Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності icon

Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни "аналіз фінансової діяльності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
НазваМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни "аналіз фінансової діяльності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Сторінка2/3
Дата26.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
^

Завдання для обговорення та самоперевірки


1. У чому полягає ліквідність підприємства і ліквідність балансу?

2. На які групи поділяються активи підприємства за ступенем лік­відності?

3. На які групи поділяються пасиви підприємства за ступенем лік­відності балансу?

4. Які показники ліквідності застосовуються при аналізі ліквід­ності балансу? Як вони розраховуються і як аналізуються?

Завдання 2.1 За даними балансу (ф. 1) скласти баланс ліквідності та дати оцін­ку ліквідності підприємства (табл. 2.1).
^
Таблиця 2. 1

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ, тис. грн.Актив

Код рядкаНа початку звітного періоду


На кінець звітного періодуПасив

Код рядкаНа початку звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний

надлишок

або нестача

На початку звітного періоду

На кінець звітного періоду

Найбільш ліквід­ні активи А1

230, 240Негайні па­сиви (П1)

540— 610

Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170,180 210,220Короткострокові пасивиП2

500-530

Активи, що по­вільно реалізу­ються (Аз)

100, 120, 130, 140, 250,270Довгостроко­ві пасиви (Пз)

480

Активи, що важ­ко реалізуються (А4)

080Постійні па­сиви (П4)

380,

430, 630

Баланс

280Баланс

640


Завдання 2.2 За даними балансу ліквідності розрахувати і проаналізувати основні показники ліквідності:

  1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, кое­фіцієнт поточної ліквідності) визначається за формулою:

Кзл = (А1 + А2 +А3) : (П1 +П2). Теоретичне значення — 2 — 2,5.

  1. Коефіцієнт швидкої ліквідності встановлюється за фор­мулою:

Кшл = (А1 + А2):(П1 + П2). Теоретичне значення — 0,7 — 0,8.

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється за фор­мулою:

Кабл = (А1):(П, + П2). Теоретичне значення — 0,2 — 0,25.

Завдання 2.3 Проаналізувати платоспроможність підприємства за допомо­гою фінансових коефіцієнтів, які розраховуються за даними балансу підприємства. Для вирішення цього завдання, необхідно використовувати формули, згідно таблиці 2.2

Головним критерієм для визначення фінансового стану є платоспроможність підприємства. Платоспроможність – це здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання, згідно з встановленими строками або відповідно до договірних умов.
Таблиця 2.2
^

НОРМАТИВНІ ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ


Показники

Спосіб розрахунку

Нормальне обмеження

Пояснення

Загальний показник

платоспроможності

І = (A+ 0,5А2+

+0,ЗА3)/(П+0,5П+

+ 0,ЗП3)

І> 1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності


І2 = А/(П2)
Показує, яку частину короткострокової заборгова­ності підприємство може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів

Загальний коефіцієнт ліквідності


І3 = (А23) / (П2)

Необхідне значення =1; оптимальне

І3=1,5~2

Показує, яку частину поточних зобов'язань за кре­дитами та розрахунками погасимо, як що мобілізувати всі оборотні кошти

Коефіцієнт

забезпеченості

власними коштами

І4 = (П44)* Б/

/ (А23)

І4>0,1

Розраховані показники треба порівняти з нормативами та зробити висновок, який фінансовий стан вивчаємого підприємства.

Завдання 2.4 На основі даних табл. 2.3 розрахувати та проаналізувати ко­ефіцієнти ліквідності і платоспроможності підприємства.
Таблиця 2.3
^

КОЕФІЦІЄНТИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ


ЛІКВІДНІСТЬ І ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнти платоспроможності

На початок періоду

На кінець періоду

Відхи­лення

Загальний показник платоспроможності (І1)


Коефіцієнт абсолютної ліквідності (І2)


Загальний коефіцієнт ліквідності (І3)


Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (І4)Завдання 2.5 Розрахувати і проаналізувати основні показники формування запасів:

1. Наявність власних оборотних коштів: ряд. 380 + ряд. 480 - ряд. 080 балансу.

2. Наявність власних і позикових джерел формування запасів: ряд. 380 + +ряд. 480 - ряд. 080 - збитки (коли вони є).

3. Загальна величина основних джерел формування запасів (власний капітал + довгострокові зобов'язання + короткострокові кредити + кредиторська заборгованість):

ряд. 380 + ряд. 480 + ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 530 - ряд. 080.

Завдання 2.6 За даними балансу розрахувати і проаналізувати три показни­ки забезпеченості запасів джерелами формування ( завдання 2.5):

  1. надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (±О.К.В):±О.К.В = О.К.В-3;

ряд. 380 + 480 - 190 - (100 +110+ 120 + 130 + 140),

де О.К.В - власні оборотні кошти; 3 — запаси.

2) надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових джерел для формування запасів: ± О.К.Д = О.К.В + Д - З,

де Д — довгострокові зобов'язання, розрахування за рядками балансу аналогічне попередньому.

3) надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел для формування запасів: ± О.К.3 = ЗД - З, де ЗД — загальна величина джерел.

Рядок 238 + 480 + 500 + 510 + 530 - рядок 080 -(100+110+120+130+140).

До якого типу фінансових ситуацій може належати підприєм­ство, що аналізується, виходячи із загальної таблиці показників за типами фінансових ситуацій (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
^ ЗАГАЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ЗА ТИПАМИ ФІНАНСОВИХ СИТУАЦІЙ

Показники

Тип фінансової ситуації
Абсолютна незалежність

Нормальна незалежність

Нестійкий фінансовий стан

Кризовий стан

ОКВ = ОКВ-3

ОКВ0

ОКВ<0

ОКВ<0

ОКВ<0

ОКД= ОКВ+ Д-З

ОКД0

ОКД0

ОКД<0

ОКД<0

ОК3 = ЗД-3

ОК30

ОК30

ОК30

ОК3<0


Таким чином, можна виділити чотири типи фінансових ситуацій:

1. Абсолютна незалежність фінансового стану. Цей тип ситу­ації має місце надто рідко і відповідає трикомпонентному по­казнику типу ситуації S (середнє) = (1, 1, 1).

2. Нормальна незалежність фінансового стану, яка гарантує платоспроможність, тобто S (середнє) = (0, 1, 1).

3. Нестійкий фінансовий стан, який призводить до порушення платоспроможності, але все ж є можливість виходу з цієї ситуації за рахунок оновлення джерел власних коштів шляхом зменшення дебіторської заборгованості, прискорення обігу запасів: S (серед­нє) = (0, 0, 1).

4. Кризовий фінансовий стан підприємства спричиняє повну залежність підприємства, від позикових коштів. Власного капіта­лу, довгострокових і короткострокових кредитів недостатньо для фінансування матеріальних оборотних коштів, тобто оновлення запасів відбувається за рахунок коштів, які у підприємства вини­кають у результаті повільнішого погашення кредиторської забор­гованості, тобто S (середнє) = (0, 0, 0,).

Завдання 2.7 За даними балансу скласти аналітичну таблицю, де слід відо­бразити тип фінансового стану підприємства, вказати основні причини, які зумовили даний фінансовий стан підприємства.
Таблиця 2.5

^ КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Загальна величина запасів

Наявність власних оборотних коштів

Функціонуючий капітал

Загальна величина джерел

ОКВ = ОКВ-3

ОКД = ОКВ + Д-3

ОК3 = ЗД-3

Трьохкомпонентний показник типу фі­нансової ситуації S=[S(ОКВ), S(± ОКД), S(±ОК3)]


За даними аналітичної таблиці зробити висновки стосовно рі­вня фінансової стабільності підприємства.

До якого типу фінансової стійкості належатиме дане підпри­ємство? Якщо конкретно наведено ситуацію на підприємстві, то це свідчить про нестійкий фінансовий стан, який характеризуєть­ся порушенням платоспроможності. Але при цьому є можливість установлення рівноваги шляхом оновлення власного капіталу і додаткового залучення позикових коштів.

Завдання 2.8 Розрахувати і проаналізувати за даними балансу основні пока­зники фінансової стійкості підприємства на початок кінець звіт­ного періоду.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу: [власний ка­пітал (підсумок 1 розділу пасиву)] / [всього господарських кош­тів (валюта балансу)].

2. Коефіцієнт фінансової незалежності: (валюта балансу) / [власний капітал (підсумок 1-го розділу пасиву)].

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу: (власні обо­ротні кошти) / [власний капітал (підсумок 1-го розділу пасиву бала­нсу)] норматив 0,4—0,6.

4. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень: [довго­строкові зобов'язання (3-й розділ пасиву балансу)] / [необоротні активи (підсумок 1-го розділу активу балансу)].

5. Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів: [довгострокові зобов'язання (3-й розділ пасиву)] / [довгострокові зобов'язання (3-й розділ пасиву) + власний капітал (підсумок 1-го роз­ділу пасиву)].

6. ^ Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів: [залучений капітал (підсумок 3-го розділу пасиву балансу) + корот­кострокові кредити банків (в 4-му розділі пасиву)] / [власний капітал (підсумок 1-го розділу пасиву балансу)].

7. ^ Коефіцієнт структури залученого капіталу: [довгостро­кові зобов'язання (3-й розділ пасиву)] / [залучений капітал (4-й розділ пасиву - «Поточні зобов'язання»)].

8. ^ Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами розраховується відношенням власних обі­гових коштів до всієї величини обігових коштів: [(розділ 2-й активу балансу) - (4-й розділ пасиву «Поточні зобов'язання»)] / (2-й розділ активу балансу).

9. ^ Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів обчислюється як відношення необоротних коштів до власного капіталу: (розділ 1-й активу балансу) / (розділ 1-й пасиву).

10. ^ Коефіцієнт співвідношення виробничих активів і вартості майна визначається відношенням виробничих активів (основні засоби, виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершене будівництво) із витратами майбутніх періодів (роз­діл 3-й активу) до балансової вартості майна.
Таблиця 2.6
^

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

ВідхиленняЗавдання 2.9 За даними балансу розрахувати:

  • частку власного капіталу у формуванні всіх активів

(ряд. 380 : ряд. 280);

—частку власного капіталу у формуванні оборотних активів

(ряд. 380 : ряд. 260);

  • частку позикового капіталу у формуванні всіх активів

[(ряд. 480 + ряд. 500): ряд. 280];

  • частку позикового капіталу у формуванні оборотних активів

[(ряд. 480 + ряд. 500) : ряд. 260].

На основі обчислень зробити висновки стосовно впливу зміни цих показників на фінансову стійкість підприємства.


ТЕМА 3 АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ ГРОШОВИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВЛЕНТІВ ЗА ДАНИМИ ФОРМИ № З «ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ»
^

Завдання для обговорення та самоперевірки


1. Що включають у себе поняття «грошові кошти» і «еквівалент грошових коштів»?

2. Яка класифікація видів діяльності застосовується для відобра­ження руху грошових коштів у формі № 3 і сутність цих видів діяльності?

3. Що належить до не грошових операцій?

4. Які основні джерела для складання форми № 3 «Звіт про рух грошових активів» у результаті операційної, інвестиційної та фі­нансової діяльності?

Завдання 3.1 Розрахувати оборотність грошових коштів і мінімальну суму грошей, необхідну для проведення господарських операцій, вихо­дячи з таких даних:

1) цикл обороту засобів підприємства становить 60 днів;

2) річні витрати — 7000 млн. грн. Розрахувати:

а) оборотність оборотних коштів за формулою: Ог = 360 днів / Цо,

де Ог - оборотність грошових коштів; Цо - - цикл оборотності грошових коштів;

б) мінімальну суму грошей, потрібну підприємству для під­тримання ліквідності протягом року за формулою: ГМ = В0/0Г,

де Гм — мінімальна сума грошей; В0 — операційні витрати.

Завдання 3.2 Згідно з даними балансу (ф. 1), рахунка № 311 «Поточні раху­нки в національній валюті» обчислити тривалість періоду оборо­ту грошових коштів протягом кварталу за формулою: ПО = СогхД/0,

де ПО — період обороту; Сог — середні залишки грошових оборот­них коштів; О — оборот за період (кредитовий оборот за рахунком 311 «Поточні рахунки в національній валюті» — 14 тис. грн.).


Завдання 3.3 Класифікувати наведені нижче операції щодо руху грошових коштів у результаті відповідної діяльності, використовуючи по­чаткові літери видів діяльності (о — операційна, і — інвестицій­на, ф — фінансова, н — не грошова).
Таблиця 3.1

Показники

Класифікація

Надійшла сума авансуНарахована амортизація основних засобівСплачені дивіденди акціонерамОплачений рахунок постачальників за матеріали, що надійш­ли у попередньому місяціПерераховані кошти як внесок у спільне підприємствоНадійшли кошти до каси з банку для виплати заробітної платиСплачений податок на прибутокПереоцінка залишку коштів у іноземній валюті станом на кі­нець звітного періодуСплачений штраф за порушення терміну поставкиПогашена довгострокова позика банку

ТЕМА 4 АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
^

Завдання для обговорення та самоперевірки


1. Які основні джерела аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості?

2. Який зв’язок стану дебіторської та кредиторської заборговано­сті з фінансовою стійкістю підприємства?

3. Які основні показники стану дебіторської та кредиторської за­боргованості, їх розрахунок і аналіз?

Завдання 4.1 Проаналізувати дебіторську заборгованість за термінами виникнення і вказати, на які статті дебіторської заборгованості необхідно звернути увагу в першу чергу з метою поліпшення фінансового стану (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

^ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

№ з/п

Статті дебіторської заборгованості

Всього на кінець звітного періодуУ тому числі за термінами утворення

До 1 міс.

1—3 міс.

3—6 міс.

6—12 міс.

Більше 1 року

%

сума

%

сума

%

Сума

%

Сума

%

Сума

1

Дебіторська за­боргованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість
100

544,4

первісна вар­тість
100

616,6

резерв сумнів­них боргів
100

72,2

2

Дебіторська за­боргованість за розрахунками


з бюджетом
100

69,4

за виданими авансами160
200
150
84,6з нарахованих доходів


з внутрішніх розрахунків


інша поточна заборгованість

19,6Усього1. Оборотність дебіторської заборгованості: Од = В/Д,

де Од — оборотність дебіторської заборгованості; В — вируч­ка від реалізації продукції; Д — середня дебіторська заборго­ваність.

2. Період погашення дебіторської заборгованості: Пд = 90 / Од,

де Пд — період погашення дебіторської заборгованості; Од -оборотність дебіторської заборгованості.

3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів: Да = (Дз/Па)х 100,

де Да - - частка дебіторської заборгованості в поточних акти­вах; Дз — дебіторська заборгованість; Па — поточні активи.

4. Відношення середньої величини дебіторської заборгова­ності до виручки від реалізації 2=Д/В,

де Д - середня величина дебіторської заборгованості; В — виручка від реалізації.

Завдання 4.2 АТ «Таврія» має обсяг продажу 2 200 000 грн., у тому числі кредит 825 000 грн. складатиме (825 000 / 2 200 000) х 360 - 135 днів, або 135 днів / 30,4 = 4,4 місяця. Цей період погашення дебіторської заборгованості можна зменшити за умови, що підприємство пропонує покупцям знижки на 2%, і ці пропози­ції приймають 30% покупців.

Розрахувати, на скільки зменшиться період погашення де­біторської заборгованості за таких умов, та яку економічну ви­году одержить підприємство.

Для цього необхідно враховувати:

1. Зменшений період погашення дебіторської заборгованості:

П = [(ЕК х 70%) / (ОП)] х 360,

де ЕК — обсяг продажу в кредит; ОП — річний обсяг продажу.

2. Оборот дебіторської заборгованості обчислюється за фо­рмулою:

Од = (обсяг продажу) / (дебіторська заборгованість).

3. Середній залишок коштів на дебіторських рахунках: Зс = ІК/Од

визначається окремо при різних строках погашення.

4. Зменшення суми дебіторської заборгованості за рахунок скорочення періоду погашення заборгованості: ДЗ = Сзо-Сзь

де ДЗ — сума зменшеної дебіторської заборгованості; Сзо — період погашення заборгованості первісний; Сзі - період по­гашення заборгованості відповідно до знижки (2%), яка була надана.

5. Прибуток, який одержало підприємство від зменшення дебіторської заборгованості (мінімальна норма прибутку 15%): П-ДЗх 15.

6. Суму, яку недоодержить підприємство у результаті зни­жки (2%) для 30% клієнтів: Н = Ск х Пк х К,

де Н — недоодержана сума за товар внаслідок знижки; Ск — відсоткова знижка; Пк — відсоток клієнтів, яким надана зниж­ка; К — обсяг продажу в кредит.

Завдання 4.3 За даними балансу (ф. 1) проаналізувати склад та структуру кре­диторської заборгованості, вказати, як зміна кредиторської забо­ргованості впливає на фінансовий стан підприємства (табл. 4.2).
Таблиця 4.2

^ АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

№ з/п

Розрахунки з кредиторами

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

1

Кредиторська заборго­ваність за товари, робо­ти, послуги

2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних пла­тежів

зі страхування

з оплати праці

з учасниками

з внутрішніх розрахунків

інші поточні зобов'я­занняЗавдання 4.4 За даними балансу здійснити порівняльний аналіз креди­торської і дебіторської заборгованості на кінець звітного пе­ріоду, проаналізувати ситуацію, що склалася, та визначити її вплив на фінансовий стан підприємства Таблиця 4.3
^

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТОРСЬКОЇТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


№ з/п

Розрахунки з кредиторами

Заборго­ваність

Перевищення заборгованості

дебіторська

кредиторська

дебітор­ської

креди­торської

1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

зі страхування

з оплати праці

з учасниками

з внутрішніх розрахунків

інші поточні зобов'язання^ ТЕМА 5 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності icon1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни \"аналіз фінансової діяльності\" для студентів денної форми навчання зі спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни "управління проектами" для студентів денної форми навчання
Методичні рекомендації щодо практичних занять із навчальної дисципліни “Управління проектами” для студентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи