Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 448.01 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання
Сторінка1/2
Дата26.09.2012
Розмір448.01 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний університет

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

для студентів ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ форм навчання

за напрямом 6.030508 – «ФІНАНСИ і кредит»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладачі: к.е.н., доц. В.О. Безугла, к.е.н., доц. Л.П. Шаповал, асист. Т.В. Олійник


Рецензент к.е.н., доц. Л.М. Хоменко
^

Кафедра «Фінанси і кредит»
Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від ____________

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко
ЗМІСТВступ………………………………………………………………………………...4

1 Мета і завдання курсової роботи………………………………………………..6

2 Основні етапи виконання курсової роботи……………………………………..7

2.1 Підготовка до виконання курсової роботи……………………………….…..7

2.2 Структура і зміст курсової роботи…………………………………………….9

2.3 Завдання і варіанти практичної частини роботи...............................................12

2.4 Алгоритм розв’язання практичної частини роботи...............……………..….14

2.5 Обсяги та оформлення курсової роботи…………………………………….17

2.6 Рецензування та захист курсових робіт…………………………………….21

3 Тематика курсових робіт…………………………………………………...…..23

Список літератури………………………………………………………….……..25

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки……………………….……27

Додаток Б Зразок плану курсової роботи……………………………………….28

Додаток В Зразок оформлення літературних джерел…………………………..29

Додаток Г Зразок рецензії на курсову роботу…………………………………..30ВСТУП


Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми.

Курс “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” є нормативною дисципліною для підготовки фахівців у галузі фінансів і охоплює головні питання фінансування підприємств за рахунок власного та позикового капіталу, дивідендну політику, види та методи оцінки фінансових інвестицій, організацію фінансового контролінгу та бюджетування та інші аспекти фінансової діяльності підприємств в ринковій економіці.

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

Предмет дисципліни – система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної й інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання та визначення найбільш ефективних шляхів вкладення коштів.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- ознайомлення з теоретичними, методологічними та організаційними основами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

- з’ясування особливостей фінансування підприємств різних форм організації бізнесу;

- оволодіння основними прийомами фінансування підприємств за рахунок власного та позичкового капіталу;

- ознайомлення з базовими питаннями політики самофінансування та виплати дивідендів;

- обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств;

- оволодіння основними підходами до оцінювання фінансових інвестицій та вартості підприємства;

- вироблення навичок з організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.

Вивчення дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” ґрунтується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін фахового спрямування, як «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Фінанси».

З метою поглиблення та закріплення студентами денної та заочної форм навчання теоретичного матеріалу курсу, а також набуття вмінь вирішення практичних завдань, планом вивчення навчального курсу передбачено виконання курсової роботи з дисципліни. З її виконання починається професійне становлення студентів, визначення їх здібностей у самостійному вирішенні поставлених задач. Курсова робота повинна бути підготовчим етапом для написання студентом дипломної роботи.


^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Невизначеність, властива ринковим умовам господарювання, визначає загальну необхідність моделювання фінансової діяльності всіх учасників ринкових відносин. Умови, від яких залежить ефективність фінансової діяльності, витікають із самих цілей цього процесу і необхідного кінцевого результату. Акцент повинен бути зроблений на:

1) освоєнні методів і засобів проведення оцінки виконання планів, а також динаміці основних економічних показників і взаємодії технічних, організаційних, соціальних та інших факторів господарської діяльності;

2) виявленні і кількісному вимірі впливу факторів на формування економічних показників;

3) виявленні резервів і розробці заходів з їх реалізації для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

Мета курсової роботи – дослідження системи фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва і напрацювання практичного досвіду з моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

У процесі виконання курсової роботи студенти вирішують наступні завдання:

 • систематизують і аналізують економічну інформацію;

 • використовують аналітичні методи й прийоми для вивчення практичних проблем фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

 • дають кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ і процесів, виявляють закономірності та тенденції їх розвитку;

 • знаходять шляхи підвищення ефективності господарювання;

 • узагальнюють оцінки, роблять висновки і пропозиції щодо прийняття кваліфікованих управлінських рішень.


^ 2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


У курсовій роботі повинен розкриватися зміст основних аспектів курсу “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”. Тема курсової роботи містить у собі визначену проблему: внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Її поглиблене вивчення дозволяє у визначеній мірі змоделювати процеси, що відбуваються з даної проблеми, розглянути варіанти її вирішення.

Студенти виконують відповідні аналітичні дослідження і розрахунки з питань, які потребують відповідних висновків для правильного обрання фінансової політики підприємства.

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

 • вибір теми;

 • підбір та вивчення літератури;

 • складання попереднього плану;

- консультація з викладачем керівником, уточнення плану курсової роботи;

 • написання та оформлення тексту курсової роботи;

 • передання завершеної курсової роботи на кафедру для рецензування;

- доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника;

- захист курсової роботи.


^ 2.1 Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми.

Тематика курсових робіт подана в даних методичних вказівках. Студент може також запропонувати для курсової роботи свою тему, обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з викладачем.

У межах групи одну тему може писати тільки один студент. Староста подає керівникові список групи із зазначенням теми обраних курсових робіт. Вибравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів.

Слід мати на увазі, що всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, систему, в якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. Формування питань плану не повинно дублювати назву роботи.

Для складання бібліографії, підбору необхідних книжок і статей слід використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а також огляд змісту економічних журналів та тижневиків, що друкуються в останніх числах часописів за декілька попередніх років. Дозволяється використовувати необхідні матеріали з інтернету, але з обов’язковим посиланням на адресу сайта. Список літературних джерел має складати не менше 25 назв, серед них обов’язково потрібно вказати нормативну базу, а також опрацьовані статті в періодичних видання останніх років щодо теми дослідження.

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в часописах «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка та держава», «Актуальні проблеми економіки», «Урядовий кур'єр», «Бізнес», «Вісник НБУ» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України», «Офіційний вісник України» та інших періодичних виданнях. Необхідну статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, а також на офіційних сайтах органів державної законодавчої та виконавчої влади.

Підібрану літературу доцільно записувати в картотеку, куди вписуються: прізвище автора; назва статті (книжки); місце видання, назва видавництва та рік видання для книжок; назва журналу, рік видання та номер для журналів; сторінки журналу (книжки).

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, у кількох варіантах), який погоджує з викладачем керівником курсової роботи.

Кожен студент заочної форми навчання повинен повідомити старосту групи про вибрану ним тему. Староста у списку студентів групи реєструє номер вибраної теми і слідкує, щоб одна й та ж тема не повторювалась.

Кафедра фінансів призначає керівника курсової роботи, який визначає день консультації для затвердження планів курсових робіт і їх написання. На початку консультації староста передає керівнику список студентів групи і номера вибраних ними тем.

Кожен студент має бути підготовленим до консультації, тобто ознайомитися із сутністю предмета дослідження, а також скласти план роботи.

План – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відображати напрями дослідження вибраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Зі складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал вибраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Зразок плану курсової роботи наведено в Додатку Б. Після погодження плану керівник видає студенту завдання курсової роботи загального зразка. У завданні складається календарний план виконання роботи, який обов’язково погоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової роботи і разом з нею подається до захисту.

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план може коригуватися. Коригування обов’язково погоджується з науковим керівником.

^ 2.2 Структура і зміст курсової роботи


Курсова робота повинна бути написана самостійно. Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, теоретична частина, практична частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значущість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи дослідження, що використовувалися під час написання курсової роботи, а також дати коротку характеристику структури роботи.

У теоретичній частині належить викласти основні теоретичні та методичні положення роботи згідно з планом і відповідно до обраної теми. Теоретична частина курсової роботи передбачає написання трьох розділів (додаток Б). У першому розділі викладаються основні теоретичні та проблемні питання, обґрунтовуються нормативні документи, які забезпечують діяльність об’єкта дослідження відповідно обраної теми. У другому розділі досліджується стан вирішення проблеми, яка розглядається на сучасному етапі розвитку економіки України та її аналіз. У ході дослідження необхідно проаналізувати статистичні дані щодо вибраної теми в цілому по Україні, області, джерелом яких є статистичні щорічники, дані офіційних сайтів, звітні дані по конкретному суб’єкту фінансових відносин (якщо такий досліджується). У третьому розділі розглядається світовий досвід діяльності суб’єктів господарювання та проводиться порівняльний аналіз із досліджуваної тематики (якщо це можливо) відносно зарубіжних країн.

^ Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних. Цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Усі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела.

Теоретична частина курсової роботи повинна бути структурована на розділи, які нумеруються арабськими цифрами і за необхідності поділяються на підрозділи (параграфи).

Практична частина виконується з метою підтвердити рівень знань, який студент повинен набути в результаті вивчення навчальної дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”. Практична частина передбачає розв’язання трьох задач, кожна з яких визначає особливості певної фінансової діяльності суб’єктів господарювання і дозволяє самостійно моделювати напрями подальшої поведінки керівництва. Умови задач наведені у варіантах практичної частини (пункт 2.3) та вирішуються за алгоритмом розв’язання практичної частини роботи (пункт 2.4) При вирішенні завдань здійснюється аналіз, наводяться таблиці, графіки, формули.

У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, на підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах.

^ До змісту роботи висуваються такі вимоги:

 • системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу;

 • логіка і науковий стиль викладеного матеріалу;

- виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і великі фрагменти не сприяють його розумінню;

- завершеність викладення кожної думки;

- виключення повторень.

Текст курсової роботи має бути написаний чітким, розбірливим почерком без пропусків та скорочень слів або набраний на комп'ютері.

Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу.

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу – їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об’єкт і період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах – масштаб.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.


^ 2.3 Завдання і варіанти практичної частини роботи


Номер варіанта практичного завдання визначається за останньою цифрою залікової книжки.

Задача № 1. Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених у табл. 1. На основі цих даних треба визначити:

 1. поріг рентабельності;

 2. запас фінансової міцності;

 3. силу впливу операційного важеля;

 4. побудувати точку беззбитковості (графічним методом).

Таблиця 1

Вихідні дані для виконання задачі (ефект операційного важеля)

Показник

Варіанти
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

6200

4300

1200

4900

3500

6900

5400

3800

4700

2100

Обсяг реалізації продукції, тис. шт.

500

200

100

300

400

600

400

100

200

800

Вартість матеріалів, тис. грн.

2100

700

200

1100

800

2400

800

600

1800

600

Фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн.

1700

900

300

800

1000

1900

1000

700

900

900

Орендні платежі, тис. грн.

500

300

100

200

400

700

400

200

300

150

Сума відсотків за кредит, тис. грн.

800

100

50

150

200

900

200

300

200

100

Амортизаційні відрахування, тис. грн.

700

500

200

1300

600

500

600

500

400

250Задача № 2. Трьома фізичними особами: Івановим Ю.Ю., Петровим М.М., Семеновим Л.Д. прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю “Сафарі”. Формування статутного капіталу ТОВ характеризуються даними (табл. 2).

Зазначена в установчих документах частка окремих учасників у статутному капіталі становить: Іванова Ю.Ю. – X %; Петрова М.М – У %; Семенова Л.Д. – Z %. На момент реєстрації ТОВ Іванов Ю.Ю. вніс А тис. грн., Петров М.М – B тис. грн., Семенов Л.Д. – C тис. грн., що складає n % його особистого внеску в статутний капітал підприємства.

Наведіть всі позиції першого розділу пасиву балансу створеного ТОВ “Сафарі”.

Таблиця 2

Вихідні дані для виконання задачі

Показник

Варіанти
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X, %

45

45

35

40

35

35

45

45

40

40

У, %

30

25

35

35

20

35

35

20

30

25

Z, %

25

30

30

25

45

30

20

35

30

35

А, тис.грн.

100

95

85

105

85

90

90

90

95

95

В, тис. грн..

110

100

120

125

95

130

150

80

120

140

С, тис.грн.

90

80

95

100

140

100

100

100

115

115

n, %

120

110

115

120

105

105

125

115

125

110


Задача № 3. Визначити обсяги грошових потоків відкритого акціонерного товариства «Космос» в межах операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, якщо відомі наступні дані (табл. 3).

Таблиця 3

Вихідні дані для виконання задачі

Показник

Варіанти
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обсяг виручки від реалізації продукції становив, у тому числі ПДВ, тис. грн.

430

375

470

520

570

450

590

630

600

650

Розрахунки з постачальниками, тис. грн.

87

73

82

91

96

89

102

109

100

115

Продовження табл. 3

Показник

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Повернення банківського кредиту, тис.грн.

20

14

19

27

31

22

35

41

30

44

Сплата процентів за кредит, тис.грн.

5

3

4

7

9

6

9

11

10

13

Надходження процентів від володіння облігаціями, тис.грн.

3

2

3

7

8

4

8

7

10

10

Продано основні фонди, тис.грн.

10

6

7

13

17

10

15

13

12

15

Надходження дивідендів, тис.грн.

6

4

5

8

11

6

10

11

9

12

Розміщено додаткову емісію акцій:

- номінальна вартість однієї акції, грн.

- кількість акцій, шт.

- курс емісії, %20

2000

100

17

1800

100

19

1950

95

24

2500

120

29

3200

110

21

2000

100

32

3400

90

30

2700

97

31

3500

100

35

2900

100^ 2.4 Алгоритм розв’язання практичної частини роботи

Методичні вказівки до розв’язання задачі № 1.

1. Для розрахунку порогу рентабельності використовуються наступні показники:

1) постійні витрати розраховуються за формулою 1:

Впост.= Ор + К% + АВ, (1)

де В пост. – постійні витрати, тис. грн,

Ор. – орендні платежі, тис. грн,

К% – відсотки за кредит, тис. грн,

АВ – амортизаційні відрахування, тис. грн.

2) змінні витрати розраховуються за формулою 2:

Взмін. = М + ФОП, (2)

де Взмін. – змінні витрати, тис.грн.

М – вартість матеріалів, тис. грн,

ФОП – фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн.

3) маржинальний дохід розраховується за формулою 3:

МД = ВР – Взмін. (3)

де МД – маржинальний дохід, тис.грн.

ВР – виручка від реалізації продукції, тис.грн.

Взмін. – змінні витрати, тис.грн.

4) сукупні витрати розраховуються за формулою 4:

Всукуп. = Впост. + Взмін. (4)

де Всукуп. – сукупні витрати, тис.грн.

5) прибуток обчислюється за формулою 5:

П = ВР – В сукуп. (5)

де П – прибуток, тис.грн.

При розрахунку порогу рентабельності варто пам’ятати, що це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має прибутків. Маржинального доходу вистачає лише на покриття постійних витрат і прибуток дорівнює нулю:

П = МД – Впост. = 0, (6)


Поріг рентабельності (ПР) розраховується за формулою 7:

ПР = Впост. / МД (у відносному вираженні) (7)

Поріг рентабельності є одночасно критичною точкою продажів (точкою беззбитковості, точкою самооплатності та ін.).

2. Запас фінансової міцності – це різниця між досягнутою фактичною виручкою від реалізації продукції і порогом рентабельності, визначається за формулою 8:

Запас фін. міцн. = ВР – ПР (8)

3. Визначення сили впливу операційного важеля. Дія операційного важеля (виробничо-господарського) полягає у тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильну зміну прибутку. Сила впливу операційного важеля розраховується за формулою 9:

Сила впливу операційного важеля = МД / П (9)

4. Побудову точки беззбитковості слід здійснювати графічним методом користуючись вихідними даними і приведеними розрахунками. Побудований графік служить також визначенню порогу рентабельності.

Варто зробити загальні висновки за даною задачею.

^ Методичні вказівки до розв’язання задачі № 2.

1. Величина номінального внеску (100%) в статутний капітал розраховується за формулою 10:

Номінальний внесок = (Внесені кошти / % особистого внеску)  100% (10)

2. Номінальний розмір статутного капіталу товариства розраховується за формулою 11:

Номінальний СК = (Номінальний внесок / Частка учасника (%)) 100% (11)

3. Визначення номінальних особистих внесків учасників в статутний капітал підприємства, враховуючи номінальний розмір статутного капіталу і частки учасників.

4. Визначення розмірів додаткового капіталу та неоплаченого капіталу учасників.

5. Заповнити І розділ пасиву балансу товариства.

Методичні вказівки до розв’язання задачі № 3.

1. Розрахуємо грошовий потік від операційної діяльності товариства за наступним алгоритмом:

+

Грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

+

Грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо

-

Грошові видатки на утримання персоналу

-

Інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності

+

Інші грошові видатки для покриття операційних витрат, які не стосуються інвестиційної та фінансової діяльності

-

Сплата процентів за користування позичками

+

Сплата процентів за прибуток

-

Сплата податку на прибуток від операційної діяльності

-

Перерахування за сировину та матеріали

=

Операційний чистий грошовий потік


2. Розрахуємо грошовий потік від інвестиційної діяльності товариства за наступним алгоритмом:

+

Грошові надходження від продажу акційСплачені дивіденди за акціями

+

Отримані дивіденди від володіння акціями інших підприємств

+

Процент від володіння цінними паперами

+

Грошові надходження від продажу основних фондів

=

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності


3. Розрахуємо грошовий потік від фінансової діяльності товариства за наступним алгоритмом:

+

Надходження власного капіталу або його збільшення

+

Отримані позички (довгострокові)

+

Інші надходження

-

Погашення позичок банку

-

Сплачені дивіденди за кредитами

-

Інші платежі (грошові видатки, спрямовані для викупу раніше випущених акцій підприємства тощо)

=

Чистий рух коштів від фінансової діяльності^ 2.5 Обсяги та оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша (А 4) та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку – 20 мм, правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Шрифт – 14, Times New Roman, інтервал між рядками – 1,5.

^ Обсяг курсової роботи має бути в межах 40 – 45 сторінок стандартного формату А4 (без урахування списку використаної літератури та додатків), при цьому: вступ – 1-2 стор., висновки 2-3 стор. Теоретична частина (30-35 стор.) структурована на розділи та в їх межах – параграфи – таким чином, щоб обсяг розділу (який не поділяється на параграфи) був не менше 6 сторінок, а обсяг будь-якого з параграфів – не менше 4 сторінок. Практична частина 5-7 стор. З наведенням усіх формул, розрахунків і висновків.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульна сторінка вважається першою і номер на ній не ставиться. Зразок титульної сторінки курсової роботи наведений у додатку А.

Зміст роботи розміщують на другій сторінці. У ньому послідовно записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, з якої воно починається. Вступ, висновки, список літератури, додатки у плані нумерації не мають.

Титульна сторінка, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляються, починаючи зі вступу.

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури, додатки також включаються до наскрізної нумерації. При застосуванні в курсовій роботі аркушів форматом А5 чи А3 один такий аркуш у загальній нумерації враховується як одна сторінка.

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Кожен додаток повинен мати тематичний заголовок.

Кожен із розділів, а також список літератури починаються з нової сторінки, параграфи в межах розділу не починають писати з нового аркуша. Заголовки розділів, вступ, висновок, список використаних джерел пишуться з великої літери, заголовок параграфів – малими.

Робота переплітається або має бути зброшурована у наступній послідовності: титульна сторінка, завдання роботи, зміст, вступ, розділи та параграфи (якщо є такі), висновок, список використаних літературних джерел, додатки.

^ Оформлення таблиць, рисунків, цитат

Заголовки таблиць розміщуються над ними справа, графіків, схем, діаграм – під ними. Таблиці та рисунки нумеруються окремо. Номер таблиці (графіка) складається з номера розділу (незалежно від наявності параграфів у ньому) та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця другого розділу)

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. У разі перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...». Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні – вказують у боковику. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «—».

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки, які нумерують окремо і поміщають після списку літератури.

Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунка складається з номера питання та порядкового номера рисунка. Наприклад: Рис. 1.1, (перший рисунок першого питання). Кожен рисунок розміщується по тексту після першого посилання на нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він належить. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с. 10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5 на сторінці 10. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове.


Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

 • закони України;

 • укази Президента України;

 • постанови і декрети Уряду України;

 • статистичні та інші збірники;

 • інструктивні матеріали (у хронологічному порядку);

 • спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та іні­ціалів автора;

 • матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані під час написання роботи.

Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно. Використані книги слід записувати у такій формі:

^ Прізвище та ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання.

Міста Москва, Санкт-Петербург, Київ позначаються першими літерами (М., СПб., К.), а назви інших міст подаються повністю. Наприклад: Василик О. Д. Теорія фінансів. – К.: НЮС, 2001. – 240 с.

Використані статті записуються наступним чином: Луніна І. Міжбюджетні відносини в Україні: концептуальні підходи до реформування // Економіка України. – 2002. – № 5. – С. 10-16. Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому – сторінка, звідки взята цитата. Приклади оформлення літературних джерел наведено в додатку В.

Текст повинен бути старанно перевіреним автором після друку.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання.

^ У кінці роботи після додатків (якщо додатки відсутні, то після списку літератури) необхідно розмістити форму для рецензії.  1. Рецензування та захист курсових робіт


Курсову роботу рецензує викладач – керівник курсової роботи. У рецензії (додаток Г) дається попередня оцінка роботи, причому акцент робиться на недоліках з метою можливого їх усунення до захисту, визначається, допущена чи не допущена вона до захисту.

У додатку Г наведено перелік можливого зниження балів за недотримання студентом вимог при виконанні курсової роботи. Якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи не перевищує 2, то курсова робота допускається до захисту без доопрацювання.

^ Робота допускається до захисту за умови належного доопрацювання, якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, менша за 6,5 і більша за 2. Якщо дорівнює 6,5, то робота не допускається до захисту і повертається студенту на повне переопрацювання.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробленню протягом терміну, встановленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами захисту. День і час захисту курсової роботи визначає викладач – науковий керівник згідно з графіком навчального процесу. Остаточна оцінка залежить від того, як: студент виступить при захисті; студент відповідає на питання щодо змісту курсової роботи в розрізі теми; студент якісно виконав роботу.

Якість виконання оцінюється за критеріями: науковий рівень роботи; практичний напрям роботи; самостійність студента у викладанні матеріалів теми; логіка розкриття теми, стиль; оформлення матеріалів курсової роботи, схем, графіків, додатків, використання комп’ютерної техніки в оформленні.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

^ Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

^ Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

^ Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

^ 3 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»


1. Особливості фінансової діяльності біржових посередників.

2. Фінансове забезпечення діяльності підприємства.

3. Фінансова діяльність небанківських кредитних організацій.

4. Фінансові ресурси підприємства і резерви їх збільшення.

5. Організація фінансової діяльності недержавних пенсійних фондів.

6. Управління фінансовими ресурсами страхових компаній.

7. Діяльність фінансових посередників на ринку нерухомості.

8. Венчурне фінансування діяльності суб’єктів господарювання.

9. Специфіка фінансової діяльності інвестиційних фондів і компаній в системі мобілізації фінансових ресурсів.

10. Фінансування оборотних активів підприємства.

11. Фінансові посередники у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

12. Ринок консалтингових послуг в сучасних умовах господарювання.

13. Рейтингові агентства як елемент сучасної фінансової системи.

14. Фінансування інвестиційної діяльності підприємства.

15. Сутність та роль факторингових компаній на фінансовому ринку.

16. Механізм портфельного інвестування та фінансові інструменти його реалізації.

17. Діяльність страхових посередників в умовах формування страхового ринку.

18. Операції комерційних банків з цінними паперами.

19. Використання контролінгу в діяльності суб’єктів господарювання.

20. Особливості діяльності благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

21. Кластер як сучасна форма кооперації суб’єктів господарювання.

22. Комерційні банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва.

23. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств.

24. Формування та регулювання власного капіталу підприємства.

25. Специфіка фінансової діяльності суб’єктів малого підприємництва.

26. Учасники ринку цінних паперів та їх функції.

27. Фінансові аспекти реорганізації суб’єктів господарювання.

28. Особливості відкриття представництв іноземних комерційних структур та характеристика їх фінансової діяльності.

29. Особливості фінансової діяльності спільних підприємств з іноземним капіталом.

30. Форфейтинг як спосіб фінансування зовнішньоекономічних операцій.

31. Сутність синергітичного ефекту від операцій злиття та поглинання.

32. Аналіз валютних ризиків суб’єктів господарювання.

33. Удосконалення форм розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

34. Інвестиційна привабливість та кредитоспроможність позичальника.

35. Кредитне фінансування діяльності підприємства та визначення його кредитоспроможності.

36. Використання форвардних, ф’ючерсних і опціонних контрактів у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання.

37. Діяльність суб’єктів господарювання на ринку цінних паперів.

38. Діяльність суб’єктів господарювання на фінансовому ринку.

39. Фінансова діяльність суб’єкта господарювання на ринку облігацій.

40. Мобілізація фінансовий ресурсів з використанням векселів.

41. Факторингова і форфейтингова діяльність суб’єктів господарювання.

42. Лізингова діяльність суб’єктів господарювання.

43. Фінансова діяльність промислово-фінансових груп.

44. Чинники виникнення та діагностування фінансової кризи на підприємстві.

45. Методи оцінки вартості бізнесу.

46. Ринкова вартість компанії як основа ухвалення інвестиційного рішення.

47. Форми фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва та організація їх фінансової діяльності.

48. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.

49. Шляхи подолання фінансової кризи суб’єктів господарювання.

50. Формування ресурсів та кредитна політика .


^ СПИСОК ЛІІТЕРАТУРИ


1. Іващенко В,М., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ «ШЧЛАВА», 1999. – 468 с.

2. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво. Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 160 с.

3. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Нац. Торг.-економ. ун-т., 2005. – 255 с.

4. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

5. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 205 с.

6. Подольська В.О, Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

7. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. 3-тє вид. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

8. Поліщук М.П., Михайленко П.П. Основи підприємницької діяльності. Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 172 с.

9. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 308 с.

10. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 c.

11. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.

12. Фінанси (Загальна теорія)  Опарін В. М., Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.

13. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. – К. : Либідь, 2003. – 384 с.

14. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для самостійного вивчення. Авторський колектив під ред.. Терещенка О.О. – К.: КНЕУ, 2006. – 245 с.

15. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб. / Кол. авт.: В.З. Потій, Н.Д. Бабяк, Г.Ю. Жолнерчик. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.

16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004. – 456 с.

17. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. професора А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2004. – 123 с.

18. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського


Кафедра фінансів і кредиту


^ КУРСОВА РОБОТА


з навчальної дисципліни “ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”


Тема:_________________________________________________________

____________________________________________________________


ВИКОНАВ:

студент_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

курс_______, спеціальність_____________________

група___________

форма навчання______________________________

особистий підпис студента_____________

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________
^ РЕЄСТРАЦІЯ РОБОТИ

номер__________ дата___________


  1   2

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” / Укладачі: канд екон...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для слухачів цпо та студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” / укладачі : П. М. Рубанов,...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму підготовки 030508 "Фінанси...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Аудит 11» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ електричні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Електричні машини” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електричні машини” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «історія розвитку обліку І контролю» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія розвитку обліку І контролю» студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи