі?

 2. Назвіть основні підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.

 3. У чому полягає сутність хеджування ризиків на фінансовому ринку?

 4. Назвіть сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку.

 5. Які функції виконують хеджери як основні учасники ринку термінових контрактів?

 6. Які функції виконують спекулянти як основні учасники ринку термінових контрактів?

 7. Які функції виконують арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів?

 8. Назвіть основні проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

Література: [8, с. 158-174; 14, с. 399-415; 15, с. 120-127; 16, с. 353-473].


^ Тема 11 Інфраструктура ринку фінансових послуг

Банківські інформаційні технології. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть етапи розвитку банківських інформаційних технологій.

 2. Назвіть можливості сучасних банківських інформаційних систем.

 3. Яку інфраструктуру має ринок цінних паперів?

 4. Які особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів вам відомі?

 5. Яке регіональне розміщення має інфраструктура фінансового ринку України?

 6. У чому полягає проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів?

Література: [6, с. 48-64; 14, с. 520-568; 16, с. 474-530 ].


^ Тема 12 Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

Державна політика на валютному ринку. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.


Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні положення державної політики України на валютному ринку.

 2. Які державні органи здійснюють регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів?

 3. Якими методами здійснюється регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів?

 4. Який вплив здійснює податкова політика держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості?

 5. Назвіть основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.

Література: [1, с. 1-8; 2, с. 1-7; 3, с. 1-6; 4, с. 1-5; 5, с. 1-6; 10, с. 561-570; 16, с. 531-594].


^ 3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

 1. Місце фінансового ринку у фінансовій системі.

 2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку.

 3. Проблеми щодо трактування економічної сутності поняття „фінансовий ринок”.

 4. Економічний зміст поняття „фінансовий ринок”.

 5. Функції фінансового ринку.

 6. Характеристика основних інструментів фінансового ринку.

 7. Регіоналізація фінансових відносин як передумова формування регіональних фінансових ринків.

 8. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

 9. Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація.

 10. Юридичні особи усіх форм власності як суб’єкти фінансового ринку.

 11. Функції суб’єктів (учасників) фінансового ринку.

 12. Система взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів.

 13. Фінансовий ринок як ринок фінансових послуг. Поняття „послуга”.

 14. Загальне поняття фінансового посередництва.

 15. Етапи становлення ринку банківських послуг України.

 16. Комерційні банки: їх види та операції.

 17. Банківська система як основа розвитку фінансових послуг в Україні.

 18. Небанківські кредитні інститути.

 19. Контрактні фінансові інститути.

 20. Фондові та валютні біржі.

 21. Комерційні банки.

 22. Брокерські компанії.

 23. Інвестиційні компанії та фонди.

 24. Трастові компанії.

 25. Фінансово-промислові групи або фінансові холдингові компанії.

 26. Страхові компанії.

 27. Пенсійні фонди.

 28. Інформаційно-консультативні центри.

 29. Методи структуризації фінансового ринку.

 30. Поняття сегментації фінансового ринку.

 31. Характеристика структури фінансового ринку (за основною групою фінансових активів).

 32. Організація та особливості функціонування депозитного ринку.

 33. Послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків.

 34. Операції з інструментами грошового ринку.

 35. Державні фінансові інститути на грошовому ринку.

 36. Критерії вибору банку вкладниками.

 37. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку.

Модуль 2

 1. Конверсійні операції на валютному ринку.

 2. Форвардні операції. Операції опціон і своп.

 3. Визначення ефективності операцій, пов’язаних з конвертованістю валют.

 4. Міжнародні розрахунки.

 5. Міжнародний кредит.

 6. Види послуг комерційних банків.

 7. Поняття та економічна роль банківського кредиту.

 8. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками.

 9. Лізингові та селенгові операції.

 10. Факторингові операції.

 11. Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок.

 12. Інші послуги комерційних банків на фінансовому ринку.

 13. Корпоративні облігації.

 14. Фактори формування ринку державних цінних паперів.

 15. Інші види цінних паперів та похідні (спеціальні) інструменти ринку цінних паперів.

 16. Особливості становлення та функціонування ринку муніципальних цінних паперів.

 17. Формування курсової вартості цінних паперів.

 18. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій.

 19. Біржові операції з цінними паперами.

 20. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід).

 21. Імовірнісно-психологічні проблеми ризику в економіці.

 22. Місце валютних ризиків у системі комерційних ризиків.

 23. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.

 24. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку.

 25. Техніка укладання ф’ючерсних контрактів.

 26. Хеджери, спекулянти та арбітражери як основні учасники ринку термінових контрактів.

 27. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

 28. Поняття та елементи ринкової інфраструктури.

 29. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку.

 30. Банківські інформаційні технології.

 31. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів.

 32. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект. Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг.

 33. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

 34. Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи.

 35. НБУ як орган державного регулювання фінансового ринку.

 36. Методи регулювання банківської діяльності.

 37. Державна політика на валютному ринку.

 38. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

 39. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості.

 40. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України.

^ 4 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Рух фінансових потоків в економіці країни.

 2. Фінансовий ринок як історична категорія.

 3. Фактори, що визначають розвиток фінансового ринку на сучасному етапі.

 4. Фінансові інструменти з невизначеним доходом.

 5. Мета і завдання територіальної організації фінансового ринку.

 6. Розвиток регіональних фінансових ринків у країнах з перехідною економікою.

 7. Фінанси домашніх господарств як складова частина фінансової системи країни.

 8. Муніципальні позики як інструмент фінансування критичних суспільних потреб.

 9. Роль населення країни у розвитку фінансового ринку.

 10. Особливості організації кредитних спілок в Україні.

 11. Специфіка діяльності венчурних фондів.

 12. Створення і функціонування корпоративного інвестиційного фонду.

 13. Благодійні фонди: причини створення та активного розвитку у світовій практиці.

 14. Страховики та їх діяльність на ринку страхових послуг.

 15. Значення ринку цінних паперів у процесі накопичення капіталу.

 16. Особливості та переваги позабіржового ринку цінних паперів.

 17. Термінові вклади та їх різновиди (на прикладі декількох банків).

 18. Депозитні та ощадні сертифікати: особливості випуску та обігу.

 19. Євровалютні кредити як фінансовий інструмент управління пасивними операціями комерційних банків.

 20. Тезаврація дорогоцінних металів як спосіб накопичення грошових заощаджень та акумуляції капіталу.

 21. Механізм здійснення банками операцій із золотом.

 22. Міждержавні розрахунки як окрема організаційна форма, що існує в умовах грошової системи закритого типу.

 23. Організація міждержавних розрахунків у грошовій системі відкритого типу.

 24. Міжбанківські розрахунки в умовах однорівневої та дворівневої банківської системи.

 25. Комерційні папери та банківські акцепти як інструменти грошового ринку.

 26. Особливості організації вексельного ринку в Україні.

 27. Місце євроринку на міжнародному ринку позичкових капіталів.

 28. Міжнародний ринок позичкових капіталів та особливості його формування.

 29. Особливості організації офшорних операцій.

 30. Механізм здійснення розрахункових банківських операцій.

 31. Забезпечення конкуренції у банківській системі.

 32. Роль спеціалізованих небанківських фінансових інститутів на ринку фінансових послуг.

 33. Особливості емісійної діяльності держави на фондовому ринку.

 34. Проблеми розвитку в Україні ринку спеціальних (похідних) фондових інструментів ринку цінних паперів.

 35. Місце політичних ризиків у процесі прийняття рішень на ринку фінансових послуг.

 36. Місце країнних ризиків у процесі прийняття управлінських рішень на ринку фінансових послуг.

 37. Місце валютних ризиків у системі комерційних ризиків.

 38. Проблеми становлення в Україні мережі муніципальних банків.

 39. Зарубіжний досвід створення регіональних мереж банків.

 40. Основні напрями та фактори зміцнення банківської системи України.

 41. Порівняльна характеристика рівня розвитку інфраструктури окремих сегментів фінансового ринку в регіонах України.

 42. Проведення операцій на відкритому ринку як традиційний метод емісійно-кредитного регулювання.

 43. Механізм встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків.

 44. Правові основи банківського кредитування: світовий досвід та вітчизняна практика.

 45. Поняття та механізм здійснення валютної інтервенції.

 46. Механізм здійснення девальвації та ревальвації як методів валютного регулювання, що використовуються традиційно.

 47. Роль саморегулюючих організацій на ринку цінних паперів.

 48. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості.

 49. Вплив приватизації державного майна на розвиток фінансового ринку України.

 50. Податкове регулювання фінансової діяльності учасників ринку фінансових послуг в Україні.


^ 5 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ”


1. Мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів здійснюються за допомогою:

 1. фінансового ринку;

 2. державних фінансів;

 3. бюджету;

 4. правильної відповіді немає.

2. Вторинний ринок цінних паперів – це:

 1. ринок, на якому розміщуються вперше випущені (емітовані) цінні папери, відбувається мобілізація капіталів корпораціями, товариствами, підприємствами і запозичення коштів ними та державою;

 2. ринок, де продаються та купуються раніше випущені цінні папери.

 3. ринок, де відбувається зміна власників цінних паперів;

 4. правильної відповіді немає.

3. Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни або міжнародним платіжним засобом (СДР, євро) – це:

 1. спот-курс;

 2. валютний курс;

 3. спред (spread);

 4. правильної відповіді немає.

4. Останні цифри написання валютного курсу називаються:

 1. процентними пунктами (poins);

 2. піпсами (pips);

 3. на ділерському жаргоні „великою фігурою” (big figure);

 4. правильної відповіді немає.

5. При прямому котируванні іноземної валюти курс продажу буде ... курсу покупки:

 1. менше;

 2. більше;

 3. рівний;

 4. протилежний.

6. Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка – 5,452 грн, продаж – 5,732 грн. Визначити, скільки гривень можна отримати за 250 доларів США?

 1. сума в гривнях – 528 грн;

 2. сума в доларах США – 86808,56 $;

 3. сума в доларах США – 93808,63 $;

 4. правильної відповіді немає.

7. Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка – 5,882 грн, продаж – 5,972 грн. Визначити, скільки доларів США можна купити за 200 тис. грн?

 1. сума в гривнях – 528 грн;

 2. сума в доларах США – 86808,56 $;

 3. сума в доларах США – 93808,63 $;

 4. правильної відповіді немає.

8. При використанні непрямого котирування вартість одиниці національної валюти визначається у...

 1. доларах США;

 2. євро;

 3. іноземній валюті;

 4. СДР.

9. Різниця між правою і лівою стороною котирування валюти називається спред або маржа. Розмір маржі може змінюватися залежно від:

 1. статусу контрагента та характеру відносин між контрагентами;

 2. ринкової кон’юнктури;

 3. валюти, що котируються, і ліквідності ринку та суми угоди;

 4. правильної відповіді немає.

10. Операція з купівлі-продажу валюти з наступною оберненою угодою для отримання прибутку від різниці валютних курсів – це:

 1. непрямий валютний арбітраж;

 2. пряме та непряме котирування;

 3. валютний арбітраж;

 4. правильної відповіді немає.

11. Валютний арбітраж буває:

 1. часовий та просторовий;

 2. простий та складний;

 3. непрямий арбітраж;

 4. правильної відповіді немає.

12. Арбітражні конверсійні операції (валютний арбітраж) пов’язані з відкриттям валютним ділером спекулятивної валютної позиції за рахунок банку з метою отримання прибутку при зміні валютного курсу. Довга позиція відкривається в очікуванні .... курсу валюти:

 1. зниження;

 2. росту;

 3. зміни;

 4. несприятливої зміни.

13. Арбітражні конверсійні операції (валютний арбітраж) пов’язані з відкриттям валютним ділером спекулятивної валютної позиції за рахунок банку з метою отримання прибутку при зміні валютного курсу. Коротка позиція (тобто продаж) відкривається в очікуванні .... курсу валюти:

 1. зниження;

 2. росту;

 3. зміни;

 4. несприятливої зміни.

14. Овернайт – це:

 1. касові валютні операції;

 2. термінові валютні операції;

 3. великий міжнародний банк;

 4. правильної відповіді немає.

15. У зовнішньоторгових контрактах між контрагентами (експортерами та імпортерами) визначаються основні валютно-фінансові та платіжні умови розрахунків:

 1. валюта ціни, валюта платежу та курс їх переведення;

 2. валютні застереження та форми розрахунків;

 3. умови платежу та форми платіжних засобів тощо;

 4. правильної відповіді немає.

16. Валютна операція, що поєднує купівлю валюти на умовах СПОТ в замін на національну з наступними викупами:

 1. операція опціон;

 2. операція ф’ючерс;

 3. операція своп;

 4. правильної відповіді немає.

17. Фондова біржа виконує три основні функції:

 1. посередницьку, індикативну, регулятивну;

 2. контрольну, розподільчу, стимулюючу;

 3. селективну, фіскальну, розподільчу;

 4. правильної відповіді немає.

18. Національному банку забороняється:

 1. бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ;

 2. здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов’язані із забезпеченням діяльності Національного банку та його установ;

 3. здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність, яка не відповідає функціям Національного банку;

 4. усі відповіді вірні.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12.08.2001 № 9742.

 2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96.

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

 4. Постанова правління НБУ „Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України” від 30.12. 97 № 466.

 5. Наказ НБУ „Про затвердження Положення „Про порядок видачі сертифікатів в установах Ощадного банку України та компанії „Оранта” від 11.08. 95 № 83.

 6. Анна Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 173 с.

 7. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: КОО т-ва „Знання”, 1998. – 371 с.

 8. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.

 9. Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза. – К.: ЕЛЬТОН 1993. – 330 с.

 10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 11. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 12. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – К.: Основи, 2001. – 411 с.

 13. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.

 15. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник / Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1998. – 150 с.

 16. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси”


Укладач старш. викл. Л.О. Лактіонова


Відповідальний за випуск зав. кафедри „Фінанси і кредит” В.І. Глухова


Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______. Наклад __________. прим. Зам. № ______. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання icon«фінанси»
Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" ринок фінансових послуг\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи