Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 189.62 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір189.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

для студентів денної та заочної форм навчання

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 – „ФІНАНСИ”


(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач старш. викл. Л.О. Лактіонова


Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич


Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від «____» _______________ 2007 р.Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТВступ...............................................................................................................

Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи.......................

Тематика самостійної роботи.......................................................................

Питання до модульного контролю..............................................................

Список літератури.........................................................................................


4

6

7

15

18
ВСТУП


Фінанси є галуззю знань, що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної освіти студента як громадянина.

Фінанси – це економічні відносини з приводу формування, розподілу й використання грошових доходів та накопичень господарюючих суб'єктів і держави.

Навчальна дисципліна „Вступ до спеціальності” належить до дисциплін циклу гуманітарної підготовки та вивчає форми виявлення економічних законів у сфері фінансових відносин.

Дисципліна „Вступ до спеціальності” пов'язана з курсами „Політекономія”, „Історія економічних вчень”, „Фінанси”, „Міжнародні економічні відносини”, „Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності”.

Курс „Вступ до спеціальності” складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою самостійної роботи студентів є продовження формування системи знань щодо сукупності фінансових відносин як особливої форми суспільних відносин, щодо специфіки їхнього функціонування у сфері державних, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць; набуття практичних навичок об'єктивного оцінювання процесів, які відбуваються у фінансовій сфері; закріплення знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях.

^ Завдання самостійної роботи полягає в детальному вивченні та розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарства й населення, розкритті можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясуванні ролі фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначенні сукупності заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

^ Предметом вивчення є фінансові відносини на макро- і мікрорівнях та на рівні світового господарства, особливості їх розвитку на сучасному етапі, а також методи їх реґулювання.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • вивчення законодавчих актів, що реґулюють фінансову діяльність;

 • підготовка до практичних занять;

 • виконання контрольних робіт або рефератів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.

Для виконання самостійної роботи студенти повинні користуватися методичними вказівками щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, методичними вказівками щодо проведення практичних занять з дисципліни, методичними вказівками щодо виконання контрольних робіт з дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.

У методичних вказівках щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності” наведено перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання, питання для самоперевірки, питання до заліку, а також список літератури стосовно теми із зазначенням сторінок.

Самостійна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання самостійної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.

ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ
^

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ пор.

Тема

Денна форма навчання Ф/Фск.

Заочна форма навчання Ф/Фск.

Кількість годин

Самост. робота, годин

Кількість годин

Самост. робота, годин

Лекційні заняття

1

Сутність фінансів, їх функції та роль

1/1

2/2

1/1

4/4

2

Історія розвитку фінансової науки

0/0

2/2

0/0

4/4

3

Податки та податкова система України

2/2

2/2

1/1

4/4

4

Бюджет та бюджетна система України

2/2

2/2

1/1

4/4

5

Доходи та видатки державного бюджету

2/2

2/2

1/1

4/4

6

Державні та місцеві фінанси.

1/1

2/2

1/1

4/4

7

Страхування як складова

фінансових відносин

2/2

2/2

1/1

4/4

8

Фінансовий ринок.

2/2

2/2

1/0

4/4

9

Валютні відносини та валютна система

2/2

2/2

1/0

4/4

Усього лекційних занять:

14/14

18/18

8/6

36/36

Практичні заняття

14/14

35/35

2/2

25/27

Контрольна робота

-

-

-

10

Усього:

28/28

53/53

10/8

71/73^ ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1 Сутність фінансів, їх функції та роль

Сутність фінансів та фінансових відносин. Суб’єкти фінансових відносин.

Система вартісних (грошових) відносин, що формує фінанси.

Контрольна, розподільча, реґулююча та стабілізуюча функції фінансів.

Роль фінансів в умовах ринкових відносин.


Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність фінансів?

 2. Які відносини називають фінансовими?

 3. Хто (що) може бути суб’єктом фінансових відносин?

 4. Назвіть систему вартісних (грошових) відносин, що формує фінанси.

 5. Які відносини належать до фінансових, а які до грошових відносин?

 6. Поясніть сутність контрольної та розподільчої функції фінансів.

 7. Поясніть сутність реґулюючої та стабілізуючої функції фінансів.

 8. Яку роль відіграють фінанси в умовах ринкових відносин?

Література:[5, с. 4-20; 7, с. 4-7; 9, с. 5-11; 14, с. 5-22; 16, с. 6-18; 17, с. 4-20; 19, с. 5-22; 21, с. 8-22; 22, с. 4-27; 23, с. 9-15; 25, с. 7-21].


^ Тема 2 Історія розвитку фінансової науки

Походження поняття „фінанси”.

Передумови виникнення та розвитку фінансів. Фінанси як наука.

Зародження фінансової науки: від античних часів до XVII століття (Аристотель, Д. Карафа, Ж. Боден).

Досягнення наукових шкіл XVII - XVIII століття у розвитку науки про фінанси (німецькі фінансисти-камералісти, французькі фізіократи).

XIX століття – період остаточного виділення фінансової науки з політекономії.

XX століття (від кейнсіанства – до соціального ринкового господарства).

Дискусія щодо місця фінансів у суспільстві серед представників радянської фінансової школи. Українська сучасна фінансова школа.


Питання для самоперевірки

 1. Назвіть передумови виникнення та розвитку фінансів.

 2. Що є предметом дослідження сучасної науки „Фінанси”?

 3. Коли та чому зародилася фінансова наука?

 4. Назвіть основні ідеї Д. Карафа про бюджет держави.

 5. Назвіть основні джерела доходу держави, які наводив Ж. Боден у своєму творі “Фінанси – нерви держави”.

 6. Хто з учених вважається батьком фінансової науки?

 7. Який внесок у розвиток фінансової науки внесли німецькі фінансисти-камералісти?

 8. Які проблеми розглядали у своїх творах французькі вчені-фізіократи?

 9. Назвіть основні ідеї Адама Сміта стосовно державних фінансів.

 10. Яку теорію розробив Девід Рікардо? В чому її сутність?

 11. Який вплив на розвиток фінансової науки XIX століття мали ідеї марксистського вчення?

 12. Поясніть сутність економічної теорії Дж. Кейнса та її вплив на розвиток фінансової науки ХХ століття.

 13. Стокгольмська школа “Циклічного балансування бюджету”: визначте суть її вчення.

 14. Погляди неокласичної та неоконсервативної шкіл у галузі фінансів: на якому етапі розвитку економіки вони є найбільш актуальними?

 15. Ідеї реґулювання економіки в ученні посткейнсіанців і прихильників соціального ринкового господарства: в чому їхня суть?

 16. Назвіть прізвища видатних радянських учених–фінансистів. Як вони розглядали місце фінансів у суспільстві?

 17. Назвіть прізвища видатних сучасних українських учених-фінансистів та напрями, в яких вони працюють.

Література:[5, с. 38-57; 19, с. 37-85; 23, с. 17-29].


^ Тема 3 Податки та податкова система України

Історія виникнення податків. Необхідність оподаткування.

Елементи податків: суб’єкт та об’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, джерело податку, податкова ставка, податкові пільги.

Класифікація податків, її ознаки.

Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

Податкова система України, основні етапи її становлення.


Питання для самоперевірки

 1. Де та коли виникли податки? Чому?

 2. Поясніть необхідність оподаткування за давніх часів та в сучасному суспільстві.

 3. Назвіть елементи податку та поясніть їх сутність.

 4. Як класифікують податки?

 5. Поясніть розбіжності між прямими та непрямими податками.

 6. Назвіть основні етапи становлення податкової системи України.

 7. Охарактеризуйте стан сучасної податкової системи України.

Література:[ 3, с. 69-91; 5, с. 197-236; 6, с. 190-274; 7, с. 70-72; 9, с. 85-150; 10, с. 184-420; 14, с. 136-168; 16, с. 58-78; 17, с. 105-141; 23, с. 75-98].


^ Тема 4 Бюджет та бюджетна система України

Поняття державного бюджету.

Місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

Бюджетний устрій держави та бюджетна система України. Види бюджетів України. Поняття бюджетного процесу.


Питання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність державного бюджету?

 2. Яке місце займає бюджет у загальній системі фінансових відносин?

 3. У чому полягає значення бюджету?

 4. Дайте визначення бюджетної системи країни.

 5. Що таке бюджетний устрій?

 6. Який бюджетний устрій має Україна?

 7. З яких елементів складається бюджетна система України?

 8. Що таке бюджетний процес?

 9. Назвіть етапи бюджетного процесу.

Література:[ 3, с. 25-51; 5, с. 155-175; 6, с. 29-72, 118-125; 7, с. 63-70; 9, с. 11-43; 14, с. 119-135; 15, с. 10-19; 16, с. 78-105; 17, с. 145-162; 22, с. 58-70; 25, с. 88-98].


^ Тема 5 Доходи та видатки державного бюджету

Джерела формування бюджетних доходів.

Основні напрями використання бюджетних коштів.

Причини виникнення бюджетного дефіциту.

Проблеми скорочення й можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.


Питання для самоперевірки

 1. Поясніть економічну сутність бюджетних доходів.

 2. Назвіть основні джерела формування бюджетних доходів.

 3. Назвіть основні напрями використання бюджетних коштів.

 4. Що таке бюджетний дефіцит?

 5. Що таке бюджетний профіцит?

 6. Що є причиною виникнення бюджетного дефіциту?

 7. Назвіть основні джерела покриття бюджетного дефіциту.

 8. Як в Україні розв’язують проблему скорочення бюджетного дефіциту?

Література:[ 3, с. 51-65; 5, с. 155-175; 6, с. 73-94; 9, с. 43-84; 15, с. 20-24; 16, с. 106-110; 17, с. 163-181; 22, с. 70-86; 25, с. 132-139].


^ Тема 6 Державні та місцеві фінанси

Державні позабюджетні фонди, їх види, призначення та механізм фінансування цих фондів.

Сутність та структура місцевих фінансів. Структура та видатки місцевих бюджетів.

Економічна сутність державного кредиту та державного боргу. Види та форми державного кредиту та державного боргу.


Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні види державних позабюджетних фондів.

 2. Поясніть призначення державних позабюджетних фондів.

 3. Поясніть призначення постійних та тимчасових загальнодержавних цільових фондів в Україні.

 4. Назвіть джерела доходів та напрями видатків Пенсійного фонду України.

 5. Назвіть джерела доходів і напрями видатків Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витрат, пов’язаних з народженням і похованням.

 6. Назвіть джерела доходів та напрями видатків Фонду загальнообов’язкового страхування на випадок безробіття.

 7. Назвіть джерела доходів та напрями видатків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 8. Поясніть сутність місцевих фінансів.

 9. Яку структуру мають місцеві фінанси?

 10. Назвіть джерела доходів та напрями видатків місцевих бюджетів.

 11. У чому полягає сутність державного кредиту?

 12. Поясніть економічну сутність державного боргу.

 13. Назвіть відомі види та форми державного кредиту.

 14. Яким чином оформлюються державні борги?

 15. За рахунок яких коштів держава сплачує суми державного боргу?

Література:[ 3, с. 92-152, 213-228; 5, с. 176-196; 6, с. 94-118; 9, с. 162-183; 10, с. 421-463; 12, с. 164-180; 14, с. 168-183; 16, с. 110-145; 17, с. 182-241; 22, с. 86-120; 23, с. 99-113; 25, с. 233-270].


^ Тема 7 Страхування як складова фінансових відносин

Поняття та сутність страхових відносин.

Необхідність страхових відносин в умовах ринкової економіки.

Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

Види страхування: особисте, майнове, страхування відповідальності, страхування економічних ризиків. Медичне та соціальне страхування.

Формування і розвиток страхового ринку в Україні.


Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення страхових відносин.

 2. Поясніть економічну сутність страхових відносин.

 3. У чому полягає необхідність страхових відносин в умовах ринкової економіки?

 4. Назвіть особливості фінансових відносин у сфері страхування.

 5. У чому полягає сутність особистого страхування?

 6. Яким чином здійснюється страхове відшкодування в майновому страхуванні?

 7. Назвіть основні види страхування відповідальності?

 8. Назвіть суб’єкти та об’єкти страхування відповідальності.

 9. У чому сутність страхування економічних ризиків? Наскільки розвинена ця сфера страхування?

 10. Поясніть сутність медичного страхування.

 11. Наскільки розвинене соціальне страхування в Україні?

 12. Назвіть основні етапи розвитку страхового ринку в Україні.

Література:[1, с. 11-76; 2, с. 12-31, 47-138; 8, с. 11-25, 67-204; 14, с. 102-112; 16, с. 175-190; 17, с. 242-260; 20, с. 9-56, 170-395; 21, с. 352-384; 22, с. 149-175; 23, с. 51-74; 24, с. 5-48, 120-214; 25, с. 281-330].


^ Тема 8 Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

Класифікація фінансових ринків.

Види цінних паперів, що можуть випускатися й обертатися в Україні.

Фінансова біржа, її економічне призначення та функції.


Питання для самоперевірки

 1. Поясніть сутність фінансового ринку.

 2. Яку роль відіграє фінансовий ринок у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів?

 3. Як класифікують фінансові ринки?

 4. Назвіть види цінних паперів, що можуть випускатися й обертатися в Україні.

 5. Дайте порівняльну характеристику акції та обліґації як найбільш поширених цінних паперів.

 6. Поясніть економічне призначення фінансової біржі.

 7. Назвіть функції фінансової біржі.

 8. З яких елементів складається фінансова біржа міста?

 9. Чи є фінансова біржа комерційною структурою? Відповідь обґрунтуйте.

Література:[5, с. 319-341; 7, с. 26-35; 11, с. 5-21, 44-98; 14, с. 207-233; 16,

с. 159-175; 17, с. 261-287; 22, с. 183-234; 23, с. 124-131].


^ Тема 9 Валютні відносини та валютна система

Види валют. Валютна конвертація та валютний курс.

Поняття валютної системи.

Національна, регіональна та світова валютні системи.

Еволюція світової валютної системи.


Питання для самоперевірки

 1. Що таке валюта?

 2. Які ви знаєте види валют?

 3. Що таке валютна конвертація?

 4. Назвіть рівні конвертації валют, поясніть їх сутність.

 5. Наведіть приклади валют, що належать до різних рівнів конвертації.

 6. Що таке валютний курс?

 7. Що таке валютна система?

 8. Охарактеризуйте національну, реґіональну та світову валютні системи.

 9. Як еволюціонувала світова валютна система протягом останніх 150 років? Назвіть основні етапи розвитку світової валютної системи.

 10. Як змінювалася роль золота у суспільних економічних відносинах та у валютних відносинах?

Література:[4, с. 110-134, 318-345; 7, с. 72-85; 13, с. 31-121; 14, с. 187-195; 18, с. 18-36].


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


МОДУЛЬ 1

 1. Фінанси як підсистема економічних відносин.

 2. Ознаки фінансових відносин.

 3. Призначення (функції) фінансів.

 4. Роль фінансів в умовах ринкових відносин.

 5. Передумови виникнення та розвитку фінансів.

 6. Зародження фінансової науки: від античних часів до XVII століття (Аристотель, Д. Карафа, Ж. Боден).

 7. Досягнення наукових шкіл XVII - XVIII століття у розвитку науки про фінанси (німецькі фінансисти-камералісти, французькі фізіократи).

 8. Розвиток фінансової науки у XIX столітті.

 9. Розвиток фінансової науки у XX столітті (від кейнсіанства – до соціального ринкового господарства).

 10. Розвиток фінансової науки у радянські часи.

 11. Українська сучасна фінансова школа.

 12. Економічна сутність оподаткування.

 13. Сутність та функції податків.

 14. Елементи податків.

 15. Класифікація податків.

 16. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

 17. Податкова система: поняття, основи побудови.

 18. Податкова система України, основні етапи її становлення.

 19. Стан податкової системи України на сучасному етапі.

 20. Бюджет як економічна та юридична категорії.

 21. Функції державного бюджету.

 22. Бюджетний устрій держави та бюджетна система України.

 23. Види бюджетів України.

 24. Поняття бюджетного процесу.

 25. Економічна сутність доходів і видатків бюджету.

 26. Джерела формування бюджетних доходів.

 27. Видатки державного бюджету.

 28. Бюджетний дефіцит та бюджетний профіцит.

 29. Причини виникнення бюджетного дефіциту, можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.


МОДУЛЬ 2

 1. Сутність та структура державних фінансів.

 2. Державні позабюджетні фонди, їх види, призначення та механізм фінансування цих фондів.

 3. Сутність та структура місцевих фінансів.

 4. Структура та видатки місцевих бюджетів.

 5. Економічна сутність державного кредиту та державного боргу.

 6. Види та форми державного кредиту та державного боргу

 7. Поняття та сутність страхових відносин.

 8. Суб’єкти та об’єкти страхових відносин.

 9. Необхідність страхових відносин в умовах ринкової економіки.

 10. Види страхування: добровільне, обов’язкове, особисте, майнове, страхування відповідальності, страхування економічних ризиків.

 11. Медичне та соціальне страхування.

 12. Формування й розвиток страхового ринку в Україні.

 13. Поняття фінансового ринку.

 14. Складові елементи фінансового ринку.

 15. Класифікація фінансових ринків.

 16. Сутність фондового ринку.

 17. Види цінних паперів, що можуть випускатися й обертатися в Україні.

 18. Фінансова біржа, її економічне призначення та функції.

 19. Поняття валюти. Види валют.

 20. Валютна конвертація та валютний курс.

 21. Сутність валютних відносин.

 22. Поняття валютної системи.

 23. Національна, регіональна та світова валютні системи.

 24. Еволюція світової валютної системи.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Базилевича – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

 2. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 374 с.

 3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. – 216 с.

 4. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 494 с.

 5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2001. – 416 с.

 6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 7. Гикиш Л.В. Финансы: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.

 8. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 252 с.

 9. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Підручник. – К.: Наукова думка, 1999. – 305 с.

 10. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 639 с.

 11. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1999. – 112 с.

 12. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

 13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608с.

 14. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

 15. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 208 с.

 16. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

 17. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

 18. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

 19. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. – М.: Менеджер, 1998. – 168 с.

 20. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. – К.: КНЕУ, 1998. – 528 с.

 21. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.

 22. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / За ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.

 23. Худолій Л.М. Теорія фінансів: Навчально-методичний посібник. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – 167 с.

 24. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. – 311 с.

 25. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие (с применением структурно-логических схем). – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001. – 452 с.


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 – „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач Л.О. Лактіонова


Відповідальний за випуск зав. кафедри „Облік і аудит” А.О. Касич


Підп. до др. _______________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ______ Наклад __________ прим. Зам. № _______ Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " ринок фінансових послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "мікроекономіка" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Конструювання та розрахунок автомобіля" для студентів денної та заочної форм навчання
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Конструювання та розрахунок автомобіля” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 030601- "менеджмент"
Вступ
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „ управління потенціалом підприємтсва для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи