Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачати 239.93 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів денної та заочної форм навчання
Дата26.09.2012
Розмір239.93 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 – „ФІНАНСИ”
КРЕМЕНЧУК 2009Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси”


Укладач к.е.н., доц. Л.П. Шаповал


Рецензент к.е.н., доц. В.О. Безугла


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № __від «___» _______ 2009 р.


Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ...............................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи.....................6

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання.............................7

3 Питання до модульного контролю...........................................................20

Список літератури.........................................................................................23

ВСТУП


Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціаль­­них нормативних фінансових дисциплін для підготовки спеціалістів. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самовря­дування. У прикладному – дає майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбува­ються в регіонах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності.

Курс “Місцеві фінанси” складається з лекційних занять, практичних занять та самостійної роботи студентів.

^ Метою самостійної роботи студентів є продовження формування системи знань з теоретичних та практичних аспектів фінансів місцевого самоврядування як особливої форми суспільних відносин з формування грошових фондів, призначених для виконання місцевими органами своїх повноважень.

^ Завдання самостійної роботи полягає в детальному вивченні й розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин держави та органів місцевої влади, визначенні сукупності заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування, дасть змогу послідовно скласти цілісне уявлення про бюджетну систему держави, визначати методи управління місцевими фінансами.

Предметом вивчення є відносини, що виникають у процесі організації та функціонування фінансів місцевих бюджетів у взаємозв’язку з Державним бюджетом у бюджетній системі України.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;

 • вивчення законодавчих актів, що регулюють фінансові відносини;

 • підготовка до практичних занять;

 • виконання контрольних робіт або рефератів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.

Для виконання самостійної роботи студенти повинні користуватися методичними рекомендаціями щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями.

У методичних вказівках щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни “Місцеві фінанси” наведено перелік питань, які виносяться на самостійне опрацювання, питання для самоперевірки, питання до модульного контролю, а також список літератури стосовно теми.

Самостійна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома.

Консультації викладачів з питань, що виникають під час виконання самостійної роботи, проводяться згідно з графіком, затвердженим деканатом.


1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ
^

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИпор.


Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекції,

годин

самост. робота, годин

лекції, годин

самост. робота, годин

Модуль 1

1

Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури

2

3

1

3

2

Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

2

3

1

3

3

Фінансові ресурси місцевого самоврядування

2

3

1

3

4

Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування


2

3

1

8

5

Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

2

3

1

3

Модуль 2

6

Міжбюджетні відносини, їх складові

2

3

1

8

7

Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні

2

3

1

8

8

Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

2

3

1

8

9

Фінанси житлово-комунального господарства

1

6

1

8

10

Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

1

6

1

8

^ Всього годин за семестр:

18

36

8

60^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури


Місцеві фінанси – складова загальнодержавних фінансів. Правові основи місцевих фінансів. Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин. Специфічні ознаки місцевих фінансів. Склад місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Розподільча функція місцевих фінансів. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. Значення місцевих фінансів як фіскального інструменту економічного розвитку та джерела фінансування громадських послуг і економічного розвитку. Контрольна функція місцевих фінансів та види і форми її прояву. Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації. Особливості функціонування фінансового механізму на рівні місцевого самоврядування. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Питання для самоперевірки


1. Чому місцеві фінанси є складовою частиною загальнодер­жавних фінансів?

2. Які об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів?

3. Назвіть чинники, що зумовлюють необхідність розвитку місцевих фінансів.

4. Охарактеризуйте основні теорії місцевих фінансів.

5. Назвіть функції місцевих фінансів.

6. Охарактеризуйте сутність та склад місцевих фінансових інститутів.

7. Які основні принципи організації місцевих фінансів?

8. Дайте характеристику інституту місцевого самоврядування.

9. Яким чином здійснюється нормативно-правове регулювання місцевих фінансів?

10. Яку роль відіграють місцеві фінанси в економічній системі держави?

Література: [2; 5; 6; 11, с. 4-14; 17, с. 11-54; 19; 20, с. 176-178; 21, с. 10-62].


^ Тема 2 Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів


Місцеві бюджети у складі бюджетної системи. Структура місцевих бюджетів. Принципи формування місцевих бюджетів України. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів. Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що складається між місцевими та державними бюджетами. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. Види місцевих бюджетів України та їх структура. Права та обов’язки місцевих органів влади й управління щодо формування і використання бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів. Порядок складання, розгляду та затвердження звіту про виконання місцевих бюджетів. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття. Періодичність, структура і терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів. Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “загальний фонд” та “спеціальний фонд”, їхні джерела та порядок формування. Шляхи вдосконалення бюджетного планування. Роль та значення Бюджетного кодексу України.

Питання для самоперевірки


 1. Чому місцеві бюджети є основною складовою місцевих фінансів?

2. Дайте характеристику етапів розвитку місцевих бюджетів.

3. Охарактеризуйте види місцевих бюджетів у складі бюджетної системи, які формуються і використовуються в Україні.

4. Назвіть права та обов’язки місцевих органів влади й управлін­ня, що виникають у процесі формування та використання бюд­жету.

5. Який порядок складання проектів місцевих бюджетів?

6. Охарактеризуйте взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом державного бюджету та планами соціального та економічного розвитку регіонів.

7. Назвіть принципи бюджетної системи.

8. Розкажіть про бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

Література: [2, с. 41-52; 6; 9, с. 109-114; 10, с. 92-98; 11, с. 16-29; 17, с. 57-137; 21, с. 68-126].


^ Тема 3 Фінансові ресурси місцевого самоврядування


Склад доходів місцевих фінансових ресурсів. Централізовані фонди коштів. Місцеві фінансові ресурси. Децентралізовані фонди коштів. Баланс фінансових ресурсів і витрат регіону. Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів. Місцеве оподаткування. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Особливості формування власних коштів у бюджетних установах. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах різних рівнів. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. Підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів та подальший розвиток місцевого самоврядування. Особливості формування доходів бюджету в податкоспроможних регіонах.

Питання для самоперевірки


1. Назвіть джерела доходів місцевих бюджетів.

2. Охарактеризуйте склад, структуру та динаміку доходів міс­цевих бюджетів.

3. Назвіть методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

4. У чому суть податкових методів формування доходів місцевих бюджетів?

5. Визначте суть неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.

6. Охарактеризуйте загальнодержавні податки і збори та нор­мативи відрахувань, які закріплюються за місцевими бюджетами.

7. Перелічіть місцеві податки і збори, які справляються на території України.

8. Яким чином здійснюється розподіл доходів між місцевими бюджетами різних рівнів?

9. Дайте характеристику закріплених і регулюючих доходів.

10. Яку роль відіграють місцеві позики та місцеві запозичення у формуванні доходів місцевих органів влади?

Література: [1; 2, с. 41-52; 4; 6; 9, с. 114-119; 10, с. 98-106; 11, с. 31-37; 17, с. 138-185; 18, с. 136-168; 20, с. 178-182; 21, с. 127-167].


^ Тема 4 Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування


Історичний аспект створення позабюджетних фондів місцевого самоврядування в Україні. Регіональні цільові фонди – складова державних цільових фондів. Необхідність, сутність і роль регіональних цільових фондів у забезпеченні органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами. Нормативно-правова база формування і використання регіональних цільових фондів. Доходи регіональних цільових фондів і напрями їх використання. Регіональні цільові фонди у складі дохідної частини місцевих бюджетів. Особливості формування і використання регіональних цільових фондів у м. Кременчук. Зарубіжний досвід створення регіональних цільових фондів.

Питання для самоперевірки


1. Розкрийте сутність державних цільових фондів.

2. Назвіть нормативні документи, які регламентують утворення позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування.

3. До якого фонду місцевого бюджету належать цільові фонди?

4. Які фонди формуються у складі місцевих бюджетів?

5. Які основні джерела формування місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища?

6. Визначте мету утворення, напрями використання місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.

7. Як здійснюється перерозподіл суми збору за забруднення навколишнього природного середовища?

8. Якими нормативно-правовими документами нині регламентується функціонування цільових фондів органів місцевого самоврядування?

Література: [1; 2, с. 13; 10, с. 122-156; 11, с. 38-39; 17, с. 186-195; 18, с. 168-171; 21, с. 339-350].


^ Тема 5 Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів


Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування. Особливості складання фінансових планів у бюджетній та виробничій сферах. Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні. Склад та структура видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку. Характеристика видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і міст обласного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Порядок планування та фінансування видатків соціально-культурних установ. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування. Види кошторисів. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах. Специфіка планування і фінансування капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва, житлового будівництва, будівництва об’єктів соціально-культурного призначення. Фінансування видатків з бюджету м. Кременчук.

Питання для самоперевірки


1. Назвіть склад та структуру видатків місцевих бюджетів.

2. У чому полягає суть кошторисного фінансування?

3. Дайте характеристику показників, що лежать в основі кошторисних витрат.

4. У чому полягає необхідність фінансового плану­вання органів місцевого самоврядування?

5. Охарактеризуйте методи планування місцевих бюджетів.

6. Назвіть класифікацію видатків відповідно до Бюджетного кодексу України.

7. Які видатки відносяться до закріплених та власних?

8. Назвіть напрями використання поточного бюджету.

9. Розкрийте особливості програмно-цільового методу планування бюджету.

10. Охарактеризуйте етапи процесу програмно-цільового методу планування бюджету.

Література: [1; 2, с. 54-62; 9, с. 119-128; 10, с. 106-114; 11, с. 41-51; 17, с. 197-256; 20, с. 178-182; 21, с. 274-338].


^ Тема 6 Міжбюджетні відносини, їх складові


Сутність міжбюджетних відносин в Україні. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань. Перерозподіл через Державний бюджет фінансових ресурсів від “багатих” до “бідних” у фінансовому розумінні регіонів. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів. Використання, в процесі виконання бюджету, різних форм взаємодії між Державними і місцевими бюджетами. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом: власні доходи, відсоткові відрахування від загальнодержавних податків і прибутків, дотації вирівнювання, субсидії, субвенції, внески до державного бюджету України, міжбюджетні взаєморозрахунки, бюджетні позички. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів. Розрахунок дотації загального вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Київ і Севастополь.

Питання для самоперевірки


1. У чому полягає сутність міжбюджетних відносин в Україні.

2. Назвіть склад і структуру взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.

3. Як здійснюється розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування.

4. Охарактеризуйте процес забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.

5. Назвіть методи бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

6. Яку роль відіграють субсидії, субвенції та дотації у збалансуванні бюджетів різних рівнів.

7. Що ви розумієте під фінансовим вирівнюванням?

8. Як здійснюється порядок розрахунку дотації вирівнювання місцевим бюджетам?

9. Назвіть суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

10. Як вплинуло прийняття Бюджетного кодексу України на вдосконалення міжбюджетних відносин у нашій державі?

11. Назвіть шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Ук­раїні.

Література: [1; 2, с. 52-68; 8; 9, с. 128-134; 10, с. 114-119; 11, с. 53-62; 17, с. 257-323; 20, с. 182-183; 21, с. 351-398].


^ Тема 7 Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні


Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана. Їх характеристика, переваги та недоліки. Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади й управління, методи та види фінансового контролю. Внутрішній і зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль. Організація фінансового контролю на місцевому рівні. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ. Особливості контролю фінансових органів за використанням грошових коштів, виділених на освіту, охорону здоров’я, культуру, місцевому господарству. Аудит як форма регіонального фінансового контролю.

Питання для самоперевірки


1. Розкрийте особливості управління фінансами на місцевому рівні.

2. Які особливості управління фінансами в бюджетній та виробничій сферах?

3. Покажіть роль фінансових відділів, управлінь, податкових інспекцій та Державного казначейства в управлінні фінансами регіонів.

4. Розкрийте суть фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління.

5. Охарактеризуйте організацію фінансового контролю на регіональному рівні.

6. Як фінансові органи контролюють використання грошових фондів, виділених на освіту.

7. Охарактеризуйте особливості контролю фінансових органів за використанням грошових фондів, виділених на охорону здоров’я.

8. Які особливості фінансового контролю в установах культури?

Література: [2, с. 69-75; 10, с. 240; 11, с. 64-75; 17, с. 324-433; 21, с. 400-441].


^ Тема 8 Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності


Фінанси підприємств комунальної форми власності – складова місцевих фінансів. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності та особливості їх планування. Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад та структура. Особливості грошових надходжень підприємств, їх склад і економічна характеристика. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл на підприємствах комунального господарства. Фонд відшкодування. Валовий дохід. Фонд оплати праці. Балансовий і чистий прибуток підприємств комунальної форми власності. Розподіл прибутку цих підприємств. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку, їх особливості. Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та методи визначення їх потреб. Показники стану й ефективності використання оборотних коштів. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. Система показників оцінки фінансового стану. Ліквідність і платоспроможність підприємств. Оцінювання майна об’єктів, що підлягають приватизації.

Питання для самоперевірки


1. Розкрийте суть фінансів підприємств комунальної форми власності.

2. Покажіть, що фінанси підприємств комунальної форми власності є складовою місцевих фінансів.

3. Назвіть особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад і структуру.

4. Дайте економічну характеристику складу та структури гро­шових надходжень на підприємствах комунальної форми влас­ності.

5. Який порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств комунальної форми власності?

6. Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності, опишіть механізм його розподілу.

7. Дайте загальну характеристику системи оподаткування під­приємств комунальної форми власності і назвіть нормативи відрахувань цих підприємств до цільових державних фондів.

8. У чому сутність оборотних коштів підприємств комунальної форми власності та джерела їх формування?

9. Охарактеризуйте діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів комунальних підприємств.

10. У чому виражається необхідність і значення оцінки фінансового стану комунальних підприємств?

Література: [3; 6; 7; 10, с. 119-120; 11, с. 76-85; 17, с. 434-471; 21, с. 443-484].


^ Тема 9 Фінанси житлово-комунального господарства


Фінанси житлово-комунального господарства – складова місцевих фінансів. Проблеми фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства. Особливості формування доходів ЖЕД: їх склад і економічна характеристика. Склад та структура видатків підприємств житлово-комунального господарства. Фонд оплати праці. Балансовий прибуток та збитки житлово-експлуатаційних контор. Планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг. Особливості фінансування витрат на технічне обслуговування житлових будинків, вивезення сміття та поточний ремонт житлового фонду. Порядок розрахунків дотації на покриття збитків та експлуатації житлового фонду, на проведення капітального ремонту житлового фонду. Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених радами народних депутатів відповідного рівня. Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.

Питання для самоперевірки


1. У чому полягають проблеми фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства?

2. Охарактеризуйте особливості фінансування підприємств житлово-комунального господарства.

3. Яка роль місцевого господарства у формуванні місцевих бюджетів?

4. Як здійснюється поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконанням робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на господарській основі?

5. Назвіть склад та структуру видатків підприємств житлово-комунального господарства.

6. Обґрунтуйте особливості формування доходів КЖЕП.

7. Як здійснюється регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги?

8. Назвіть напрями реформування житлово-комунального господарства в Україні.

Література: [3; 6; 7; 10, с. 119-120; 11, с. 77-85; 17, с. 472-545; 21, с. 485-538].


^ Тема 9 Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах


Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. Порядок “вертикального” та “горизонтального” бюджетного вирівнювання. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.

Питання для самоперевірки


1. У чому полягає зміст та значення Європейської хартії про місцеве самоврядування?

2. Охарактеризуйте бюджетний федералізм та бюджетний унітаризм як принципи побудови фінансів місцевого самоврядування.

3. Назвіть форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

4. Які види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

5. У чому полягає порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання у зарубіжних країнах.

7. Охарактеризуйте світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

8. Обґрунтуйте місцеве оподаткування у зарубіжних країнах.

9. Визначте особливості світового досвіду міжбюджетних відносин.

10. Доведіть можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.

Література: [11, с. 87-95; 12; 17, с. 546-597].


^ 3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

1. Інститут місцевого самоврядування і місцеві фінанси.

2. Основи теорії місцевих фінансів.

3. Сутність, функції місцевих фінансів.

4. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави.

5. Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів.

6. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.

7. Розвиток місцевих бюджетів України.

8. Структура місцевих бюджетів у складі бюджетної системи.

9. Принципи бюджетної системи та бюджетна класифікація.

10. Бюджет розвитку місцевого самоврядування.

11. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

12. Складання, затвердження та виконання місцевого бюджету.

13. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування.

14. Місцеві фінансові ресурси.

15. Місцеві фінансові ресурси та їх структуризація.

16. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

17. Місцеве оподаткування.

18. Місцеві позики та місцеві запозичення.

19. Нормативно-правова база формування і використання цільових фондів.

20. Необхідність, сутність і роль цільових фондів у забезпеченні органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами.

21. Доходи регіональних цільових фондів і напрями їх використання.

22. Необхідність фінансового планування органів місцевого самоврядування.

23. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

24. Кошторисне фінансування місцевих бюджетів.

25. Програмно-цільовий метод планування бюджету.


Модуль 2

1. Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації.

2. Сутність та методи бюджетного регулювання.

3. Бюджетні трансферти та їх види.

4. Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України.

5. Реформування міжбюджетних відносин в Україні.

6. Фінансове вирівнювання.

7. Управління місцевими фінансами.

8. Основні завдання та функції фінансового управління.

9. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні.

10. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження.

11. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.

12. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

13. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

14. Місцеве господарство та місцеві фінанси.

15. Фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

16. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.

17. Поняття та об’єкти права комунальної власності.

18. Сутність та значення комунального кредиту.

19. Особливості організації фінансів житлово-комунального господарства.

20. Комунальні платежі та методи управління ними.

21. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

22. Бюджетний федералізм як принцип побудови зарубіжних фінансів місцевого самоврядування.

23. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.

24. Світовий досвід міжбюджетних відносин.

25. Місцеві позики за кордоном.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Закони України Про Державний бюджет України на поточний рік.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – К.: Атіка, 2001. – 80 с.

 3. Закон України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” від 24 червня 2004 р. № 1869-IV // Голос України. – 2004. – № 140. – С. 11 – 15.

 4. Закон України “Про систему оподаткування” / Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39 – ст. 510.

 5. Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” від 25.05.2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – С. 20 – 28.

 6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” / Відомості Верховної Ради України. – № 24. – 1997. – С. 379 – 432.

 7. Закон України “Про власність” / Уклад. М. Бойцова. – Х.: Фактор, 2003. – 32 с.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 5 вересня 2001 р. № 1195 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 38. – ст. 1729.

 9. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Вид-во. Європ. ун-ту, 2007. – 220 с.

10. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.

11. Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінанси: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с.

12. Болтинова О.В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах: Учебное пособие. – М.: Издательство ООО «Профобразование», 2002. – 95 с.

13. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк. – К.: КНЕУ, 2000. – 206 с.

14. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 383 с.

15. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник для студ. екон. фак. вузів. – К.: Наукова думка, 1997. – 302 с.

16. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Знання, 1999. – 48 с.

17. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

18. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 240 с.

19. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. Навч. посіб./ М. Пітник, В. Кравченко, Е.С. Моньйон, Б. Фонтан, В. Черніков та ін.– К., 2000. – 136 с.

20. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

21. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

22. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О.Р. Ро­ма­ненко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн. – К.: КНЕУ, 1999. – 107 с.Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів денної та заочної форм...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль та аудит” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Фінансова санація І банкрутство підприємств " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 "фінанси"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050104 – "фінанси"
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економічний ризик та методи його вимірювання" для студентів денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " аудит 1, 2" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1, 2» студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " податки І податкова політика" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизації машин» для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи