Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Скачати 288.73 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Дата26.09.2012
Розмір288.73 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО виконання контрольних робіт

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 – “ФІНАНСИ”

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)


КРЕМЕНЧУК 2008

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Л.П. Шаповал


Рецензент к.е.н., доц. В.О. Безугла


Кафедра фінансів і кредиту


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № __від «___» _______ 2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ ……………………………………………………………………….

4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи з дисципліни ………………………………………………...............................


6

2 Варіанти контрольних робіт…………………………….…………...........

10

3 Запитання для підготовки до іспиту…………………...............................

17

Список літератури …………………………………………………………...

20

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки ……………………....

22
ВСТУП


В умовах ринкової економіки України однією з найважливіших складових частин її фінансової системи є місцеві фінанси. Функції реуґлювання економічних і соціальних процесів поступово переходять від центрального рівня державної влади до місцевого, тому посилюється роль місцевих фінансів та розширюється сфера їх застосування. Через місцеві фінанси держава активно здійснює соціальну політика та реґулює процес вирівнювання економічного та соціального розвитку територій, як унаслідок історичних, географічних та інших умов є депресивними порівняно з іншими територіями країни.

Курс «Місцеві фінанси» як навчальна дисципліна дає студентам теоретичні знання та практичні навички з управління рухом грошових коштів у системі місцевих фінансів та здійснення державного фінансового контролю за їхнім цільовим використанням, реалізації соціально-економічної політики держави та реального забезпечення її виконання, також озброює науковими методами дослідження слабких сторін та проблемних питань чинного законодавства, найтиповіших порушень, які трапляються на практиці, розробці пропозицій щодо їх удосконалення з метою запровадження ефективного механізму їх функціонування.

Вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Відповідно до навчального плану студентів заочної форми навчання при вивченні дисципліни “Місцеві фінанси” вони повинні виконати контрольну роботу з індивідуальною теоретичною та практичною частинами, для чого й розроблені дані методичні рекомендації.

^ Мета викладання дисципліни – надання знань про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень та механізм їх функціонування.

Завданням даної дисципліни є вивчення суті та значення місцевих фінансів, засад їхнього функціонування як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування; набуття вмінь аналізувати використання доходів органів місцевого самоврядування.

Предметом виступають фінансові відносини, що виникають на різних рівнях адміністративно-територіальних утворень у процесі формування та використання фінансових ресурсів.

Тому в результаті вивчення курсу студент повинен знати:

- необхідний обсяг теоретичного матеріалу у сфері фінансових відносин місцевого самоврядування;

- засади функціонування місцевих фінансів як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів влади;

- методику розрахунку розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

Також студент повинен уміти:

- правильно розуміти закономірності фінансових відносин держави, органів місцевого самоврядування та населення у практиці фінансової роботи;

- аналізувати формування доходів та використання видатків органів місцевого самоврядування.


^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Згідно з навчальним планом передбачене виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи. З виконання контрольної роботи починається професійне становлення студентів, визначення їх здатності до самостійного розв’язання задач, пов'язаних з майбутньою спеціальністю, перевіряється їх уміння творчо мислити та знаходити оптимальні шляхи у виборі рішень. Контрольна робота повинна бути підготовчим етапом у написання студентом його курсових та випускної (дипломної) роботи.

У ході виконання контрольної роботи студенти набувають навичок самостійної роботи з літературою, систематизації та узагальнення фактичного матеріалу, аналізу складних процесів, що відбуваються у світі та країні, користування науковою термінологією.

Для оптимального розподілу матеріалу слід скласти план (проект), який би відтворював розгорнуту структуру роботи, чітке розміщення ключових позицій, цифрового та табличного матеріалів, схем, графіків у їх логічній послідовності.

Процес підготовки і виконання контрольної роботи складається з наступних етапів:

1. Вибір теми контрольної роботи;

Контрольна робота містить дві частини: теоретичну та практичну. Тема теоретичної частини контрольної роботи вибирається студентом за однією останньою цифрою номера залікової книжки.

2. Вивчення літературних джерел, складання бібліографії та плану контрольної роботи згідно з темою роботи.

3. Підготовка теоретичної частини роботи за літературними джерелами;

4. Підбір інформаційних матеріалів, обробка та аналіз узагальнених даних.

5. Робота над текстом контрольної роботи та подання її на рецензування керівникові, при цьому подається розгорнутий розв’язок контрольної задачі з поясненнями про хід розрахунку з наведенням формул й позначенням символів, на закінчення студент робить висновки, що характеризують значення задачі (роботи).

6. Захист контрольної роботи.

Підготовлена робота надсилається або здається на кафедру фінансів і кредиту (315314, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ імені Михайла Остроградського, корпус № 5, к. 5501) не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі іспиту.

Якщо в ході виконання контрольної роботи у студента виникають запитання або труднощі, він може звернутися за консультацією до викладача даної дисципліни на кафедру в установлений графіком консультацій час.

Усі письмові контрольні роботи повинні відповідати єдиним вимогам:

А. Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 18 – 25 сторінок учнівського зошита (стандартних аркушів форматом А4). Контрольна робота пишеться державною мовою, усі сторінки треба пронумерувати. У кінці роботи повинні стояти підпис студента та дата виконання.

Б. Текстова частина контрольної роботи завершується списком використаних літературних джерел, де найменування використаних монографій, посібників та статей розташовані в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора. Причому першими записують нормативні та законодавчі акти, а потім основні, додаткові та спеціальні літературні джерела з окремих проблем (тобто газетні або журнальні статті, а також Internet-інформація).

Приклад правильного оформлення літературних джерел:

1. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування: Навч. посіб./ М. Пітник, В. Кравченко, Е.С. Моньйон, Б. Фонтан, В. Черніков та ін. – К., 2000. – 136 с.

2. Закон України від 26 грудня 2002 р. № 380-ІV “Про Державний бюджет України на 2003 рік” / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10 – 11. – Ст. 86.

3. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. — К.: Знання, 1999. — 487 с.

4. Огонь Ц.Г. Формування доходів місцевих бюджетів в контексті міжбюджетного регулювання // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 11(29). – С. 62 – 78.

5. Постанова від 4 березня 2002 р. № 256 “Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету”// http://www.rada.gov.ua.

В. Зразок оформлення титульної сторінки міститься в додатку А.

Г. Під час написанні контрольної роботи на аркушах форматом А4 текст розміщують на одній сторінці, обмеженій полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Сторінки нумерують у правому верхньому кутку арабськими цифрами без крапки наприкінці, дотримуючись наскрізної нумерації (першою сторінкою є титульна, другою – зміст, на них номер сторінки не проставляють). У роботі недопустимі довільні скорочення слів й понять. Матеріал повинен містити посилання на відповідні джерела та обов'язково ілюструватися таблицями, графіками, схемами.

Уміщені в тексті таблиці повинні мати змістовний заголовок, розміщений під словами "Таблиця. ..". Усі ілюстрації (схеми, графіки, креслення) іменуються рисунками. Кожний рисунок повинен супроводжуватися підписом, розміщеним під ним.

Нумерація сторінок контрольної роботи повинна бути наскрізною, з урахуванням таблиць, графіків, діаграм та інших матеріалів на окремих аркушах, уміщених у тексті.

Виконана та оформлена відповідно до вказаних вимог контрольна робота здається в суворо встановлений термін, згідно з навчальним графіком, однак не пізніше ніж за тиждень до наступної екзаменаційної сесії.

Якщо контрольна робота не зарахована, то вона після виправлення всіх зауважень знову здається на рецензування з виправленнями та попередньою рецензією.

Д. Оцінка контрольної роботи враховує ступінь розкриття питань, обсяг залучених літературних джерел, змістовність викладення фактів, рівень самостійності міркувань. Важливо, щоб структурні підрозділи контрольної роботи повністю розкривали проблему дослідження. Ураховується логічність, послідовність викладення матеріалу, пропорційність структурних підрозділів, орфографія та пунктуація, грамотне оформлення (цитати, посилання на використані джерела тощо). Також ураховуються відповіді на запитання, які повинні бути чіткими та логічними.


^ 2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теоретична частина


Варіант 1

 1. Сутність та особливості місцевих фінансів.

 2. Джерела та структура доходів місцевих бюджетів.

 3. Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації.

 4. Фінансова діяльність на підприємствах комунальної влас­ності.

Варіант 2

 1. Сутність, функції місцевих фінансів.

 2. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів.

 3. Структура місцевих бюджетів у складі бюджетної системи України.

 4. Передумови виникнення та розвиток місцевого самоврядування.

Варіант 3

 1. Фінансовий механізм на міс­цевому рівні.

 2. Особливості функціонування та фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

 3. Власні доходи місцевих бюджетів – основа фінансової незалежності місцевого самоврядування.

4. Світовий та європейський досвід організації місцевого самоврядування.

Варіант 4

 1. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

 2. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

 3. Види бюджетних трансфертів.

 4. Програмно-цільовий метод бюджетного планування.

Варіант 5

 1. Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні.

 2. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів.

 3. Позабюджетні та цільові фонди.

 4. Бюджетний федералізм.

Варіант 6

 1. Принципи бюджетної системи та бюджетна класифікація.

2. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

3.Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на місцевому рівні.

4. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

Варіант 7

 1. Права та обов’язки місцевих органів влади щодо формування й використання бюджетів.

 2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

 3. Економічна природа та виникнення місцевого оподаткування.

 4. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

Варіант 8

 1. Розвиток місцевого самоврядування в Україні.

 2. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів.

 3. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів.

 4. Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні.

Варіант 9

 1. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання.

 2. Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів.

 3. Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні міс­цевих бюджетів.

 4. Види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

Варіант 10

 1. Нормативно-правове реґулювання місцевих фінансів.

 2. Шляхи вдосконалення бюджетного планування.

 3. Місцеве господарство та його роль у формуванні місцевих бюджетів.

 4. Реформування міжбюджетних відносин в Україні.


Практична частина

Тема практичної частини контрольної роботи вибирається за останньою цифрою номера залікової книжки. При цьому враховується кратність номера залікової кількості варіантів практичних завдань, що пропонуються до розв’язання.

Наприклад:

- номер залікової книжки 0 – практичне завдання 5;

- номер залікової книжки 5 – практичне завдання 5;

- номер залікової книжки 7 – практичне завдання 2;

- номер залікової книжки 9 – практичне завдання 4.

Варіант 1

Задача 1. Розрахуйте прогнозний індекс відносної податкоспроможності м. Житомир по доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2007 р., використовуючи дані таблиці.

Показники

Чисельність наявного населення, тис.чол.

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, грн

Роки

2003

2004

2005

2003

2004

2005

По місту

231,4

231,2

230,2

108362,5

96045

118103,2

По містах України

25752

25660,8

25574,7

10047890,6

9458861,5

12308569,9


Задача 2. Розрахуйте питому вагу прибуткового податку та податку на землю міст Києва і Севастополя протягом 2003 – 2005 років відносно загальних надходжень по Україні, а також їх питому вагу в абсолютному і відносному вираженні.

грн,%

Міста

Податки

Роки

Відхилення

(2003/2005)

2003

2004

2005

Абс.

Віднос.

Київ

Прибутковий

2565085,1

2137280,5

2963610,1^ Питома вага


Земля

323816,6

380911,0

426856,1^ Питома вага
Севасто-поль

Прибутковий

149848,4

126033,1

153822,9^ Питома вага


Земля

17736,5

19530,9

22656,8^ Питома вага


Україна

Прибутковий

13521797,6

12515560,4

16486788,2Земля

2055436,8

2313180,1

2740723,7
Варіант 2

Задача 1. Розрахуйте прогнозний обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів м. Лубни на 2008 р. Прогнозний обсяг доходів, закріплених за всіма місцевими бюджетами на плановий бюджетний період – 19645844,4 грн.


Показники

Чисельність наявного населення, тис.чол.

Індекс відносної податкоспроможності

Роки

2004

2005

2006

2004

2005

2006

По місту

50,8

50,2

49,9

0,5209

0,5477

0,5313

По містах України

25752

25660,8

25574,7

-

-

-


Задача 2. За даними таблиці визначити відсоток виконання дотації вирівнювання місцевим бюджетам.


Зведені бюджети областей і АРК

Дотації вирівнювання місцевим бюджетам, тис.грн

Враховано в розрахунках при затвердженні державного бюджету

Виконання станом на 1.08.2004

Виконання, %

АРК

133722,1

64143,6
Вінницька

245267,2

126699,3
Волинська

167862,7

99464,2
Київська

172331,9

105344,0
Хмельницька

206214,7

84922,7
РазомВаріант 3

Задача 1. Розрахувати обсяг видатків з бюджету м. Львів на утримання органів управління на 2002 р., враховуючи дані таблиці.


Складові формули

Значення

Розрахунковий обсяг видатків бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення на утримання органів управління на 2002 р. (тис.грн.)

478632,9

Частка видатків бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами

0,451

Чисельність наявного населення всіх міст республіканського АРК та обласного значення на 1 січня 2001 р. (тис.чол.)

23637,1

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення (грн)

__

Чисельність наявного населення м. Львів на 1 січня 2001 р. (тис.чол.)

811,2

Кориґувальний коефіцієнт для бюджету м. Львів*

__

* Розмір кориґувальних коефіцієнтів для міст республіканського АРК та обласного значення на 2002 р. дивись пункт 15 постанови КМУ від 5 вересня 2001 р. № 1195.

Задача 2. Визначте відсоток виконання до річного плану, відхилення до річного плану та питому вагу податкових і неподаткових надходжень до місцевого бюджету м. Миколаїв відповідно до планових показників.


Вид платежу

Затвердже-ний план на рік, грн.

Виконання за звітний період, грн.

Виконання до річного плану, %

Відхилення до річного плану, грн

Питома вага, %

Податкові надходження

166693500

166754816,87Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

131944600

130718897,99Збір за спеціальне використання природних ресурсів

17174600


18532223,23Внутрішні податки на товари та послуги

4544500


3841375,73Інші податки

13029800

13662319,92


Неподаткові надходження

5445000


5751 226,49Доходи від власності та підприємницької діяльності

170000


226116,18Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажів

5040000


5 257486,68Інші неподаткові надходження

140000


162261,48Разом

172138500

172506043,36100Варіант 4

Задача 1. Розрахувати обсяг видатків з бюджету м. Миргород на фізичну культуру і спорт на 2006 р., враховуючи дані таблиці.


Складові формули

Значення

Чисельність наявного населення м. Миргород на 1 січня 2005 р. (тис.чол.)

42

Частка видатків бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення на фізичну культуру і спорт у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами

2,000

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на душу наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці (грн)

__

Розрахунковий обсяг видатків бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення на фізичну культуру і спорт на 2006 р. (тис.грн)

94704,6

Чисельність наявного населення всіх міст республіканського АРК та обласного значення на 1 січня 2005 р. (тис.чол.)

22615,8


Задача 2. Розрахуйте темп росту та питому вагу видатків на фінансування соціальної сфери міст у зведеному бюджеті України на 2005 р.

грн, %

Найменування

2004 р.

2005 р.

Темп росту

Питома вага у загальних витратах

Усього видатки зі зведеного бюджету, з них:

42323,0

52913,6Соціальна сфера – всього,

у тому числі:

17259,6

23653,7Освіта

5976,0

8230,6Охорона здоров’я

4578,7

5598,7Соціальний захист та соціальне забезпечення

6157,8

9146,4Культура і мистецтво

379,8

496,6Фізична культура та спорт

167,3

181,4Наука

544,4

769,0

Варіант 5

Задача 1. Розрахуйте обсяг дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету і визначить кількість міст донорів та реціпієнтів у Полтавській області у 2005 – 2006 роках.Адміністративно-територіальна

одиниця

Доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між-бюджетних трансфертів

Видатки місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Дотація вирівнювання

Кошти, що передаються до державного бюджету

роки

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

м. Полтава

96579,2

98194,3

58994,7

68041,3

м. Комсомольськ

19367,8

22974,9

11912,8

12950,4

м. Кременчук

75392,5

91138,4

46533,2

52661,1

м. Лубни

7741,4

9089,6

11394,1

12547,9

м. Миргород

5970,2

7535,6

5171,0

6206,1


Задача 2. На підприємстві працює 25 чоловік, з яких 15 чоловік штатні працівники. Підприємство сплатило за рекламу на тривалий час 250 грн. Розрахуйте суму комунального податку та податку з реклами, яку підприємство повинно сплатити до місцевого бюджету.


^ 3 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


1. Місцеві фінанси – складова загальнодержавних фінансів.

2. Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів.

3. Чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів.

4. Характеристика сфери фінансових відносин, що виникають на місцевому рівні.

5. Склад місцевих фінансів.

6. Сутність фінансової політики і роль місцевих органів влади в її реалізації.

7. Основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації фінансової політики держави.

8. Характеристика та елементи фінансового механізму на місцевому рівні.

9. Методи фінансового планування та їх характеристика.

10. Місцеві бюджети – основна складова місцевих фінансів.

11. Характеристика бюджетних відносин, які виникають у процесі формування та використання бюджетів р.ізних рівнів місцевої влади.

12. Права та обов’язки місцевих органів влади й управлін­ня, що виникають у процесі формування та використання бюд­жету.

13. Види місцевих бюджетів, які формуються і використовуються в Україні.

14. Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні.

15. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

16. Форми фінансового реґулювання місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин.

17. Джерела доходів місцевих бюджетів.

18. Склад, структура доходів міс­цевих бюджетів.

19. Суть податкових методів формування доходів місцевих бюджетів.

20. Суть неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.

21. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

22. Загальнодержавні податки і збори та нор­мативи відрахувань, які закріпляються за місцевими бюджетами.

23. Місцеві податки і збори, які справляються на території України.

24. Розподіл доходів між місцевими бюджетами різних рівнів.

25. Характеристика закріплених і власних доходів.

26. Роль субсидії, субвенції та дотації в збалансуванні бюджетів різних рівнів.

27. Склад та структуру видатків місцевих бюджетів.

28. Основні напрями вдосконалення бюджетного плану­вання.

29. Особливості фінансування підприємств ко­му­нальної форми власності.

30. Порядок планування та фінансування закладів охорони здоров’я.

31. Особливості планування і фінансування видатків на культурно-освітні установи.

32. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.

33. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.

34. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування.

35. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.

36. Інструменти бюджетного реґулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

37. Використання в процесі виконання бюджету різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами.

38. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості.

39. Порядок використання інструментів бюджетного реґулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.

40. Порядок розрахунку дотації загального вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Київ і Севастополь.

41. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Ук­раїні.

42. Особливості управління фінансами на місцевому рівні.

43. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів.

44. Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад і структуру.

45. Загальна характеристика системи оподаткування під­приємств комунальної форми власності, нормативи відрахувань цих підприємств до цільових державних фондів.

46. Європейська хартія про місцеве самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.

47. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування.

48. Види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

49. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

50. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закони України Про Державний бюджет України на поточний рік.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – К.: Атіка, 2001. – 80 с.

 3. Закон України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010роки” від 24 червня 2004 р. № 1869-IV // Голос України. – 2004. – № 140. – С. 11 – 15.

 4. Закон України “Про систему оподаткування” / Відомості Верховної Ради України. – 1991 – № 39 – ст. 510.

 5. Указ Президента України “ Про Концепцію державної регіональної політики” від 25.05.2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – С. 20 – 28.

 6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” / Відомості Верховної Ради України. – № 24. – 1997. – С. 379 – 432.

 7. Закон України “Про власність” / Уклад. М.Бойцова. – 3 –19 Х.: Фактор, 2003. – 32 с.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Формули розподілу обсягу між бюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 5 вересня 2001 р. № 1195 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 38. – ст. 1729.

 9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. Базелевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.

10. Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінанси: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

11. Болтинова О.В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах: Учебное пособие. – М.: Издательство ООО «Профобразование», 2002. – 95 с.

12. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк – К.: КНЕУ, 2000. – 206 с.

13. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 383 с.

14. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник для студ. екон. фак. вузів. – К.: Наукова думка, 1997. – 302 с.

15. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Знання, 1999. – 48 с.

16. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

17. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 240 с.

18. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. Навч. Посіб./ М. Пітник, В. Кравченко, Е.С. Моньйон, Б. Фонтан, В. Черніков та ін./ – К., 2000. – 136 с.

19. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

20. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О.Р. Ро­ма­ненко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн. — К.: КНЕУ, 1999. — 107 с.


Журнали: «Економіка України», «Фінанси України», «Економіст», «Формування ринкових відносин в Україні», «Економіка і держава».

Газети: «Голос України», «Урядовий кур’єр».


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського


Кафедра “Фінанси і кредит”


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни “МІСЦЕВІ ФІНАНСИ”


Тема: ____________________________________


Виконав студент

групи _________________

зал.книжка № _____________

прізвище, ім’я, по батькові ____________


Перевірив викладач

прізвище, ім’я, по батькові ____________Кременчук 2008 р.


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.050104 – “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач доц. Л.П. Шаповал


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів і кредиту, к.е.н., доцент В.І. Глухова


Підп. до др._____________Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______ . Наклад _____прим. Зам № ________ . Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " фінансовий контроль І аудит" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Фінансовий контроль І аудит” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ cтратегічний аналіз для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" місцеві фінанси\" для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління витратами для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи